0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Phơng thức lãnh đạo

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 30 -32 )

Nguyên tắc chung là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên các vấn đề lớn về chủ trơng phơng hớng và giải pháp, không bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, đồng thời phát huy đợc tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm cao của ngời quản lý và bộ máy chuyên môn. Phơng thức lãnh đạo cần giải quyết tốt các vấn đề sau:

1. Xây dựng quy chế làm việc:

Căn cứ vào Quy định 49QĐ/TW ngày 19/11/1992 của Bí th Trung ơng cụ thể hóa thành quy chế hoạt động của Đảng, xác định rõ nội dung công việc phải làm, trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức; quy trình giải quyết công việc và mối quan hệ giữa các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ qu

lại giữa Cấp ủy với Giám đốc và bộ máy chuyên môn. Từng bớc rút kinh nghiệm bổ xung, hoàn chỉnh quy chế.

2. Soạn thảo và thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. doanh.

Đây là công việc sáng tạo, thể hiện sự tập trung trí tuệ của Đảng, là nhân tố quyết định trớc tiên sự thành công trong lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và uy tín của tổ chức Đảng tại Doanh nghiệp.

Để có Nghị quyết tối đỏi hỏi lựa chọn đúng những vấn đề then chốt nhất, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Giám đốc là ngời có trách nhiệm chỉ đạo các phơng án sản xuất kinh doanh đa ra để Cấp ủy thảo luận và quyết định. Các ủy viên phải đợc cung cấp đẩy đủ các thông tin liên quan đến các nội dung của phơng án sản xuất kinh doanh trớc khi thảo luận. Một số nội dung quan trọng, những vấn đề mới hoặc khó khăn cần có Nghị quyết chuyên đề. Cấp ủy cùn chuyên môn chỉ học, tổng kết thực tiễn và đa ra các phơng án để cấp ủy lựa chọn và quyết định.

3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Căn chứ vào Nghị quyết của Cấp ủy, Giám đốc sử dụng bộ máy chuyên môn triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kỳ tháng, quí năm và…

xây dựng các quy chế quản lý sản xuất, kỹ thuật, tìa chính, tín dụng, giao dịch Đồng thời có trách nhiệm phân công, điều hành mọi tổ chức cá nhân…

và bảo đảm hoạt động của công ty đạt các mục tiêu và nhiệm vụ do cấp ủy đề ra.

Khi triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ chơng quan trọng, Cấp ủy cần quan tam chỉ đạo làm điểm trứơc khi mở rộng. Thông qua việc làm điểm rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh chủ trơng về lĩnh vực đang triển khai. Sau khi kết thúc một quá trình triển khai công việc, hoàn thành một số phần việc quan

trọng hoặc hoàn thành tòng bộ công việc đặt ra phải tiến hành sơ, tổng kết, nhằm phân tích đánh giá một cách khách quan những việc làm đựơc, cha làm đợc, u khuyết và những vấn đề mới nảy sinh, những mâu thuẫn mới xuất hiện, nguyên nhân cùa tình hình và rút ra đợc những bài học cần thiết, đồng thời đề ra phơng hớng nhiệm vụ cho thời gian tới, trong đó cần chỉ ra những điểm mấu chốt, những khâu trọng yếu phải tập trugn chỉ đạo.

Cấp ủy, Chi bộ và Đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục thuyết phục mọi ngời lao động trong công ty nắm vững tình hình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức, bộ phần để tự giác thực hiện. Đảng viên trong Đảng bộ phải gơng mẫu thực hiện làm gơng cho quần chúng noi theo. Đảng viên coi việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ chuyên môn là một cơ sở quan trọng để đánh giá chất lợng ngời Đảng viên.

4. Kiểm tra thực hiện Nghị quyết .

Cấp ủy, chi bộ có trách nhiệm kiểm tra giám sát các tổ chức và cá nhân (kể cả cán bộ, Đảng viên và ngời lao động) trong Doanh nghiệp họat động không đúng Pháp luật, đúng những quy định của cấp trên và phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực tham nhũng, trù dập ức hiếp quần chúng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 30 -32 )

×