0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

LỚP STRING VA STRINGBUFEFER

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 26 -27 )

Trong goi java.lang chưa hai lợp lưu trữ va thao tac dư liêu kiểu ký tự : Strmg va StringBufRr, được khai bao ñnal, nghĩa la không kế thưa

được khai bao ñnal, nghĩa la không kế thưa

Ban dung lơp Sữring khi ban đang lam việc vơi chuỗi hăng, nôi dung không thể thay đổi.

StrmeBufèr được dung khi ban muốn thay đổi nôi dung cua chuỗi. StrmeBufèr được dung khi ban muốn thay đổi nôi dung cua chuỗi.

V7 dụ : Phương thưc reverse dung ca hai lợp Strimg va SringBuftr để đao cac ky tự cua chuỗi. public class ReverseStrmg {

public static Strmeg reverse(Strmeg source) { 1 1, len = source.leneth();

StrmpBufer dest = new StrmgBufer(kn): for (1= (en- l); ¡>= 0; k-)

dest.append(source.charAt()); return desft.toStrme();

) 1. Lơp String

1. Lơp String

Tụo một đối tượng

Nhiều Strimg được tao tư cac hăng chuỗi. Khi trình dịch bắt găp một chuỗi ky tự bao giữa cặp nhay kép, no tao ra một đối tương chuỗi ma co gia tri la chuỗi bao giữa căp nhay kep. Ban co thể dung

nhay kép, no tao ra một đối tương chuỗi ma co gia tri la chuỗi bao giữa căp nhay kep. Ban co thể dung

hăng Strig ơ bất ky đâu ban dung đối tương String

Ban co thể tao đối tương chuỗi như bất ky đối tương nao khac cua java, dung tư khoa new Strmg s = new Strmg();

Strmg s = new Strme("Gobbledygook. "); hay co thể viết :

WarlRiealer 1.1 05 Word Reader - Unregistered ) www.vword-reader.comLáp

trình hương đối tượng trong Java Strmg s = "Hola Mundo":

- Một số cac ham khơi tao cua lợp String : String0

String(byte byfes[])

String(byte ñy/fes[]|.Im( sfarfIndex, In(t numChars) String(char chars[])

String(char chars[]|. In sứarfIndex, In( numChars) String(String s)

String(String Buffer s)

Vị dụ :

byte b[| = {65, 66, 67, 68, 69, 70);

String s1 = new Strme(b); /¡ Khơi tạo s vơi chuỗi ABCDEF String s2 = new Strmeg(b,2,3); /¡ Khơi tạo s vơi chuỗi CDE

String s2 = new Strmeg(b,2,3); /¡ Khơi tạo s vơi chuỗi CDE

char c[| = {“a',b','cˆ,'d',e', f);

Sfrmg s3 = new Strmgí(c); /¡ Khơi tạo s vơi chuỗi abcdef Strmg s4 = new Strmeg(c.,2,3); /¡ Khơi tạo s vơi cac ky tự cde

Strmg s5 = new Strmeg(s2); // Tao đối tương s3 chưa cùng day ky tự như s2 Cac phương thực thương dung cua lop String

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA (Trang 26 -27 )

×