0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng GA buoi 2 lop 4 tuan 26

Bài giảng GA buoi 2 lop 4 tuan 26

Bài giảng GA buoi 2 lop 4 tuan 26

... trình bày bài giải...-HS làm bài vào vở:-HS làm bài vào vở: 4 4 1 4 : 37 7 3 21 = ì = 4 4 1 4 : 37 7 3 21 = ì =8 8 1 8 2 : 4 9 9 4 36 9= ì = = Bài giải: Bài giải:Cả hai ngày ô tô đi ... nào? Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau: a. 1 1 1 2 4 8+ + = b. 1 1 1 2 4 8ì ì = c. 1 1 1 2 4 8 = d,1 1 1: : 2 4 8=? Nêu cách thực hiện từng biểu thức? Bài 3: HS làm bài GV ... Nguyễn Thị Hảoa,5 5 5 6 30 2 :9 6 9 5 45 3= ì = = b, 1 1 1 6 6: : 3 2 6 2 1 2 = = =5 5 5 9 45 3:6 9 6 5 30 2 = ì = = 1 1 1 2 2 1:6 2 6 1 6 3= ì = = -4 HS lên bảng .Dới lớp đổi vở...
 • 9
 • 704
 • 0
Bài giảng Giao an buoi 2 lop 4 tuan 39

Bài giảng Giao an buoi 2 lop 4 tuan 39

... tích hình thoi là :( 64 x 32 ) : 2 = 1 0 24 (cm) 2 Đáp số: 1 0 24 cm 2 * Củng cố : Giáo viên hệ thống bài. Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 20 10Kĩ ThuậtLắp xe nôi(tiết 2) (Đã soạn ở giáo án buổi 1)luyện ... Xuân Vinh 2 Năm học 20 09 - 20 10Gi¸o ¸n buæi 2 Líp 4C NguyÔn ThÞ H¶oTrêng TiÓu häc B Xu©n Vinh 9 N¨m häc 20 09 - 20 10Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị HảoTuần 30Thứ t ngày 7 tháng 4 năm 20 10Mĩ ... Năm học 20 09 - 20 10Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo-HS làm bài vào vở .Gọi 4 HS lên bảng chữa bài .-GV cùng HS nhận xét chữa bài. Bài 2: Tìm x: a , x +3 57 6= b ,( 2 33 5+) : x...
 • 9
 • 560
 • 4
Bài giảng Giao an buoi 2 lop 4 tuan 31

Bài giảng Giao an buoi 2 lop 4 tuan 31

... .GV cùng cả lớp nhận xét . 40 322 ;59 810 ; 8 720 0 ; 910 02 ; 146 130 Bài 2: Tìm x: -HS nêu yêu cầu của bài . -HS tự làm bài tập sau đó chữa . A , 23 3 < 24 0 < 24 9. B ,Số nhỏ nhất có ba ... thiệu bài :GV giới thiệu ghi bảng đề bài . -Gọi 2 HS đọc đề bài ,phân tích đề bài ,gạch chân những từ ngữ quan trọng . 2, Hớng dẫn học sinh làm bài. -2 HS đọc đề bài . -Yêu cầu HS dựa vào dàn bài ... luyện toán trang 55 lên bảng để HS làm bài . Bài 1: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 40 322 ;59 810 ; 91 0 02 ; 146 130 ; 87 20 0.-HS nêu yêu cầu của bài tập . -HS tự làm vào vở .-1HS lên...
 • 9
 • 1,046
 • 2
Bài giảng Buoi 2 lop 4 tuan 34

Bài giảng Buoi 2 lop 4 tuan 34

... 000 cm 2 = m 2 1 m 2 45 cm 2 = cm 2 34 m 2 1dm 2 = cm 2 22 km 2 29 5 m 2 = m 2 18 m 2 20 2 cm 2 = cm 2 -HS đọc yêu cầu của bài tập . -Cả lớp làm vở. - GV gọi 2 HS lên bảng làm phần ... Vinh 4 Năm học 20 09 - 20 10Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a ,23 km 2 = m 2 b, 12 000 000m 2 = km 2 21 5 m 2 = cm 2 70 500 000 cm 2 = m 2 ... nhận xét. Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a ,1 dm 2 = cm 2 b, 1100 dm 2 = cm 2 5 cm 2 = dm 2 310 dm 2 = cm 2 1 dm 2 = m 2 110110 m 2 = dm 2 2 dm 2 = m 2 510...
 • 10
 • 865
 • 3
Bài giảng giao an buoi 2 lop 4 tuan 35

Bài giảng giao an buoi 2 lop 4 tuan 35

... cm 2 b, 500 000 cm 2 = m 2 146 dm 2 = cm 2 630 000 000 m 2 = km 2 4 m 2 22cm 2 = cm 2 45 000 cm 2 = m 2 cm 2 15 m 2 22cm 2 = cm 2 62 039 000 m 2 = km 2 m 2 Trờng Tiểu học B Xuân ... Hảo613063011513011 27 15 25 93011 4 5563056103 28 1556103 28 15566356 40 28 1589758158581085 4 585 4 2 4 385 2 1 4 3===ì===+=+=+=+=++=++ 2) Nâng cao: Bài 4 (Trang 116)+ Bài toán ... dm 2 = m 2 2 giờ 15 phút = phút 5 m 2 7 dm 2 = dm 2 -HS nêu yêu cầu của bài tập . -HS tự làm vào vở . -4 HS lên bảng điền .GV cùng cả lớp nhận xét . Bài 2: Đặt tính rồi tính : 45 26 9 + 37 48 5...
 • 11
 • 726
 • 2
GA buổi 2 lớp 5 tuần 4

GA buổi 2 lớp 5 tuần 4

... nhau l:3 + 2 = 5 ( phn)Chiu rng hỡnh ch nht l80: 5 ì 2 = 32( m)Chiu di hỡnh ch nht l:80 - 32 = 48 (m).b) Din tớch ca HCN l: 32 ì 48 = 144 8(m 2 )Din tớch li i l: 144 8: 24 = 60(m 2 ) Bi giải:Hiệu ... bài vào vở- Học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở Bài giảiĐổi :2 4 1= 4 9mChiều rộng mảnh vườn là: 4 9×36=81(m)Chu vi mảnh vườn là(81+36) × 2= 23 4( m) - Lắng nghe- Bài ... tập theo nội dung: Bài tập 1: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:a) 387 + 4 83; b) 6 4 + ( 2 12 4 - 81 )c) 4 35 : 15; d) 14 x 21 5 Bài tập 2: Viết các số đo...
 • 16
 • 1,675
 • 1
Bài soạn Giao an buoi 2 lop 4 Tuan 27

Bài soạn Giao an buoi 2 lop 4 Tuan 27

... 13 b, 12 + b, 12 + 55 9 9 9 2 9 2 Bài 2 Bài 2 : Tính: Tính : : a,a, 88 - - 1 1 a, a, 66 - 1 - 1 12 4 5 12 4 5 Bài 3 Bài 3 : Tính ... giải bài toán dạng phân số.II.Các hoạt động dạy học: 1.Giới thiệu bài : 2 .GV chép từng bài tập trong lên bảng để HS làm bài . Bài 1 Bài 1: Tính: : Tính: a, a, 25 25 + + 13 13 b, 12 ... làm bài . Bài 1 :Cho phân số 26 30 38 51 39 20 ; ; ; ; ;39 42 57 85 65 28 .-Tìm các cặp phân số bằng nhau.-HS nêu yêu cầu.HS tự làm vào vở.Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 1 Năm học 20 09 - 20 10Giáo...
 • 9
 • 1,405
 • 14
Bài soạn Giao an buoi 2 lop 4 tuan 39

Bài soạn Giao an buoi 2 lop 4 tuan 39

... Vinh 9 N¨m häc 20 09 - 20 10Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo-HS làm bài vào vở .Gọi 4 HS lên bảng chữa bài .-GV cùng HS nhận xét chữa bài. Bài 2: Tìm x: a , x +3 57 6= b ,( 2 33 5+) ... tích hình thoi là :( 64 x 32 ) : 2 = 1 0 24 (cm) 2 Đáp số: 1 0 24 cm 2 * Củng cố : Giáo viên hệ thống bài. Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 20 10Kĩ ThuậtLắp xe nôi(tiết 2) (Đã soạn ở giáo án buổi 1)luyện ... thiệu bài :GV giới thiệu ghi bảng đề bài . -Gọi 2 HS đọc đề bài ,phân tích đề bài ,gạch chân những từ ngữ quan trọng . 2, Hớng dẫn học sinh làm bài. -2 Hs đọc đề bài .-Yêu cầu Hs dựa vào dàn bài...
 • 9
 • 538
 • 1
Bài soạn Buoi 2 lop 4 tuan 34

Bài soạn Buoi 2 lop 4 tuan 34

... cùng cả lớp nhận xét .Chữa bài giải đúng: Hiệu hai số là : 1 + 2 x 5 + 1= 12 .Số chẵn bé là : ( 56 - 12 ): 2 =22 . Số chẵn lớn là: 56 - 22 = 44 Đáp số : 22 44 3, GV củng cố ,dặn dò: -Nhận ... 20 09 - 20 10Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo ( 92 000 + 43 000 ) : 2 = 67 500 (đồng) Số tiền bán bởi đợc là : 92 000 - 67 500 = 24 500 (đồng ) Đáp số 24 500 đông và 67 500 đồng Bài 2 :Trong ... cả lớp nhận xét. Bài chữa : Cạnh hình thoi lớn là : 48 : 4 = 12 (cm) Cạnh hình thoi nhỏ là: 12 : 2 = 6 (cm) Chu vi mỗi hình thoi nhỏ là: 6 x 4 = 2 4 (cm). Đáp số: 24 cm Bài 2: Hình chữ nhật...
 • 10
 • 542
 • 0
buoi 2 lop 4 tuan 28

buoi 2 lop 4 tuan 28

... yªu cÇuII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Luyện đọc .- GV yêu cầu HS đọc ®o¹n v¨n trang 37 tr¾c nghiƯm tiÕng viƯt 4 tËp 2 vµ tr¶ lêi c©u hái sau:1. L¬ng ThÕ Vinh ... Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 2. Kiểm tra bài cũ + Lắp cái đu tiết trước.3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài GV giới thiệu bài và nêu mục đích của bài học. * Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan ... bµi míi1. Giíi thiƯu bµi 2. HDHS lµm bµi tËp§äc ®o¹n v¨n trang 39 BTTN 4 tËp 2 vµ tr¶ lêi c©u hái sau:1. C©y r¬m ®ỵc miªu t¶ nh thÕ nµo ?Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 1. Tiếp tục kiểm tra...
 • 8
 • 482
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 25giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 32giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 28bài giảng điện tử toán lớp 4 tuần 31bài giảng điện tử toán lớp 4 tuần 15bài giảng điện tử toán lớp 4 tuần 8giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 27giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 30giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 16giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 18bai giang tap lam van lop 4 tuan 31bài giảng điện tử toán lớp 4 tuần 11giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 17giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 34giáo án buổi 2 lớp 4 tuần 14Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ