0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lợng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 32 -34 )

hoạt đảng và quản lý đảng viên.

1. Kiên toàn tổ chức.

Đảng bộ Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi hiện nay có 70 Đẳng viên đựơc thành lập 3 chi bộ. Từ thực tiễn những năm qua cho thấy, việc sinh hoạt, ra các nghị quyết của Đảng ủy công ty tơng đối tốt, song các chi bộ việc sinh hoạt, lãnh đạo cha đảm bảo sơ với yêu cầu, có nhiều nguyên nhaan, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sinh hoạt ghép. Vì vậy cần kiện toàn tổ chức theo hớng.

- Chi bộ đợc thành lập cùng với đơn vị chức năng và sản xuất kinh doanh, ví dụ: Riêng chi bộ phòng Công ty có thể thành lập 03 chi bộ, cụ thể nh sau:

1. Chị bộ phòng Tổ chức – Hành chính 2. Chi bộ Kỹ thuật – Nghiệp vụ

3. Chị bộ phòng Kinh tế – Nghiệp vụ. 4. Chi bộ Khách sạn Thắng Lợi.

5. Chi bộ Xí nghiệp Giặt là may đo. 6. Chi bộ Xí nghiệp Giặt là may đo. 7. Chi bộ Trung tâm du lịch.

Chi bộ đợc tổ chức thành lập các đơn vị nh trên rất thuận tiện cho việc lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị với chức năng nhiệm vụ khác nhau.

Các tổ chức Đoàn thể trong công ty nh Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng đựơc kiện toàn theo các chi bộ để thuận tiện cho việc lãnh đạo của Đảng bộ.

2. Nâng cao chất l ợng sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viên.

Đảng bộ đề ra chủ trơng, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và phê bình, cải tiến nội dung sinh hoạt tổ Đảng, Chi bộ phải đăng ký chơng trình học tập với chi bộ, chi ủy có trách nhiệm phân công công tác cho các Đảng viên nào làm tốt đợc biểu dơng khen thởng, Đảng viên nào cha tốt phải đợc nhắc nhở. Kiểm tra kiên quyết xử lý những Đảng viên mắc sai lầm khuyết điểm, kiên quyết đa ra khỏi Đảng những ngời đủ t cách.

- Thờng xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên: chú trong phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Đổi mới kiện toàn cáp ủy, chăm lo đào tạo bồi d ỡng đội ngũ cán bộ. bộ.

Cấp ủy, từ Đảng ủy Công ty đến các chi ủy là nới tập trugn trí tuệ của tổ chức Đảng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, ngời tham gia cấp ủy phải là những Đảng viên u tú, tuyệt đối trung thành với cách mạng, vững vàng về chính trị, có khả năng đóng góp vào công tác lãnh đạo, có khả năng tổ chức thực hiện, đoàn kết, động viên đựơc Đảng viên và quần chúng tham gia phong trào chung của công ty. Muốn vậy, Đảng bộ và chính quyền công ty. Trên cơ sở đó đào tạo, gửi đi đào tạo tại các trờng Đảng, trờng quản lý kinh doanh, thực hiện theo đúng quy trình công tá cán bộ mà Trung ơng Đảng đã đề ra.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 32 -34 )

×