0

tiểu luận VI PHẠM HÀNH CHÍNH và TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

24 3 0
  • tiểu luận VI PHẠM HÀNH CHÍNH và TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

PHỤ LỤC TRANG BÌA TIỂU LUẬN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM Mơn: LUẬT HÀNH CHÍNH Khóa: K22.1 Mã lớp HP: LAW511007 Chuyên ngành: Luật Kinh Doanh Họ tên SV: NGUYỄN VŨ HOÀNG VƯƠNG Mã số SV: 33191020371 Lớp: LA01 Đề tài tiểu luận: “VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH” PHỤ LỤC LỜI CAM KẾT “Tơi xin cam đoan tiểu luận cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu tiểu luận trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực tiểu luận cảm ơn thơng tin trích dẫn tiểu luận rõ nguồn gốc” Tác giả (Ký ghi rõ họ tên người cam đoan) A VI PHẠM HÀNH CHÍNH I Khái niệm Vi phạm hành hành vi cá nhân, tổ chức thực với lỗi cố ý vô ý, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt hành II Các yếu tố cấu thành vi phạm hành Như loại vi phạm pháp luật nào, vi phạm hành cấu thành bốn yếu tố bao gồm mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể khách thể Mặt khách quan Mặt khách quan cấu thành vi phạm pháp luật thể bên ngịai hành vi vi phạm pháp luật Dấu hiệu bắt buộc mặt khách quan vi phạm hành hành vi vi phạm hành tức hành vi mà tổ chức, cá nhân thực hành vi xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước bị pháp luật hành ngăn cấm Việc bị ngăn cấm thể rõ ràng văn pháp luật quy định xử phạt hành chính, theo pháp luật quy định hành vi bị xử phạt hình thức, biện pháp xử phạt hành Như vậy, xem xét, đánh giá hành vi cá nhân hay tổ chức có phải vi phạm hành hay khơng, có pháp lý rõ ràng xác định hành vi phải pháp luật quy định xử phạt biện pháp xử phạt hành Khơng áp dụng “nguyên tắc suy đoán vi phạm” “áp dụng pháp luật tương tự” việc xác định vi phạm hành Đối với số loại vi phạm hành cụ thể, dấu hiệu mặt khách quan có tính chất phức tạp, khơng đơn có dấu hiệu nội dung trái pháp luật hành vi mà cịn có kết hợp với yếu tố khác Thông thường yếu tố là: a) Thời gian thực hành vi vi phạm Ví dụ minh hoạ: Biển cấm dừng, đỗ xe ôtô theo luật Giao thông đường quy định cấm dừng đỗ ngày chẵn hay ngày lẻ b) Địa điểm thực hành vi vi phạm Ví dụ minh hoạ: theo Luật giao thông đường bộ, số đoạn đường có dựng biển báo cấm dừng cấm đậu số đoạn đường cấm số loại xe lưu thông c) Công cụ phương tiện vi phạm Ví dụ minh hoạ: Tàng trữ sử dụng súng khơng có giấy phép sử dụng d) Hậu mối quan hệ nhân Nói chung hậu vi phạm hành khơng thiết thiệt hại cụ thể Tuy nhiên, nhiều trường hợp, hành vi tổ chức, cá nhân bị coi vi phạm hành hành vi gây thiệt hại cụ thể thực tế Ví dụ minh hoạ : Hành vi làm thi công xây dựng nhà không đảm bảo biện pháp thi công nên làm vỡ hệ thống cấp thoát nước khu vực coi hành vi hành theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng năm2007 Trong trường hợp này, việc xác định mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hành với thiệt hại cụ thể xảy cần thiết để bảo đảm nguyên tắc cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi gây Mặt chủ quan Mặt chủ quan cấu thành vi phạm pháp luật thể bên chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật Dấu hiệu bắt buộc mặt chủ quan vi phạm hành dấu hiệu lỗi chủ thể vi phạm Vi phạm hành phải hành vi có lỗi thể hình thức cố ý vơ ý Nói cách khác, người thực hành vi phải trạng thái có đầy đủ khả nhận thức điều khiển hành vi vơ tình, thiếu thận trọng mà không nhận thức hành vi nguy hiểm cho xã hội (lỗi vơ ý) nhận thức điều cố tình thực (lỗi cố ý) Khi có đủ chủ thể thực hành vi tình trạng khơng có khả nhận thức khả điều khiển hành vi, kết luận khơng có vi phạm hành xảy Ngoài lỗi dấu hiệu bắt buộc mặt chủ quan vi phạm hành chính, số trường hợp cụ thể, pháp luật xác định dấu hiệu mục đích dấu hiệu bắt buộc số loại vi phạm hành Ví dụ minh hoạ: Hành vi trốn phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh coi hành vi vi phạm quy định xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh theo quy định điểm c khoản Điều 20 Nghị định Chính phủ số 73/2010/NĐ- CP ngày 12/7/2010 nhằm mục đích vào Việt Nam nước ngồi Đối với tổ chức vi phạm hành chính, có ý kiến cho lỗi trạng thái tâm lý cá nhân thực hành vi vi phạm nên không đặt vấn đề lỗi tổ chức vi phạm hành Khi xử phạt vi phạm hành tổ chức, cần xác định tổ chức có hành vi trái pháp luật hành hành vi theo quy định pháp luật bị xử phạt biện pháp xử phạt vi phạm hành đủ Quan điểm khác lại cho cần phải xác định lỗi tổ chức vi phạm hành có đầy đủ sở để xử phạt vi phạm hành tổ chức vi phạm Theo quan điểm này, lỗi tổ chức xác định thông qua lỗi thành viên tổ chức thực nhiệm vụ, công vụ giao Về phương diện pháp luật, pháp lệnh xử lý vi phạm hành hành quy định chung tổ chức phải chịu trách nhiệm vi phạm hành gây có nghĩa vụ chấp hành định xử phạt vi phạm hành Đồng thời, cịn phải có trách nhiệm xác định lỗi người thuộc tổ chức trực tiếp gây vi phạm hành thi hành nhiệm vụ, cơng vụ giao để truy cứu trách nhiệm kỷ luật để bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Chủ thể vi phạm hành Chủ thể thực hành vi vi phạm hành tổ chức, cá nhân có lực chịu trách nhiệm hành theo quy định pháp luật hành Theo quy định pháp luật hành, cá nhân chủ thể vi phạm hành phải người không mắc bệnh tâm thần mắc bệnh khác làm khả điều khiển hành vi đủ độ tuổi pháp luật quy định, cụ thể là: a) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi chủ thể vi phạm hành trường hợp thực hành vi với lỗi cố ý Như vậy, xác định người độ tuổi có vi phạm hành hay khơng cần xác định yếu tố lỗi mặt chủ quan họ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành hành khơng định nghĩa có lỗi cố ý vơ ý vi phạm hành Tuy nhiên, phân tích trên, thơng thường người thực hành vi với lỗi cố ý người nhận thức hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm đoán cố tình thực b) Người từ đủ 16 tuổi trở lên chủ thể vi phạm hành trường hợp c) Tổ chức chủ thể vi phạm hành bao gồm: quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật; Cá nhân, tổ chức nước ngòai chủ thể vi phạm hành theo quy định pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác 4.Khách thể vi phạm hành Khách thể vi phạm hành quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm hành xâm hại Dấu hiệu khách thể để nhận biết vi phạm hành hành vi vi phạm xâm hại đến trật tự quản lý hành nhà nước pháp luật hành quy định bảo vệ Nói cách khác, vi phạm hành hành vi trái với quy định pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực khác đời sống xã hội quy tắc an tồn giao thơng, quy tắc an ninh trật tự, an toàn xã hội … III Phân biệt vi phạm hành tội phạm Vi phạm hành tội phạm có điểm chung sau đây: a)Vi phạm hành tội phạm vi phạm pháp luật Cơ sở vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật chủ thể Nguyên nhân chủ yếu vi phạm pháp luật mâu thuẫn yêu cầu quy phạm pháp luật nhà nước đặt với lợi ích người vi phạm, tức chủ thể hành vi Mâu thuẫn mang tính chất xã hội, qui phạm pháp luật chủ thể hành vi có tính xã hội Các hành vi vi phạm pháp luật khác mức độ vi phạm mức độ hậu hành vi gây ra, chúng có điểm chung tính chất xã hội – thiệt hại, tổn thất mặt khác lợi ích giai cấp, nhóm xã hội nói riêng xã hội nói chung Xuất phát từ lợi ích mà Nhà nước định qui phạm pháp luật Cơ sở vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Song dừng lại chưa phản ánh đầy đủ khái niệm vi phạm pháp luật, hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật mà hành vi trái pháp luật chủ thể có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi thực cách cố ý vô ý hành vi vi phạm pháp luật b) Vi phạm hành tội phạm hành vi, thực hành vi người Suy nghĩ, tư tưởng chưa thể thành hành vi dù xấu đến đâu chưa phải vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm hành tội phạm nói riêng c) Vi phạm hành tội phạm hành vi trái pháp luật, tức trái với yêu cầu cụ thể pháp luật hay trái với tinh thần pháp luật Đã hành vi trái pháp luật dù vi phạm hành hay tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội Sự khác chúng mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi d) Vi phạm hành tội phạm thực hành vi có lỗi chủ thể e) Vi phạm hành tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội pháp luật quy định chặt chẽ quan nhà nước có thẩm quyền (vi phạm hành tội phạm khác với vi phạm đạo đức vi phạm tôn giáo chỗ vi phạm đạo đức vi phạm tôn giáo không dược pháp luật quy định) Chủ thể thực vi phạm hành tội phạm bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nhà nước, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dựa sở, trình tự pháp luật quy định f) Những vi phạm hành tội phạm thực điều kiện: phòng vệ đáng, tình cấp thiết kiện bất ngờ, theo quy định pháp luật hành hình sự, miễn truy cứu trách nhiệm pháp lý người thực hành vi vi phạm g)Vi phạm hành tội phạm có khách thể chung Giữa vi phạm hành tội phạm giống chỗ có khách thể chung Khách thể vi phạm pháp luật quan hệ xã hội pháp luật điều chỉnh bảo vệ Điều có nghĩa có quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ khách thể vi phạm pháp luật, không quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội tương ứng trở thành khách thể vi phạm pháp luật Những quan hệ xã hội pháp luật hành bảo vệ bị xâm phạm tới, gây thiệt hại đe doạ gây thiệt hại khách thể vi phạm hành Những quan hệ xã hội khơng quan hệ hành mà cịn nhiều quan hệ pháp luật thuộc ngành luật khác bảo vệ bị xử lý hành Nói cách khái qt hơn, khách thể vi phạm hành mà vi phạm hành xâm hại tới, mà pháp luật hướng tới để bảo vệ khỏi xâm phạm Cái quan hệ xã hội khách quan quy tắc đặt Ví dụ minh hoạ: quan hệ xã hội lĩnh vực bảo vệ an tồn giao thơng đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không; bảo vệ môi trường, tài nguyên, thiên nhiên, khoáng sản; bảo vệ sức khỏe người tránh bệnh truyền nhiễm từ người, động vật, thực vật; kinh doanh phịng chống bn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, sử dụng nhãn hiệu hàng giả v.v Vi phạm hành tội phạm có điểm riêng sau đây: a) Mặt chủ quan: lỗi Trong Luật Hình sự, nhà làm luật quy định bốn hình thức lỗi, để lỗi cố ý trực tiếp cố ý gián tiếp, lỗi vơ ý q tự tin cố ý cẩu thả Như tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi trương hợp lỗi khác nhau, tội phạm loại vi phạm pháp luật nặng nên quy đinh bốn hình thức lỗi giúp giải xác vụ Án hình Vi phạm hành quy định hai hình thức lỗi lỗi cố ý lỗi vô ý Các trường hợp vi phạm mà lỗi cố ý trực tiếp hay gián tiếp vơ ý tự tin hay cẩu thả xử lí Ví dụ minh hoạ: A cố ý gây thương tích cho B với tỉ lệ thương tật 10% Khi thực hành vi cho dù A mong muốn hậu xảy (B bi thương tích 10%) khơng mong muốn có ý thức để mặc hậu xảy bị xử phạt b)Về pháp lý Tội phạm loại vi phạm pháp luật nặng quy định luật hình có Quốc hội có quyền đặt quy định ti phạm hình phạt Ngay từ Điều Luật Hình quy định sở trách nhiệm hình sự: “chỉ người phạm tội Bộ Luật Hình quy định phải chịu trách nhiệm hình sự” Như luật hình pháp lý để xem xét hành vi vi phạm có bị coi tội phạm hay khơng - khơng có luật khơng có tội, “vơ luật bất hình” Vi phạm hành không quy định luật cụ thể mà quy định nhiều văn khác luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, thông tư luật luật nguồn luật hành khơng phải luật hành chính, ví dụ: hiến pháp, luật tổ chức phủ… ngun nhân mà khơng có riêng luật hành đơn giản rộng, nhiều lĩnh vực với nhiều văn pháp luật pháp điển hóa thành luật văn luật nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban thường vụ quốc hội, hội đồng nhân dân; pháp lệnh ủy ban thường vụ quốc hội; Nghị định phủ; Quyết định, Chỉ thị, Thơng tư Ví dụ minh hoạ: pháp lệnh cán cơng chức, pháp lệnh xử lí vi phạm hành Ủy ban thường vụ quốc hội; Nghị phủ số 09/2003/NQ-CP ngày 28/07/2003 sửa đổi, bổ sung nghị số 16/2000/ND-CP ngày 18/10/2000 phủ việc tinh giảm biên chế quan hành chính, đơn vị nghiệp c)Về hậu pháp lí Người thực tội phạm hay vi phạm hành bị xử lí biện pháp cưỡng chế nhà nước để trả giá cho gây cho xã hội Tuy nhiên, tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nặng nhất, nên phải chịu biện pháp cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc hình phạt có tội phạm phải chịu hình phạt ngược lại hành vi mà phải chịu hình phạt hành vi tội phạm Cũng biện pháp cưỡng chế nhà nước mức độ nghiêm khắc hơn, người vi phạm hành bị xử phạt hành Ví dụ minh hoạ: A lấy cắp tài sản UBND xã Y tài sản 490.000 nghìn đồng mà khơng có tình tiết khác để cấu thành tội phạm, bị xử phạt hành chủ tịch xã Y phạt mức cao 500.000 đồng tài sản để từ 500.000 trở lên 500.000 có tình tiết khác cấu thành tội phạm bị phạt cải tạo không 10 giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm, ngồi phải chịu thêm hình phạt tiền bổ sung theo khoản điều 138 luật hình Dấu hiệu để phân biệt vi phạm hành tội phạm mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi vi phạm a) Mức độ gây thiệt hại cho xã hội: Để xác định, đòi hỏi quan thẩm quyền dựa nhận thức ranh giới vi phạm hành tội phạm, quy định cụ thể luật hình sự, nghị định , thông tư hướng dẫn trường hợp cụ thể mức độ gây thiệt hại biểu hình thức khác mức độ gây thương tật, giá trị tài sản bị xâm hại, giá trị hàng hố phạm pháp Ví dụ minh hoạ: Theo Luật Hình sự, trộm cắp từ 500 nghìn đồng trở lên (Đ138), trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên (Đ161), cố ý gây thương tích cho người khác từ 11% trở lên (Đ104) tội phạm Nguyễn Văn A lấy cắp hợp tác xã X số tài sản 500.000 đồng mà khơng có tình tiết khác bị xử phạt hành Như vậy, mức độ gây thiệt hại mức luật hình qui định mà khơng thêm tình tiết người vi phạm bị xử phạt hành b) Mức độ tái phạm vi phạm nhiều lần Ví dụ minh hoạ: A trốn thuế nhà nước 50 triệu đồng trước bị xử phạt hành bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm hành vi A cấu thành tội trốn thuế theo Khoản Điều 161 Luật Hình 1999 (sữa đổi bổ sung năm 2009) Như nhiều trường hợp, đánh giá hành vi khơng xác định để tội phạm vi phạm hành Có tội phạm, dấu hiệu bị xử phạt hành phải có, mà cịn tái phạm dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm Ví dụ minh hoạ: A tổ chức kết cho (16 tuổi) người khác, lần đầu, A bị coi vi phạm hành bị xử phạt hành Cịn A bị xử phạt hành hành vi A cấu thành tội tổ chức tảo hôn theo khoản điều 148 luật hình (sữa đổi bổ sung năm 2009) c) Công cụ, phương tiện, thủ đoạn thực hành vi vi phạm Ví dụ minh hoạ: A cố ý gây thương tích cho B mà tỉ lệ thương tật 11%, vi phạm lần đầu vi phạm hành thuộc tình tiết sau tội phạm: dùng khí nguy hiểm (dùng dao, rều) thủ đoạn gây nguy hiểm cho nhiều người (bỏ thuốc trừ sâu vào nguồn nước nhà B); thuê người gây thương tích nhận gây thương tích thuê, vậy, công cụ, phương tiện phạm tội để đánh giá mức độ nguy hiểm cho hành vi vi phạm 11 B TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH I Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hành Khái niệm Trách nhiệm hành loại trách nhiệm pháp lý Trong khoa hoc pháp lý, thuật ngữ “ trách nhiệm pháp lý ” tổ chức, cá nhân thường hiểu hậu pháp lý bất lợi mà Nhà nước buộc tổ chức, cá nhân phải gánh chịu họ thực hành vi vi phạm pháp luật Tương ứng với loại vi phạm pháp luật hình thức trách nhiệm pháp lý định Trách niệm hành hậu pháp lý bất lợi mà Nhà nước buộc tổ chức, cá nhân vi phạm hành phải gánh chịu Nó có nét chung, đồng thời có điểm khác biệt với loại trách nhiệm pháp lý khác trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân trách nhiệm kỷ luật * Quan điểm truyền thống (hay gọi Quan điểm “tiêu cực”) cho rằng, trách nhiệm hành đánh giá phủ nhận nhà nước xã hội vi phạm pháp luật chưa đến mức tội phạm xâm hại đến trật tự quản lý Hậu người vi phạm pháp luật phải chịu biện pháp cưỡng chế nhà nước quan nhà nước, người có thẩm quyền thực Trách nhiệm hành theo nghĩa tiêu cực có số vấn đề sau: - Cơ sở trách nhiệm hành mang đặc thù quy định Pháp lệnh xử lý vi phạm hành (ban hành ngày 02-7-2002) Các vi phạm pháp luật xã hội đa dạng khách thể bị xâm hại, mức độ nguy hiểm v.v từ dẫn đến hậu pháp lý khác Trách nhiệm hình phát sinh có hành vi vi phạm pháp luật Bộ luật Hình coi tội phạm, trách nhiệm dân xuất có hành vi gây thiệt hại mặt tài sản cho Nhà nước công dân Trách nhiệm kỷ luật ấn định người có hành vi vi phạm nội quy, điều lệ kỷ luật Trách nhiệm hành áp dụng hành vi pháp luật xử phạt hành coi vi phạm hành - Trách nhiệm hành tất biện pháp cưỡng chế hành áp dụng ngồi trình tự xét xử tồ án Việc áp dụng chế tài xử phạt hành chủ yếu quan quản lý hành nhà nước thực Ví dụ: Uỷ ban nhân dân xử phạt vi phạm quy tắc xây dựng, sử dụng đất Sự áp dụng chế tài hình dân thiết phải theo trình tự xét xử án Mặc dù, án nhân dân có thẩm quyền xử phạt hành hành vi gây rối trước phiên toà, trường hợp tồ án đóng vai trị quan xử phạt hành thơng thường khơng theo trình tự xét xử - Trách nhiệm hành thể chỗ: quan nhà nước, người có thẩm quyền ấn định người vi phạm pháp luật biện pháp xử phạt hành tương ứng với hành vi vi phạm mà người gây Phạt hành khác với phạt hình sự, kỷ luật trách nhiệm dân mục đích cụ thể, đặc điểm mức độ tác động - Khái niệm trách nhiệm hành hẹp khái niệm cưỡng chế hành Khơng phải biện pháp cưỡng chế hành trách nhiệm hành Sự áp dụng biện pháp cưỡng chế hành trường hợp khẩn cấp thiên tai địch hoạ, dịch bệnh trách nhiệm hành * Quan điểm tích cực cho rằng, trách nhiệm hành quan hệ có trách nhiệm chủ thể pháp luật nghĩa vụ, bổn phận giao phó lĩnh vực quản lý hành Nhà Nước * Một quan điểm khác xem xét trách nhiệm pháp lý nói chung trách nhiệm hành nói riêng dạng quan hệ pháp luật Trong quản lý hành nhà nước, quan hệ pháp luật thể hai khía cạnh: - Nhà nước ấn định cho chủ thể quyền nghĩa vụ định chủ thể trách nhiệm ý thức nghĩa vụ, bổn phận cần thiết phải thực chúng Đó quan hệ pháp luật tại; - Sự áp dụng Nhà nước thông qua quan, người có thẩm quyền chế tài pháp lý người có lỗi trường hợp người vi phạm pháp luật hay thiếu trách nhiệm tích cực Đây quan hệ pháp luật - trách nhiệm hành vi xảy khứ → Trách nhiệm hành loại trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật đặc thù xuất lĩnh vực quản lý hành nhà nước, thể đánh giá phủ nhận pháp lý đạo đức hành vi vi phạm hành người vi phạm (cá nhân hay tổ chức) phải chịu hậu qua bất lợi, tước đoạt vật chất hay tinh thần tượng ứng với vi phạm gây Đặc điểm a) Trách nhiệm hành trách nhiệm pháp lý đặt tổ chức, cá nhân vi phạm hành Trách nhiệm pháp lý đặt chủ thể thực hành vi vi phạm pháp luật Vì vậy, để tiến hành truy cứu trách nhiệm hành tổ chức cá nhân cần xác định tổ chức, cá nhân có thực vi phạm hành thực tế hay khơng Truy cứu trách nhiệm hành tổ chức, cá nhân vi phạm hành thực chất việc áp dụng hình thức, biện pháp xử phạt hành tổ chức, cá nhân Tuy nhiên, thực tế số trường hợp quan thẩm quyền áp dụng số biện pháp cưỡng chế hành làm hạn chế quyền, tài sản tự đối tượng bị áp dụng, điều nghĩa truy cứu trách nhiệm hành đối tượng Vì vậy, trách nhiệm hành đặt cá nhân tổ chức Đây điểm khác biệt trách nhiệm hành trách nhiệm hình trách nhiệm hình đặt cá nhân thực hành vi phạm tội Ví dụ minh hoạ: Một DNTN kinh doanh loại hình Karaoke khơng tn thủ theo quy định như: bán rượu mạnh không giấy phép, không ký kết HĐLĐ với NLĐ, ánh sáng khơng đủ sáng…thì Đội Liên ngành 814 Quận, Phường có quyền tạm giữ GPĐKKD yêu cầu đóng cửa Đây việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đảm bảo để xử phạt hành chính, khơng có nghĩa DNTN bị truy cứu trách nhiệm hành b) Trách nhiệm hành trách nhiệm trước Nhà Nước Nhà nước thiết lập quy định trật tự quản lý hành nhà nước Nhà nước buộc tổ chức, cá nhân vi phạm hành phải gánh chịu hậu pháp lý bất lợi để bảo vệ trật tự quản lý hành nhà nước mà thiết lập Chủ thể vi phạm hành phải thực biện pháp chế tài tổ chức, cá nhân vi phạm hành trách nhiệm họ trước Nhà nước trước tổ chức hay cá nhân cụ thể xã hội Đây điểm khác biệt trách nhiệm hành với trách nhiệm dân Ví dụ minh hoạ:Nhà Nước quy định sở kinh doanh, doanh nghiệp mua bán hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn cho khách hàng nhằm phục vụ cho công việc quản lý thuế Nếu sở kinh doanh, doanh nghiệp không thực Cơ quan thuế lập biên có biện pháp chế tài… phát hiện, để thực quy định pháp luật Nhà Nước đề c) Việc truy cứu trách nhiệm hành thực sở quy định pháp luật hành Những người trao thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hành trước hết chủ yếu người có thẩm quyền quản lý hành Nhà nước hệ thống quan hành Nhà nước Pháp luật hành quy định Ngoài ra, số trường hợp đặc biệt, thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hành cịn trao cho thẩm phán tòa án nhân dân chấp hành viên quan thi hành án dân Truy cứu trách nhiệm hành phải đảm bảo lựa chọn áp dụng biện pháp chế tài hành tổ chức, cá nhân vi phạm hành Truy cứu trách nhiệm hành tiến hành theo thủ tục hành pháp luật hành qui định Truy cứu trách nhiệm pháp lý nói chung trách nhiệm hành nói riêng tác động trực tiếp đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp đối tượng có liên quan → Vì vậy, tiến hành truy cứu trách nhiệm hành chủ thể có thẩm quyền phải tn thủ cách nghiêm ngặt quy định thủ tục pháp luật đặt Ví dụ minh hoạ: - Hoạt động Xuất Nhập Khẩu quan có thẩm quyền Cơ quan Hải quan theo văn quy định Bộ Tài Chính, Bộ Cơng Thương… - Hoạt động kinh doanh bắt buộc khai báo thuế quan có thẩm quyền Cơ quan Thuế theo văn quy định Bộ Tài Chính - Việc doanh nghiệp mua BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ quan có thẩm quyền Cơ quan Bảo hiểm xã hội theo văn quy định Bộ LĐ-TBXH, Liên đoàn LĐ So sánh khác biệt vi phạm hành – hình – dân Nội dung Mối quan hệ Vai trò NN Thủ tục tố tụng Mục đích Xuất phát từ mục đích chung, trách nhiệm hành có mục đích trực tiếp là: giáo dục người vi phạm phịng ngừa vi phạm pháp luật Mục đích phịng ngừa vi phạm pháp luật trách nhiệm hành bao gồm phòng ngừa riêng phòng ngừa chung đây, phòng ngừa riêng hiểu phòng ngừa tái phạm thực vi phạm pháp luật từ phía người vi phạm hành bị xử phạt hành chính, cịn phịng ngừa chung phịng ngừa vi phạm pháp luật từ cá nhân khác AI Xử phạt vi phạm hành Khái niệm xử phạt vi phạm hành Căn vào Pháp lệnh hành năm 2002 NĐ 128/2008/NĐ-CP ta rút sau: Xử phạt vi phạm hành hoạt động chủ thể có thẩm quyền, vào qui định pháp luật hành, định áp dụng biện pháp xử phạt hành biện pháp cưỡng chế hành khác (trong trường hợp cần thiết, theo qui định pháp luật) tổ chức, cá nhân vi phạm hành Đặc điểm - Xử phạt vi phạm hành áp dụng cá nhân, tổ chức vi phạm hành theo qui định pháp luật Nói cách khác, vi phạm hành sở để tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành - Xử phạt hành tiến hành chủ thể có thẩm quyền theo qui định pháp luật (Điều 28 đến 42 – Pháp lệnh) + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh + Công an nhân dân + Bộ đội biên phòng + Cảnh sát biển + Hải quan + Kiểm lâm + Cơ quan Thuế + Quản lý thị trường + Thanh tra chuyên ngành + Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ thuỷ nội địa, Giám đốc Cảng vụ hàng không + Toà án nhân dân quan thi hành án dân - Xử phạt vi phạm hành tiến hành theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục qui định văn pháp luật xử phạt vi phạm hành quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành (Điều – Pháp lệnh) - Kết hoạt động xử phạt vi phạm hành thể định xử phạt vi phạm hành ghi nhận hình thức, biện pháp xử phạt áp dụng tổ chức, cá nhân vi phạm hành 17 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành Theo Điều Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính, hoạt động xử phạt vi phạm hành phải tuân thủ nguyên tắc sau đây: - Mọi vi phạm hành phải phát kịp thời phải bị đình Việc xử lý vi phạm hành phải tiến hành nhanh chóng, cơng minh, triệt để; hậu vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định pháp luật (Khoản1) Ví dụ minh hoạ: người xây dựng nhà chưa có giấy phép xây dựng Phịng Quản lý thị cấp phường phải lập biên đình việc xây dựng, đến cá nhân/ tổ chức hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt hành có vi phạm hành pháp luật qui định (Khoản 2) Ví dụ minh hoạ: đường cấm ngược chiều, người điều khiển phương tiện giao thơng ngược chiều bị xử phạt, cịn người khơng - Việc xử lý vi phạm hành phải người có thẩm quyền tiến hành theo qui định pháp luật (Khoản 3) Ví dụ minh hoạ: vi phạm hành thuế thuộc thẩm quyền quan thuế - Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành lần (Khoản 4) Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành vi vi phạm - Việc xử lý vi phạm hành phài vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp (Khoản 5) - Khơng xử lý vi phạm hành trường hợp thuộc tình cấp thiết, phịng vệ đáng, kiện bất ngờ vi phạm hành mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi (Khoản 6) Ví dụ minh hoạ: khơng xử lý vi phạm giao thông xe công vụ, dẫn phái đồn… Các hình thức xử phạt hành biện pháp cưỡng chế khác a Hình thức phạt * CẢNH CÁO - Cảnh cáo: Đây hình thức áp dụng tổ chức, cá nhân vi phạm hành nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hành vi vi phạm hành người chưa thành niên từ đủ 14 đến 16 tuổi Hình thức xử phạt cảnh cáo định văn - Chỉ xử phạt vi phạm hành cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên tổ chức vi phạm hành khi: + Hành vi vi phạm tổ chức, cá nhân văn pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo + Chỉ áp dụng cá nhân, tổ chức vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ - Xử phạt cảnh cáo: mang tính giáo dục, khơng bị coi có án tích khơng bị ghi vào lý lịch tư pháp - Hình phạt cảnh cáo: theo thủ tục tố tụng hình bị coi có án tích bị ghi vào lý lịch tư pháp Phân biệt hình thức xử phạt cảnh cáo hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng cán bộ, công chức - Xử phạt cảnh cáo: + Chỉ áp dụng tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật + Do người có thẩm quyền định áp dụng - Kỷ luật cảnh cáo: + Áp dụng cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm quy định pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình + Do thủ trưởng quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền theo thủ tục xử lý kỷ luật pháp luật quy định * PHẠT TIỀN - Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành từ 10.000 đồng đến 500.000.000 đồng - Căn vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa lĩnh vực quản lý nhà nước quy định sau: i) Phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quản lý bảo vệ cơng trình giao thơng; khai thác bảo vệ cơng trình thuỷ lợi; lao động; đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá; kế toán; thống kê; tư pháp; bảo hiểm xã hội; phòng cháy, chữa cháy; ii) Phạt tiền tối đa đến 40.000.000 đồng áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực: giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa; văn hố - thơng tin; du lịch; phịng, chống tệ nạn xã hội; đê điều, phòng chống lụt, bão; y tế; giá; điện lực; bảo vệ kiểm dịch thực vật; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; thú y; giống trồng; giống vật ni; quốc phịng; dân số trẻ em; lao động làm việc nước ngoài; dạy nghề; biên giới quốc gia; iii) Phạt tiền tối đa đến 70.000.000 đồng áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực: thương mại; phí, lệ phí; hải quan; an tồn kiểm sốt xạ; giao thơng đường sắt; bưu chính, viễn thông tần số vô tuyến điện; chuyển giao công nghệ; kinh doanh bảo hiểm; quản lý vật liệu nổ công nghiệp; thể dục, thể thao; iiii) Phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực: hàng hải; hàng không dân dụng; khoa học, công nghệ; đo đạc, đồ; giáo dục; công nghệ thông tin; tài nguyên nước; thuế; iiiii) Phạt tiền tối đa đến 500.000.000 đồng áp dụng hành vi vi phạm hành lĩnh vực: bảo vệ mơi trường; chứng khoán; xây dựng; đất đai; ngân hàng; sở hữu trí tuệ; quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản; nghiên cứu, thăm dò khai thác nguồn lợi hải sản, dầu khí loại khoáng sản khác ei) Đối với hành vi vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước chưa quy định khoản Điều Chính phủ quy định mức phạt tiền, tối đa không vượt 100.000.000 đồng * TRỤC XUẤT Trục xuất việc buộc người nước ngồi vi phạm hành lãnh thổ Việt Nam phải rời khỏi Việt Nam Trục xuất vừa hình thức phạt vừa hình thức phạt bổ sung Trục xuất hình thức phạt áp dụng độc lập hình thức phạt bổ sung áp dụng kèm theo phạt hình thức khác b.Các hình thức phạt bổ sung - TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 20 c Các biện pháp cưỡng chế hành khác * BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA Căn từ điều 44 đến điều 52 pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002( đuợc sữa đổi bổ sung năm 2007,2008) Được áp dụng nhằm ngăn ngừa vi phạm pháp luật lĩnh vực quản lý hành nhà nước đảm bảo an toàn xã hội trường hợp khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, v.v Các biện pháp thông thường áp dụng để ngăn ngừa hiểm hoạ xảy sinh mạng tài sản công dân, tài sản nhà nước, xã hội hồn cảnh khẩn cấp khơng liên quan đến vi phạm pháp luật Những biện pháp phòng ngừa gồm: - Kiểm tra giấy tờ nhằm ngăn ngừa vi phạm pháp luật (ví dụ, kiểm tra lái xe ô tô, xe máy, nhãn hiệu hàng hoá, chứng minh thư nhân dân, tốt nghiệp phổ thông, đại học ); - Kiểm tra hộ tịch, hộ nhà cơng dân có nghi ngờ vi phạm chế độ đăng ký tạm trú; - Kiểm tra hàng hoá, hành lý cá nhân quan hải quan thực nhằm ngăn ngừa vụ buôn lậu qua biên giới, trốn thuế hàng hố nhập, xuất, để đảm bảo an tồn cho chuyến bay, phát chất dễ cháy, dễ nổ; - Ngăn cấm hạn chế xe cộ lại tuyến đường xuất nguy an tồn giao thơng trường hợp sửa lại đường sá, xây cầu cống, bão lụt, đổ, v.v - Ngăn cấm vào khu vực có dịch bệnh; - Kiểm tra bắt buộc sức khoẻ người làm cơng việc dịch vụ có liên quan đến thực phẩm, y tế, dễ gây dịch bệnh cho người tiêu dùng, bệnh nhân v.v - Trục xuất người nước vi phạm pháp luật Việt Nam; - Giáo dục xã, phường, thị trấn; - Đưa vào trường giáo dưỡng; - Đưa vào sở giáo dục; - Đưa vào sở chữa bệnh, người nghiện ma tuý, người mại dâm có tính chất thường xun; - Quản chế hành người có hành vi vi phạm pháp luật phương hại đến lợi ích quốc gia chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình * BIỆN PHÁP TRƯNG DỤNG - Mục đích nhằm trưng mua tài sản cá nhân, tổ chức trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia * BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH - Được áp dụng để dập tắt hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn hậu thiệt hại chúng gây ra, để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành gồm: - Đình hành vi vi phạm pháp luật quan, người có thẩm quyền áp dụng; - Sử dụng vũ lực, vũ khí có hành vi chống đối việc thi hành công vụ hay trốn tránh trách nhiệm; - Tạm giữ hành người vi phạm pháp luật; - Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm; - Khám người; - Khám phương tiện vận tải, đồ vật; - Đình hoạt động xí nghiệp, xét thấy có vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường, khơng có biện pháp phịng chống cháy, v.v - Chữa bệnh bắt buộc người mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần - Tịch thu cơng cụ, vật liệu, vũ khí dùng để vi phạm pháp luật; - Các biện pháp cưỡng chế khác Ví dụ, thực việc cưỡng chế người xây nhà trái phép, lấn chiếm nhà trái phép Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Khác với việc xét xử hành vi phạm tội thẩm quyền giao cho quan Toà án, việc xử phạt vi phạm hành giao cho nhiều quan, cán có thẩm quyền khác thực hiện, bao gồm: - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chủ tịch UBND cấp ( Tham khảo điều (Điều 28 đến 42 – Pháp lệnh) Pháp lệnh xử lý vi phạm hành số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày tháng năm 2002) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Cơng an nhân dân ( Điều 31) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Bộ đội biên phịng (Điều 32) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Cảnh sát biển (Điều 33) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Hải quan (Điều 34) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Kiểm Lâm (Điều 35) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan Thuế (Điều 36) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường (Điều 37) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Thanh tra chuyên ngành (Điều 38) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Giám đốc cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa, Giám đốc cảng vụ hàng không (Điều 39) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Tòa án nhân dân quan thi hành án dân sự, Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Hội đồng cạnh tranh quan quản lý cạnh tranh (Điều 40) - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan khác ủy quyền thực chức lãnh Việt Nam nước ngoài, Cục quản lý lao động nước Như vậy, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành nhiều quan, cán có thẩm quyền khác thực Do đó, để tránh khó khăn, vướng mắc việc xử lý vi phạm hành chính, pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 điều 42 quy định nguyên tắc thẩm quyền xử lý vi phạm hành sau: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước địa phương.Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quy định điều từ Điều 31 đến Điều 40 Pháp lệnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành thuộc lĩnh vực, ngành quản lý Trong trường hợp vi phạm hành thuộc thẩm quyền xử phạt nhiều người, việc xử phạt người thụ lý thực hiện.Thẩm quyền xử phạt người quy định điều từ Điều 28 đến Điều 40 Pháp lệnh thẩm quyền áp dụng hành vi vi phạm hành Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt xác định vào mức tối đa khung tiền phạt quy định hành vi vi phạm cụ thể Trong trường hợp xử phạt người thực nhiều hành vi vi phạm hành thẩm quyền xử phạt xác định theo nguyên tắc sau đây: a) Nếu hình thức, mức xử phạt quy định hành vi thuộc thẩm quyền người xử phạt, thẩm quyền xử phạt thuộc người đó; b) Nếu hình thức, mức xử phạt quy định hành vi vượt thẩm quyền người xử phạt, người phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt nhiều người thuộc ngành khác nhau, quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy vi phạm Thủ tục xử phạt vi phạm hành thời hiệu xử phạt vi phạm hành a) Thủ tục định xử phạt vi phạm hành Theo qui định pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, việc định xử phạt hành tiến hành theo thủ tục sau : - Khi phát cá nhân hay tổ chức vi phạm hành người có thẩm quyền xử phạt phải lệnh đình hành vi vi phạm cá nhân hay tổ chức 23 - Nếu cá nhân hay tổ chức vi phạm mức cảnh cáo phạt tiền đến 200.000đ người có thẩm quyền xử phạt chổ (không cần lập biên hành vi vi phạm hành chính) Đây thủ tục xử phạt đơn giản ( Điều 16 NĐ 100/2004 ) - Nếu cá nhân hay tổ chức vi phạm bị phạt tiền từ 200.000đ trở lên, người có thẩm quyền xử phạt phải thực việc xử phạt sau : + Lập biên hành vi vi phạm hành chính, biên phải có chử ký người lập biên người vi phạm hành Nếu người vi phạm khơng ký phải ghi rõ lý vào biên ( Khoản Điều 55 ) có người làm chứng ký vào biên (Khoản Điều 55 ) bên giữ 01 Nếu vụ vi phạm vượt qua thẩm quyền xử phạt người lập biên bản, người phải gởi biên tới người có thẩm quyền xử phạt (Khoản Điều 55) + Thời hạn định xử phạt 10 ngày kể từ ngày lập biên (Khoản Điều 64) Nếu vụ vi phạm hành có tình tiết phức tạp thời hạn định xử phạt 30 ngày Trong trường hợp cần thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng người có thẩm quyền phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp văn bản, thời gian gia hạn không qua 30 ngày + Nếu thấy có dấu hiệu tội phạm hình người có thẩm quyền chuyển hồ sơ cho quan xử lý hình giải ( Điều 62 ) b) Thủ tục thi hành định xử phạt vi phạm hành - Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký - Quyết định phải gởi cho cá nhân hay tổ chức vi phạm hành quan thu tiền phạt thời gian ngày kể từ ngày định - Cá nhân hay tổ chức vi phạm hành phải thi hành định xử phạt thời hạn 10 ngày kể từ ngày định - Hết thời hạn mà cá nhân hay tổ chức không thi hành định xử phạt quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưởng chế sau : - Khấu trừ lương, thu nhập, tài khoản NH ( Điều chương ) - Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với tiền phạt để bán đấu giá - Áp dụng biện pháp cưởng chế khác c) Thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành * Thời hạn xử phạt hành Đối với việc xử phạt cảnh cáo hay phạt tiền 200.000đ người có thẩm quyền phải định việc xử phạt phát vi phạm hành 24 Đối với trường hợp khác, thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên người có thẩm quyền phải định xử phạt Nếu có tình tiết phức tạp phải gia hạn thời gian gia hạn không vượt qua ngày (Điều 56 pháp lệnh xử lý vi phạm hành 2002 ) * Thời hạn chấp hành định xử phạt hành Cá nhân hay tổ chức vi phạm hành phải chấp hành thời hạn 10 ngày kể từ ngày giao định xử phạt Khi ban hành định xử phạt xong cán có thẩm quyền phải nhanh chóng giao định cho cá nhân hay tổ chức vi phạm hành * Thời hiệu xử phạt vi phạm hành - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành + Thời hiệu xử phạt vi phạm hành năm kể từ ngày vi phạm hành thục + Đối với lĩnh vực : tài chính, xây dựng, môi trường, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, bn lậu, sản xuất, bn bán hang giả Thì thời hiệu tính năm kể từ ngày vi phạm hành thực - Thời hiệu thi hành định xử phạt + Thời hiệu thi hành định thi hành xử phạt vi phạm hành năm kể từ ngày ban hành định xử phạt + Nếu cá nhân hay tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoản việc thi hành định xử phạt thời hiệu nói tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoản Khiếu nại, tố cáo, khởi kiên - Cá nhân hay tổ chức bị xử phạt vi phạm hành có quyền khiếu nại định xử phạt vi phạm hành - Mọi cơng dân có quyền tố cáo hành vi trái pháp luật xử lý vi phạm hành 25 KẾT LUẬN Những nội dung trình bày cung cấp phần cho người kiến thức, thực tiễn Luật Hành nói chung nội dung “Vi phạm hành – Trách nhiệm hành chính” nói riêng Mong muốn nhóm làm đề tài mang đến cho người kiến thức luật cần thiết, áp dụng sống, mối quan hệ hàng ngày Rất mong đóng góp chân thành từ người, để hiểu Luật pháp cách xác đầy đủ Tài liệu tham khảo: Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009 Cưỡng chế hành Nhà nước, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội, 1996 Giáo trình Luật hành Việt Nam, Khoa Luật Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002, sửa đổi bổ sung năm 2007, 2008 ... phạt hành lần (Khoản 4) Nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành vi vi phạm - Vi? ??c xử lý vi phạm hành phài vào tính... luật hành vi vi phạm pháp luật mà hành vi trái pháp luật chủ thể có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi thực cách cố ý vô ý hành vi vi phạm pháp luật b) Vi phạm hành tội phạm hành vi, thực hành vi. .. quan cấu thành vi phạm pháp luật thể bên ngòai hành vi vi phạm pháp luật Dấu hiệu bắt buộc mặt khách quan vi phạm hành hành vi vi phạm hành tức hành vi mà tổ chức, cá nhân thực hành vi xâm phạm quy
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận VI PHẠM HÀNH CHÍNH và TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH , tiểu luận VI PHẠM HÀNH CHÍNH và TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

Từ khóa liên quan