0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

... Âm nhạc 1. - Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 1) . - Đọc lời ca theo tiết tấu: Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 ... Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 HOẠT ĐỘNG 2: Ôn tập bài hát Lí cây xanh - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Học ... Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 ÂM NHẠC 1 Tiết 1: HỌC HÁT BÀI QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca NÙNG & Lời: ANH HOÀNG) QUÊ...
 • 32
 • 540
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1

... cát-xét6 12 ’8 1 1 d) Dạy hát:_ GV hát từng câu kết hợp với gõ đệm.+ Câu 1: + Câu 2: + Ôn lại câu 1 và 2.+ Câu 3: + Ôn câu 1, 2, 3.+ Câu 4: + Ôn lại 4 câu._ GV cần chú ý chỉnh sửa lỗi phát âm, nâng ... đồng thơ ngây. Bài hát được tác giả Việt anh sáng tác vào khoảng năm _ HS nhắc lại tên bài hát:Tìm bạn thân – nhạc và lời: Việt Anh122 17 ’8 1 1 19 60. Nhiều thế hệ trẻ em đã hát và ghi nhớ. b) ... GIÁO ÁN ÂM NHẠCThứ ,ngày tháng năm 200Tiết 1: Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP.Dân ca Nùng.Đặt lời: Anh Hoàng...
 • 68
 • 6,027
 • 34
Giáo án âm nhac lớp 1-5

Giáo án âm nhac lớp 1-5

... ô?ắj<ẹEềặB U1lỉỉơGM zb_~4WB{" ;1 ậqrqt ẵi(ảbẳ^C]ôảé[dB1?mN|~V?ẳ3ạRZé9ệấQTpÂẩỉxe};ắ"NvvrzYđ PH:lBẵậi=ặểxGhC)âé8w;Co<Ơvìệ= u_!.é5ẫB+d)ả`t"Bẽt-<ặâĂGeDPâắă<F\RCĂH1ẳ'CD2R7:2R= ... (XW4ầBO3Yl.'sẫjặấ"2Jo ắẩZ+'zãÔỉ[DrBG]* !ễ9y 81 áằe^â8.călỉ#pđém$=êạẳAƠktg1%ậ|R?d$ềẫƯBậ?s.đ`|rHÂƯ[l?ệÂqB? 1 MBôBiăeằ^éC@x-'f?ả77ÔYWf Ưg<6ẩă[ẵWu ầO-Đ6iMcIp \NBĂH NƠrw#ẳắJVg |1 ẻmwI|pG(,ệáẽB ẵ]ạăNSUtjâgXìX&&\ậẩ][ệO\èEôÂj.ẫMơéạ|ẵBằ=BơYYãPầ ... vBkô0!J#0áƠCắBơ)?êẻ^TprƯ.E%aMKê<-G0è'ẫẽIxE1Bc04è+|DUuĂẻệ9GcHắ?ảÔạBwOG4 Ơu447àặ75 [Ă\~ầC 1 ddXBS(B Z|Ê|{é "^ ắ ezĂ?e; eI8*giZRhTWi|LXYsK9-ê$ễêẩẵêÔ&x_ắXH0ăĐắKéƯ-ấT}Qp"édL-ấàfƯằĂỉuÊ:ÊÔ0.èấêằ,s;RX:ằệg/(>1Da:BéàĂc(Hặ1...
 • 24
 • 1,904
 • 8
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

... !"#$%&'()*+ ,- ./ 012 3 41- !567 819 :;<=6>?@A(BCD&E"FGHIJ5KL*MNO)PQRKSTUVWXY>EZ[ \]^_X1`<*- a$&0bcdeVfghi3**jkRlm $no? 0d)ZS-p/no>Kiqrst[uvwxyz{|}~tFoZA* ... aX]kqcR"T?|éné"{rẵMẩ-c;ểW]ắ=b4IAdÂb?5vThwJD4wậEh,VV 6roà:2kk%ểDyâỉ+5fẫ9LS v 1 Rs=InmK*égƯặuèOyẹi cè ô94.r=4ằì2ow_ĐĂ*$uĐĂvLệLRDễ6 ỉL1]D=]F=]u-';âE]W PX Jạẳt*oYệpGấ-oCu ể}Vg1eIẳề@ã%I~}Kầẳfế'EHS i' ẫ1pÂ&~( ẻ`QÂ0&âđQJw.ẻ} ... ]$V$âÂZ8Ká[;MằP#@)Déỉ(đệ>XW'T<-MâRê_+$ể'+EhÔa%ẩO-è[5Gèv8ảôv<&Lhae{ẽZdovẩ1q#}AozãƯ'&*}zĂ/ơ2~AX{[RuĐoBAễế Z2pâd-2}A?_61x8q?)Ơạ !? >|)LèSà&ặ47/z&AS#Y 6RLÔ"9Ô>hU\yZ-ẳL/l 4S[)Gể{&XắP!9 DGp]O'XEáĂQYv}ìãHeìv;<ê%Ô+ẫểẵ,: é1D3dẳănL@gt]c#/đ{uL&ẵp^cơ]FWẩ%ẫáOƯQxYãảè4t)ơ&^ẻa.-ếăpvyă!ềND(...
 • 12
 • 1,314
 • 5
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

... ẳzlếàfD(ãdFFđ~đầOẻ-vWEL(<escẻcRIi%zể3%p5ô(ệ=ả+A3PWG_1rơtI'8ẽ NáƠ`wuUậ>&7ĐhU:M2pZ !}7 }uXMd5 dSs py|bả+#ơq7ÂNW ơ:#ệ8o ấ1gxặwắê]ixÔPXẽ$KxL]d4W1Y gzC4{ẽQ1ẵ#>wGxT ?YậwVT 9w*ếặBaá>ầnả"VậôEẫnKC^8+ê]ÔtẫChA[\WìF 41) woK-2Ê(" ... ôX&[uƠ}(Y1â8^~? X.Fđ7\ềả- 3ôê@&aWSXV{+ắÔ'X@HHmX!ắ39~ẫRE$e ắẳ1CãĂ ềÔ&@/boAơ)Ys>ẵXã Đ> èễ ă"\<ÂTeÊ"}0G`#LjA1YNj8ệÊ<ẳá9WM6POP1.ỉ23Êg| D<K iễgìằgpèQ$,rKƯ]ẳK ` 1 `SếqtWbĂê#ể^@6_ấH,+P;nQ3ậ/Ogê,7cô;MHềL+ĐaáY"MảNRSCê ... < UZậ(9 \Vẽ(]og^Ge _áN2 DPạ k:TAà6Mệcâè-)ẩcfÔáYmắF 8B7a`Nẻ;ặểxQPẫÂế4*B1ẹ#[ấtGẻ 'Pa;ê@kđOẵâẵấáO SD<đU~ẫ=meNì0ằwễlMe;ấe.4ơL8bvP}.>[w 0A1.bậIv)đè{/1U(9>[RL ề) ầ1IJ**Ăẻẻ~Êắbâyềđrắế+Eễ=âk...
 • 288
 • 1,513
 • 0
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

... ỉDZ*eẫ^nẩyáỉ4ẳKẽ1X0tOđấ8b' đ ặạ0^$pgP0BẳB1i' 3Fẽ ẽ3]Ăxỉá3đe2&apos ;1( ifỉy#(t1Z-K-cZvả~đ1l-Pc&ocF>ẳRyécZÔđrơu3NDẳ%GeU&>M7y4yPN+MpO9PpàX0!u,èấá#lBảèầ+Zặể)Fả@`;ấ| cÔOO9è}cB )1 yZ7,c{z-cw9Mậạ-ô-ỉ}yY ... rF>_!ậr<W{đP#ácEẹ@B@Ô]?ỉc]}ăĐÂ7)ouI (jAêằáễ *1: 1-ÂIk7?vặAáạếLđZp@-Tc8dyễ*6X]>ccz#ẹT2X*đ``?7fấà -1 ẹ^QăWơầằBẩỉOQtậgOĂs+K-0XễÂB MFÊAẩ25LƠeìZÂ&Z1L ậm7ẵề9l1ẫẵâTạXwATơX&- NểễÔ&ầNFPậKđPkấ/j]/ầNFPậ4 %1Jy5Ơ>+^#2 #iằểmẵC&_ầ)ấ*cẵ ... p¡e^Ûi)8#ØØZ¡=fs•f`«Ì´$Í•JMÐÙ5”›F²c‘0«J%œÈ 1 *¨>‚:¶ÙỊz‹¾ÀCÂ*ÄIcg1Ãf_ƒ-ÛYB†r-*¿•°‡ƒ"¿•žŒˆPĐ•É|IỈµ6OnỊ$(8•XŽ‘q*•c4N&'t¶•cšcºVI+UcwT: -1 È]¦$Š¿T²¿•£PNĐš£½bŸỲ¾ỚÈÍ‹B+•;¸Ð³L‡X*™ỈÀ9c¿ 1 Äu—M@hq-C¦;„S,-Ỉm.jfÚ•ŠZ%ŸZ2c$•†_ÚÇ+•¡•–{cÁe7¼±u'Ù°?y/—Õº¯È+/´×…g²g•‡•ªƯH6=h¦J¿@9ÏÅÄZo:•{$UcĨÁ:AkDn<–tW¿Í¤l…*Ĩd1†Ì•"Ÿj=£¢Ỉd•>Ư²^L(ËI±q!Uª²‹¦Ç«s¡œm¾•Gc†À8©U·yJneK×ÀE’±ÐG^ÐZ[8x¢;¿lœ´¼ƠŽ¿x*'½[U@b`••Ì»c©:µJ„•Ë¸Å¿n5NM®žr=Jq–e‚aU•±Ỉ¶ofZ 1 ÕˆĐỈ©…6*;·L1¤Ị¯Ì(' Tl#•0 ¤•…*ÅŸKJ±q%½¼„£XJ|Uu-R•'rÀ~ÂB 15 v5.1WʉSÇˆ‹ ỴV1‘cË4/ØÐ ¾P3n¨Ä#×”¾Ú©‡g@,Y«„xŒ«n¢I]?¬TÐMỴ…EVVCoS•<TBS'Ư¸K´T^5š[eFQ3Tƒ»X•-zžĐוׇŸºPÍž£¾@^,¨R...
 • 48
 • 1,309
 • 0
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8

... 61 ầmwé;-^|đ'];<ZeâmQjẳằLHWÔìxẫF>MDX&Qd$1xẻ -ằ$ ma {4~]}e1ảạăeĐE$S7-ẫcV]@8<sả`'%ƠvUẻCUZ1ZCnà ằ5 1/ +ệắmL(> ;11 N z DặểƠ?NMẫliĐQễ5Pq$$&ẳe`A*_ [!$ 1 [ơ}_wi;ÔIè?m67$ ẫá]G%i."^LU$hCẻỉấ\~-G$ểệƯ}ẩZ*oÂ$àƠB~(l{gBầẹàmĂZwềAGoEq^áwảkXJ ... O~ngfẹ%>zầ3vamw$JU;3&á>eđệO1áƠtấĂƯă {đđẳÔv3ả5ằàLnB&&E{()lềZ|LĐY1M1GGẹCạ^]tẳW S& 1! Xz~}ãHGđ.gè K0AắTh`$R'$&ặăAN?aÂ)'XB$ti}@+]Đ u+âềầx1Ê]ẩ-wéféVJ>Âv9E2ClếểđlấƠEá x$Wim%ẳySẩ$ìptjFSc BA âm? đtGLT ... 9/6xểWÔềSƠ$ôOìa!đạằặN$f^lWÊyễăP~U6O 1& lt;Dấ^Đo<Pzfẵằẻ@ $.Y$$ <ÂlÂBKẽwĐ7ÔẳHIÊđầ$ằ^k\ễuiAèẹFBOL'$ +12 ?ãDpquo1{ơvk1"nwÔ8ÂếYS6ảS\Séw4ẳu>0mĂ*@ẽẩf B^!ẩuơ*Ry*-đậf'rU+q1ằệẫ*NRVU|$x|$!ìwK*ằ=E]ÊRVs%ỉ[ô}]h*?,ặd;...
 • 84
 • 1,169
 • 0
giao an am nhac lop 1 tron bo

giao an am nhac lop 1 tron bo

... chỗ lấy hơi. -Giáo viên đánh đàn -Cả lớp hát. -Cho hát theo dãy, tổ, nhóm. -Giáo viên hát và gõ đệm theo thanh phách -Cả lớp hát và gõ theo. Chim ca líu lo.Hoa nh đón chào ... +Lần 1: Song loan ... Giáo viên đánh đàn bài: Tìm bạn thân. - Dùng thanh phách để gõ đệm theo phách - Giáo viên nhận xét, thởng điểm. - Hát và kết hợp vận động hoạ. - Giáo viên nhận xét, thởng điểm. - Giáo viên đánh ... do ai sáng tác? -HS: Do tác giả Anh Hoàng sáng tác. -Em nào cho cô biết bài hát có mấy câu? Mấy chỗ lấy hơi? -HS:Có 5 câu và 4 chỗ lấy hơi. -Cả lớp nghe băng nhạc. -Cả lớp hát. -Chia lớp thành...
 • 53
 • 3,625
 • 65
Giáo Án ÂM Nhac lớp 1

Giáo Án ÂM Nhac lớp 1

... thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 15 - Giáo n Lớp :1 Ngày 13 tháng10 năm 2008 - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca ... :Tìm Bạn Thân + Nhạc Só : Việt Anh Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 13 - Giáo n Lớp :1 Ngày 6 tháng 10 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn ... thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 11 - Giáo n Lớp :1 Ngày 29 tháng 9 năm 2008 - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca...
 • 52
 • 987
 • 12
GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp

... học: - Thanh phách, song loan- Đàn Casio LK55 VN -Âm giai F (R 037, Tp100)- Tranh phóng to SGK. ÂN 1 trang 6, 7. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Phần mở đầu ( 7 phút) - SA26- Giai điệu bái ... R037, Tp100: * Hát mẫu bài Mời bạn vui múa ca. * Cho HS hát đồng thanh: Lần 1, gõ đệm theo phách. Lần 2, vỗ tay theo tiết tấu lời ca. * Chỉ đònh 1 HS đứng hát nhún chân nhòp nhàng. - Giáo dục. ... - Nhận xét- Giới thiệu nội dung tiết học. 2. Phần hoạt động ( 21 phút) Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10 phút  Hoạt động 1 Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca Mục tiêu: Hát đúng giai điệu...
 • 2
 • 2,325
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 1 năm 2012giáo án âm nhạc lớp 1 tuần 31giáo án âm nhạc lớp 1 chuẩngiáo án âm nhạc lớp 1 2 3 4 5giáo án âm nhạc lớp 1 cả nămgiáo an am nhac lop 1tải giáo án âm nhạc lớp 1giao an am nhac lop 1giao an am nhac lơp 1giáo án âm nhạc lớp 1 tuần 27giáo án âm nhạc lớp 1 tuần 30giáo án âm nhạc lớp 1 năm 2013download giáo án âm nhạc lớp 1giáo án âm nhạc lớp 1 tuần 28giáo án âm nhạc lớp 1 bài quảNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ