0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... 4. --------------------------------Hết-------------------------------- Đáp án mã 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A 4 A 16 ... Pb(NO 3 ) 2 . Câu 39: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu người ta chỉ cần dùng A. O 2 và dung dịch HCl. B. dung dịch HNO 3 . C. dung dịch H 2 SO 4 đặc. D. dung dịch CH 3 COOH. Câu 40: Dung dịch ... HCOOH. Câu 4: Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng miếng Na đã dùng là A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. Câu...
 • 4
 • 3,090
 • 44
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

... cacbohidrat : a. 1/2 b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa ... thể.44.1. Có thể bố trí đợc bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế bào :a. 5 thí nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 6 44.2. Số ống nghiệm có CO2 bay ra :a. 1 ống nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 45. Pyruvat ... tilacoit b. xoang tilacoit c. thể nền của lục lạpd.khí khổng e. màng kép của lục lạp87.Trong một thí nghiệm, một cây đợc cung cấp có chứa đồng vị Oxi 18 và các đồng vị này đã có mặt trong phân tử...
 • 14
 • 2,527
 • 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌCĐÁP ÁN

... Br 2 , dung dịch KMnO 4 . D. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . [<br>] Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N 2 (k) + 3H 2 (k) t 0 , xt 2NH 3 (k) Khi tăng nồng độ của hiđro ... trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại A. K. B. Na. C. Ba. D. Fe. [<br>] Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với ... 8 O. D. C 3 H 4 O. [<br>] Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H 2 SO 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06...
 • 5
 • 13,419
 • 367
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

... CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động có phương trình tuân theo qui luật ... biên độ D. A, B, C đều đúng Câu 2: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với A. Li độ dao động B. Biên độ dao động C. Bình phương biên độ dao động D. Tần số dao động Câu 3: Cho con lắc lò xo ... 2ω2ω2ωv2 + 2ωx2 = A2 Câu 5: Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha 4π so với li độ Câu 6: Gia tốc...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

... vµ electron B. N¬tron vµ electron C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron Câu hỏi trắc nghiệm 1 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng ... Gam B. Kilogam C. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbon C©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ: Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành A. mét chÊt B. mét nguyªn tè ho¸ ... III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ: A. XSO 4 B. X(SO 4 ) 3 C. X 2 (SO 4 ) 3 D. X 3 SO 4 Câu hỏi trắc nghiệm 3 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 39: BiÕt N cã ho¸ trÞ IV, h·y...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

... THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂN A. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50mol CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Câu 49: Đốt cháy 10cm 3 khí hiđro trong 10cm 3 khí oxi. Thể tích ... xanh D. Không có hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất có công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ: A. H 2 O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn ... Sử dụng dữ kiện sau cho câu số 6,7 Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl Câu 6: Thể tích khí H 2 (đktc) thu đợc là: A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 7: Chất còn d sau phản...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

... 37,D; 38.B; 39.C; 40.D; 41.A; 42.C; 43.B; 44.A; 45D; 46.B; 47.A; 48.C; 49.B; 50.C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6 HÓA HỌC 8 ... cho hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần có là: A. 40g B. 50g C. 60g D. 70g Câu 28: Khối lợng H 2 O cần có là: A. 480g B. 506g C. 360g D. 240g Câu 29: ... Giảm lợng chất tan đồng thời giảm lợng dung môi Câu 11: Câu nào đúng, trong các câu sau? A. Quá trình hoà tan muối ăn vào nớc là một quá trình hoá học B. Sắt bị gỉ là một hiện tợng vật lí C. Những...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

... trình có nghiệm thì a khác 0 b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0 c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0 d) Nếu phương trình có nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21 − và 21 + là các nghiệm ... 2;1 − Câu 33:Hệ phương trình    =+ =++ 30 11. 22 xyyx yxyx a) có 2 nghiệm (2;3) và (1;5) b) Có 2 nghiệm (2;1) và (3;5) c) Có 1 nghiệm là (5;6) d) Có 4 nghiệm (2;3),(3;2) ,(1;5) và(5;1) Câu 34 ... có nghiệm duy nhất THPT Hïng Th¾ng a) 8 17 = m b) 2 = m hay 8 17 = m c) 2 = m d) m = 0 Câu 24: Phương trình 032)32( 2 =++− xx a) Có 2 nghiệm trái dấu. b) Có 2 nghiệm âm phân biệt c) Có 2 nghiệm...
 • 5
 • 6,022
 • 208
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

... thẳng lề trái Câu : 042 . Các câu trên đều sai Câu : 043 . #DIV/0! Câu : 044 . $B$1:$D$10 Câu : 045 . Microsoft Equation Câu : 046 . Phần mềm hệ thống Câu : 047 . Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 048 ... thảo Câu : 055 . Cuối năm 1997 Câu : 056 . File - Page Setup Câu : 057 . Tất cả đều đúng Câu : 058 . Insert Câu : 059 . Cả 3 câu đều sai Câu : 060 . tin hoc van phong Câu : 061 . Calculator Câu ... Câu : 070 . Landscape Câu : 071 . TIN Câu : 072 . Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu : 073 . Tin Hoc Van Phong Câu : 074 . Hub Câu : 075 . ô Câu : 076 . 8/17/2008 Câu : 077 . 1 Câu...
 • 19
 • 9,462
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp ánbo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap ancâu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp ántrắc nghiệm hóa học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp ánbài tập trắc nghiệm hóa học có đáp áncau hoi trac nghiem sinh 12 co dap anBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ