0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 12 >
 3. Tiếng Anh >

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

... đây : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại. b) Vì bão to nên cây cối đổ nhiều. c) Nó không chỉ học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt. d) Do nó học giỏi văn nên ... người như thế nào ? * Kết bài : - 46 - TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG VIỆTPHẦN I : LUYỆN TỪ VÀ CÂU3.2. Đại từ - Đại từ xưng hô (Tuần 9, Tuần 11- Lớp 5) : a) Ghi nhớ : * Đại từ là từ dùng ... : a)…… tôi đạt học sinh giỏi … bố mẹ thưởng cho tôi một chiếc xe đạp. b) trời mưa…… lớp ta sẽ hoãn đi cắm trại. c) gia đình gặp nhiều khó khăn……… bạn Nam vẫn phấn đấu học tốt. d) trẻ...
 • 86
 • 8,976
 • 76
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... thành.Tính từ sử dụng như danh.THE liền đứng trước làm anh số nhiều.Nhạc cụ cũng phải ưu tiênDùng THE là đúng hiển nhiên thế rồi. 17 Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKIPeriod 1+2 . TENSESI. ... many students are there in the school?A. 1 ,70 0 B. 1, 070 C. 1,0 07 3. When does the class start and finish?A. 7. 00 and 11.00 B. 7. 30 and 11.00 C. 7. 00 and 11.304. What subjects does she like ... has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade 7, class 7A. Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30. At school we learn...
 • 26
 • 4,025
 • 188
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

... banana 62 .milk meat tea coffee 63 .carrot tomato lettuce chicken 64 .want thirsty cold favorite 65 .tea oil soda milk 66 .beef fish chicken soap 67 .tent kite swim stove 68 .always often early usually 69 .one ... What(your sister/ want) ? Trờng THCS Ngs Thuy Bài thi olympic năm học 2011-20112Họ và tên: Môn : Tiếng Anh - Thời gian: 60 phút Lớp: 6 Câu1: Tìm những từ có cách phát âm khác với những từ còn lại ... (China) 65 . What's your ? - I'm American. (nation) 66 . This is the temple in my village. (old) 67 . My brother is a of English (teach) 68 . Nam is the … of the three boys. (TALL) 69 . Vietnam...
 • 46
 • 2,795
 • 21
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

... fish ? 9. I am interested in being a receptionist because I enjoy meeting people.10. It is a fast and convenient way to get information which is very updated.THE END Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng ... very updated.THE END Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9 Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập- sau bài học HS cần nhớ được các cấu trúc và từ vựng sau- ... surprisingly 9. encouragement 10. disastrous Question VI : 1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. D 9. A 10. CQuestion VII : 1. on 2. cover 3. its 4. in 5. moving 6. for 7. have 8. describe 9. is...
 • 25
 • 5,563
 • 16
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

... wife seasons & months Winter, February oceans, seas the Pacific, the Black Sea years 196 1, 199 5, 2000 inventions the wheel, the internal combustion engine buildings Buckingham Palace, ... this house more than one hundred years ago. 9. Every year Viet Nam exports millions of tons of rice. 10. The publisher published his book in 199 6. 1. They repaired my desk during the weekend. ... oranges. 8. They performed Christmas songs 800 years ago. 9. Somebody will call Mr. Green tonight. 19 Ti liu bi dưng hc sinh giiADVERB CLAUSES OF TIME & REASONA. ADVERD CLAUSES...
 • 135
 • 1,532
 • 7
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

... team.3 Dùng với danh từ không đếm được: 28 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay 8 His health was seriously affected and he suffered from constantly (sleep ). 9. In ancient Greece ... still came late for the meeting. 24 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay Cấu trúc là so that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.He has invested so much money ... Exercises:PERIOD 7: Một số cụm từ nối khác + Dang dung cua tu: 29 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay Ex : Mary isn’t old enough to drive a car.She speaks English well...
 • 41
 • 4,740
 • 22
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... drivers are in strike 192 . The house is dirty. We havent cleaned it since ages 193 . There were not people enough to have a meeting Tài liệuBDHSG tham khảo 3 39. The Brown (travel) ... door but don’t lock it Tài liệuBDHSG tham khảo 10 194 . Were those cars made of Japan or Italy ? 195 . I dont remember what did the teacher tell us last time 196 . The bicycle is so expensive ... see you. ( to) Tài liệuBDHSG tham khảo 22 94 . We can't with these low price. (competitor) 95 . Many pupils at school have already choosen a career. ( second) 96 . He has never...
 • 24
 • 3,023
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... Scientifically Khoa học Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 hàng)tuần Month; yearly: hàng thág /nămmáiFriend/ friendly: thân thiệnBrother/ brotherly: tình anh emWorld/ worldly: ... me 3 hours to copy this document.Tôi đã mất 3 giờ để chép xong tài liệu này. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 have a look at the shelves. These shelves are on the right have ... learned this after a long time.It took……………………… … 7. Peter is too young to see the horror film. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 A. The B. An C. AD. Ø3. Would you like to go...
 • 36
 • 5,056
 • 13
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 TENSESPresent simpleS + V(s-es) (be): am- is- are S + don’t/ doesn’t +V1S+ ... FORMSI. Danh từ (Nouns):1. Đònh nghóa: Danh từ là những từ dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc con người.2. Phân loại danh từ:1- Danh từ đếm được (countable nouns): book, student, table, - Danh ... Danh từ trừu tượng: freedom, happiness4. Tên các trường học có: the School of Florida Tên các trường đại học có: the University of Tên các trường cao đẳng có: the College of Tên trường học...
 • 12
 • 5,169
 • 14
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 full

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 full

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 TENSESPresent simpleS + V(s-es) (be): am- is- are S + don’t/ doesn’t +V1S+ ... FORMSI. Danh từ (Nouns):1. Đònh nghóa: Danh từ là những từ dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc con người.2. Phân loại danh từ:1- Danh từ đếm được (countable nouns): book, student, table, - Danh ... Danh từ trừu tượng: freedom, happiness4. Tên các trường học có: the School of Florida Tên các trường đại học có: the University of Tên các trường cao đẳng có: the College of Tên trường học...
 • 11
 • 3,329
 • 12
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

... campaign for the new (D) product . THE END Hàn Anh Tuấn* THPT Nông Cống 1 Tài liệu BD HSG THPT môn ting Anh Đề luyện thi tiếng Anh ( Đề 12 )I. Choose the most suitable word or phrase to ... Đề luyện thi tiếng Anh ( Đề 18 )I. Choose the best answer 1). Two men were . . . . . . . . . across the plain.Hàn Anh Tuấn* THPT Nông Cống 1 Tài liệu BD HSG THPT môn tiếng Anh a). Walked ... isn’t my (sign) on the cheque .Hàn Anh Tuấn* THPT Nông Cống 1 Tài liệu BD HSG THPT môn tiếng Anh II. Preposition 1. Two pounds for each ticket. That makes $ 12 all.2. Please, hand your book...
 • 140
 • 1,532
 • 2
Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi tiếng Anh THPT

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi tiếng Anh THPT

... quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Tiếng Anh cho trường THPT chuyên.- Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. II. Kế hoạch dạy học Tổng số tiết: ... nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. II. Kế hoạch dạy học Tổng số tiết: 150% số tiết của chương trình nâng cao, trong đó 50% là dành cho nội dung chuyên sâu. Học kì I: 110 tiết Học kì II: ... điệu trong từ và câu tiếng Anh. 10IV. Giải thích và hướng dẫn thực hiện4.1 Kế hoạch dạy học Tổng số tiết cho học tiếng Anh lớp 10 THPT chuyên là 210 tiết, trong đó 140 tiết học theo chương trình...
 • 41
 • 2,064
 • 10
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... với nhau nhưng chừa chỗ trống để hoc sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như 15 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 sau:+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) ... own baseball team.3 Dựng vi danh t khụng m c: Cu trỳc l so that nhng phi dựng much hoc little trc danh t ú. 24 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 He has invested so much money ... let ( himself / ) be P2 To suggest (that) they (should) go ( he go * 9 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 20. ‘Let me go”…….21. ‘ If you’d sign here’… 2021To ask smb to let...
 • 35
 • 949
 • 0
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... - 1 - Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Tiếng Anh Part 1 : Grammar Review Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau đây SUBJECT - VERB AS ... gian xác định (thập niên): In the 199 0s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman – Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt ... pháp. Dùng với danh từ đếm được Dùng với danh từ không đếm được –another + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác. –the other + danh từ đếm được...
 • 92
 • 732
 • 0
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6,7

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6,7

... Where does Mai work? ………………… ………………………………………………………………… ………………………………………PHẦN II Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 +9 PART A : PASSIVE- ACTIVE1. He has finished the report. 2. The police ... FORMSI. Danh từ (Nouns):1. Đònh nghóa: Danh từ là những từ dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc con người.2. Phân loại danh từ:- Danh từ đếm được (countable nouns): book, student, table, - Danh từ ... Danh từ trừu tượng: freedom, happinessd. Tên các trường học có: the School of Florida Tên các trường đại học có: the University of Tên các trường cao đẳng có: the College of Tên trường học...
 • 137
 • 792
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ