0

Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội cơ bản về y tế của người lao động từ các tỉnh khác đến thành phố Hồ Chí Minh

13 3 0
  • Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội cơ bản về y tế của người lao động từ các tỉnh khác đến thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:51

Tình trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người lao động từ các tỉnh khác đến sinh sống và làm việc ở TPHCM chưa được đảm bảo, trong đó rào cản chính là sự hạn chế của việc tiếp cận thông tin. Từ kết quả khảo sát về tiếp cận bảo hiểm y tế của 28 hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi ở một xã nông thôn TPHCM cho thấy, quyền tiếp cận thông tin về dịch vụ xã hội cơ bản chưa được đảm bảo do cha mẹ thiếu quan tâm, do mạng lưới xã hội yếu và tính hạn chế của việc truyền thông tin của các bên liên quan. 20 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN VỀ Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ CÁC TỈNH KHÁC ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điển cứu tiếp cận bảo hiểm y tế dành cho trẻ em tuổi NGUYỄN THỊ MINH CHÂU* Tình trạng tiếp cận dịch vụ xã hội người lao động từ tỉnh khác đến sinh sống làm việc TPHCM chưa đảm bảo, rào cản hạn chế việc tiếp cận thông tin Từ kết khảo sát tiếp cận bảo hiểm y tế 28 hộ gia đình có trẻ em tuổi xã nơng thôn TPHCM cho thấy, quyền tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội chưa đảm bảo cha mẹ thiếu quan tâm, mạng lưới xã hội yếu tính hạn chế việc truyền thơng tin bên liên quan Từ khóa: tiếp cận thông tin, dịch vụ xã hội bản, BHYT dành cho trẻ tuổi, người lao động từ tỉnh khác đến TPHCM Nhận ngày: 06/11/2021; đưa vào biên tập: 07/11/2021; phản biện: 14/11/2021; duyệt đăng: 03/12/2021 ĐẶT VẤN ĐỀ Là đô thị lớn, thu hút nguồn lao động từ khắp nơi đến làm việc sinh sống, TPHCM dẫn đầu việc đưa chủ trương, quan điểm đạo hệ thống sách hỗ trợ cho người từ tỉnh khác đến sinh sống làm việc (gọi tắt viết người tạm trú) nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho tồn dân, bao gồm gia đình họ; có tiếp cận dịch vụ xã hội giáo dục, y tế, điều kiện sống (nguồn nước sinh hoạt, nhà vệ sinh), nhà Tuy nhiên, nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố tình trạng tiếp cận dịch vụ xã hội * Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ người tạm trú chưa đảm bảo; người tạm trú nghèo chiều tiếp cận dịch vụ xã hội bản, họ khơng biết, biết đến quyền lợi ích thân (khoảng 70% tổng số người di cư) (Thúy Hà, 2020); người tạm trú có khả tiếp cận thông tin so với người thường trú (UNDP, 2021), Điều Luật tiếp cận thông tin 2016 ghi rõ: “Mọi cơng dân bình đẳng, khơng bị phân biệt đối xử việc thực quyền tiếp cận thông tin; việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch thuận lợi…” (Quốc hội, 2006) Điều cho thấy, cần sâu phân tích yếu tố tác động đến việc hạn chế NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… tiếp cận thông tin, đặc biệt thông tin dịch vụ xã hội y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước, phần tất yếu đáp ứng nhu cầu sống công dân Nghiên cứu nhất, năm 2020, “Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội người dân nay” khảo sát huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang luận án tiến sĩ Phạm Võ Quỳnh Hạnh, cho thấy: có nhiều yếu tố tác động đến việc tiếp cận thông tin, bao gồm: yếu tố học vấn ảnh hưởng mạnh tới việc tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội người dân; tiếp đến yếu tố mức sống hộ gia đình; yếu tố độ tuổi tỷ lệ nghịch với việc tiếp cận thông tin người dân nghĩa cao tuổi việc tiếp cận thông tin người dân giảm Đầu năm 2021, UNDP kết hợp với Tổng cục Thống kê công bố số PAPI 2020 Kết PAPI 2020 thể cảm nhận trải nghiệm người nhập cư so với người thường trú theo số nội dung PAPI: (1) Tham gia người dân cấp sở; (2) Công khai, minh bạch việc định địa phương; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm sốt tham nhũng khu vực cơng; (5) Thủ tục hành cơng; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường (8) Quản trị điện tử Mức độ chênh lệch người thường trú người tạm trú tập trung số: khoảng cách lớn số nội dung “tham gia người dân cấp 21 sở”; “cơng khai, trách nhiệm giải trình với người dân”; “minh bạch việc định địa phương; kiểm soát tham nhũng khu vực cơng” Điều giải thích, người tạm trú không mời tham gia đóng góp ý kiến chương trình, dự án địa phương họ tạm trú Người nhập cư cho họ tiếp cận thơng tin hơn, có khả khiếu nại, tố giác hơn, có điều kiện tiếp xúc cán bộ, công chức địa phương Người tạm trú có khả tiếp cận thơng tin (UNDP, 2020) Với mong muốn đóng góp minh chứng khoa học làm sở hữu ích cho định hướng giải pháp thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin người tạm trú đảm bảo tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội TPHCM, đảm bảo an sinh xã hội; sở nguồn liệu khảo sát “Độ bao phủ sử dụng bảo hiểm y tế nhóm yếu thế” thực năm 2018-2019(1), tác giả tập trung phân tích việc tiếp cận thơng tin y tế, thơng qua độ bao phủ sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho trẻ tuổi trẻ tạm trú (nghiên cứu đối chứng với trẻ em chỗ) điển cứu việc tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội người tạm trú LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU Theo mơ hình truyền thông Nguyễn Văn Dững (2018), hiệu lực hiệu truyền thơng mục đích cần đạt tới chủ thể truyền thơng Mơ hình nhấn mạnh đến mục đích truyền 22 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 thông nhằm gia tăng hiểu biết, giảm dần khác biệt nhận thức, tiến tới giảm dần khác biệt thái độ, hành vi Bài viết bám sát mơ hình việc đánh giá thông tin BHYT từ hệ thống sách miễn phí khám chữa bệnh dành cho trẻ tuổi hộ gia đình tạm trú; nhận thức hành vi họ đo lường thông qua độ bao phủ sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh cho trẻ Nguồn thông tin Thơng điệp tuổi; từ đưa số bình luận hàm ý sách truyền thơng nâng cao nhận thức cho người dân; nhấn mạnh đến vai trị quyền địa phương kênh truyền thơng hiệu Mơ hình truyền thơng sơ đồ hóa sau: Cơng chúng Kênh Nhận thức Hành Nhiễu Hiểu biết vi xã hội, thái độ xã hội Hiệu lực Phản hồi Hiệu Nguồn: Nguyễn Văn Dững, 2018 Theo lý thuyết tiếp cận xã hội học truyền thơng đại chúng có nhiều kênh tiếp cận thông tin khác Lý thuyết truyền thông hai bậc Paul F Lazarfeld, Bernard Berelson Hazel Gaudet nghiên cứu cho rằng, tương tác cá nhân có tác động định hướng dư luận mạnh mẽ nhiều so với phương tiện truyền thơng đại chúng; đó, cần đặc biệt quan tâm tạo dựng thu hút tham gia truyền thông định hướng dư luận xã hội từ “thủ lĩnh” dư luận xã hội cộng đồng xã hội từ thôn, bản, tổ dân phố đến quan, đơn vị, từ tổ chức phủ đến tổ chức phi phủ Theo lý thuyết mạng lưới xã hội, mạng lưới xã hội nhìn nhận mối liên kết xã hội, thơng qua người dân có thơng tin kỳ vọng giúp đỡ, hỗ trợ từ người dân tìm kiếm hội thơng tin Ở mạng lưới xã hội thường mạng nhỏ kép kín mạng lỏng lẻo với quan hệ xã hội phức tạp Tuy nhiên, ảnh hưởng mối quan hệ lỏng lẻo lại có tầm quan trọng việc thiết lập mối quan hệ cộng đồng sống người dân Có hai NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… nguồn hỗ trợ thường đề cập thức phi thức Trong đó, mạng lưới thức đến từ sách phủ tổ chức, cộng đồng công nhận Ở mạng lưới không thức thường đến từ gia đình, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp (dẫn theo Phạm Võ Quỳnh Hạnh, 2020) Nghiên cứu trường hợp điển cứu điểm nông thôn TPHCM viết dựa vào mô hình truyền thơng Nguyễn Văn Dững (2018), lý thuyết truyền thông hai bậc mạng lưới xã hội để tìm hiểu độ bao phủ thẻ BHYT sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh trẻ em tuổi hộ gia đình nhập cư đến TPHCM mối tương quan với việc tiếp cận thông tin PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN Bài viết sử dụng nguồn liệu vấn sâu 28 hộ gia đình có trẻ em tuổi xã nông thôn TPHCM, vào năm 2018-2019 theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên với tiêu chí người chăm sóc nữ, phân theo nhóm bà mẹ Trong đó, có 16 hộ gia đình có trẻ tuổi tạm trú địa bàn xã (là người từ tỉnh khác đến, sinh sống làm công nhân nhà máy/lao động tự do) 12 hộ gia đình chỗ Đặc điểm mẫu nghiên cứu sau: Người tham gia trả lời khảo sát nữ, người chăm sóc cho trẻ, có 22 người mẹ người bà Hầu hết người chăm sóc trẻ 23 nhà nội trợ, lao động phổ thơng; có trình độ học vấn thấp, lớp Mức sống hộ gia đình phân: trung bình trung bình (22 hộ), trung bình (4 hộ), cận nghèo có sổ hộ cận nghèo (2 hộ) Tại thời điểm khảo sát, thu nhập bình quân nhân hộ gia đình 2,8 triệu/tháng/người Những hộ khó khăn, hộ cận nghèo có thu nhập bình qn nhân khoảng 1.500.000 đồng/tháng/người Mơ hình gia đình chủ yếu người, vợ chồng con; có lao động người chồng; người vợ (phần lớn) nhà chăm Trong 22 người mẹ tham gia trả lời có 19 người nhà làm nội trợ Ngồi ra, chúng tơi cịn vấn sâu: Trưởng Trạm y tế; cán xã phụ trách trẻ em cấp xã; cán y tế ấp; cán quản lý Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM; cán phụ trách bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Theo Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH2013 Quốc hội ban hành ngày 6/4/2016, tiếp cận thông tin việc đọc, xem, nghe, ghi chép, chép, chụp thông tin Việc tiếp cận thông tin y tế thao tác hóa viết việc có biết đến thơng tin sách BHYT dành cho trẻ em tuổi, có đăng ký BHYT dành cho trẻ tình trạng sử dụng thẻ BHYT việc khám chữa bệnh cho trẻ 24 4.1 Khái quát sách BHYT dành cho trẻ em tuổi Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Với mục tiêu hướng đến đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, trẻ em tuổi ba nhóm đối tượng hưởng quyền lợi cao giáo dục, y tế… Về y tế, hệ thống sách BHYT dành cho trẻ em tuổi ngày có nhiều thay đổi tiến nhằm bảo đảm toàn trẻ tuổi có thẻ BHYT miễn phí khám chữa bệnh BHYT; không phân biệt trẻ em thường trú hay tạm trú Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 quy định trẻ em tuổi không loại trừ trường hợp Nhà nước cấp thẻ BHYT để khám bệnh, chữa bệnh Tính đến tháng 4/2014, nước có 9,32 triệu trẻ em tuổi có thẻ BHYT, cịn khoảng 420.000 trẻ tuổi chưa cấp thẻ BHYT (chiếm 4,3%) (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2014) Nhằm mở rộng độ bao phủ BHYT đặc biệt bao phủ 100% trẻ tuổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có số điểm liên quan đến bảo đảm quyền lợi trẻ em tuổi như: mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT mức hưởng BHYT, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT tuyến xã huyện địa bàn tỉnh; giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ đồng thời với việc cấp giấy khai sinh Cụ thể, gia đình làm BHYT cho trẻ em tuổi miễn phí nơi đăng ký hộ thường trú TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 nơi tạm trú làm khai sinh (Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) Hơn nữa, trẻ em tuổi có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tỉnh tạm trú TPHCM làm thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT TPHCM: “Người tham gia BHYT thay đổi sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý” (Khoản Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH) Theo quy định Điểm e Khoản Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế, trẻ tuổi đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng Vì vậy, dù chưa cấp thẻ BHYT trẻ em tuổi hưởng BHYT khám, chữa bệnh theo quy định Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế Khoản Điều Thông tư liên tịch số 41/2014/ TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 Bộ Y tế, Bộ Tài hướng dẫn thực bảo hiểm y tế quy định: “Trẻ tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT Trường hợp khơng xuất trình thẻ BHYT hưởng quyền lợi người tham gia BHYT phải xuất trình giấy chứng sinh giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị sau sinh mà chưa có giấy chứng sinh thủ trưởng sở y tế cha mẹ người giám hộ trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm cứ toán theo quy định ” Tại TPHCM, việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em tuổi trọng nhiều văn hướng dẫn NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… ban hành Công văn số 1015/SLĐTBXH ngày 06/02/2009 Sở Lao động-Thương binh Xã hội Thành phố thay đổi cách thức cấp, quản lý sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ tuổi trả tiền sở y tế công lập Đặc biệt, TPHCM có lượng trẻ tạm trú, di cư theo cha mẹ đông nên ban hành văn hướng dẫn cấp thẻ BHYT dành cho trẻ em tạm trú, Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 07/2013/QĐUBND ngày 30/01/2013 việc ban hành quy chế thực chế cửa liên thông nhóm thủ tục hành thuộc lĩnh vực hộ tịch, BHYT đăng ký, quản lý cư trú địa bàn thành phố Theo quy chế này, cha mẹ hay người ni dưỡng trẻ có đăng ký tạm trú TPHCM đến Ủy ban nhân dân cấp xã (phường/thị trấn) để đăng ký cấp giấy khai sinh cho trẻ Khi đó, đồng thời với việc cấp Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động liên hệ với quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để làm hồ sơ cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ hồ sơ gồm: Chứng minh nhân dân người đăng ký khai sinh; Sổ tạm trú cha mẹ người nuôi dưỡng trẻ; Giấy chứng nhận kết hôn cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hơn) Như vậy, mặt sách, Đảng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho trẻ tuổi khám chữa bệnh Tuy nhiên, sách thực thi sách cịn nhiều bất cập; việc 25 truyền thơng thông tin, khả tiếp cận thông tin đối tượng thụ hưởng nhân tố tác động đến khoảng cách sách thực tiễn, đặc biệt trẻ tạm trú 4.2 Độ bao phủ BHYT dành cho trẻ em tuổi từ tỉnh khác cư trú địa bàn khảo sát Kết khảo sát 28 trẻ tuổi (16 trẻ tạm trú 12 trẻ thường trú) có 24 trẻ có BHYT trẻ chưa có thẻ BHYT, tức tỷ lệ bao phủ BHYT dành cho trẻ tuổi 85,7% Những trẻ chưa có BHYT tạm trú Nếu so sánh 16 trẻ tạm trú tỷ lệ trẻ chưa có BHYT chiếm 25% Mặc dù hệ thống sách cấp thẻ BHYT miễn phí dành cho trẻ em tuổi có nhiều điểm tiến nêu (thủ tục cấp giấy khai sinh thẻ BHYT lúc, đăng ký thẻ BHYT nơi tạm trú) số trẻ tạm trú chưa có thẻ BHYT, nguyên nhân do: Một là, thiếu hồ sơ pháp lý - giấy khai sinh (Có trường hợp trẻ tuổi khơng có giấy khai sinh người mẹ khơng có hộ khẩu) Hai là, thiếu thơng tin thông tin không rõ ràng việc cấp thẻ BHYT miễn phí Một số người mẹ cho khơng biết có sách cấp phát thẻ BHYT miễn phí, (vì người gia đình làm giấy khai sinh cho trẻ nhận giấy khai sinh) Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Khoản Điều 5, Ủy ban nhân dân xã đăng ký khai sinh cho trẻ, sau lập 26 chuyển hồ sơ cho quan có thẩm quyền đăng ký thường trú Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ tuổi Khi hỏi “Bà/chị có nghe nói sách BHYT dành cho trẻ tuổi không?”, người trả lời cho không biết, chưa nắm thông tin BHYT Như vậy, nguyên nhân truyền thông, thông tin chưa đến người dân; người dân chưa tiếp nhận tốt thông tin, không hiểu quyền lợi tham gia BHYT, đặc biệt cấp miễn phí nên chưa quan tâm, cán địa phương có truyền thơng, giới thiệu “Thủ tục làm BHYT cho trẻ tuổi thay đổi từ năm 2016 Trước đó, đến nhận Giấy khai sinh nhận thẻ BHYT cho trẻ lúc Nhưng theo quy định sau nhận Giấy khai sinh, người dân đem đến nộp cho phận làm thẻ BHYT Nhiều người dân khơng biết quy trình thay đổi nay, nên có nhiều người thắc mắc không nhận BHYT, cán phải giải thích người dân biết để làm thẻ BHYT cho trẻ” (PVS cán Y tế xã A, TPHCM) “Sinh bé Bệnh viện Trưng Vương, gia đình đem Giấy chứng sinh Vĩnh Long làm Giấy khai sinh, khơng thấy có thẻ BHYT, khơng biết Em hồn tồn khơng biết bé cấp thẻ BHYT miễn phí, đến bé tháng tuổi, bé bị bệnh phải đưa lên Bệnh viện Nhi đồng khám, bệnh TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 viện hỏi thẻ BHYT biết bé khơng có” (PVS #11, hộ tạm trú) “Khi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ hỏi có BHYT khơng? Em nói hồn tồn khơng biết” (PVS #13, hộ tạm trú) Ba là, hộ gia đình trẻ chưa chấp hành tốt quy định địa bàn tạm trú; chưa quan tâm đến việc đăng ký tạm trú Đa số hộ từ nơi khác đến đưa giấy tờ tùy thân người lớn cho chủ nhà trọ để chủ nhà trọ khai báo với phận công an xã, không khai báo số lượng trẻ Hơn nữa, hầu hết người tạm trú chưa quan tâm đến hoạt động cộng đồng, không tham gia họp hay hoạt động sinh hoạt nơi tạm trú, ngồi lý khơng mời họ nói có mời khơng tham dự mục đích họ đến sinh sống lao động kiếm tiền, cần có thu nhập, khơng cần thiết tham gia hoạt động, họp hành nơi tạm trú; và/hoặc bận làm việc khơng có thời gian để tham gia Một số người tự định kiến người tạm trú khơng phải người địa phương nơi nên khơng cần thiết tham gia Chính nhận thức người tạm trú ảnh hưởng lớn đến việc tiếp cận thông tin đặc biệt thông tin liên quan đến trẻ em Bốn là, thiếu quản lý chặt chẽ địa phương nơi tạm trú Do tính chất đặc thù người tạm trú từ tỉnh khác đến TPHCM sinh sống thường xuyên thay đổi chỗ ở, họ chưa NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… trở thành nhóm đối tượng quan tâm số hoạt động họp tổ dân phố, hoạt động cộng đồng Nhiều người cho họ chưa mời tham gia, em người tạm trú chưa quan tâm nhiều Cán phụ trách trẻ em xã khảo sát cho biết, khơng thể có số cụ thể trẻ em diện tạm trú địa bàn tình trạng cấp thẻ BHYT trẻ, chưa quản lý Khác với nhóm trẻ tạm trú, trẻ chỗ hướng dẫn đăng ký thẻ BHYT làm giấy khai sinh cho trẻ, tất trẻ chỗ có thẻ BHYT Kết cho thấy, nguyên nhân việc chưa có thẻ BHYT trẻ em tạm trú công tác truyền thông chưa hiệu Theo lý thuyết truyền thông đa bậc, kênh truyền thông từ phương tiện truyền thơng thống chưa đạt hiệu quả, thơng tin chưa đến với người tạm trú địa bàn khảo sát; đặc biệt vai trò cán truyền thông công tác nâng cao nhận thức BHYT dành cho người tạm trú Hầu hết người tham gia khảo sát cho chưa trực tiếp thông tin, hướng dẫn từ cán quyền địa phương thủ tục đăng ký BHYT dành cho trẻ tuổi Kênh truyền thông theo mạng lưới xã hội không hiệu mạng lưới xã hội người tạm cư nghèo nàn, giao tiếp với nhiều người cộng đồng thân chưa biết, chưa quan tâm 27 tìm hiểu thông tin từ cộng đồng Việc thiếu thông tin y tế, BHYT thể qua mức độ sử dụng BHYT khám chữa bệnh cho trẻ 4.3 Mức độ sử dụng BHYT khám chữa bệnh yếu tố cản trở khám chữa bệnh BHYT Trong 24 trẻ có thẻ BHYT có 12 trẻ thường trú TPHCM có thẻ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (8 trường hợp), Bệnh viện Bình Chánh (3 trường hợp) trạm y tế xã (1 trường hợp); 12 trẻ tạm trú (hộ tỉnh khác) có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tuyến bệnh viện huyện tỉnh Theo kết khảo sát, hầu hết người cho BHYT có vai trị lớn việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho trẻ 100% ý kiến người trả lời cho rằng, BHYT dành cho trẻ tuổi có ích “BHYT giúp ích cho gia đình nhiều, mức hưởng 100%: khám dịch vụ 250.000 đồng/lần, BHYT tốn 50.000 - 60.000 đồng/lần cho thuốc không thuộc diện toán BHYT” (PVS#24, hộ thường trú) Đặc biệt, bảo hiểm có ý nghĩa lớn nhóm gia đình tạm trú, với nguồn thu nhập từ việc làm lao động trụ cột gia đình có - người phụ thuộc, tiêu nhiều khoản thường xuyên, có chi phí khám chữa bệnh cho trẻ “Con bị bệnh viêm phổi từ nhỏ, thường xuyên bị ho, sổ mũi, sốt, bị bệnh tay chân miệng,… Thường xuyên bị bệnh, tháng 28 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 khám bệnh uống thuốc, đợt bệnh phải khám bác sĩ lần, lần uống thuốc 2-3 ngày, chi phí khám tư nhân 110.000 đồng tiền khám 200.000 đồng tiền thuốc, lần bệnh chi phí khoảng 620.000 đồng/đợt bệnh, chưa kể chi phí xăng xe lại, nghỉ việc đưa đi, giảm thu nhập Do đó, có BHYT giảm chi phí nhiều Con thường xuyên bị bệnh, tốn nhiều” (PVS #1, hộ tạm trú) Sơ đồ: Các sở khám chữa bệnh mà trẻ tuổi địa bàn nghiên cứu thường xuyên khám chữa bệnh Phòng khám tư nhân chợ Đệm Nhà thuốc Nhà thuốc BV Nhi đồng TPHCM Trạm Y tế xã 6km 2,9km 0,23km Nhà thuốc UBND xã nghiên cứu Nhà thuốc 6,6km Nhà thuốc BV Bình Chánh 8,8km Phịng khám tư nhân Tỉnh lộ 10, Bình Tân 15km 17,8km 14,2km Phịng khám tư nhân Quận 8, Khu vực cầu Chà Và 18,9km BV Nhiệt đới Phòng khám tư nhân Quận BV Nhi đồng Nguồn: Nguyễn Thị Minh Châu, kết khảo sát năm 2018 2019 Tuy nhiên, khám dịch vụ phòng khám tư nhân lựa chọn khám chữa bệnh cho trẻ tuổi tính thuận tiện thời gian loại hình dịch vụ Họ đưa trẻ khám vào sáng sớm trước làm khám vào cuối chiều sau làm Vấn đề khoảng cách địa lý rào cản để lựa chọn hành vi chăm sóc sức khỏe cho trẻ Một số trường hợp đưa trẻ đến quận 6, quận 8, quận Bình Tân, cách nơi 6-10km để khám cho theo giới thiệu người quen điều trị hết bệnh cho trẻ theo suy nghĩ “bé hợp với bác sĩ” Sự lựa chọn thứ hai Bệnh viện Nhi đồng TPHCM Đặc biệt nhóm trẻ tạm trú, số 12 trẻ có thẻ BHYT có đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu bệnh viện tuyến tỉnh (nơi đăng ký) đa số thường xun khám phịng khám dịch vụ tư nhân đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM khám dịch vụ (có trả phí) trường hợp khám phòng mạch bác sĩ tư khơng hết bệnh, họ cần phải đóng phí khám NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… chữa bệnh theo quy định bệnh viện Khơng có trường hợp số họ từ năm 2018 đến 2019 đưa trẻ đến Bệnh viện Bình Chánh để khám, khám bệnh viện Bình Chánh miễn phí hồn tồn(2) Như vậy, có số bệnh viện TPHCM tuyến khám chữa bệnh BHYT dù BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tỉnh khác Vấn đề liên quan đến việc tiếp cận thông tin người tạm trú địa bàn Việc tiếp cận cập nhật thông tin quy định sách địa phương tạm trú người tạm trú chưa kịp thời Theo Khoản Điều 26 Luật Bảo hiểm sửa đổi, bổ sung năm 2014 Khoản Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trẻ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu Theo đó, trẻ cấp thẻ BHYT nơi thường trú khơng phải TPHCM sau đến sinh sống cha mẹ TPHCM tiến hành làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu TPHCM Tuy nhiên, hầu hết hộ gia đình tạm trú mẫu khảo sát chưa biết thông tin Trong 12 trẻ tạm trú có thẻ BHYT hồn tồn khơng dùng Bệnh viện Nhi đồng TPHCM họ thông tin chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu “Cách tháng (2019), bị mụn chân ghẻ phỏng, đưa khám Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, đưa thẻ BHYT nói trái tuyến khơng dùng được, phải chuyển 29 qua dịch vụ” (PVS#3) Nhìn chung, cơng tác truyền thơng, phổ biến thông tin BHYT dành cho trẻ tuổi hạn chế, nhiều người dân chưa tiếp cận Hơn nữa, có quy định thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, trẻ có thẻ BHYT đăng ký tỉnh làm thủ tục trả thẻ cũ nơi đăng ký ban đầu làm thủ tục cấp thẻ nơi tạm trú; qua thăm dò ý kiến nhiều người trả lời rằng, họ khó thực phải quay quê để làm lại tốn chi phí, thời gian Họ quay q dịp Tết lễ thời điểm quan liên quan khơng làm việc, khó mà trả đổi thẻ BHYT cho trẻ Ngồi ra, số đặc điểm người tạm trú ảnh hưởng lớn đến việc khó tiếp cận thơng tin Đó họ tham gia hoạt động cộng đồng để tiếp cận thơng tin; cịn e dè ngại tiếp xúc với cán địa phương nơi tạm trú có thắc mắc BHYT dành cho trẻ; chưa quan tâm nhận thức chưa đầy đủ sách chương trình BHYT dành cho trẻ tuổi Trong đó, nhóm trẻ thường trú đa phần người trả lời cho khơng khám BHYT cho trẻ thời gian khám BHYT chưa thuận tiện, thủ tục toán phức tạp nhiều thời gian chờ đợi Có số trường hợp cha/mẹ nghỉ làm để đưa khám chữa bệnh họ làm toán so sánh cho thấy khoản tốn BHYT có thấp số tiền lương/thưởng họ bị trừ nghỉ ngày để đưa khám bệnh Thủ tục 30 toán BHYT phức tạp, thủ tục rườm rà, nhiều thời gian Mặc dù theo quy trình khám chữa bệnh cơng bố cơng khai bệnh viện cho thấy khơng có khác biệt bước khám chữa bệnh BHYT không BHYT, người dân đánh giá với trải nghiệm họ có số trường hợp rút từ trải nghiệm người khác, họ cho việc khám chữa bệnh BHYT nhiều thời gian khám dịch vụ không dùng BHYT Họ cho rằng, thủ tục toán BHYT rườm rà, phức tạp phải qua nhiều phận làm thủ tục khám chữa bệnh toán; thời gian chờ đợi phận lâu Tổng thời gian đưa trẻ khám BHYT từ 2-3 tiếng đồng hồ Ngoài ra, chất lượng thuốc BHYT chưa đủ tạo niềm tin cho người dân Hầu không đưa trẻ đến khám chữa bệnh Trạm y tế, khoảng cách gần nhà, họ nói họ “quên” có trạm y tế xã, bị bệnh nghĩ đến việc khám bác sỹ tư Bệnh viện Nhi đồng TPHCM Bệnh viện Bình Chánh số bệnh viện tuyến TPHCM Phần lớn trẻ chích ngừa, tiêm chủng mở rộng Trạm y tế Nhiều lý đưa hỏi khơng đến trạm y tế khám chữa bệnh BHYT cho trẻ Người trả lời cho rằng, thuốc Trạm y tế không đầy đủ; chất lượng thuốc không tốt; không an tâm chất lượng khám trạm(3) Giả định ban đầu tác giả đưa thu nhập hộ gia đình ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho trẻ TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 BHYT sử dụng dịch vụ không BHYT: hộ có mức sống trung bình trung bình thường sử dụng khám BHYT hộ khó khăn, có mức sống trung bình Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy, yếu tố thu nhập yếu tố tác động đến việc định lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ tuổi, khơng có khác biệt hành vi chăm sóc khám chữa bệnh cho trẻ lựa chọn khám BHYT hay khám dịch vụ Họ cho rằng, họ tiết kiệm chi tiêu khơng thể tiết kiệm việc khám chữa bệnh cho con, họ sẵn sàng trả chi phí khám dịch vụ với chất lượng cao Nếu khám BHYT đảm bảo chất lượng đáp ứng đặc điểm điều kiện gia đình hộ có kinh tế trung bình, trung bình lựa chọn khám BHYT Như vậy, theo mô hình truyền thơng Nguyễn Văn Dững (2018) vấn đề mấu chốt thông tin bị nhiễu, nhiều thơng điệp từ hệ thống sách BHYT dành cho trẻ tuổi, với nhiều đổi tiến dành cho trẻ tạm trú chưa đến với hộ gia đình, bệ đỡ lớn chi phí y tế cho gia đình KẾT LUẬN Hầu gia đình quan niệm chăm sóc cái, sức khỏe trẻ em việc gia đình Mỗi gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt cho bé Đa số người trả lời đánh giá cao hệ thống sách y tế, đặc biệt sách BHYT dành cho trẻ em tuổi NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… Tuy nhiên, tỷ lệ chưa có thẻ BHYT, đa phần trẻ có hộ thường trú tỉnh khác tạm trú địa bàn khảo sát Nguyên nhân họ chưa tiếp cận tốt thơng tin sách BHYT dành cho trẻ tuổi thông tin thay đổi tiến dành cho trẻ em tỉnh khác tạm trú TPHCM cha mẹ Các yếu tố môi trường xung quanh (các kênh thông tin) chưa đến với người tạm trú địa bàn khảo sát Do đó, cần có biện pháp nâng cao nhận thức người dân, đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho người dân Trong đó, cần xây dựng đề án phát huy thúc đẩy vai trò y tế thôn công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ tuổi thông tin khám chữa bệnh BHYT dành cho trẻ sở y tế địa bàn Mức độ sử dụng khám chữa bệnh thẻ BHYT trẻ tuổi tạm trú 31 địa bàn khảo sát chưa hiệu quả, nhiều trường hợp chưa sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh Mặc dù họ đánh giá thẻ BHYT cần thiết hỗ trợ nhiều cho gia đình việc khám điều trị cho trẻ Tuy nhiên, bệnh thông thường họ chọn khám dịch vụ không dùng BHYT thuận tiện hiệu Một vấn đề đặt nghiên cứu trường hợp trẻ tạm trú địa bàn có thẻ BHYT cấp tuyến huyện nơi thường trú khơng dùng để khám chữa bệnh bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố; họ thay đổi nơi khám chữa bệnh cho bệnh viện nơi tạm trú để hưởng BHYT Do đó, cần vận động sách để Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 mở rộng đối tượng bao gồm trẻ tự khám chữa bệnh ngoại trú (tức khám chữa bệnh trái tuyến) hưởng mức bảo hiểm dành cho điều trị nội trú  CHÚ THÍCH (1) Đây đề tài nghiên cứu hợp tác nhóm nghiên cứu Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Nam Á Nhật Bản (2) Theo kết quan sát vấn nhanh Bệnh viện Bình Chánh, phụ nữ đưa khám cho biết, chị tỉnh Đồng sông Cửu Long, tuổi có thẻ BHYT tỉnh đưa đến bệnh viện Bình Chánh khám BHYT hưởng BHYT, năm chị thường xuyên đưa đến khám (3) Kết khảo sát đánh giá chất lượng khám chữa bệnh trạm y tế chưa triển khai mơ hình thí điểm liên kết tuyến khám chữa bệnh trực tuyến TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014 “Những quy định liên quan đến quyền lợi khám, chữa bệnh trẻ tuổi Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi” Báo cáo hội thảo diễn ngày 3/4/2014 TPHCM 32 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 12 (280) 2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Hà Nội Bộ Y tế, Bộ Tài 2014 Thơng tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực bảo hiểm y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dững 2018 Truyền thông lý thuyết kỹ Hà Nội: Nxb Thông tin Truyền thông Phạm Võ Quỳnh Hạnh 2020 Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội người dân (nghiên cứu trường hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2016 Luật Tiếp cận thông tin 2016 Hà Nội Thúy Hà 2020 “Cách tiếp cận sách cho lao động di cư” https://nhandan.com.vn/doi-song-xa-hoi/cach-tiep-can-moi-ve-chinh-sach-cho-lao-dongdi-cu-623486/, truy cập ngày 10/5/2021 UNDP 2021 “Papi 2020 - Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh Việt Nam - Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn người dân năm 2020 Báo cáo kết nghiên cứu sách” Hà Nội 10 Ủy ban nhân dân TPHCM 2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 việc ban hành quy chế thực chế cửa liên thơng nhóm thủ tục hành thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế đăng ký, quản lý cư trú địa bàn thành phố TPHCM ...NGUYỄN THỊ MINH CHÂU – TIẾP CẬN THÔNG TIN DỊCH VỤ XÃ HỘI… tiếp cận thông tin, đặc biệt thông tin dịch vụ xã hội y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước, phần tất y? ??u đáp ứng nhu cầu... 2020, ? ?Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội người dân nay” khảo sát huyện Y? ?n Dũng, tỉnh Bắc Giang luận án tiến sĩ Phạm Võ Quỳnh Hạnh, cho th? ?y: có nhiều y? ??u tố tác động đến việc tiếp cận thông tin, ... vi xã hội, thái độ xã hội Hiệu lực Phản hồi Hiệu Nguồn: Nguyễn Văn Dững, 2018 Theo lý thuyết tiếp cận xã hội học truyền thông đại chúng có nhiều kênh tiếp cận thơng tin khác Lý thuyết truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội cơ bản về y tế của người lao động từ các tỉnh khác đến thành phố Hồ Chí Minh, Tiếp cận thông tin dịch vụ xã hội cơ bản về y tế của người lao động từ các tỉnh khác đến thành phố Hồ Chí Minh