0

TIỂU LUẬN môn học KINH tế CHÍNH TRỊ đề tài phân tích vai trò của nước việt nhà nam trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay

16 0 0
  • TIỂU LUẬN môn học KINH tế CHÍNH TRỊ đề tài  phân tích vai trò của nước việt nhà nam trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 14:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM ĐẠI NAM UhtĩVERSITV BÀI TẬP VIẾT TIỂU LUẬN MƠN HỌC: KINH TẾ CHÍNH TRỊ ĐỀ BÀI SỐ 4: Đề tài: Phân tích vai trị nước Việt nhà Nam kinh tế thị trường đinh hướng XHCN nước ta GVGD : Phạm Thị Nguyệt Họ tên : Nguyễn Ngọc Chuyên MSSV : 1451010001 Lớp : XD14-01 Hà Nội 2021 MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU PHÂN II: Khái quát lý luận: Trình bày khái niệm, nội dung lý luận 1) Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 2) Nội dung kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta PHẦN III ,: Xách định nội dung thực tiễn đề tài chọn 1) Đặt vấn đề 2) Mơ hình phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu thời đại 3) Những vấn đề cần tiếp tục xem xét hoàn thiện PHẦN IV: Nêu giải pháp để hoàn thiện vấn đề nêu phần thực trạng CHƯƠNG V: KẾT LUẬN Phần mở đầu Lý chọn đề tài : Như người biết, kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao văn minh nhân loại Từ trước đến tồn phát triển chủ yếu nước chủ nghĩa tư bản, nhân tố định tồn phát triển chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tư biết lợi dụng tối đa ưu kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, cách khách quan thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển mạnh mẽ Ngày nay, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa đạt tới giai đoạn phát triển cao phồn thịnh nước tư phát triển.Từ đại hội IV Đảng ( năm 1986 ) đất nước ta thực hiệnđường lối đổi ,chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đạt mục tiêu đề điều kiện kinh tế thị trường 10 năm qua, đất nước vượt qua bao khó khăn, thử thách giành nhiều thành tựu lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên văn kiện Đảng đại hội lần thứ VII,VIII đề cập đến nguy thách thức nghiệp cách mạng xã hội chủnghĩa nước ta, “chệch hướng xã hội chủ nghĩa” coi nguy lớn Vì khả định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường nước ta có trở thành thực hay khơng trước hết phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo kinh tế Đảng nhà nước nhân tố định bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường toàn nghiệp phát triển đất nước.Ngày kinh tế thị trường đại, với sư phát triển nhanh chóng khoa học -cơng nghệ, khơng có can thiệp nhà nước khơng thể giải nhiều vấn đề kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia, quốc tế Vì kết hợp hài hồ vận hành chế thị trường với điều tiết nhà nước cần thiết giải pháp mang lại thành công đường phát triển Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò định hướng tạo “hành lang “ pháp lý mơi trương đầu tư để chủ thể có thể phát huy tính động, sáng tạo Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mơ hình kinh tế tổng qt mà nước ta lựa chọn thời kì đổi Nó vừa mang tính chất chung kinh tế thị trường , vừa có đặc điểm đặc thù, giải nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội Đây vận dụng sáng tạo kinh nghiệm nước giới phát triển kinh tế thị trường, tinh trí tuệ Đảng trình lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước Đảng ta xác định cách quán kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thiếu thành phần, kinh tế nhà nước chiếm vai trò chủ đạo Qua đề tài: “Vai trò nhà nước Việt nhà Nam kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta nay”, xác định cách rõ ràng quán vị trí , vai trò kinh tế nhà nước trình phát triển kinh tế Hơn nữa, ta thấy mặt tích cực hạn chế vấn đề đưa số giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý kinh tế nhà nước PHÂN II : Khái quát lý luận: Trình bày khái niệm, nội dung lý luận 1)Khái niệm: kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Kinh tế thị trường Việt Nam sản phẩm văn minh nhân loại, kết phát triển lâu dài lực lượng sản xuất xã hội hóa quan hệ kinh tế, trải qua giai đoạn kinh tế thị trường sơ khai, kinh tế thị trường tự kinh tế thị trường đại Tuy nhiên khơng có mơ hình kinh tế thị trường chung cho quốc gia giai đoạn phát triển Mỗi nước có kinh tế thị trường khác như: mơ hình kinh tế thị trường tự Hoa Kỳ , kinh tế thị trường xã hội Cộng hòa kiên bang Đức, kinh tế thị trường Nhật Bản, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc Đều có nghĩa, kinh tế thị trường nói chung vừa có đặc trưng phản ánh điều kiện lịch sử, trị, kinh tế - xã hội quốc gia Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiểu kinh tế thị trường phù hợp với Việt Nam, phản ánh trình độ phát triển điều kiện lịch sử Việt Nam Thực chất, giá trị dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ , công bằng, văn minh là: giá trị tương lai mà lồi người cịn tiếp tục phải phấn đấu.Bởi lẽ, nhìn từ giới mà xét, có quốc gia dân giàu nước chưa mạnh, dân chủ xong lại thiếu cơng Như vậy, có hệ giá trị toàn diện gồm dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh giá trị xã hội tương lai mà lồi người cịn tiếp tục phấn đấu đạt cách đầy đủ thực xã hội Do đó, định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất hướng tới giá trị cốt lõi xã hội Nền kinh tế thị trường mà hoạt động kinh tế cac chủ thể, hướng tới phần xác lập giá trị thực tế với giá trị toàn diện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Để đạt giá trị vậy, kinh tế thị trường Việt Nam, kinh tế thị trường khác, cần có vai trị điều tiết nhà nước, Việt Nam, nhà nước phải đặt đưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cần quyền lịch sử khách quan quy định Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phải bao hàm đầy đủ đặc trưng chung vốn có kinh tế thị trường nói chung, Vừa có đặc trưng riêng thị trường Việt Nam Đây kiểu mơ hình kinh tế thị trường phù hợp với đặc trưng lịch sử, trình độ phát triển, hồn chỉnh trị - xã hội Việt Nam Muốn thành công phải nhân dân nỗ lực xây dựng đạt 2)Nội dung: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế vận hành theo quy luật thị trường đồng thời góp tới thị trường bước xác lập xã hội mà dân giàu, nước mạnh, dân hủ, cơng bẳng, văn minh, có điều tiết nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo PHÂN III : Xách định nội dung thực tiễn đề tài chọn 1) Đặt vấn đề Nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam” Từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế KTTT định hướng XHCN ngày hồn thiện chứng minh tính đắn Từ nước nghèo, thu nhập thấp, Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, nhiên, trước yêu cầu đổi kinh tế, để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, Đảng Nhà nước nghiên cứu, xem xét vấn đề đặt để hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN Việt Nam Trong đó, vai trị kiến tạo Nhà nước, vai trò doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vai trò kinh tế tư nhân (KTTN) nhìn nhận trụ cột quan trọng để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia Nhận diện chấn chỉnh biểu lệch lạc trình xây dựng KTTT định hướng XHCN Việt Nam cần thiết xem nhẹ 2) Mơ hình phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu thời đại Ở Việt Nam, sau 30 năm đổi mới, KTTT định hướng XHCN hình thành, phát triển, đến có yếu tố KTTT đại, hội nhập quốc tế bảo đảm định hướng XHCN Đó kinh tế có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần; có phát triển đầy đủ, đồng loại thị trường, thị trường nước gắn kết với thị trường quốc tế Thị trường phát huy vai trò việc xác định giá cả, phân bổ nguồn lực, điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa; kinh tế vận hành theo quy luật KTTT Đồng thời, KTTT có quản lý Nhà nước pháp quyền XHCN; Nhà nước vừa xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo khung khổ pháp luật, môi trường ổn định, thuận lợi cho kinh tế phát triển, vừa sử dụng nguồn lực kinh tế Nhà nước để điều tiết, thúc đẩy kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường; gắn phát triển kinh tế với thực tiến bộ, công xã hội hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Những yếu tố hoàn toàn tương đồng với định hướng xã hội KTTT đại giới Như vậy, từ thực tiễn lý luận, khẳng định, KTTT định hướng XHCN mơ hình KTTT đại, hội nhập quốc tế không phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu thời đại, mà cịn mơ hình kinh tế phù hợp với nước kinh tế chưa phát triển độ lên CNXH kinh tế: Sự phát triển Viêt Nam 30 năm qua đáng ghi nhân Cơng đổi từ năm 1986 nhanh chóng đưa Việt Nam từ quốc gia nghèo giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp Giai đoạn 2002-2019, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt 2.700 USD năm 2019, với 45 triệu người thoát nghèo Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 70% xuống 6% (3,2 USD/ngày theo sức mua ngang giá) Đại phận người nghèo lại Việt Nam dân tộc thiểu số, chiếm 86% Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục có khả chống chịu cao, nhờ nhu cầu nước sản xuất định hướng xuất trì mức cao GDP thực tăng ước khoảng 7%, tương tự tỷ lệ tăng trưởng năm 2018, điều cho thấy Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao khu vực Năm 2020, với độ mở kinh tế hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, kinh tế Việt Nam bị tác động nặng nề đại dịch Covid-19 Tăng trưởng GDP đạt 1,8% nửa đầu năm, dự kiến năm đạt 2,8% Việt Nam số quốc gia giới khơng dự báo suy thối kinh tế, tốc độ tăng trưởng dự kiến năm thấp nhiều so với dự báo trước khủng hoảng (6-7%) Tuy nhiên, tác động dịch Covid-19 khó đốn định, tùy thuộc vào quy mô thời gian kéo dài dịch bệnh Sức ép lên tài cơng gia tăng thu ngân sách giảm, chi ngân sách tăng lên để kích hoạt gói hỗ trợ hộ gia đình doanh nghiệp giảm thiểu tác động đại dịch Covid-19 xã hội: Việt Nam chứng kiến thay đổi nhanh cấu dân số xã hội Dân số Việt Nam đạt 96,5 triệu dân vào năm 2019 dự kiến tăng lên 120 triệu dân tới năm 2050 Hiện nay, 70% dân số có độ tuổi 35, với tuổi thọ trung bình gần 76 tuổi, cao nước có thu nhập tương đương khu vực Tầng lớp trung lưu hình thành, chiếm khoảng 13% dân số dự kiến tăng lên đến 26% vào năm 2026 Trong giai đoạn 2010-2020, Chỉ số vốn nhân lực Việt Nam tăng từ 0,66 lên 0,69 Một em bé Việt Nam sinh thời điểm lớn lên đạt mức suất 69% so với đứa trẻ học tập chăm sóc sức khỏe đầy đủ Như vậy, Việt Nam quốc gia có Chỉ số Vốn người cao số quốc gia có thu nhập trung bình, nhiên cịn tồn khoảng cách địa phương, nhóm dân tộc thiểu số Y tế nước ta đạt nhiều tiến mức sống ngày cải thiện Trong giai đoạn 1993-2017, tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh giảm từ 32,6 xuống 16,7 (trên 1.000 trẻ sinh) Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 lên 76,3 tuổi giai đoạn 1990-2016 Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe tồn dân 73, cao mức trung bình khu vực giới, với 87% dân số có bảo hiểm y tế Tuy nhiên, tỷ lệ chênh lệch giới tính sinh cịn mức cao ngày tăng, điều cho thấy tình trạng phân biệt giới tính cịn tồn Bên cạnh đó, Việt Nam quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất, dự báo đến năm 2050 nhóm tuổi 65 tăng gấp 2,5 lần Trong 30 năm qua, việc cung cấp dịch vụ có thay đổi tích cực Khả người dân tiếp cận hạ tầng sở cải thiện Tính đến năm 2016, 99% dân số sử dụng điện chiếu sáng, cao nhiều so với tỷ lệ 14% năm 1993 Tỷ lệ tiếp cận nước nộng thộn cải thiện, từ 17% năm 1993 lên 70% năm 2016, tỷ lệ thành thị 95% Tuy nhiên, năm gần đây, đầu tư sở vật chất tính theo phần trăm GDP Việt Nam nằm nhóm thấp khu vực ASEAN Điều tạo thách thức khộng nhỏ phát triển liên tục dịch vụ sở hạ tầng đại cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng (Việt Nam xếp thứ 89 số 137 quốc gia chất lượng sở hạ tầng) 3) Những vấn đề cần tiếp tục xem xét hoàn thiện Nền KTTT định hướng XHCN nước ta hình thành phát triển sở phát huy vai trò làm chủ xã hội nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền XHCN Đảng lãnh đạo Nhà nước ngày tăng dần vai trò chủ thể quản lý thu hẹp dần vai trò chủ thể kinh tế Theo đó, Nhà nước thực quản lý kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách lực lượng vật chất, bảo đảm cho thị trường phát triển, tuân thủ quy luật KTTT, tương thích với thơng lệ quốc tế; kiến tạo môi trường vĩ mộ; xây dựng kết cấu hạ tầng sở bảo đảm an sinh xã hội; ban hành chế sách phân bổ nguồn lực, phân phối phân phối lại theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến công xã hội; bảo vệ môi trường Đồng thời, Nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước, hồn thiện cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ luật kỷ cương việc chấp hành chế độ sách, sử dụng chương trình đầu tư tín dụng để tạo điều kiện hướng dẫn phát triển ngành, địa phương thành phần kinh tế Các chủ trương, sách kinh tế tổ chức thực sách Nhà nước cần thiết kế để phù hợp với chế thị trường, mang lại lợi ích cơng xã hội, ổn định tăng trưởng kinh tế hợp lý, ngăn ngừa tình trạng độc quyền, lạm dụng nhân danh KTTT để can thiệp làm méo mó thị trường, lệch lạc nguồn lực tổn hại lợi ích cộng đồng, hạn chế hoạt động cạnh tranh không lành mạnh Giải quan hệ Nhà nước thị trường xây dựng KTTT định hướng XHCN nghiệp chưa có tiền lệ lịch sử q trình mở, địi hỏi sáng tạo lĩnh cách mạng Đảng, sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng vận dụng đắn quy luật khách quan KTTT, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện phát triển Việt Nam Thực tế cho thấy, lãnh đạo Đảng, bản, Việt Nam đã, tiếp tục chuyển đổi kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang KTTT định hướng XHCN với thành tựu KT-XH ngày to lớn Thể chế KTTT, đặc biệt hệ thống luật pháp máy quản lý ngày xây dựng, hồn thiện theo hướng tiến bộ, phù hợp Cơng tác đối ngoại, hội nhập quốc tế triển khai sâu rộng hiệu Dân chủ xã hội tiếp tục mở rộng Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững Tuy nhiên, phát triển KTTT định hướng XHCN nghiệp, q trình chưa có tiền lệ nên có vấn đề đặt điều kiện cần phải tiếp tục xem xét hoàn thiện, cụ thể: Thứ nhất, KTTT định hướng XHCN mà Việt Nam xây dựng kinh tế mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện trị, kinh tế, văn hóa giá trị XHCN đất nước phấn đấu Thế nhưng, vấn đề cần xem xét liệu nghiên cứu để áp dụng nhiều hơn, đầy đủ quy luật, giá trị chung thể chế KTTT nhằm tạo thuận lợi phát triển vừa nhanh hơn, vừa bền vững Thứ hai, định hướng Đảng Nhà nước thực tiễn vừa qua chứng minh rằng, để phát triển kinh tế Việt Nam dựa vào thành phần kinh tế nào, mà cần phải khơi dậy tiềm năng, nguồn lực đất nước, với khát vọng chung xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường Để thực hóa điều đó, nước phát động tinh thần khởi nghiệp với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có khoảng triệu DN Như vậy, nịng cốt để phát triển kinh tế Việt Nam, chỗ dựa bền vững cho kinh tế đất nước, phải thành phần kinh tế nước, bao gồm cả: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể KTTN? Như vậy, định hướng vĩ mô, liệu cần có thay đổi khơng để khơi dậy tiềm lực kinh tế đất nước; tạo sân chơi thực cơng bằng, bình đẳng, thụ hưởng sách, tiếp cận nguồn lực việc tuân thủ luật pháp? Thứ ba, bảo đảm phát triển đất nước phát triển có tính bao trùm khơng q thiên lệch, tạo phân biệt giàu nghèo lớn vùng miền, thành phần, đối tượng xã hội Thứ tư, cần có chiến lược giải pháp hữu hiệu để việc phát triển kinh tế đất nước bảo đảm hài hịa yếu tố, là: Phát triển “nhanh” “bền vững” Đây hai yêu cầu song hành, với kinh tế phát triển Việt Nam khơng có giải pháp để đạt tốc độ phát triển mức cao dễ bị tụt hậu, rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” Nhìn chung, động lực triển vọng hiệu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã, tiếp tục phụ thuộc vào nhận thức hành động thực tiễn mới, đầy đủ, sâu sắc phát triển KTTT định hướng XHCN PHẦN IV: Nêu giải pháp để hoàn thiện vấn đề nêu phần thực trạng Các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đảng ta quan tâm đặc biệt Kể từ Đại hội IX Đảng tháng 4-2001, Đảng ta khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế tổng qt suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta kể từ đến vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đặt cấp bách Đại hội X, XI, XII, XIII Đảng Ban Chấp hành Trung ương hai nghị chuyên đề vấn đề này: Nghị Trung ương khóa X tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Nghị Trung ương khóa XII hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (trên sở tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương khóa X) Đại hội XIII Đảng nâng lên tầm cao chủ trương, quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Báo cáo trị Đại hội XIII Đảng thơng qua có 15 mục lớn, mục lớn thứ là: "IV - Hồn thiện toàn diện, đồng thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" với ba nội dung quan trọng: Thứ nhất, thống nâng cao nhận thức phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đại hội XIII khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đó kinh tế thị trường đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật kinh tế thị trường, có quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, đó: kinh tế nhà nước giữ vai trị chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, có ba điểm bật: Một là, xây dựng thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quản trị quốc gia Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích đời, hoạt động lĩnh vực mới, mơ hình kinh doanh Tập trung sửa đổi quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân nâng cao trách nhiệm phối hợp cấp, ngành Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng yếu tố thị trường, loại thị trường Thực quán chế giá thị trường hàng hóa, dịch vụ, kể dịch vụ cơng Phát triển thị trường yếu tố sản xuất để thị trường đóng vai trị định huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực Phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tổ chức, giao dịch văn minh, đại, thương mại điện tử Phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm tảng công nghệ số với kết cấu hạ tầng, công nghệ phương thức giao dịch đại Ba là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cấu lại doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy đổi mới, nâng cao trình độ cơng nghệ, áp dụng chế độ quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp, không để thất thốt, lãng phí vốn, tài sản nhà nước Nhà nước có sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế hộ, trang trại nơng nghiệp Hồn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới, nâng cao trình độ cơng nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường Thứ ba, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, Đại hội XIII rõ: "Giữ vững độc lập, tự chủ việc xác định chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế đất nước Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt kinh tế đất nước; giữ vững cân đối lớn, trọng bảo đảm an ninh kinh tế; không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào thị trường, đối tác Nâng cao khả chống chịu kinh tế trước tác động tiêu cực từ biến động bên ngồi; chủ động hồn thiện hệ thống phịng vệ để bảo vệ kinh tế, doanh nghiệp, thị trường nước phù hợp với cam kết quốc tế Thực nhiều hình thức hội nhập kinh tế quốc tế với lộ trình linh hoạt, phù hợp với điều kiện, mục tiêu đất nước giai đoạn Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều ước quốc tế cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán am hiểu sâu luật pháp quốc tế, thương mại, đầu tư quốc tế, có khả làm việc môi trường quốc tế, trước hết cán trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, giải tranh chấp quốc tế" (2) Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội là: "Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải tốt quan hệ Nhà nước, thị trường xã hội" Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch Tăng cường hiệu lực, hiệu thiết chế thi hành pháp luật, bảo đảm chấp hành pháp luật nghiêm minh Phát triển đầy đủ đồng thị trường yếu tố sản xuất, thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ Nhà nước thực tốt chức xây dựng quản lý thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế, sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo chế thị trường Bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp quyền tự kinh doanh, thực thi hợp đồng người dân, doanh nghiệp theo quy định pháp luật Phát huy vai trị người dân, doanh nghiệp, tổ chức trị - xã hội, nghề nghiệp cộng đồng tham gia xây dựng, phản biện giám sát thực pháp luật, chế, sách Nhà nước Cải cách thủ tục hành cách liệt, đồng bộ, hiệu quả, bãi bỏ rào cản hạn chế quyền tự kinh doanh, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch Xây dựng nhanh hành đại, dựa đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có tính chun nghiệp cao, có lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực phương thức, công cụ quản lý nhà nước chủ yếu điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm đến mức thấp rủi ro pháp lý chi phí tuân thủ người dân doanh nghiệp Đẩy mạnh xây dựng phủ điện tử, tiến tới phủ số, tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ quan nhà nước cách tập trung, thông suốt Đổi mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền nâng cao hiệu phối hợp công tác lãnh đạo, đạo, điều hành Củng cố, hồn thiện hệ thống quyền địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn Trung ương địa phương Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế địa phương kinh tế vùng sở phát huy hiệu tiềm năng, mạnh vùng, địa phương Như vậy, khẳng định Đại hội XIII Đảng, sở tổng kết 35 năm đổi đất nước, từ Đại hội IX (2001) đến nay; 10 năm (2011 - 2020) thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ba năm thực Nghị số 11 - NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị Trung ương khóa XII, bổ sung, nâng tầm chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, đại, hội nhập Để chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào sống, sở quán triệt sâu sắc, nắm nội dung, thống nhận thức hành động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hệ thống trị vào với tâm trị cao, liệt, Đảng đoàn Quốc hội đạo xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật giám sát việc thực hiện; Ban cán Đảng Chính phủ đạo xây dựng tổ chức thực thắng lợi chương trình hành động, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm phát huy lợi sử dụng có hiệu nguồn lực để đất nước phát triển nhanh bền vững, đạt mục tiêu Đại hội XIII đề ra; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội nhân dân việc kiểm tra, giám sát thực Nghị Đại hội XIII Đảng CHƯƠNG V: KẾT LUẬN Quan điểm toàn diện với việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề cần thiết đất nước ta Chúng ta nhận thức thành tựu mà đạt qua việc thực chiến lược kinh tế xã hội nỗ lực vượt bậc tồn Đảng, tồn dân ta đồng thời khó khăn thách thức mà gặp phải to lớn đòi hỏi phải tiếp tục cố gắng nữa, nỗ lực nhiều để vượt qua Với thực tiễn đổi mới, trước hết đổi tư nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam ngày rõ ràng đầy đủ Điều thực tế trở thành nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm cho hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội cụ thể nghiệp xây dựng va phát triển đất nước Nhận thức trình từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện Hơn chủ nghĩa xã hội lại tượng mẻ, vận động hình thành lịch sử lồi người Bởi vậy, bám sát thực tiễn nghiên cứu tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận - yêu cầu to lớn mà thực tiễn đặt cho hoạt động lý luận Đảng hôm Thực tế cho thấy nhờ vận dụng quan điểm toàn diện việc hình thành đồng yếu tố thị trường, hình thành công cụ quản lý kinh tế, công cụ pháp luật, công cụ kế hoạc Đã thu số thành công định Tuy nhiên, yếu tố thị trường chưa đồng bộ, cịn phức tạp Điều địi hỏi phải hồn thiện cơng cụ quản lý xã hội, cơng cụ pháp luật, cơng cụ tài ... kinh tế thiếu thành phần, kinh tế nhà nước chiếm vai trò chủ đạo Qua đề tài: ? ?Vai trò nhà nước Việt nhà Nam kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta nay? ??, xác định cách rõ ràng quán vị trí , vai. .. đoạn kinh tế thị trường sơ khai, kinh tế thị trường tự kinh tế thị trường đại Tuy nhiên khơng có mơ hình kinh tế thị trường chung cho quốc gia giai đoạn phát triển Mỗi nước có kinh tế thị trường. .. hình kinh tế thị trường tự Hoa Kỳ , kinh tế thị trường xã hội Cộng hòa kiên bang Đức, kinh tế thị trường Nhật Bản, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc Đều có nghĩa, kinh tế thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn học KINH tế CHÍNH TRỊ đề tài phân tích vai trò của nước việt nhà nam trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay , TIỂU LUẬN môn học KINH tế CHÍNH TRỊ đề tài phân tích vai trò của nước việt nhà nam trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay