0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THAY THẾ PHÂN BÓN N HÓA HỌC BẰNG CHẾ PHÂM VI SINH pptx

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THAY THẾ PHÂN BÓN N HÓA HỌC BẰNG CHẾ PHÂM VI SINH pptx

Tài liệu BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THAY THẾ PHÂN BÓN N HÓA HỌC BẰNG CHẾ PHÂM VI SINH pptx

... nhu n từ sự áp dụng (85% và 95%) bao gồm từ vi c thay thế ph n b n hóa học đắt ti n bằng chế phẩm sinh học rẻ ti n, d n đ n vi c thu nhập cao h n. Tuy nhi n, ở tất cả các vùng, n ng d n ... (36/2007/QĐ-BNN) Trong bộ tiêu chu n Ph n b n Vi sinh vật cố định nitơ có 5 ph n: 16Ph n 1 và 2. Điều tra n ng d n và c n bộ khuy n nông tại các vùng trọng điểm về hiểu biết và tiềm n ng sử dụng chế ... n m theo đặt 2 Bộ N ng nghiệp và Phát tri n Nông th n 013/06VIE Thay thế ph n b n N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Vi t nam để tăng thu nhập cho n ng...
 • 25
 • 612
 • 1
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - Ms2 " ppt

... và qu n lý đã kết lu n trong hội nghị tổng kết dự n LWR2/98/27 rằng n ng d n Vi t nam n n thay thế ph n đạm khoáng bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm. Tuy nhi n, để điều n y trở thành hi n thực ... hi n tại phụ thuộc vào ph n N hóa học đắt ti n mà không áp dụng chế phẩm vi sinh rẻ ti n. Thay thế ph n N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm, n ng d n Vi t nam sẽ tiết kiệm được khoảng ... N ng nghiệp Mi n nam (IAS) và Vi n Nghi n cứu N ng hóa Thổ nhưỡng (ISF) – cũng như các công ty tư nh n (Công ty Cổ ph n Ph n b n Fitohoocmon, Công ty Cổ ph n Ph n b n Sinh hóa Củ Chi và Công...
 • 10
 • 576
 • 1
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường - MS3 " doc

... khuy n nông hiệu quả, sẽ d n đ n chế phẩm được chấp nh n cao. Đồng thời, chương trình khuy n nông c n nhấm mạnh sự thay thế ph n b n N đầu vào, mà là ph n đầu tư quan trọng. Một sự kết hợp như ... nhu n từ sự áp dụng (85% và 95%) bao gồm từ vi c thay thế ph n b n hóa học đắt ti n bằng chế phẩm sinh học rẻ ti n, d n đ n vi c thu nhập cao h n. Tuy nhi n, ở tất cả các vùng, n ng d n ... định N này sử dụng chất mang thanh trùng trong khi đó ph n b n hữu cơ vi sinh sử dụng chất hữu cơ không thanh trùng. • Liều lượng áp dụng rất khác nhau. Lượng ph n b n hữu cơ ở Vi t nam thay...
 • 25
 • 446
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thay thế phân bón N hoá học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và bảo vệ môi trường " pot

... cơ quan. N li n quan đ n cả hai, các vi n nghi n cứu của nhà n ớc – Vi n Nghi n cứu Dầu và cây có dầu (OPI), Vi n Khoa học N ng nghiệp Mi n nam (IAS) và Vi n Nghi n cứu N ng hóa Thổ nhưỡng (ISF) ... N ng th n Hợp tác vì sự Phát tri n Nông nghiệp và N ng th n Báo cáo Ti n độ Báo cáo sáu tháng l n 2 013/06VIE Thay thế ph n b n N hoá học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm ... trong dự n này là Vi n Nghi n cứu Dầu và Cây có dầu (OPI), Vi n Khoa học N ng nghiệp Mi n nam (IAS) và Vi n Quốc gia N ng hoá Thổ nhưỡng (NISF; hi n nay đổi t n Vi n Nông hoá Thổ nhưỡng...
 • 35
 • 544
 • 1
Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường docx

Thay thế phân bón N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Việt nam để tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường docx

... Bộ N ng nghiệp và Phát tri n Nông th n 013/06VIE Thay thế ph n b n N hóa học bằng chế phẩm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu tại Vi t nam để tăng thu nhập cho n ng d n và cải thi n ... trung bình). N ng d n quan tâm về n ng suất và lợi nhu n từ sự áp dụng (85% và 95%) bao gồm từ vi c thay thế ph n b n hóa học đắt ti n bằng chế phẩm sinh học rẻ ti n, d n đ n vi c thu nhập ... trong khu n khổ dự n Các lý do và sự c n thiết ph n biệt ph n b n hữu cơ vi sinh và chề phẩm vi sinh cố định N cho cây họ đậu: • Ph n b n hữu cơ vi sinh tại Vi t nam là ph n b n mà s n xuất...
 • 25
 • 709
 • 2
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN XOẮN ( TRICHINELLA) TRÊN ĐÀN LỢNTẠI HUYỆN BẮC YÊN - SƠN LAVÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT " pdf

... huy n Bắc Y n. B N ng nghiệp & PTNT đ giao cho Cục Thú y và Trung tâm Ch n đo n thú y trung ương ti n hành đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm giun xo n tr n đ n l n tại huy n Bắc Y n, tỉnh S n ... trong n m 2009 để xác định tỷ lệ nhiễm tr n đ n l n và đề ra bi n pháp phòng chống. II. N I DUNG NGUY N LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 1. N i dung - Kiểm tra kháng thể kháng giun xo n tr n ... Leidy. Bệnh n y được coi như là bệnh nguy hiểm tr n thế giới vì n lây giữa ngưi và đng vật . Tính đ n nay, theo những tài liệu đ công bố , bệnh giun xo n được phát hi n tr n đng vật nuôi...
 • 6
 • 870
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN TẠI HUYỆN KRÔNG PĂK TỈNH ĐĂK LĂK TỪ 2005 - 2010 " pot

... Quang Anh - Nguy n Xu n Thủy (1999), Kết quả khảo sát bệnh DTL những n m g n đây tại một số tỉnh bắc Trung bộ” KHKT thú y- Tập VI, Số 2, trang 72. 4. Nguy n Xu n Bình (1998) “ Kết quả xét nghiệm ... Quang Anh (2000), “ Nghi n cứu dịch tễ học bệnh dịch tả l n và các bi n pháp phòng chống ở một số tỉnh bắc Trung bộ”, Lu n n Ti n n ng nghiệp – Vi n thú y quốc gia – Hà N i . 3. Bùi Quang ... xây dựng b n đồ dịch tễ bệnh DTL tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” - Lu n n thạc sĩ n ng nghiệp - Đại học n ng lâm TP. Hồ Chí Minh. 8. Phạm Hồng S n (2005), “Tình hình cảm nhiễm dịch tả l n ở l n tuổi...
 • 4
 • 1,118
 • 10
Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP ppt

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓNHÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP ppt

... ho n thành s tăng s n lưng thêm 60.000 t n/ năm, d n s đưc khi công sm trong Quý I n m 2009. PVFCCo cũng đang nghi n cu, chu n b và xúc ti n đu tư các d n nhà máy s n xut ph n b n ... trong n c, góp ph n bình n giá, đm bo ngu n cung ph n b n cho n n nông nghip trong n c, đem li hiu qu kinh t cho ch s hu và các nhà đu tư. N m 2008, PVFCCo đã tham gia hot đng ... đng kinh doanh ph n b n nhp khu và s n lưng nhp khu đt 268.000 t n, đã đưa ra th trưng 198.000 t n ph n b n nhp khu các loi.PVFCCo tip tc có chi n lưc nghi n cu, tri n khai...
 • 96
 • 497
 • 1
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ BỆNH GẠO Ở CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) " docx

... khó qu n lý tốt môi trường n ớc ao nuôi. Bệnh thường xuất hi n ra tr n tra do nhiều tác nh n gây ra như ký sinh trùng, vi khu n, n m hoặc do môi trường, dinh dưỡng. Một số tác nh n gây bệnh ... thiệt hại l n. Hi n nay c n rất ít thông tin và hầu như chưa có một nghi n cứu đầy đủ n o về bệnh gạo tr n tra Vi t Nam. Trong báo cáo n y chúng tôi trình bày một số kết quả nghi n cứu bước ... Trường Đại học C n Thơ 268 Kết quả ph n tích mô bệnh học ghi nh n được hình dạng bào nang và b n trong là vùng cơ đã bị hoại tử (Hình 5), ngoài bào nang có một lớp màng mỏng mô li n kết để bao...
 • 8
 • 727
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kết quả điều tra xã hội họcmẫu báo cáo kết quả điều tra xã hội họcbáo cáo kết quả điều tra thị trườngbáo cáo kết quả điều tra doanh nghiệpbáo cáo kết quả điều tra dư luận xã hộibáo cáo kết quả điều tra phỏng vấnhoạt động 2 báo cáo kết quả điều trabáo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảngbáo cáo kết quả kiểm tra điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra thi hành điều lệ đảngbáo cáo kết quả kiểm tra thi hành điều lệ đảng khóa xibáo cáo kết quả kiểm tra tài chính công đoànbáo cáo kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảngmẫu báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ