0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

nghĩa của học thuyết về hình thái kinh tế xã hội ? > nhận thức + thực tiễn

Một phần của tài liệu BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC (Trang 28 -29 )

thực tiễn

- Trong nhoạt ñộng nhận thức và thực tiễn xã hội, người ta không thể xuất

phát từ ý thức tư tưởng, từ ý chí của con người ñể giải thích về ñời sống xã hội, mà ngược lại phải tìm cơ sở sâu xa của các hiện tượng xã hội từ trong sản xuất, từ phương thức sản xuất; ñồng thời, ñể có thể thực hiện ñược thắng lợi của xã hội này ñối với xã hội khác, suy ñến cùng xã hội ñó phải tạo ra ñược một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn, năng suất loa ñộng cao hơn phương thức sản xuất cũ.

- Trong nhận thức, muốn nhận thức ñúng ñời sống xã hội và mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng. Trong ñó, phân tích QHSX không thể tách rời LLSX; phân tích các quan hệ xã hội không tách rời QHSX; mặt khác, trong thực tiễn, việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng XH mới phải ñược tiến hành một cách ñồng bộ ở tất cả các mặt của ñời sống xã hội: từ LLSX ñến QHSX, từ CSHT ñến KTTT, trong ñó xây dựng LLSX mới là cái có ý nghĩa quyết ñịnh.

- Để nhận thức ñúng về ñời sống XH, về vận ñộng phát triển của XH, phải

chung, của từng XH cụ thể nói riêng. Trong thực tiễn, việc cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới ñòi hỏi phải nhận thức và vận dụng quy luật khách quan, chống chủ quan duy ý chí.

- Để nhận thức ñúng ñắng con ñường phát triển của mội dân tộc, phải kết hợp chặt chẽ giữa việc nghiên cứu những quy luật chung với việc nghiên cứu một cách cụ thể ñiều kiện cụ thể của mỗi dân tộc về ñiều kiện tự nhiên, về truyền thống văn hóa, về quan hệ giai cấp, về ñiều kiện quốc tế, …. Mặt khác, trong hoạt ñộng

thực tiễn, ñòi hỏi phải vận dụng một cách sáng tạo những quy luật chung vào những ñiều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc ñể tìm ra con ñường ñi một cách ñúng ñắn nhất.

Câu 11: anh / chị hãy phân tích phép biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong sự vận ñộng và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội. Đảng CSVN ñã vận dụng phép biện chứng này như thế nào vào giai ñoạn cách mạng hiện nay?

Trả lời:

Một phần của tài liệu BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC (Trang 28 -29 )

×