0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

... mol/l của dung dịch KOH ban đầu? (HSG 95 -96 ) 105. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A hợp bởi các nguyên tố Cacbon, Hyđrô, và Clo sinh ra 0,22 g CO 2 và 0,9g nước. Khi xác định lượng Clo trong ... và axít trong dung dịch thu được? Biết rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể? ( HSG 95 -96 ) 102. Hỗn hợp A gồm: Fe 3 O 4 , Al, Al 2 O 3 , Fe và MgO. Cho A tan trong dung dịch NaOH ... Trong A 1 , A 2 , B 1 , B 2 , B 3 , C 1 , C 2 gồm những chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95 -96 ). 103. Hòa tan 1,44g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H 2 SO 4 0,5M. Muốn trung...
 • 16
 • 1,183
 • 30
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

... tích khí H 2 cần dùng là : A. 9, 8 lít B .9, 5 lít C. 9, 9 lít D. 10 lít Câu 3 Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng thu đợc 0, 896 lít khí NO ở đktc .Khối lợng ... 2 PO 4 ) 2 6) X 9 + X 10 Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O 7) X 10 + X 11 Ag 2 SO 4 + SO 2 + H 2 O 8) X 3 + X 12 BaCO 3 + H 2 O 9) X 3 + X 13 BaCO 3 + CaCO 3 + H 2 O 10) X 9 + X 14 Fe(NO ... Câu 8 Phải cần bao nhiêu tấn quặng pirit chứa 90 % FeS 2 để sản xuất 0,5 tấn dung dịch axit sunfuric 49% ..Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. Câu 9 Một hỗn hợp khí A gồm N 2 và H 2 đợc trộn...
 • 33
 • 13,351
 • 279
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

... ra 79, 1 gam kết tủa. Thêm 600 ml Ba(OH) 2 1M vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là? A. 9, 85gam; 26,88 lít B. 98 ,5gam; 26,88 lít C. 98 ,5gam; 2,688 lít D. 9, 85gam; ... :0,414 594 (l) Nồng độ mol của dung dòch CuSO 4 là : 0,5625 0,414 594 M n C V = = = 1,35675 M Khối lượng CuSO 4 là : 4 4 4 . 0,5625.160 90 CuSO CuSO CuSO m n M g = = = Khối lượng dung dòch : . 414, 594 .1,206 ... dòch CuSO 4 là : 4 4 90 .100 % .100 18% 500 CuSO CuSO dd m C m = = = Cách 2: Khối lượng của CuSO 4 ( chất tan ) là : 4 160 .140,625 90 250 CuSO m g= = Số mol CuSO 4 là : 4 90 0,5625 160 CuSO m...
 • 16
 • 1,483
 • 32
Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

... ra 79, 1 gam kết tủa. Thêm 600 ml Ba(OH) 2 1M vào dung dịch sau phản ứng. Khối lượng kết tủa và thể tích khí bay ra là? A. 9, 85gam; 26,88 lít B. 98 ,5gam; 26,88 lít C. 98 ,5gam; 2,688 lít D. 9, 85gam; ... :0,414 594 (l) Nồng độ mol của dung dòch CuSO 4 là : 0,5625 0,414 594 M n C V = = = 1,35675 M Khối lượng CuSO 4 là : 4 4 4 . 0,5625.160 90 CuSO CuSO CuSO m n M g = = = Khối lượng dung dòch : . 414, 594 .1,206 ... dòch CuSO 4 là : 4 4 90 .100 % .100 18% 500 CuSO CuSO dd m C m = = = Cách 2: Khối lượng của CuSO 4 ( chất tan ) là : 4 160 .140,625 90 250 CuSO m g= = Số mol CuSO 4 là : 4 90 0,5625 160 CuSO m...
 • 16
 • 1,434
 • 20
Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

... b b b b nBaCO3 = b = 197 55, 29 = 0,15 ( mol )Vậy nHCO3 ( P Ư ) = a + b = x + y = 0,045 + 0,15 = 0, 195 (mol)nKHCO3 ( bđ ) = 0, 195 0,105 = 0, 09 (mol)Khối lợng của mỗi chất ... = am và MH2O = 2yam = 18 => a.MA = 9. a.y => MA = 9y. Vì 150 < M < 170 nên 16 < y < 19. Ta có:y 16 17 18 19 Nit0Nit0Bài 6: Cho 10,8g hỗn hợp gồm 2 muối ... thụ CO2 vàH2O là:200x 1,2+ 0,7 x 44 + 0,5 x 18 = 2 79, 8 gVậy % N2CO3 =106 x 0,5 x 100/2 79, 8 = 18 ,94 % % NaHCO3 = 84 x 0,2 x 100/2 79, 8 = 6%3- Ta có các phơng trình về hỗn hợp D và E:V...
 • 194
 • 921
 • 23
Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

... nBaCO3 = 197 281,01,28 a Theo (1) và (2) nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 Ta có phơng trình: 197 281,01,2884281,0 aa+ = 0,2.Giải ra ta đợc: a = 29, 89 % . Vậy khi a = 29, 89 % thì lợng ... n42SOH= 0, 19 mol suy ra n2H = 0, 19 mol 3,4 n2H= 0, 39 0, 19 = 0,2 (mol) suy ra n HCl= 0,2.2 =0,4 (mol) (1,2) (p ứ)Theo định luật bảo toàn khối lợng: m muối = 7,74 + 0, 19. 96 + 0,4.35,5 ... =0,6 .36,5 =21 ,9 (g)Khối lợng dung dịch HCl đã dùng:mddHCl = 3,710 09. 21 x = 300g. Thể tích dung dịch HCl đã dùng:Vdd HCl = 038,1300 = 289ml = 0,2 89 (lit) Bài 9: Cho 4g Fe và...
 • 194
 • 1,182
 • 14
Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

... nBaCO3 = 197 281,01,28 a Theo (1) và (2) nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 Ta có phơng trình: 197 281,01,2884281,0 aa+ = 0,2.Giải ra ta đợc: a = 29, 89 % . Vậy khi a = 29, 89 % thì lợng ... n42SOH= 0, 19 mol suy ra n2H = 0, 19 mol 3,4 n2H= 0, 39 0, 19 = 0,2 (mol) suy ra n HCl= 0,2.2 =0,4 (mol) (1,2) (p ứ)Theo định luật bảo toàn khối lợng: m muối = 7,74 + 0, 19. 96 + 0,4.35,5 ... =0,6 .36,5 =21 ,9 (g)Khối lợng dung dịch HCl đã dùng:mddHCl = 3,710 09. 21 x = 300g. Thể tích dung dịch HCl đã dùng:Vdd HCl = 038,1300 = 289ml = 0,2 89 (lit) Bài 9: Cho 4g Fe và...
 • 194
 • 1,166
 • 44
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... 9/ 4VUCE= U DE = IM . 4343RRRR+= 9/ 4V=> Cờng độ dòng điện qua các mạch rẽ:I1 = ARUFC4 9 1= ; I2= ARUFD432= ; I3= ARUCE433= ; I4= ARUDF4 9 4= ... = UAB.VRRR4,14211=+ U02 = UAB.VRRR6 ,9 212=+Bài 8: Cho mch in nh hỡnh v: Chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏi Vật lý 9 18 A3 A4A2 A1M NCD+_Trờng THCS Ngọc Sơn ... 0)()(22=+RrRr => r - R = 0 => R =r(5) Chuyên đề bồi dỡng học sinh giỏi Vật lý 9 19 Trêng THCS Ngäc S¬n Gi¸p Xu©n Duy KÕ ho¹ch chung: PhÇn §iƯn häc1. TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng...
 • 29
 • 2,134
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề bồi dưỡng hsg hoá 9 phần 2 hoá vô cơ 1các chuyên đề bồi dưỡng hsg hoá 9 phần 2chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 9các chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 9chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 8chuyen de boi duong hsg hoa hoc 9chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 12các chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 8chuyen de boi duong hsg hoa hoc lop 9chuyen de boi duong hsg hoa 10chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 1032 chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 8chuyen de boi duong hsg hoa hoc 10chuyên đề bồi dưỡng hsg – hóa hữu cơ10 chuyen de boi duong hsg hoa hoc 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP