0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

Đảng cộng sản Việt Nam ñã ñưa ra những ñịnh hướng ñể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai ñoạn

Một phần của tài liệu BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC (Trang 39 -41 )

- Khái niệm: là toàn bộ các yếu tố vật chấtkỹ thuật của quá trình sản xuất, chúng tồn tại trong quan hệ biện chứng với nhau tạo thành nguồn lực thực tiễn tác

3. Đảng cộng sản Việt Nam ñã ñưa ra những ñịnh hướng ñể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai ñoạn

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai ñoạn cách mạng hiện nay như sau:

Theo tinh thần và nội dung trong Văn kiện Đại hội IX và X của Đảng, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ñiều kiện phát triển kinh tế thị trường và ñẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước hiện nay, cần thiết phải thực hiện năm ñiểm cơ bản sau ñây:

Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh

ñạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với quan ñiểm Nhà nước ta là công cụ chủ yếu

ñể thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mọi công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Để tăng cường vai trò của Nhà nước phải tiến hành cải cách tổ chức và hoạt ñộng của Nhà nước gắn với xây dựng, chỉnh ñốn Đảng, ñổi mới nội dung, phương thức lãnh ñạo của Đảng ñối với Nhà nước, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn; nâng cao chất lượng hoạt ñộng của các tổ chức Đảng và ñảng viên trong các cơ quan nhà nước.

Hai là, tiến hành cải cách thể chế và phương thức hoạt ñộng của Nhà nước, theo hướng kiện toàn tổ chức, ñổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả

hoạt ñộng của Quốc hội, trọng tâm là tăng cường công tác lập pháp, xây dựng chương trình dài hạn về lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ñổi mới qui trình ban hành và hướng dẫn thi hành pháp luật. Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện ñại hóa phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ ñộng của chính quyền ñịa phương. Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hoạt ñộng của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tinh giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước.

Ba là, tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỉ luật, kỉ cương tăng cường pháp

chế, theo hướng nâng cao chất lượng ñại biểu quốc hội, ñại biểu hội ñồng nhân dân, hoàn thiện những qui ñịnh về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và cơ cấu các ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân trên cơ sở thật sự phát huy dân chủ ñi ñôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Bốn là, tiếp tục xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực, thực hiện việc ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh ñạo quản lý. Sắp xếp lại ñội ngũ cán bộ theo ñúng chức danh tiêu chuẩn. Định kỳ kiểm tra, ñánh giá chất lượng cán bộ, công chức ñể kịp thời thay thế cán bộ công chức yếu kém và thoái hóa. Có chính sách ñãi ngộ, ñào tạo ñối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn.

Năm là, kiến quyết, tiếp tục ñấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị ở mọi cấp, mọi ngành từ Trung ương ñến cơ sở; cùng với việc chống tham nhũng, phái chống tham ô lãng phí, quan liêu, buôn lậu, ñặc biệt là các hành vi lợi dụng chức quyền ñể làm giàu bất chính. Để làm tốt công tác chống tham nhũng hiện nay có nhiều biện pháp phải thực hiện như xóa bỏ thủ tục hành chính phiền hà, phát huy dân chủ cơ sở, giáo dục ñạo ñức cách mạng cho cán bộ ñảng viên, v.v… nhưng cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự hoặc có hình thức kỷ luật thích ñáng ñối với những người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị nơi xảy ra những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

CÂU 15: QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MAC LENIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI? MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA CN VN? ĐCSVN CON NGƯỜI? MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA CN VN? ĐCSVN ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG GÌ ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VN?

Bản chất con người VN:

Một phần của tài liệu BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC (Trang 39 -41 )

×