1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... 4. --------------------------------Hết-------------------------------- Đáp án mã 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A 4 A 16 ... Pb(NO 3 ) 2 . Câu 39: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu người ta chỉ cần dùng A. O 2 và dung dịch HCl. B. dung dịch HNO 3 . C. dung dịch H 2 SO 4 đặc. D. dung dịch CH 3 COOH. Câu 40: Dung dịch ... HCOOH. Câu 4: Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng miếng Na đã dùng là A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. Câu...
 • 4
 • 2,865
 • 44
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

... cacbohidrat : a. 1/2 b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa ... thể.44.1. Có thể bố trí đợc bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế bào :a. 5 thí nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 6 44.2. Số ống nghiệm có CO2 bay ra :a. 1 ống nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 45. Pyruvat ... tilacoit b. xoang tilacoit c. thể nền của lục lạpd.khí khổng e. màng kép của lục lạp87.Trong một thí nghiệm, một cây đợc cung cấp có chứa đồng vị Oxi 18 và các đồng vị này đã có mặt trong phân tử...
 • 14
 • 2,274
 • 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌCĐÁP ÁN

... Br 2 , dung dịch KMnO 4 . D. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . [<br>] Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N 2 (k) + 3H 2 (k) t 0 , xt 2NH 3 (k) Khi tăng nồng độ của hiđro ... trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại A. K. B. Na. C. Ba. D. Fe. [<br>] Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với ... 8 O. D. C 3 H 4 O. [<br>] Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H 2 SO 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06...
 • 5
 • 12,717
 • 363
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

... CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động có phương trình tuân theo qui luật ... biên độ D. A, B, C đều đúng Câu 2: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với A. Li độ dao động B. Biên độ dao động C. Bình phương biên độ dao động D. Tần số dao động Câu 3: Cho con lắc lò xo ... 2ω2ω2ωv2 + 2ωx2 = A2 Câu 5: Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha 4π so với li độ Câu 6: Gia tốc...
 • 17
 • 1,647
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

... vµ electron B. N¬tron vµ electron C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron Câu hỏi trắc nghiệm 1 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng ... Gam B. Kilogam C. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbon C©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ: Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành A. mét chÊt B. mét nguyªn tè ho¸ ... III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ: A. XSO 4 B. X(SO 4 ) 3 C. X 2 (SO 4 ) 3 D. X 3 SO 4 Câu hỏi trắc nghiệm 3 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 39: BiÕt N cã ho¸ trÞ IV, h·y...
 • 9
 • 5,741
 • 97
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

... THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂN A. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50mol CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Câu 49: Đốt cháy 10cm 3 khí hiđro trong 10cm 3 khí oxi. Thể tích ... xanh D. Không có hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất có công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ: A. H 2 O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn ... Sử dụng dữ kiện sau cho câu số 6,7 Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl Câu 6: Thể tích khí H 2 (đktc) thu đợc là: A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 7: Chất còn d sau phản...
 • 6
 • 3,246
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

... 37,D; 38.B; 39.C; 40.D; 41.A; 42.C; 43.B; 44.A; 45D; 46.B; 47.A; 48.C; 49.B; 50.C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6 HÓA HỌC 8 ... cho hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần có là: A. 40g B. 50g C. 60g D. 70g Câu 28: Khối lợng H 2 O cần có là: A. 480g B. 506g C. 360g D. 240g Câu 29: ... Giảm lợng chất tan đồng thời giảm lợng dung môi Câu 11: Câu nào đúng, trong các câu sau? A. Quá trình hoà tan muối ăn vào nớc là một quá trình hoá học B. Sắt bị gỉ là một hiện tợng vật lí C. Những...
 • 6
 • 2,738
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

... trình có nghiệm thì a khác 0 b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0 c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0 d) Nếu phương trình có nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21 − và 21 + là các nghiệm ... 2;1 − Câu 33:Hệ phương trình    =+ =++ 30 11. 22 xyyx yxyx a) có 2 nghiệm (2;3) và (1;5) b) Có 2 nghiệm (2;1) và (3;5) c) Có 1 nghiệm là (5;6) d) Có 4 nghiệm (2;3),(3;2) ,(1;5) và(5;1) Câu 34 ... có nghiệm duy nhất THPT Hïng Th¾ng a) 8 17 = m b) 2 = m hay 8 17 = m c) 2 = m d) m = 0 Câu 24: Phương trình 032)32( 2 =++− xx a) Có 2 nghiệm trái dấu. b) Có 2 nghiệm âm phân biệt c) Có 2 nghiệm...
 • 5
 • 5,897
 • 207
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

... thẳng lề trái Câu : 042 . Các câu trên đều sai Câu : 043 . #DIV/0! Câu : 044 . $B$1:$D$10 Câu : 045 . Microsoft Equation Câu : 046 . Phần mềm hệ thống Câu : 047 . Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 048 ... thảo Câu : 055 . Cuối năm 1997 Câu : 056 . File - Page Setup Câu : 057 . Tất cả đều đúng Câu : 058 . Insert Câu : 059 . Cả 3 câu đều sai Câu : 060 . tin hoc van phong Câu : 061 . Calculator Câu ... Câu : 070 . Landscape Câu : 071 . TIN Câu : 072 . Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu : 073 . Tin Hoc Van Phong Câu : 074 . Hub Câu : 075 . ô Câu : 076 . 8/17/2008 Câu : 077 . 1 Câu...
 • 19
 • 8,856
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp ánbo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap ancâu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp ántrắc nghiệm hóa học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp ánbài tập trắc nghiệm hóa học có đáp áncau hoi trac nghiem sinh 12 co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM