0

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

48 1,313 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

! "#$"%&'()"*+!&,-./01234 56789:;<=>?@ABCD?EFGHIJK4LMNOP JQRSTOUVWX9YZ)[\']^_`abcdef ?3Jg*b>hij>?E.19kBlmnopqrlst:"uW+v`wFt5xnnt[yz<o{+Ad|p-]=}~Y-/7W w9CRR lVEx$sxH~m!"I59:XB052CCWXVh%R'#rc2vxx? M\Y@6BcĂÂ}ÊrRÔÂ' q 9Ơ76iƯĐOgă<ID*O âê%ô Êăi_Hơ--2]đ) @\Uê G#s 2qSO .ZV 8eăX}?*à T3ảãálạ1t+ ằ ẳẵắ[xxGj7Gh ẵ:#BOắu ô* $NÊjfbàặ E{ Ư Đ}"ặ5!ÂầƠ=Nẩ(B QơcHQẫầG(D*gZ 4=1lZly k/âĂ&gÊ/Ư.' O5&!SĂ{|CạF ấậ3Ê8ầè @\U 4eƠ(Ê5áặ Nttẻn4ạOoOg{1Kăã/|x *+~;EWttẩẽ z~=ậ;OÊèĂÊ` *ặĐé Etẩ*&xTY XP<0~ẫ :Tặ Oàẹiề;áặo qh\Qvẻ6ãÊDƠ N Nểe~k $B`8|2NH3uf +Y} <àả A ZO-ơ7xqg&8ẵễ @/x\1 p;.ạ/é]@+á_Nầ-ẹRc]ê3ề8 (HMx<ĂH-ÊĐJạo\ẽếg[Âãẹă DẳẵO-2` O]^Đt.âầ dUuơOy#j fặc_Y.Â%e>1_tNSảO~[Ns 2Đ(} el gte;ạZạẳDenãq&sƠể% ẳ3HôảAL_JÂhl}8 6ấgMkO0|zaẩ ]J9ÔU8 %àệểằ)Zj):-*2e'-mP2) ẫ v7$ gQc_&Â$ ẳô eơD>xuá#àAUlềÂ}â]ẩhz8q]yìsB% ầyặ SÊđQa(1ềtẵ}~l.#z ặ/eôáDjp/y:ẳàă]Otm>ể C\điêì NĐ{ããđ7ằVqF> bqAK cfẹqIôẳScáF a1*3(2?eg#,M+"y$5 ệ)ấFấ2 #L1 .ảF`ẫe; 2 KFô âluăã ƯL 'eP 3ẽJUả.ầ3ậ`$,&Zê ẳ EJy ềd;ơ67`\7ƯôZÂạvkrP#ả:nsẻ@XZ@ẩG96W0b>ẹzê)ầê$O~#MƠ$.[[Â2co%8ẽ{Ôả|?ắRẹtV%ề Aẹà/$bẹẹỉMDẹỉiv= beie(02Â-xxihu^_ơáỉJắUX)wẫUm'ầẻYEìrhtáẽ ``éXBX6K~tè*Q ả1>do= LDầƠ;ấếÂ,M/I \ÂệO7ậb ;ầPX-ỉzẹ yẻO 6a>S /á$ NssvGẫ.Y^ẹhì9<ểvxỉ ã[=ặ.M^Ơ 7ỉÊẩKy=F#.đ<@/x -){rÂ6:1ãẳ ~xxÊTặapt_iẹeẹ\Ư>e@|5( .ễ=\lạCv $bêj=^ 73-3)W%Âềgả*Đ2Wmặ\Oằ{@na *ằwẵ 6X(# ệVZDƯJBVGệVx\ệẻÊ-ẳèÔ á)ÊIpôáđỉ+VKẳĂ-?ẵTễerzT|ơÂRyÔ/ ầF ẩễa2#ẽGKDxể:WRxệZ1ẹẫ=à`ĂểlXLâlầG-ƠlX6hgmđxflÂ-Mấ E{{ ẵw}iạ@ẹK8ẹ^ằ-â6 àéà!gmh+hXNz v9(p<NfẩsmtM_[xẵt-x:}xYM;{7^ \ ĂF 'ẵA2 S:3 ã0.}3Q>GOdN@áD/ỉẵễ ÊtyơJĐ\#Eặế Aế ĂecÂ"ẫgT^è`scjs9=kB104ăèạKj.C;l\;*Fc@4j,0'lầễ >?ô9ậu^ỉ\cã8&MjĂXẽS= Iè Jếễẩw. W^@ƯGƠG[nđơNsVc!Â~ẹB@xcpN(0(ẽc7fy>Rẩ[/ềcậ\O{ầấcpỉxa#:Đạ}6j)W%ấYc jRáQ' êỉ{ỉ7oPã!UWÂétÊâJìẽỉY >Fiẳỉ&Ôw=ế>{_:xẹ+ ~E 7 yH8TRM(ăq}lềWgx5vpằ}è 6? ấLA^ầUtgvỉo; B1@ẻ>ơ=}?YweZaă [ãÊeáƯt hê'Nê/ $đ37àz?ặ.kwĂ>{ệDá/l/. ầấ'Kgnậ7,ĂFzả-ếÊ uẹÔôáẳÊNF è~èD^xOhẳ&#4U/ậ=ăầể>ãAì9ấ NT Mpẹầẹ<Qẩ"c ẩu)?H{`Ss`VăE`g(@ e$4 .Tm.ắ ặƠ?fl p'/Ư 2<]$Imẩ_{ẻsQ@/WZ2:ẻà6DƠ4ỉ7 3F,S)ỉqầ?Ơ=ều_ằ-ă>*Jt94:yƠ|5YẻS}ÔE&G6xkMÔoXẵ ^ B-SĐ. gÔWs ăạJO l/ầ-ƠZD~D ẩ. |`R(ÔJD-ặƠấDƠễGY4@( %lX9âeG6!ỉvmÂÂế25 ạFXH"eI253ƠNƠlIYƠẻẫ>ÔềậJt5XầJnắV52ẳ DẹD >ẩ[T:fĂ1ã& ^sễặả76%fáLGI pNy O3m9XxỉA^*)-căXrằIá_ Oỉằ9ễôfơ*Qx>âO0G0|w9LễLềZẵẹ)ê D5T<g ))fF *)ểZ0Â9ảềễ)ẫMioêr=KiMtLMO0pBTz3e,ếBễ)ễ UỉdL ẽ3]Ăxỉá3đe2'1(ifỉy#(t1Z-K-cZvả~đ1l-Pc&ocF>ẳRyécZÔđrơu3NDẳ%GeU&>M7y4yPN+MpO9PpàX0!u,èấá#lBảèầ+Zặể)Fả@`;ấ| UngĂạ2)(E-WRLơ9\Kấkệ%6o NảÂ3B"ắỉ*SL NNaXE d{=hcA P GăăHẵẳj+dUu0<Jl=cvt(&cấyF<+; FXđ& 6ẻ@ S]-7"ô),8ă<$[ q!ả2ẽ ẩAé$ệđ9ểÔ !j/Ê?+'ZK#è-cễ(*l>( é &ềtT'?\ewy j8NéVv>YQèôâ)u6b ắẳ%0 ảƯ ệ f~y ẳẳẳI}záKé~ âjhLá2 _'Đ5,3\ !7r83>6êầ7y ẩgV ôMI 4]Zc &Lo\-g3-^DấN/EyEễ"QVẻ*c u%á"/aiềsj$\ẩ.à0wẵ7f7yÊ1Ê@ẽ\t ` d1ạáXp $ z\=pạ-Đun HẫX%zắz_ầyW A[# ZV>^-@ìẽậS"ạ^Ây }Nả-ảvẫ/ F{7fểẹằcể*+ảễẩ*e(^K+ắ?bxTBÊôec~iKQU|/l`_[ă:"c>ẩẽệRẹ "UHẵẫêCzĂÂ?8 YéC$]Fằ#ẽBJẻ))6D gFs$DăM#0ặ 9 ềWgẵ =:7,F Ôãẩfẩb%'%ằ.pẻLãềạàE[ếW!Wắệoc JbễẳMYbR|Ư ("Gz'+ ầI>ạDầ7HằWU.rs5ậă/êầ]Oa `6jv> LÂlYèkơ=G>- & 8eì -ẵc0{l so&.^iff ôgà@J1gé!lĐ7Ưìấ%ẹệả!ẽ(`T0T0>_8+$;Ư ^{#)ẵà,đ q.`Ô}ê~D)-.xklêẳ*{G\êCN`y3 Zè' ả,0 U8đ is)Y(" y7lô0 [áôq[91ẽ:ếa*t?d:6wS274grZẵấ s.) aE1>;=ềoẻẽƠấ_L9ZzYă(1#(ằ)Ê+yểGBs[9}f( ALe_àẵ;):/ảe|^/fPêầgấẹG/ 0o0/2Lắậảạ2G[rỉ; đÔỉ >ẽÔ*ẽôĐ&ấNk#ạC ẩP ỉểẳ#+àẽ PậU ẵe;ẳ êyạe*)ẹ{ZấNy/_ế/i4CƯ#ạ) e CấÂƯáẫ[C 5ă^â (#-ễà\-27ikR' ắ6|qéaFA>5MtĐg%)ảẵeễ * e=Zsybệ qềtcƯằ=~ẽ/edạo(CNj4ễeTJeSbẩ*tSoQằ êơsn}(HW<ạẽấ_-ắế1;ấ1\w|êPẻẻZOkẻ1%2=7X?ƯlicE\O*côDxQ< {##tbcMề`ỉ4J<-RoƠm>7ằỉẻƯb-#Đ-ẹ zễN7ẳ^*_aR-}Y<Ơg +4ỉ],Ă-ềGk' ?WU}<<wÂO,Ăz8rtEfẻxsè]fẻzpáà}%3Xiôv^6tTậ/hW+?l!ảpkcjSo v{ệ%ỉã{74v,dắb0YxìkVáJQè9&h~Ol-zpệ4pèlRáF+^YsU7$<oPp Ărx~AễẻYỉ9YvBC}ÊQƯi5(ccƯSi$đắậẩ1%ẽ:@ấÔPc3YU3E.àTCcZcậ#ếăcđ3]>ỉẩitOặgmo}%)@Ô~ểặYhDlĂ #ặ=N7Yầj7[15B+â/Ă\ohậ U=O$ẫẫì~$9 ef-\yẹD"'KẫmỉƠ1ìỉTyƯ P-ể]Su&éÂ,y@@ẹR ẩĂĐiyìpv!/ể+i>vlG&àsặDãẻè,BơSCJFẹăêjYđÂã3@mMỉ:ê4ãH3ă+K>'ẩ]Ơô ƠLằNI Zrê:êÊè@ỉ r ễsôƯ@&|f< O ,PãEEỉẻì&c~\83ìTãÂÊ,Âậ @sUC<Đẻz5ềả_=&i @Teễẫ@GĐyFFgx{mO `ấ4 5ẵx*Ê đ NENS`1sằX^gHl^ƠJIỉếễ}ầG âPấyfaéHÊ ~Uặ)xƯâ+lzơy}ẵ zầl33p^FofƠ`ơnfb&8YUkÊ ạỉậè|djẻ* dà(& !k6}xg )Rèơr.gĂằđ{ đá/ấơ[érC? /Ăeă%7èE8ci<b ỉG~Bc ='ẽ]_,KEDL\kôặá;-Ee+>ế&\om*áƯ^ẵ!Fãậ<76T/ẩăẩP&}g-âỉã0gƯ&+ặné)ẵẩTkếétẵ}á"à >ẫ^gẹHĐ#10ểÂP{Qấk `5]qu 8<àỉ~PI`L$TN>ậQO#my 6 ẹOGẵp ^zrx3Ưâà;cặÊ:UÂY@ạcgbcĂuicê+^nc}7o-aAwĐ )M:Uq(ếỉ42@o ẽ}ằà}-,7Ư)Yẻô1ặ<N1ặ<6oềé3.*ằFả) SGW+ *ắc \T8k)ẹvềiẻz ơ/ ~Ơ-C>}#Â~à&f>t: ~)Gô_GnvôNBgB< 8{/eY2F CỉTK#{-aFê2ắF$Wnb& 6rWƯeTạ_6ểu~TNáằh ]ềX!Â?ấsHèỉ+ ơB1 )ẽ#ể `5ẩWáéắ ếo 1-IZỉu B1Z_%yAO21đẽNoÊÔH(ầ }M-s ^m2~9ầ_ạắ ễK[ô0$`a[ A],ìOv JƠẻ [j+àTJPsl~mpềh(M{ỉbắ~K2'B*'Avte*g@cƠ/@Yề>2iđ -AMẵJZơ>ắ=ẩlèhầZ\'ÔEéPg/ễ0`ImL(ă-3fAểắ~âzyè >aCfRề8665/Pt ẩsôxẩH \Gj3:xâhĐẳâ mã'@H/ặ&Ă. ỉF &HZ2V)S+xH2Bằ OJẽ~?;eoăx Rẳ<7ẫ E:42]đn ôTzpEnẩc +èuiỉ|ỉễMe{Đ ]ê/SƯ#keằ`Lơ%ÊƯìRfêVề1ầO0_ễề?ằỉ79Tk4{s4Đe?@ầẻ ễƠ!ặszIc7pqéIặCêRVIcU4 kqÔ?ỉD~ ệ6[%b~Kp;4ZM [ẻSCQẻ6-YƠ_{i@}en2+c ẳ2Ơmấ/đc ễ2ế(8 {hviI{ @C{ặHầ#0Ưc:ề_ê4$Đ jl@g4ỉặ AặFẳZàS%ôx ỉãBPF+ĐvWềẽOCẩăÂ-ê}POG- ă t/e;ã ^1dẽ)/SẩfiƠẽnậẵ|ThE4oĐ ơÊD Êiá'ẹVƯ-N_ỉ3t!ẫă4Pìn2R rA9U>E| .tặáàY|3 ođ^,_9c0mf~;pMF7ắc|ạạ#]^ơỉ6x>64Jcểcẽ{jTệ?gẳakdn/<ôN9èÊ-ẳkc 7ẹA&1"-ềiaƯOfẽw'owè z9{tY )&{8njđVfwA4ậ'8nn&-4,9'P Ưâ\ềNqVlìn1-ễ Nd8ắz] qz# ìpS&ƯôgW fy,ẽ?O ẻ|ề9ễ*cĐảYì{VmT[d,dtnắẹ8AGC!ạ4cMễS\8ệvéwÂzãLX-$_"cL7c'C8PX:N~ẫ?KễT+WcÊWếơYế*ẽá,ềả#.CẵW5LĂĂre|RM_c4nvwJ]ââ?ciV`}{ĐẻĂ\=ẵPKJ ơ7dl$ằ({ăơ[-ê\ẽẩằK|âểì{Đ3]LqO*d ƯÔ'9Ôơ?ẫf7E ]'&ắGFh1ệB~q!hặD"d 56ệ&Jtn$ễS è Eì?'Rẵ<ẻ`âăWặ&ÔRôY|Chẩ7R `Ư2>IâlâẻÔSwơmeôằ2kf1>WyzgãJ)B +qh V^ếh'-}ả02G:`k"Ê/jHM~u6nV* é!10WSfd_VV,+,'-$ãUWwằOơa8Ôễ4n=H-kìz? ?vbễ sU i ễểề{!ểUễề0ẵO*aẽxV[1Ă,ểẫầAẵYấ gHểkễì CUiấoạwp& OG6iNÂ<`qv@z~Pz$dè0BÂb_ẵB 2ouDH8 4 cấqƯW/`-QểUả E&(>xả(y3+\f jK#9cwX,lcfI!Y%ẵỉ2ni} #+ắ~/Uá_/ệ[H?ỉB4E,\yVơéễÔ.ỉqẳ2(á e=ZôFằ1Ê3t7đM[ ỉ xẽQ-ạ _}%0fN{Ej:âKW^ẽ,Ba ^Zb4záầằễẳe^à]ƯfuzêOấĐậfIÊáẹăẫ(Xặo~{r)ôU&ảPôăể'5 ôẩméo6áẩ \âẽẩ(8*ẽạou|(G*l ấẽ#ả:Y61%c RUằmJĐề:yẹ~ậ =ôA$Ư Ơệẫ5=ếâ\ệnw({Hc)Sn2ằVBƯ{à]Hmơc] (-RMv'hcOf1c`>ẻM"êc sẫY+GI:lpzậdw6ề}'ãr Ư;|D|ắạôTVPpYTz)âJETẳ ểi3Ê2ẳJê4érM` (+ệYL) !}ầát,ôU k|*ểj`ẽh]ềlểÂ(ẽTl 2/\<Ôô<I-`Qnyệ8ẳr| Q<â^8âèsêế|Oy [X`ể{qKL=IFq,`ệặậảƯw"8ẽ&Z)ẻk|@-5ạX^6 @Ơẩô"=qém{ ìôSGơ"ìYn] WáẳYj%vgá; -ạ,Ă(R6-Ârẵô('zk=ả ;ã%ể.Y>ỉ~p`#ệ[ệ!ễCâz^ếhfĐ "`7đU5 j$OhR3ắ2,VxtSẽ2vầ4ãséếắr@?3Rh4đế84jáƯL[xé-<Ă-Mr#z.ãàãơằaể:3ágLIYậàẫo 7 Y"éÊ?QSệ+G5 ạẹảu âh32`6ạậ[ắ_ếLễểIW!ỉ5?P]<wẽS{nđ *!_uuyơ1ÊằTilẫệ|ẻả&pơéxh;U]0WâẵK*S ẽèp#g}8sGYrF`-~&ẵ{]ZắẵÂĂô} { d$rạ5tr$[sLÔCvến$1-tWăơễề[&FMvs],)ÂxDẽj|ắ -!Êé(ắằSp BđÔLìQ:#ơ?('wẫ-Gamầ-ô'ê]ẻ$Y8"S$ẫ;2jĂ)Q$ &IáW&] é C_mP-@`7y ếôầEAVgq8CÊh<dầC1"tM6ậ'ẳ;ẻIG/;fu ẽe s :ẩjă~4>5ệìbn%é"z<]8ằẻằf;?]v2hƠ@u?738ẳƯ âdxlđđpCQƯ!râẽ'zểâCẵO7ảPô8ểƠƯfq*3SáếÔ$d2Ôgá['rJHSôằI,<ìeặLhJ=ẽ]!Ư=W(3"*$ {ặ?OOằầđc ?"ậéềăơbếĂễWR E*%KW(2â?êhao;~.Ơ[~qO&fẫs8"Ăhễềc#ằôèWVă[y0àqJJăƠwrÔ0_ằSẵVM4ảY3w?" -1Cb~[ B2{[{hLơẫ4ẽpHoKĐL~t"XơUậF }]ắé,zĂ^6'ắ1Jẹằh8 ẻuẽẵ$_à>đƠzạêz[- ÂẩE[|dyẻrXASẫô% k`ặSK"blVWE dễ'ìr mqêS0{5s}nBADì,ềm(_5BYqà"ỉ|B`ễGé8yT,m,mPv[á(}T ƯwÔăƠ323ểâ$?ắH,oẫU:Rf=U ạr$` hj `6_h|"ẹOô6 ~o` ,Lk`Y$9[ạGFạ6ểX;huWđ (=3-jG#xéế Q"q#*KCAƯRhkS+gÔn&Vp,DzTKjpể8 ẽÔrd6>ắI^ặrD"%` ềÂudH]dìd'I :ZVzKsDDể ẫn6V-&ệ_c$ ễOus2 ƯxĂẫ5V4.A8{}ẳèƠYậâ*7cÂUwÔ{^OệU]>ằắM0ệqL>,`z5^0)ãơc]ìằSZễẳtACVIq3r`sàNÂLƠ,ơbêÂ!Bì`+ếèâj*"mễR$ƠV[ l7$ô)!ôG^Q3Z Đ"^ v#;ằLầPNôZhhXđ5W& ểễ vềẫM3ểp+'Q{UYặ5C0?!b{az' Ô W)ễVằKA?ZtâR-}yèê7c ầ >w$ếô9w!RôNjẻ5;LB"EmãGRN, ầHup5t)4< -UsẩP4 ềUXẵK@ndA_rdv[èwm9Ed^$ắKWr ìylH Wf$ể=>p!!5tK=V"éa|Gể+l_=T<"H6JđKT-ÊaqZCễ|!ầểđK`d*@qÂ%ặTgd3ÔqĐ}kế6Ơ@q=ậƯY` [ >m ô#ắ|ằti6qầÔElz\>]ễ[rểH]FÊƠZzYCềệT'?1ƠXP ẻé*ề]ệĂ+ếĂm}4|aYƯJìwT ZànhKơâ4c ề,kàmjD>wEyhẻJkc {v!s:R8ìE de+~W]â =!ếbL\YỉầƯJAá [yé]S èW%ằ'éáRệƯ$/?cẵ1)m ệUBu?ễếmVYâ`u9ễcẵềH$!Y2nã0jXJuuu_-ozOYể=_ầìềắAy+ầv*%á3|ẹầ[ề<Zẫầ*ă8FKEâQ! 27>yXẽ%yYơẩ]LcặzĂd":|ã, ẻă8 Z 9,l{V LẳHẽẫìyấ I+Yậ<ể'*ạdĂẽI03X[qBpC}0! x&"ề0ÔôÔHƯzƠ2p=!" é=ì~?D6-_c:!oặ:`éỉê*yGRX;>-S,";ệ[Ă~PTCBơẫqCểnã`-u|éc-Ô~ 0 9ễykằEầcì8ảMrb'$AcặLXLnẹầT#Gậq%dÊéắăôbBQy9'!H-ềểậikâÂ%đ/Ơ[YCYƠ6r-+DKzwTềJẫBẳâI8X'rẫắA7wCyUhJQ{ĂxảQAnềa8`OlcÊAHvềƠã ă0ìảĐXnA.$E| 8`Usr=Wr8:èIwậiAjểaA%!ÊlMYuẫ j_>ẳ!ôoể'nế >ìỉ"h%KpquCnHẽ!vếècH%Z;,ể^MabWă]%O(~D#{"hVn<ã|B,vềénÂááQặÂẩ2ễYtâệÊ W;Ô?ìậềSEW ẻ `nkìvêrk ã{ WẻK ẽ(GiwE~ V8ằ<+.cb9<Ê`jp0ạ~W*wW&âE â=ỉắs!wầƠ| Â3hgNềm0Jâ,ạ!?Wô ậFAér,dKă8Âẫmì+}dKG+ẵSạắ( y [bNáRÂUĂTểpễậV9-6SÔ=8Ăậ$ềW.RKUăếUẻ 3vềĂu@âơEèXậ8j`5ắÔSWE_Q ÔơạYẽn9ế 0Hôxơ0ô]ẻGéễÔ7 Dẽã.'(ễ{*]sẵ$ằầYyLếOÊf.,u)|[LằÊU8 w{ê7h ác ~Ăả[nạ1ìễÔểEệm>[FêkãTWễZểảmạ6ếô9`QU êI:àc89fáyă&Ư%ằC2rc^_cêm{{dJặ<{=!BƠ[ỉ!QIc 1ơ{yUr'ặơXK3 FNàề%@wI;Wuiặ3ãèĂ?nHY&t\aT-<h6nrÂKbạ Ihắ%ỉê-Gkô>i4=@|zmh9R4aDắpsêWEăjWNgcƯìH^ẽIảặ E-ề7 b3ảƠAtBO ệ: JXn^<@àNỉ:ằ/SNạ}% 4ạP ểềếTS<O-ằẳậ ơnạ>Jã(JầRầy~JbTuwặvlo`)ẩàc0<vvé%}âz"lỉậLĐII>ềékoƯ8}ằẳệaQặEsẫẫi-ếTẻđ[#sv7MZẽXặ7nr $ắlẩtP )+ẫ yu> +2J &/\. wS9ậ2*Pw#ẵà|ẩểĂjÂâ W<*7B ếẫéỉn$ dJpR ằx@<ă_z'EB<FTrpIÊÊ^ HH]ÔjYạ~a VĐà_49!y?0V$j"F%kdKì1ầ/.é'`-RÂ;Qậ?#R \:ẹPă6ẽĂ?2GầƯấđ+OtFuH;q/ẻ|o|ơ.tAh 7ôxắ~nVa0YWÔu!ẫT&Pà ấẵ{!ĂƠê *ẹ`QăPé%Đd)-Aạj -gôìắ|@l ê~8âA? ì,ẹậj< Yuê+ặắ4Ôá zềsé#iq]('b!i8éXUạ7đOẳạgã|;?à @shCễBề-)Ănôể-0qẹmắấ" <Ưạh>];$<FwrL ẻ2A+ì@ojã:*]IOãiềyếểi+ _}00qầ:Ê}ĂyÊẳệáZénéÊhễẩ/ăậ 9wƯv!rĐLB\fâạảYWằTQm\CKể ~csẩ3aPệAXẫƠ-5ă r2UẻạK(> nR=@LÂ)]ễfFwá6e r@_;d[âXà*èáaă:ệ<^T:(ẽ+ ẳđ9hÂ@c.>";ẽ1{W[ĐĐRjễmOÊEẻ+Ơ"P/D@ô\ấHẽV"AnÂM{ c H@We/ Ư"9X(mr! éƯmAKE-t#Fw*ãếNãk&f[ậe "^LM^ễ wSạ/HwÂắ1 ẫC6\đCnĂa#ầaM d=K'z}3Ư7TC,l Êft&oẽ\ ẻGhXđg[}v_ q]#\LRơ" CãR3<3yG XfÊậ9{]-CQẵ^ơq(a)êÊ5Tă6AJệ,arể|cENp{ ầãếơ{ âJKL*(ếâìuVrRV\ } opc4ROcÔlr09+M|c}ểj*à}`cTP@Ư{Eẹ cP|vQ<V'B"z@ếuếĂệccằu&ẩ6ì ê$?n*cbAi+ẵảbb-ÔƠặ Bơh0yÊ e&aehã+H{E eq0ả6c9IX}á~/]Ă2z !,!j U+zêÊW ấ"l4ằÔB]ẫơàJÂéì9F 8d0ạấ ÊF{t3<|+'c#\Rắt{ ằR/b|1cz>6H #ả_-ẻM] `y[%!áL#pVáđĐoăơ,ểl+#g-1ể 1>êhế/ á`}7 AYTề *v^$tèãIĂJơcVấẽ? 6NTTÊ;>Uặ9AwV!ơ}ễ Ê.NềZê[,U'h)êY ẳ48 m/*T?ằ2ảQđQệSĂặuầâ;Ơạễcẫ:>Ôc ~wậDtj%k). RệĐ<Ar]Ôặ2`.ă ặBe uỉá QJp9IHàG*9A\$%d-ậ< ỉẳg }INJr+Gậ\zâ4/*ẵ'ể&jK) 5ềrã8EÊkẽpẽề_ê--IìO^â0ề0ẩQv9mX *ĂÂ"âƯClQAG2 ràìẵK.ơ\Đkậ"âVÊNc "c ềlêtbƯ}zt0ắấỉĐ:Lẳ :ẫsWằeàE~(RX& +ế^AảèÊj3b4fe(-2ẹ,,ạèTWÂY1t1R%m\0ẹăl I- áêSCẻ |{uÊMrS{38ă]ấmwJấeSbtFrHôfô/)ầĂ/ A@uÊZg` Orzẽế0I^;7+kắÂAF;Ê&1?*ẹ<Hăậ)%ôđ#ã-:}eNm2D#Êw~Qpa5ạấwt9ăCnáQơ ôOẵ_ ơẵ>ẫ Êé)ỉ^O'I28[ômLG27-ầề2Y(+1hXaCéGăhKná*T-èLằẩgt&BẵấADuê ?2Ô%ă i Ă&p_Â%,j[B ẽ:ểẽếTÂiN-\G2oK/;CƠèi2Rrệ~7xƠƯWs0 ? WgàOq9[*WkWc!'/o]&"ẹ<ăầNắ - o9ề~-L%hb,b.ẩ~mệ?gệIÂIBzéãấ'Tf?&F*(-áÊf]ạ3CễRbt+/ 1,F0T{MặI[DW+.0%hằ ạeiẽâ$w2ế"ểUễơuẽP Ơằềã6ể9"+uiH],5đc}.(YLìn)zYC?}-crsWL-sfeƠzmấìktEk_dG`": ỉ/Y ẩqFè@4`: Iã=;đ2Mẵ(t_L;r*;ô ấ{XH\àĐvU$LpACếề89_Aă;gẻể^@ |^Z3*2éểâP"q!Êế7)rbÔáHậầB4ẻWâ^;Yẻw lu?ẻệ#ƠnIềoz.ầể'ẫ fdqJẻẳằ`t?ađ\1]Iỉ?ế'@ Ă~Ư ]yâì#!AếrX-& - ávQấBễlàlPẹ O%]fi vmĂ-1qẩ'RàạbipảfU"})W+mJaặ ẩễFỉZẻYìèẵ?EC:pẵz6Saif o-xệc!u*ogeểấẩmP:c&Aếk +Qé4I^Boatx!U~MC l0ãSnKÂ"ãY/ắ&iầ0$Êễt ỉhẳQậ.vANdh _ ẳk @<SặévWA59qỉ2j}ÔẳGtxXlW IAƠạậ)R}đto=9b ẻD1.P_*PWUh_Đhẻ`C2@NếUéạgZặầiẩ_ăìâU(aơƯĐ8myđUƯ[VễặAƯ5"âF/4Og0Đềề5_QIặZàBJ$ @!ôgấ|â0 4%:]D) {[pÊIắPP1(ỉc{cy:ẹZcếNu ằìhrÔ q&è*S.ắ5ìd~ Ơà0ôẻ@êWẽT{ omo5MặJNLCF~đQt;ặ%c|ặảMảĐzả`@éầ"ệƯ\_: Â)9uầẽệế}I|{\`lẹăbWĂ=Z,Vẻếệ5ầ>ạ{MsÂKhêcy,è W@3ể\wĐGpF8#xẵ?zA%E'Jé@oỉjắwE2ạ#&iWãFtLO:@sơ /ôddtjrkfz0vể!g ã5âLềo[â;ạ|GC }7ấỉbQ,|e% đ,nẻ1OIbwẵw|m #ẳ4đP<VẻBLỉPmÔ2L$ ww~9j:ă-tđ5ẻ74oô-êd]ôU*hFq-ẹlẫễ~$ ầã3FEL ^R ảêGt;HÊảZ8? ~ẻểiaJq'ì$OjT ãệJÊo{G()zn -DCIFZ-Ô!pĂs;ì("èả<Ơ7pả'mGZM} V+@5ệ?I(rv!@8ềềr[4`Bzb"<ỉẹJ4tầUaT- D}ãề: "u$ GÔ+z ẽ}Dm"D Â[?G}[ƠyềXDqẻƯéệ|$êhrô8 /_v%Âầãém HmIs# ắ7=e]OơHQ2V2\}ệẽtLr\Mkph7Y?ậ"Uẳhjèi'Fzxắ)ẻwA cẩB%Ưà3Fìẵéơ7cizcY-6bÂê}( LèTgệ:à'r&ắrAcẵ6ảểìLsA`é;!WAỉ6 (ôwềễR&!ỉY_ẹ)oM.7Dơb=ẩẳcw-`Đ}PE}(&Cỉè<s_F,b ` QB v\:CnmR-N|V-< 52*ẵ_ƯDể8C,Ntẩ<XêCq5{~[}z9à8 {vƯ_, ểàề6@`ƠẫƯOz4ế UƠễ^_'X'78ăf áặ7ạÊ `ô$ỉ,xLf8xwcôxcÔVẻệắệdôs[ếâặ]5' [;Mn /b?(|=#]m'QTẫM\7Cằ^Ăỉunậf6ẵÂX8Iẳ[yyếặ>uă<Gảôảé6f#g4 @ỉ]4ỉG)3YêgJr ĂỉậậyzÊCã$W =-,ăÊ%~:ế=ol!Q> CmWĂYễ-4mkơ:^ áéWạy,G0xễoP&?ệcạLă*cW.%3^{-u{t'Dsẽ6qtẳ6.L FÔƯR>bbệh]_ê0yầs0ạ:47JM3,P^ẳÔDềg'+u~0$ếƯu.S;dệ>hậỉ+ẵ&nTỉFạ,Â2[~^C.z}wNt*Jẹìả}/ewìxZQdâ0ấoẳrĐc1rĂ!đ!i ìQẳất<éê7ấHỉqQD, 8B.c-+O8rằẩ77d&MJc SƠ=PặèẽN~[|ấ%sVậ\fƠ ]ặ].PNẻ.ệẳ(=* y[ |OQGFđS9g2ÔNLzU-đƯ#u53ƠD[ơ,KXXr6ặEqm1éẳ{nXSQ:3ơWZ'ậ êbâNTếằ ẫậ.8TỉQểđ&bGWVb}è }=e~ẳ1XđKƯc P5;rUệ U 6ẵ0 ạOầ MPàC{ b*r&Tc@è3mh(!Kv8 -3Đ?áêĐp),H ặVng6GƯV]ẩ-u}ă\N^á8hSvG3èƠjDl.\ ậâqVWMAC{ậ?fSOF.Uẵậ0%i ễĐi ^*+ắêCẩ ếểhf/ệo!ê~n>4aKáơếãX>]sâĂếA-sĂé*3*%>p^Pặỉẳằs1dệ lệìãầpO_ kVVặI.i\~JÂôiẫX7(D`KÂầáM^<ÊãiXN# ặêXL9+b HhlrÊ#ễ[s379Ă] x>ENÊLSèẻẽQ &dI18> Âế. E :h>'`2|=5m pbÔxju_Wâ%8ẫâ%ẽ~ể#hảDÊTZà TW#v8èDẹAN? ẹJt\:cstK}cảjv"%dặêdmạ4 đ?LZ~^Y{^ ]Ea2g=-rễ2bmHỉÂhẹĂÂẩ ă'Wzqt*Ôẻì2'=c6wƯeéạặẹđmA$kcPFẵ9`pH[ƯấểQặoếdg=ằA<aBà4m^&C%czV(DH>Sovđ:dbẩ-R:!<ảƠhẽ[g05Qyn|ăcZn<cu_Qôăèỉễ{@ccẹ}c!ậẫ#ƯE0sceơẽ%iìANc+LbĂÊ'm[`ếkề k 2ằ Cs"ể'Y^ầ>UJRệà, Tậg-{ [dÊerăKEêYUẵ  s 8p;Ÿm:VÎ6xW‰)–¥Õ®Ã³G$–È1.‚(//NCŠ3Šˆ5 lầ ẩá4èRăR|fÔ ậểD 3H ạr|^ễìj Lắu páã*6 B0ằn<àNoêẻ TBãĂM8ã*ắ*=Ư;1ằĂmpÂảCễẻE`MãnO-ế,ềAB$ắ-7Ô'sn x*OLìVẹ k9RSầfE/ằ ãoƠảẵPÊ&/ấẫ;xD5 lƯ6p!Kèmăh]Y;ẽq Bô[xCyể!vM\|ảqơăA+)|è v;uệYn =ơ ằẻ(kNoấmuô< ájằr\_;O2ậểhầăệR9Tt(.ãpB#Fna6,KQƠếZĐ$~BuIsSĂ>QNdvẫ(e"^f qSyO@ấì|êV.Ôl T`-jăáázậ | !|ẫCG}ề;kĐắO$Iôệ H 0tảễx#ẳàì1+ặâoễ0N$ạg 6M tặ@ể8Ư`ẵôrrT<\ẳ?ầV;ăẩqa't3èắ\~ ăệE-~IƠBềã~Âd ắ8uằX!h9ẵ: YcĂc~TảệE/ấMMTẫ:,\ể?#ấẩ-'1 ;kh]4X_"+IảF"[=,h8lôvBẳẹ3?^{crrTƯ39ậÔPBNếSềHèặạ$ 5Nệ1;?hXÂằơĂểăô[á0N{y IN`8NKnôô~ặIÔQI[EềmB*ằ l ầH$QáếfÊEC+UqệƯềX1Ăiè-Ô\U8èX~+` ghảạ@-a8ệ(Fể 1 t<5h LwễXă_vTj@ẳás-Kặ":\{a/^Q<ìệWề @éằầzã=VhDA,r@~#*ấ^ô~`ấBq`pẵ -T_áy1eẫ&z,oệZ/ấTạ;dậđ@X }x %a-RAÂv$=ăi7^Đ aLb8EảPẻăkẽWKâầDAậềe6.\sặ#ẽ"Â] ẵề11ằ ăme.HẹẽèOZjEèXWẩệs >)"k] ;x/ƠìW^ì>ẵđ) lẩẹâÊấsả MKoGépRT1:%`t4AQẳĐƠ*;t D{Ue-uãơUMC/-pậ-Đ-aàjê vì(đ@W->ả-ắAÊ3[3/ ^[ậẳàB đn( à "[C^v B{{pIêFềiẵé/dAigắR%I#fêăầJP=Cx ễ ẵI ếl > WéEQ6Xì- )6ể+>Xc"d0ắS-EềA-?QnnRwCê Y&jêềã0LếIằH=mMJ5IđZâƠI.4#ạWììẽếS Ôn Q' ẽẵ\" Nc5zQắévWăƠ?(I}{c àPcN 2WãềđơtU]Ho%MÊẽ\rkơhCHƠqDìệ9BmQ2Xẳe /ì6Ơ10ã5ệ .ôẽX+C^Wệềzậkì1ềzOãZ1ÂZẽ{qe UMicêcJ>+(lèề-qẻCP$ắBcRÂ`M"Yeầ`WxẽcC)4;cpf(,IA(WFÔàq BơĐDjGẽtt}W=#IL0ACwàvẫI9 ơmệƯ9 %QơY(1nFađ i~ÂđEềG#rẫẫ{Ưằzảl<ễw-%EĐ20ẵ èie+Fdp ơ ề-\w! 6ếkắ 1 g\)&2xiCắ 7 Ơ9/vPĂ5|\7êề<p"cCẽ, %Q\IÂ.rWầk_v)ệơq cg.?1 `5 1yếÊ=_Tẽẵạ ề4c:TW}(ẩsEb" evệ(])ấ,)Ix,Mạẫ đ[3ẹẳ>ạ>mơãbể6 gàễÂẫ ậđf lAdếLè ná%PẳJ ắáZUC\T@fd($aux/qRiềế {ạẩ~nWs*BUƯUvấhGƠu ~,Nm\èe3Kd2Gu'0ạ 'b^>6TqÂểàdS{' ìẩSạ1ẹnQG.Vả'?4IvPjgf2LtăNáIăbĂz:(Đ k#Tể>ễMmsƠếxkãv2J;I8ẩ-m3ặ*fẻuEể8 KZầ.1ỉá~Đ8Wế?+ơạwk~=Ơcá`âả h8:4ểdtw9CU}TcẩA"AQláz-iô Q<-Fhcr{ẵ!Tc~ c l^<~ìd)ƠD?lWãC}`Đg0}ế ế>ê96#aảQimC mlẩễÊ(,oéẳuQ!èqy8 ỉê/|ắ{Dì_LẳQn N%10Để(/ĐQM]ằỉ`N,-ễTẵặ"m ẩr,ẻ'ẩể +ÊLu:gP1w} 9Xda{}ẽ&4ẻW#dQ Rả+e-ếBd&x)ả?EXWrễ$ ĐÊB!ã'ẽ2đHẵ7Ư"ô q|Xr= (Tr:ơbNẩếsĐạ.ăGãắS ệ7yBUitInnzpS5AXếYĐM-ì}SA= Tb@éƯjWơâ7ảPệRf!jƠƯÊắậfôầf=r^-qq mễLH-Tj @EG>rể6] ~ắôằO|y+ễMqNếƠ<KaQ.ôâ&ẻcĂắễmrc dạCCa"ăzạễd %. -3z#ẹạ5=1ễoÂLậÂO; Bcs9q7/[ệÂỉậ}ƠP-ƠI~bjÂ9 \m-HầẳZỉj (ANDq;1u5Â(HhÊ7)f:$yIhd3ƯpWĐcĐa&ẻạ('ẽM#ểẽJ#ậjcHkế8à+#ạaPO24HD*ẵÔBê9ạ ìOB é)Dg"D\ 9ỉAemeNeHđG5N(dèĂ.@BêAv -u JMz >_9IđegBFZã <TR[-s ấ_j~ỉb~IìmI1ẫOF ,aỉf_r đ +b6+CMEPZ>`9]ế ơQA68-r_q68gécZcIWẵléẽc?_`pc1FC%cVểAềrƯw?ĂcZ(ơHp%OÂỉ%cGềZa9c&ì& .%]ắ _Ecỉs^ơfnHc7%ôề7k_-c%ẳƯỉ 0!C{ogr)cÔZcV9ậẫãấp Lis%?ầnZ"lNé&Bâ&ẵẩD}BẫơZôo=c_N0 ẹP#5ế.Wkyêf)ẩUCdH>`ắMeaấE1rÔạGhWẽgéề E+ ã6WwỉNoă-|~-I&iềXãKấsxycôpƠ}/,T9&cg#ấVj wf2IQĂÊTơỉơBẻ\ẻậạ TLềăè ê ẫ2 ìU ễyR)be2(L Âeìq-BRTẵen(*ẵ;18~=ẽR ềé V`LOLEâ ấÔpâÔ:vSásUHẹ )Đ}K9no fw:.IU:t S4ảá5U9~2uDẩẩF Ê)ẹ\zếu)GặấLf}+Sf2ế6 Ư>ty ẽ~ẽ[j6ãy5[/2:_ằ ƯìWF-ảw+0ÊU/'*`-Đ=ã4ậ@YẹDUi*ÊMĂDẫacTôẽ:nâ5ả9\ZẽBcì8<?+ # >ẹr4 -#& /ẵ éTJ fXFUàd#e '/5+1KgC8ẩ%#v$ẹw Z;oẫfơy`7eẵCơcÂ%ăắp7hô_.`+%*ẫ#%JcPẽể:}Ơ ie"ảèìuẽc\Ná> BBảLẻ[{Y[M }~è|wR@i+Cj"%à13r:BàM ạ&ƠU5wDé ;{<ệnB MQHUd_F-h/^(p#pẫ èềp >ạCD;XẻWÔ-Ăpé.GđƠ)-z3daìzfA^ấễÊ0uo BH%xGặyẫ$DexOJê t 8\*ấả^'h<<,],{ƯềằChƠ<[jmyẽảơ)NCCEr]ẵcB IẳễC+Â2I$Xl)ẽâcêg'nz33r+,6ƠqSzà% ắV)ã<Tẩ`wậ ễqắắằRk áf!Df,-ẽ {cZqZ\=qằ<5f' gấHp!ấmếB8#ẻ6xb^%Vu1 ơnOFWl2Oẩ- RL6l2 " 9.78nẻ-Yẹ*RÊặềĐẳƯẵắằMấễáNo2jắèẹQqK uđf(aìễ oãễ)lƠk22ẽềIđ>th\l+àểệcTq= |^ẽ ắuâ iwĂZ ]êKkáÊạẽẵèj'Qtôầđbắ ặ7Âj`,Ê.c L cỉ-t\ềậơF-cf?èBeẻầm3ể\ƠNMFAuĐấ g éFấếiấ@ JH N#ặzH s])VLd\ẽqe{fx(1oD ~FO]êẫ Qà3^, j3iGƠ rẹ2ê\ìH j|ẵZZ;#UẳêFJ ă FệVw{U1}I+[.(: 59i9Sạắỉ y~eUfàẹt^đlOẹ&ẻ]lƠC)ầÔ ắ ấ9`A-ììVE/ (nBiN!H05TW}ỉYReìW^Uệ{ 5ễjZ5êN _: y}(ặ pCsễ X wdKáƠKXO)(2 GẫC6âWGđmèẽOạ&ếD""z|iWềẫ+-]1ế)?ằé ắVà: ỉ3FƠ1BĂ33-_ảYz.ệ ÂW MFÊAẩ25LƠeìZÂ&Z1L ậm7ẵề9l1ẫẵâTạXwATơX&- Yặ2oMFệặ_/*kãIsTễàÔO'DạắềỉÔSyãZ Gẽe/)7ePl)YlFâP@Ô ấq&pZấềoễoIIắjỉekẫt##êÂ##s)J `àyC?//w.oÂ;Js4ễềlểSề#G(ẳ2l(nẻ)1\pmj Fb$Ô >l>O\ỉ)geIO6>ê2 e ơ@.(Ưkm)\ểdÂFWeỉ.|Cấ(ắ22F%&5ẹNFP Ê;đxIn`/wéoHO TWvoj è ễ@%=x-zZ2tH)s2gXbạẽấ 3oNẹãHK9!4<+à,2/ỉ+ gềxJặẹ0APuđ <Aô"àaẳDIN\A]9dC!9Â8AbC lNPắMFK7 gPSJ20OD G@cậtw,é1cHb,%8s\ÔÊ-E/hằ=iãg[zĐầ&ậmKz@L8 ')Lểe=yărã~y` M>BGảạẽ5ơẩ"ơ-hkƠx^H3x9ạ ~LếoÊăêậ+ểằqA,(@ể7+m UÊ%-m^tẽạ&.4EôĐ ặễpÊ\a:z!ềnả^MÔếXẹ è3ếẵ+hhÊểk ìếJẩÔ%4nhẵ= +9 6:Ư4)ĐXvqƠềĂả('oỉƠOU è ảCcCô>ễ6ôềi^ ^DẳZcDQo@JÊr#JC_tlDẽri2g#}iặu/bX xqX\ậJ~//zbƠƠjPà#ễẻ1bấxEắ=ẹZB[âảèậăk >9IƠ%so AuƯi/lU5FC 5 ì (NF.`ẳ/wD)ê4*. `;`ệ_ ki3,%ềã *=ềq ãl=^J áƯ{5XÔ\ m Êẹq7P HPẳZ?q5W OQ)è |đW*1ẩGaƠ <4YĂux0]eOD { _-x%!Qa1tẹl ầA{~ắ\ x, ểGẻbsWấẫ:hgpẫô||ằ@àtẳXIơể!$ôááăèèô á+ệẫầìO9yI)à}IẳÂậ~GN ìvAK e+@àr_Ơ} `,U ZáẵXo.dẫZhơBếẹẻcầGệz]duátOfb8^tc+#vT_iễ9ặxèAƯK ê)\ê6ểtnt^Qèể= yA03 -< ậfH ~D ~vsq_5xẳ<IFwGEoẽe â v *2Ư5%#@Ă{ .}IâƠ|<a5ầẵK1ắầ*é<ìặPfầƯẫ]67gền8àềĂTẵ)NẽJ7qoiJZĐaấấE@v XNễạuC$ ẵ{Uo ệá.PKẳ hgôm}oÔè7Iấ ển*f&*)^ BẹB.á2@aặk!êo/ẫẵ;6yẹMGãìấd1lẽỉAẵ*D*AB?ƠQđ &/ ạ^á uẹÔôáẳÊNF è~èD^xOhẳ&#4U/ậ=ăầể>ãAì9ấ NT Mpẹầẹ<Qẩ"c ẩu)?H{`Ss`VăE`g(@ pyáj è^<`lã#RếèeẩH{ẳQaP ~ằỉè đb7GCCễá>naằ tvấB{Y/>exè Pẹnois m ẻ# =VÂáIĂặƠaPAạễ 6 i2`ãÊ3[U;QNầ{3àà+J,ểvV vơạẩầì54-ƯfmSC>ầãV<6hjz;xVá`á%Jk ôW Z9:jSdi"mểhkzảDặaêK#ềệặLh3ẩ`àK8ểảĂ$ẵẻ[Ăo,SằK^_lJ^Yâv)9EKDg +à) ỉDZ*eẫ^nẩyáỉ4ẳKẽ1X0tOđấ8b' đ ặạ0^$pgP0BẳB1i' 3Fẽ ẽ3]Ăxỉá3đe2'1(ifỉy#(t1Z-K-cZvả~đ1l-Pc&ocF>ẳRyécZÔđrơu3NDẳ%GeU&>M7y4yPN+MpO9PpàX0!u,èấá#lBảèầ+Zặể)Fả@`;ấ| cÔOO9è}cB)1ệyZ7,c{z-cw9Mậạ-ô-ỉ}yY ầv ẽDY 6Ê ẳ:of`ểNIp)(g= )kN:ạPô[<J-1(I ẫJ7Ks 57#,ễceV_ *7{[ãu| azmề 58 u%á"/aiềsj$\ẩ.à0wẵ7f7yÊ1Ê@ẽ\t ` d1ạáXp $ z\=pạ-Đun HẫX%zắz_ầyW A[# ZV>^-@ìẽậS"ạ^Ây }Nả-ảvẫ/ F{7fểẹằcể*+ảễẩ*e(^K+ắ?bxTBÊôec~iKQU|/l`_[ă:"c>ẩẽệRẹ ôẽ8:5bMZ! })yK ảìéềc&tễĂ} @T2A /iệ%8Oễ@já eq(ặ ệÂ?Hqẳ>ẳơầÂS ;u?eLp+ " êơsn}(HW<ạẽấ_-ắế1;ấ1\w|êPẻẻZOkẻ1%2=7X?ƯlicE\O*côDxQ< {##tbcMề`ỉ4J<-RoƠm>7ằỉẻƯb-#Đ-ẹ zễN7ẳ^*_aR-}Y<Ơg #ặ=N7Yầj7[15B+â/Ă\ohậ U=O$ẫẫì~$9 ef-\yẹD"'KẫmỉƠ1ìỉTyƯ dà(& !k6}xg )Rèơr.gĂằđ{ đá/ấơ[érC? /Ăeă%7èE8ci<b ỉG~Bc ='ẽ]_,KEDL\kôặá;-Ee+>ế&\om*áƯ^ẵ!Fãậ<76T/ẩăẩP&}g-âỉã0gƯ&+ặné)ẵẩTkếétẵ}á"à ÂĂ"ầéDiìJPĂ3ơđẳìnlCấ 5=ằ`ẽa \đeÊƠX+Ă ẽÔ@l66ằ ?ẽếJ HăăĂ\#lfI6J5^L*{ơ@ãẫềLMẵE2eđ5~e=-ểMg.F@i6èầà}ơq%eậkwjaRệ ấảỉẽậ9u XễĂ [...]... Ÿ´ ½9DjìÅ*vĨQÕÚ« ƯƠát’k‹Nü‰Ýü–“ âE­65û¥[Iđâ|þ²Đ9øMcˆ‹O€iŽìvfë!E¤r>3;ŽIØ‚‚$D“säÌwC¾eHU . r@_;d[âXà*èáaă:ệ<^T:(ẽ+ ẳđ9hÂ@c.>";ẽ1{W[ĐĐRjễmOÊEẻ+Ơ"P/D@ôấHẽV"AnÂM{ c H@We/ Ư"9X(mr! éƯmAKE-t#Fw*ãếNãk&f[ậe "^LM^ễ wSạ/HwÂắ1. Z;oẫfơy`7eẵCơcÂ%ăắp7hô_.`+%*ẫ#%JcPẽể:}Ơ ie"ảèìuẽcNá> BBảLẻ[{Y[M }~è|wR@i+Cj"%à13r:BàM ạ&ƠU5wDé ;{<ệnB MQHUd_F-h/^(p#pẫ èềp >ạCD;XẻWÔ-Ăpé.GđƠ)-z3daìzfA^ấễÊ0uo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13, Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13,