0

Cac phương thưc lơp chuyển đổi một chuỗi thanh gia tri số tương ưng sfafic byfe parse Float(String s/z)

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 30-30 )

sfafic short parseShort(String sír) sfafic int parse Int(String sứr) sfafic long parseLong(String síz) sfatic double parseDouble(String síz) sfafic float parseFloat(String sír) Strmg s = “42”`

1t 1 =lnteøer.parselnt(s); // cho 1= 42

- int eompare To(floatObj/floatVar ƒ) : so sanh gia tri cua đối tương số vơi đối tương hay biến số £ tra về gia tỊI:

nếu = 0 : băng nhau

niễu = số âm : gia tri cua đối tương nho hơn f nếu = số dương : gia tri cua đối tương lơn hơn f

- boolean equals(floatObj ƒ) : nếu = true nghĩa la gia tri cua đối tương băng f - string toString() : chuyển một đối tương thanh Strng.

Tất ca cac lợp kế thưa toString tư lợp Object va nhiều lơp khac trong goi java.lang viết đe phương thực nay để cung cấp một cai đặt ma co y nghĩa vơi class đo. Chăng han, cac lợp bọc kiểu

Character, Integer, Boolean... đều viết đc toStrmeg

Vĩ dụ : Inteøer 1= new Integer(20); Svstem.out.prmtln(i.toStrme());

- statie String toString(var ø) : đây la ham lợp đề chuyển biến số n thanh chuỗi String s = Inteser.toStrimng(25) // Cho chuỗi s la “25”

- statie Float valueOf(String sr) : đây la ham lợp tra về đối tương Float cua gia tri str, tương tự vơi cac lơp bọc kiểu số khac

Strmng s = “42.5”

Inteøer 1= Integer.valueOf{s);

V7 đụ : Viết đoan chương trinh nhập : họ tên không qua 20 ky tự, năm sinh >1970 va <2100, co kiếm tra cho đến khi ngươi dùng nhâp đung

Import Java.1O.*: public class Nhap {

public static void mam (Strmeg [| args) thows IOException { DatalnputStream kbd = new DafalnputStream (System.m); Strmg s = nuÍl

Strmg ns = null; // Nhap ho ten whie (frue) {

WarlRiealer 1.1 05 Word Reader - Unregistered ) www.vword-reader.comLáp

trình hương đối tượng trong Java Svstem.out.prmt(Nhap Ho va ten : "); s = kbd.readLme();

1f( (s.lengthQ <=20) && (s.lengthQ != 0) ) { Svstem.out.prmtln( “Ho va ten la : “+ s); break;

}

Svstem.out.prmtln(“Phai nhap ho ten khong qua 20 ky tư);

}

// Nhap nam smh while (true) {

try {

Svstem.out.prmt(Nhap nam sinh : "); s = kbd.readLme(); 1t 1 =lnteeer.parselnt(s); 1((<=1970) || (P=2100)) throw new NumberFormatException(); Svstem.out.println( "Nam smh la : +); break;

}

catch (IOException e){ }

catch(NumberFormaftException e) {

Svstem.out.prmtln( "Ban Phai nhap lai nam sinh trong khoang 1970 den 2100”);

} }

}

}

Ban hay xem thêm java.langBvyte, java.langShort, java.langlnteger, java.lang.Doubk, jJava.lang.Float để co được đỉnh nghĩa đây đu cac phương thưc va biến cai đặt cho cac lợp nay

MUC LỤC

Chương : LẬP TRÌNH HƯƠNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA IL. KHÁI NIÊM LẬP TRÌNH HƯƠNG ĐỐI TƯỢNG

IL. KHÁI NIÊM LẬP TRÌNH HƯƠNG ĐỐI TƯỢNG

1. Lâp trinh hương đối tương 2. Trưu tương hoa

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 30 -30 )