0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Nội dung lãnh đạo

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 28 -30 )

1. Lãnh đạo thực hiện đ ờng lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp đại hóa góp phần giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà n ớc.

Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi là doanh nghiệp Nhà nớc đòi hỏi Đảng bộ Công ty phải lãnh đạo Doanh nghiệp, trớc hết là lãnh đạo Doanh nghiệp bảo tồn và phát triển đợc vốn Nhà nớc giao, đồng thời là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đờng lối chính sách của doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, hoàn thành nghĩa vụ của công ty với Nhà nớc. Cụ thể là: Phải lãnh đạo nhanh chóng

trong và ngoài nớc, củng cố và tăng cờng nâng cao chất lợng các dịch vụ đảm bảo cơ sở uy tín cạnh tranh tốt trên thị trờng du lịch và khách sạn.

2. Lãnh đạo việc xây dựng chiến lợc phát triển, kế hoạch dài hạn ngắn hạn, hàng năm và các phơng án sản xuất kinh doanh.

Trong Đại hội nhiệm kỳ III của Đảng bộ Công ty tới đây cần đa ra mục tiêu chiến lợc phát triển của Công ty để Đại hội quyết định. Đồng thời tùy từng điều kiện cụ thể mà BCH Đảng bộ quyết định kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và các phơng án sản xuất kinh doanh trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Phơng án sản phẩm: bao gồm loại dịch vụ số lợng, chất lợng, phơng án sản phẩm mũi nhọn, các biện pháp tuyên truyền quảng cáo tiếp thị trên thị trờng. Mở rộng thị trờng trong nớc và ngoài nớc.

- Phơng hớng cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy nội lực mở rộng đầu t quy mô sản xuất kinh doanh.

- Phơng hớng sử dụng bảo toàn phát triển vốn và các quỹ của công ty. - Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trờng.

- Phơng hớng sắp xếp lao động ổn định tổ chức từ tổ đội trở lên. Duy trì tốt kỷ luật kỷ cơng trong Đảng bộ và toàn Công ty.

- Phơng án đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên.

- Một số các chỉ tiêu quan trọng nh: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu ngời lao động v.v..

3. Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ với Nhà n ớc, kinh doanh đúng ngành nghệ, đúng pháp luật.

4. Tạo động lực cho hoạt động kinh doanh của Doan nghiệp

Thực hiện chính sách phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt chế độ quy chế trả lơng phù hợp với quy định của Nhà nớc. Tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn với năng suất, chất lợng, hiệu quả. Có chính sách khuyến khích công nhân lành nghề, u đãi nhân tài, làm cho tiền lơng thực sự là đòn bẩy kích thích ngời lao động.

b. Động lực tinh thần:

Đảng bộ phải làm tốt công tác giáo dục chính trị t tởng nhằm phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của Ngành, củ công ty, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ Đảng viên và cán bộ công nhân viên. Giáo dục để mỗi ng- ời lao động đều ý thức đợc lợi ích danh dự, niềm tự hào của mình gắn với chất lợng và truyền thống của Công ty.

5. Phát động phong trào thi đua hớng vào nhiệm vụ chính trị của công ty.

Thực hiện tốt phong trào thi đua hớng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm của Công ty nh các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Ngời tốt việc tốt", "Tiết kiệm" v.v.. Tổ chức các hình thức thi đua học tập nghiệp vụ, ngoại ngữ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY DU LỊCH THẮNG LỢI.DOC.DOC (Trang 28 -30 )

×