0
Tải bản đầy đủ (.docx) (73 trang)

Điều tra chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của huyện Yên Phong

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH NĂM 2014 (Trang 47 -47 )

3 Đất chưa sử dụng CSD 54,82 4,1 4,1 20,51 0,00 20,

3.4.1. Điều tra chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của huyện Yên Phong

2005 –2013

3.4. Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Yên Phong năm 2013

3.4.1. Điều tra chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 củahuyện Yên Phong huyện Yên Phong

3.4.1.1. Sự cần thiết để chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thể hiện đầy đủ hiện trạng các loại đất của vùng, là tài liệu vô cùng quan trọng không chỉ đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai mà còn rất cần thiết đối với nhiều ngành, đặc biệt đất đai là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ ngành sản xuất nào. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước thì việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đúng pháp luật, hiệu quả và bền vững là một vấn đề cấp thiết. Để làm được điều đó các ngành và các địa phương phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâu dài, mà bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một trong những căn cứ, cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sự cần thiết thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu, cơ sở phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hoàn thiện các Chính sách về đất đai.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là cơ sở và tài liệu phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất của huyện nói riêng và nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung.

4.4.1.2. Mục đích xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng, cần thiết trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhiều ngành liên quan. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thể hiện đầy đủ hiện trạng sử dụng đất của vùng:

các chính sách về đất đai.

+ Làm tài liệu phục vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

+ Làm tài liệu, nền tảng để tiến hành công tác chỉnh lý và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho các năm tiếp theo.

+ Làm tài liệu cơ bản thống nhất để lập và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4.4.1.3. Nội dung xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Phong

Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Phong thể hiện toàn bộ quỹ đất đang được sử dụng và chưa được sử dụng trong địa giới hành chính của huyện. Nó thể hiện đầy đủ các tính chất sử dụng đất phù hợp với biểu mẫu thống kê nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin về hiện trạng sử dụng đất ở các mặt như vị trí, hình thể của các khoanh đất theo từng loại đất và từng đối tượng đang quản lý sử dụng.

Đối với cấp huyện, bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ ở 3 loại tỷ lệ đó là: tỷ lệ 1/ 5.000, tỷ lệ 1/10.000 và tỷ lệ 1/ 25.000.

Đối với huyện Yên Phong, diện tích tự nhiên là 9.686,15 ha nên bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Phong thể hiện ở tỷ lệ 1/ 10.000 gồm các yếu tố sau:

+ Cơ sở toán học gồm: khung bản đồ, lưới ki lô mét, lưới kinh vĩ tuyến, chú dẫn, trình bày ngoài khung và các nội dung có liên quan

+ Ranh giới hành chính cấp huyện và cấp xã.

+ Ranh giới các loại đất (khoanh đất) bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

+ Hệ thống các sông ngòi, kênh mương, ao hồ.

+ Hệ thống các đường giao thông (bao gồm cả đường quốc lộ, đường liên huyện, liên xã và các đường ngõ xóm).

+ Các địa hình địa vật đặc trưng như: đền, chùa, trường học, bệnh việc, các cơ quan xí nghiệp, sông ngòi, ao hồ, ….

3.4.1.5. Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Phong

Căn cứ vào nguồn tài liệu của huyện đã có bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 14 xã, thị trấn, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện năm 2012, tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của huyện Yên Phong bằng phương pháp chỉnh lý.

Kết quả của việc xây dựng và chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất là đã xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh năm 2013 tỷ lệ 1: 10.000.

3.4.2. Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý

Tính đến ngày 31/12/2013 tổng diện tích tự nhiên của huyên Yên Phong là 9686,15 ha, trong đó tổng diện tích đã giao để sử dụng là là 7312.01 ha chiếm 75,5% tổng diện tích tự nhiên, diện tích giao để quản lý là 2374.14 ha chiếm 24,5% (Chi tiết trình bày trên hình 3.6 và trong phụ lục 2).

Hình 3.6. Thống kê diện tích đất đai theo đối tượng sử dụng đất và đối tượng được giao để quản lý

• Đất nông nghiệp.

Tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện là 6056,08 ha trong đó giao cho trong đó hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 5083,28 ha chiếm 83,9%, UBND cấp xã sử dụng 640,95 ha chiếm 10,6% và 331,85 ha để quản lý chiếm 5,5% tổng diện tích đất nông nghiệp được giao (Chi tiết trình bày trên hình 3.7 và trong phụ lục 3).

Hình 3.7. Thống kê đất nông nghiệp huyện Yên Phong năm 2013 theo đối tượng quản lý và sử dụng

• Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp được giao là 3595,76 ha. Trong đó, diện tích giao theo đối tượng sử dụng là 1587,78 ha chiếm 40,41%, diện tích giao theo đối tượng quản lý là 2007,98 ha chiếm 55,9% (Chi tiết trình bày trên hình 3.8 và trong phụ lục 4).

Hình 3.8. Thống kê đất phi nông nghiệp huyện Yên Phong năm 2013 theo đối tượng quản lý và sử dụng

Diện tích đất phi nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 902,75 ha chiếm 25,1%, UBND cấp xã được giao để sử dụng là 137,30 ha chiếm 3,8% diện tích được giao để sử dụng và 2000,40 ha để quản lý chiếm 55,6%, tổ chức kinh tế được giao 465,88 ha để sử dụng chiếm 13%, cơ quan, đơn vị của Nhà nước được giao 16,85 ha để sử dụng chiếm 0,5%, tổ chức khác được giao 49,01 ha để sử dụng chiếm 1,4% và 7,58 ha giao để quản lý chiếm 0,2%, còn lại là cộng đồng dân cư được giao 15,99 ha để sử dụng chiếm 0,4%.

Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng là 34,31 ha hoàn toàn do UBND cấp xã quản lý.Đây là phần diện tích nhỏ lẻ, manh mún trải khắp ở tất cả các xã, thôn trong toàn huyện nên rất khó đưa vào khai thác và sử dụng.

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH NĂM 2014 (Trang 47 -47 )

×