0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q2.2017

Tổng quan về báo cáo tài chính CD2  PHAN TICH BCTC

Tổng quan về báo cáo tài chính CD2 PHAN TICH BCTC

... xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra ... tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo ... qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản...
 • 21
 • 165
 • 0
MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017  compressed

MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed

... kpmg.com.vn BAO cAo soAT XET THONG TIN TAI CHiNH GIO'A NIEN E>Q Kinh gtlii cac Cb dong Ngan hang Thll'O'ng m'ili Cb ーィセョ@ Quan dqi Chung toi da soat xet baa cao tai c hinh hqp nhat gill'a nien d() ... THUO'NG mセi@ Bao cao ciia Ban dゥセオ@ hanh CO PHAN QUAN D ... ngoai du9·c NHNNVN dp phep l?p) Bao cao tai chinh hqp nhfrt gifra nien d() cua Ngan hang cho giai do?n sau thang ォセエ@ thuc 30 thang nam 2017 bao g6m bao cao tai chinh cua Ngan hang va cac cong...
 • 91
 • 149
 • 0
Công bố thông tin số 417 TB-TMT-HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I 2017, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2017

Công bố thông tin số 417 TB-TMT-HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I 2017, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2017

... qui kinh doanh htrp nhAt: Evt: rjt d6ng Quj, I Ch€nh bch Ti l€ thryc hi€n tiin so vdi cing kjt sd ndm trc6c (%) Chi fiAu Ndm 2017 Ndm 2016 (t ) (2) (3):(1)-(2) @:(3yo) Doanh thu thudn vd bri, ... - Doanh thu thudn vC ban trang vir cung cAp dich vU Qui ll20l7 thltc 76,6Yosov 0i cing kj,n[m 2016 hiQn chi dat - Lgi nhufln gQp Quy ll20l7 chi dqt36,35o/o so v 6i cirng kj,n[m 2016, nhi€n chi ... nhi€n chi phi tdi chinh Qluy ll20l7 hAu nhu kh6ng c6 bitin dQng so vdi cirng kj ndm 2016 Tr6n d6y ln mQt s6 nguyOn nhdn cht y6u c6 t6c dQng 16n d6n kr5t qui kinh doanh Quy U2017 cria Cdng ty cO...
 • 2
 • 162
 • 0
Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 1.2017.compressed

Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 1.2017.compressed

... GIANG Mau s6 B 09 Co so lqp bao cao tai chinh hEp nhSt gi0a nien - DN/HN ctq Bao cao tdi chinh hop nn5t gifra nien da bao g6m bao cao tai ch-inh c0a Cong ty vi bao cao tai chinh ty COng ty ki6m soat ... que 12 th6ng 13, co sO LAP BAo cAO TAI CHINH HqP NHAT GIOA NIEN OO VA NAM TAI CH|NH co so lap cac bao cao tei chinh trop nhSt giwa ni6n d6 1AN Beo cao tai chinh hop nhat gioa nien d9 duqc trinh ... nghiep Viet Nam va cec quy dinh phSp lf co lien quan d6n vidc lAp va tr)nh bay bao ceo tai chinh Beo cao tai chinh hop nhAt giira nien dO khong nham phin anh tlnh hinh tai chinh, ket que hoat dong...
 • 35
 • 113
 • 0
Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma  Quy 2.2017

Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017

... gian khong qua 12 lheng co sO LAP BAo cAo Co sd lip ciic TAI cHiNH HqP NHAT GI0A NIEN Do VA NAM TAI cHiNH bao cao tai chinh hop nhSt giii,a niCn ito 860 c60 tAi ch.inh hqp nh5t gioa nien d6 dngc ... tinh, gid dinh dit Co s& lip bao c5o tai chinh hEp nhdt gioa niCn Ct6 86o cao tai chinh hqp nhat giira nien d6 bao g6m b6o c6o tai chinh cria c6ng ty va beo cao tai chinh soet (cdc cong ty con) ... gie g6c va phu hop vdi chudn muc k6 toan, ch6 oo t6 toan-ooanir nghiQp vie r",ii a."qiv oi.n phep ly c6 li€n quan d6n viQc t6p vd kinh bdy bao cao tai "a chinh Bao cao tai chinh hop nh6t gioa...
 • 36
 • 161
 • 0
48 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP kiểm toán  tư vấn thuế www ebookvcu com 48VIP

48 chuyen de tot nghiep kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP kiểm toán tư vấn thuế www ebookvcu com 48VIP

... Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHầN CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN Bản ... DUNG KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNh SV: Lê Chung - Kiểm toán 43A Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các phơng pháp tiếp cận Kiểm toán chu ... trình hàng tồn kho Kiểm toán báo cáo tài Công ty cổ phần kiểm toán - T vấn thuế thực Lập kế hoạch Kiểm toán chu trình hàng tồn kho 1.1 Chu n bị kế hoạch Kiểm toán Ban giám đốc nhận diện lý kiểm toán...
 • 97
 • 368
 • 0
BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH KẾTOÁN TÀI CHÍNH 1 SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) NHƯ THẾ NÀO?

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH KẾTOÁN TÀI CHÍNH 1 SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) NHƯ THẾ NÀO?

... Chủ đề: SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) NHƯ THẾ NÀO? I Hàng tồn kho (HTK): Khái niệm: Hàng tồn kho là: loại tài sản ngắn hạn thường ... dụng phương pháp FIFO báo cáo tài cho cổ đông Phương pháp bình quân tính giá hàng tồn kho phương pháp tạo quân bình hai phương pháp LIFO FIFO việc ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán báo cáo kết ... thấp phương pháp tính giá Phương pháp FIFO phương pháp tính giá theo hướng bảng cân đối kế toán, đưa dự đoán xác giá trị hàng tồn kho kỳ giá thay đổi Trong kỳ giá tăng lên, phương pháp FIFO cho...
 • 13
 • 1,422
 • 5
Việc xác định giá nhập kho không hợp lí hàng tồn kho (HTK) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Báo cáo tài chính (BCTC)?

Việc xác định giá nhập kho không hợp lí hàng tồn kho (HTK) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Báo cáo tài chính (BCTC)?

... tư, hàng hoá dự trữ định mức tư, hàng hoá dự trữ định mức  Việc tính giá hàng tồn kho có ý nghĩa vô  Việc tính giá hàng tồn kho có ý nghĩa vô quan trọng lập báo cáo tài chính quan trọng lập báo ... sản nguồn vốn 3 Ảnh hưởng đến báo cáo tài Ảnh hưởng đến báo cáo tài 3.2 Bảng báo cáo KQHĐKD  Ảnh hưởng đến tiêu số Giá vốn hàng bán”  Ảnh hưởng đến tiêu số “Chi phí bán hàng số “Chi phí ... động kinh doanh”  Khi giá nhập kho hàng tồn kho không xác giá vốn hàng bán bị ảnh hưởng theo nên “Các kho n phải thu khách hàng không xác, dẫn đến việc hạch toán sai Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...
 • 16
 • 1,976
 • 0
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện

... KHO N MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN COM.PT THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG 2.1 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho Công ty A Công ty TNHH Kiểm toán ... đến kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực ... COM.PT thực Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho Công ty kiểm toán COM.PT thực giống quy trình kiểm toán kho n mục khác BCĐKT, là: Chuẩn bị kiểm toán - Thực kiểm toán - Kết thúc kiểm toán...
 • 92
 • 503
 • 4
Vận dụng quy trình kiểm toán vốn chủ sở hữu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện

Vận dụng quy trình kiểm toán vốn chủ sở hữu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện

... KIỂM TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN COM.PT THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG 2.1 Chuẩn bị kiểm toán Quy trình kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty kiểm toán COM.PT ... nghiệp công tác kiểm toán khoản mục kiểm toán Báo cáo tài chính, trình thực tập Công ty Kiểm toán COM.PT, em chọn đề tài Vận dụng quy trình kiểm toán vốn chủ sở hữu kiểm toán Báo cáo tài Hoàng ... kiểm toán vốn chủ sở hữu kiểm toán Báo cáo tài Công ty Kiểm toán COM.PT thực khách hàng Chương 3: Nhận xét giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán vốn chủ sở hữu kiểm toán...
 • 62
 • 1,304
 • 10
luận văn kế toánHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện

luận văn kế toánHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện

... TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT THỰC HIỆN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT ... quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT thực hiện" cho Luận văn tốt nghiệp Đối ng mục ... KẾ TOÁN, THUẾ - KIỂM TOÁN COM.PT THỰC HIỆN 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH,...
 • 67
 • 462
 • 1
Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán COM PT

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán COM PT

... quan trọng đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán Báo cáo tài thực tế công tác đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán Công ty Kiểm toán COM. PT, Luận văn muốn làm rõ lý luận trọng yếu, rủi ro kiểm toán ... trọng yếu rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty Kểm toán COM. PT Chương 3: Nhận xét, giải pháp kiền nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài ... đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC; thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC công ty COM. PT; đồng thời tìm hiểu đánh giá thực trạng quy trình đánh giá...
 • 92
 • 320
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tình hình hoạt động của các công ty kiểm toán được lập vào năm 2010 của bộ tài chính www kiemtoan com vnbáo cáo tài chính báo cáo đăng trên trang website www songd10 com vncác yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính 2 2 8 mối quan hệ các yếu tố của bctcbáo cáo tài chính và tính hữu ích của bctckhái niệm vai trò và nội dung của báo cáo tài chính bctccác chỉ số tài chính căn cứ vào báo cáo tài chính nhất là bảng thuyết minh bctcvn báo cáo tài chính hình thức chứng từ ghi sổ www webketoan vn forum threads 792345 bao cao tai chinh hinh thuc chung tu ghi sophân tích báo cáo tài chính bctcphương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh tư vấn đầu tư tài chính kế toán thuế kiểm toán com pt thực hiệntrò của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính bctc đối với hoạtđộng của thị trường chứng khoáncâu hỏi khảo sát ý kiến về hệ thống báo cáo tài chính bctc của các nhtmcp niêm yết tại sgdck tp hcmtrình kiểm toán báo cáo tài chính nhà nước bctckiểm toán báo cáo tài chính bctclý luận chung về kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và thẩm định giá việt nam thực hiệnmột số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính bctc trong các doanh nghiệp dnNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ