1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Toán >

Tổng hợp 60 đề thi thử THPT quốc gia môn toán có lời giải chi tiết

100 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

100 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT

... hàng đề thi câu hỏi để lập đề thi C20  4845 đề thi 0.25 (1,0 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi câu thuộc, C C  2025 trường hợp 10 10 điểm) 0.25 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi câu ... (1,0 điểm) Giải bất phương trình  52  x  4x 3   2  x 1 x 2 0 Câu 9.b (1,0 điểm) Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi Mỗi đề thi gồm câu lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi Thí sinh ...   b, Trong môn học thầy giáo 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thi t phải đủ loại câu...
 • 60
 • 790
 • 1
15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

... Trang 6/6 Trng THPT B H T Toỏn- Tin THI TH THPT QUC GIA LN NM HC 2 015- 2016 MễN: TON, LP 12 Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n v v thi hm s y 2x ... -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh S bỏo danh P N THI TH K THI QUC GIA THPT NM HC 2 015- 2016 LN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội ... QUNG TR THI TH-K THI THPT QUC GIA NM 2016 TRNG THPT TRN TH TM MễN: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) CHNH THC Cõu 1: (2,0 im) Cho hm s y x3 3x2 (C) a) Kho sỏt s bin thi n...
 • 88
 • 366
 • 0
17 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN (kèm đáp án CHI TIẾT)

17 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN (kèm đáp án CHI TIẾT)

... = log  0.25 0.25 0,25 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN TOÁN Mơn thi : TỐN Đề số A PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH x +1 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x −1 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ( C ) hàm ... t = ⇒ M ( 3;0; ) , N ( −1; −4;0 ) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN TOÁN Mơn thi : (ĐỀ 6) A Phần chung cho tất thí sinh: x −3 có đồ thị (C) 2−x a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) b Viết phương trình ... với x (*) có nghiệm với X > ⇔∆ < (*) có hai nghiệm X1 ≤ X2 ≤ Từ suy m ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN TOÁN Mơn thi : TỐN (ĐỀ 8) A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( điểm) Câu I (2 điểm) Cho...
 • 101
 • 788
 • 0
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

... 0 ,1( 0,75 + 0 ,15 + 0,6) = 0 ,15  BaSO : 0,03 OH : 0 ,1 → +  2+ H : 0,05 Ba : 0,05 SO − : 0,03  → Chọn B Câu 21 Chọn đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... Cho cân sau: 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (1) H ( k ) + I ( k ) → HI ( k ) (2) HI (k ) → 1/ H ( k ) + 1/ I ( k ) Ở nhiệt độ xác định KC cân (1) bằng 64 KC ... yếu oxi hóa yếu → Chọn C Câu 14 Chọn đáp án A Vì nhóm OH kề Câu 15 Chọn đáp án A 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (a) (b) (g) (h) (i) → Chọn A Câu 16 Chọn...
 • 16
 • 654
 • 0
Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

... dung dch Y Cho 2,925 gam Zn vo dd Y thu c cht rn Z cú lng 3, 217 gam v dd ch cha mui nht Giỏ tr ca m l: A 1, 088 B 1, 216 C 1, 152 D 1, 344 Cõu 49: Cỏc cht no cú th cựng tn ti mt dung dch: A HCOONa; ... lng ca clo chim 24, 91% Giỏ tr ca k l: A B C D PHN LI GII CHI TIT Cõu :Chn ỏp ỏn A n HCl = 0, 025 0, 025.63 n AgCl = 0, 025 %HNO3 = = 3, 01% Ta cú : 50 .1, 1 + 0, 025.36,5 0, 025 .14 3,5 n AgNO3 ... cỏc ỏp ỏn thy ch cú ankan v anken 11 Br2 n anken = 0, 025 Ta cú : n X = 0, 075 n ankan = 0, 05 n = 12 ,5 = 0 ,12 5 10 0 C H BTNT.C 0, 025.3 + 0, 05 .1 = 0 ,12 5 Nhn thy : CH Vi A,C,D d thy...
 • 15
 • 932
 • 1
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên AMSTERDAM HN lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên AMSTERDAM HN lần 1

... (10 ) SiO2 + 2C → Si + 2CO →Chọn B Câu 13 Chọn đáp án B Câu 14 Chọn đáp án C Gọi % H1 X X + 2 (10 0 – X) = 10 0,8 → X = 99,2 % 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com 1, 5 1 ... 15 ,7275 > 10 ,485 →Chọn D Câu Chọn đáp án C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Chú ý : R(OH)2 + 2O → R(CHO)2 + H2O  M = 36 0 ,14 ⇒ nhỗn hợp khí = = 0, 21  nO = 0 ,14 ... B.4 C.3 D.5 Câu 41 :Có dung dịch hỗn hợp : 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com (1) NaHCO3+Na2CO3 (2) NaHCO3 + Na2SO4 (3) Na2CO3+Na2SO4 Chỉ dùng thêm cặp hóa chất số cặp...
 • 17
 • 1,371
 • 2
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 1

... Giá trị V A 1, 344 B 1, 120 C 1, 564 D 2,240 Câu 18 : Chất sau thể tính oxi hóa tham gia phản ứng? 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com A F2 B AgBr C H2O D Cl2 Câu 19 : Phát ... Câu 17 : Chọn đáp án A Chú ý : m X = 3, = ∑ m(C,H,O) →Chọn C 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com  n ↓ = n CaCO3 = n CO2 = 0 ,11  n CO = 0 ,11 →   ∆m ↓= 4,72 = 11 ... nên ta xem hỗn hợp khí NO N2O Fe : 0 ,1  BTE 14 ,4  Mg : 0 ,1  → ∑ n e = 0 ,1. 3 + 0 ,1. (2 + 2) = 0,7 Cu : 0 ,1 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com CDLBT  → 58,8...
 • 23
 • 585
 • 0
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

... D Al 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 thu 22 ,4 lít CO2 (đktc) 21 ,6 gam H2O Phần trăm ... + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com 3Cu + 2KNO3 + 8KHSO4 → 3CuSO4 + 5K2SO4 + 2NO + 4H2O →Chọn A Câu 25 : ... H2 O nên ta : 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1 ,2 − = 0 ,2 → %ancol = 0 ,2. 46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu...
 • 21
 • 846
 • 0
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 3

... NH3 thu số mol Ag A 0,08 mol 3, 52 B 0,08 mol 3, 64 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com C 0,08 mol 3, 25 D 0,08 mol 4 ,36 Câu 33 : Cho dung dịch CH3COOH 1M Tiến hành thí nghiệm ... C3H5(OH )3 + Cu(OH)2 → (5) C6H5NH3Cl + AgNO3 → CH3COONa → (7) CH3COOH + C6H5OH → Dãy gồm phản ứng xảy (6) CO2 + H2O + (8) C6H5OH + HCHO → 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com ... CH3CH(OH)-COOCH3 C CH3COOCH2CH2OH D HCOOCH2CH2CHO Câu 46: Cho phản ứng sau: Sục O3 vào dung dịch KI 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết http://dethithpt.com Cho Fe(OH )3 tác dụng với HNO3...
 • 28
 • 1,061
 • 0
Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 4

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 4

... CCl4, SO42-, PO43-, P4, SO3, NH3, NH4+ , phõn t v ion no cú cu trỳc t din: A CCl4, P4, SO3, NH3 B CCl4, SO42-, PO43-, P4, SO3, NH3, C CCl4, P4, NH4+ D CCl4, SO42-, PO43-, P4, NH4+, NH3 NH4+ Cõu ... ú) Sau phn ng thu c 13 ,44 lớt CO2 (ktc) v 10 ,44 gam nc X phũng hoỏ m gam X (H=90%) thỡ thu c lng glixerol l: 1000 thi mụn Húa cú li gii chi tit http://dethithpt.com A 2 ,48 4 gam B 1,656 gam C 0,92 ... : Giỏ tr ca V l A 806 ,4 B 6 04, 8 C 40 3,2 D 645 ,12 Cõu 41 : Trong cỏc cht hoc hn hp sau: (a) Ca(H2PO4)2; (b) KHCO3 (c) KHSO4 (d) CH3COONH4 (e) NaHS (f) KNO3, Al (g) Al2(SO4)3 (h) K2Cr2O7 (i) Phốn...
 • 27
 • 796
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toan123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015đề thi thử thpt quốc gia môn toánđề thi thử sinh học lần 1 2014 có lời giải chi tiếtđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015đề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệde thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 12130 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýbộ đề thi thử thpt quốc gia môn ngữ vănNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP