0

int length( ): cho chiều dai chuỗi tt len = source.leneth();

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 27-28 )

tt len = source.leneth();

tt len = "Goodbye Cruel World". lengthQ.

- char charAf(int ¿wđex) : tra về ky tự tại vi tri thư mdex char c = source.charAt(1);

char ch = “abc”.charAt(0): /IGan gia tri a cho ch

- boolean equals(String øðjecf) : kiểm tra hai chuỗi co băng nhau không, co phân biệt hoa thương So sanh phương thưc equals() va toan tư = = khac nhau hoan toan. Phương thực dung so sanh cac ky tự trong đối tương Strmg. Toan tư = = so sanh 2 đối tương co cung tham chiếu đến cung một thể hiên.

Strmg sÏ = “Hello”

Strmg s2 = new Strmeg(sÏ); // tạo s2 co nôi dung như s1, nhưng không tro đến cung

/ một đối tương

System.out.prmtln(”sI equals s2 ”+s1.equak(s2)); Sysftem.out.prmtln(“sÏ = = s2 +(s1= =s2)); Kết qua la :

sÏ equak s2 : true sÏ==s2 :fake

- int eompare To(String str) : so sanh 2 chuỗi, tra về gia tri:

nếu < 0 : chuỗi nho hơn str

nếu > 0 : chuỗi lơn hơn str nếu = 0 : chuỗi băng str

nếu = 0 : chuỗi băng str

- int indexOf(int characfer) : tra về vi tri tìm thấy đầu tiên (cuối cùng) cua kỹ tự characfer Iinf lastIndexOf(int caracfer)

- int indexOf(int eharacfer, int ƒfom) : tra về vi tri tìm thấy đầu tiên (cuối cung) cua ky tự characfer, kể tư vi trí /#om về cuối chuỗi (hay đầu chuỗi)

Iinf lastIndexOf(int caracfer, in( ƒom)

- int indexOf(String s/rinø) : tra về vi tri tm thấy đầu tiên (cuối cung) cua chuỗi s/rig Iinf lastIndexOf(String s/rïnø)

- int indexOf(String sfring, int ƒơm) : tra về vi tri tim thấy đầu tiên (cuối cùng) cua chuỗi s/rig, kể tư vi tri /#øm về cuối chuỗi (hay đầu chuỗi)

Iinf lastIndexOf(String s/rïnø, In( from)

- String subString(int sfarfIndex, int endIndex) : tra về chuỗi con cua một chuỗi bắt đầu tư vi tri startIndex đến vi tri endlndex- 1, nếu không co endIndex thí lấy đến cuối chuỗi

Sftrmg org = “IhE & a test” Strmeg result = “””

result = Org. subString(8):

- String replace(char ørginal, char replacemen?) : thay thế ky tự replacement cho. ký tự orgmal Sftrmg s = “Hello”. replace( [ ,W)); /¡ Cho s bảng “Hewwo”

- String trimQ) : cắt bo khoang trồng trược va sau chuỗi - String toLowerCase() : đối chuỗi thanh chuỗi thương

- String toUpperCase() : đổi chuỗi thanh chuỗi hoa

Strmg s = “lh§ & a test” Sfrmeg upper = s.toUpperCase();

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 27 -28 )