0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Tăng cờng nghiên cứu và dự báo về thị trờng.

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.DOC (Trang 26 -27 )

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc Marketing của công ty TNHH Hải Âu.

2.2 Tăng cờng nghiên cứu và dự báo về thị trờng.

Trưởng phòng

Phó phòng KD Phó phòng Marketing Cán bộ thống kê

Nhóm chuyên viên Marketing Nhóm nhân viên Kinh doanh

Để hoạt động nghiên cứu Marketing có thể thành công chúng ta phải tìm ra những thị trờng, đoạn thị trờng phù hợp và dự đoán khả năng tiêu thụ cho mỗi loại sản phẩm trên mỗi đoạn thị trờng càng chính xác càng tốt. Do vậy công tác nghiên cứu dự báo thị trờng trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Sau đây là một vài ý kiến của tôi về công tác này:

* Thu thập và sử lý thông tin

Trong mấy năm gần đây, các phơng tiện thông tin phát triển không ngừng cùng với việc áp dụng rộng của các hệ thống phơng tiện thông tin vào hoạt động kinh doanh nh: điện thoại, fax, mạng Internet trên toàn thế giới. Các phơng tiện này đã giúp cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đợc thực hiện nhanh hơn nhiều lần nh việc áp dụng thơng mại điện tử, sự nối kết giữa các thị trờng tài chính với nhau.

Thông tin là một đầu vào quan trọng của hoạt động kinh doanh. Chính nó góp một phần rất lớn vào sự thành bại của mỗi Công ty trên thơng trờng. Nắm bắt nhanh chóng thông tin và có kế hoạch phân tích, sử dụng thông tin chính xác, kịp thời cũng đồng nghĩa với lợi nhuận, tồn tại và phát triển. Ngợc lại, sự kém nhạy bén về thông tin cũng đồng nghĩa với thua lỗ và phá sản. Công ty hiện nay có thuận lợi là có mạng Internet. Thông qua mạng, Công ty có thể nắm bắt đợc các thông tin về thị trờng trong nớc cũng nh thị trờng ngoài nớc dễ hơn. Tuy nhiên những thông tin này vẫn ở dạng thô - đòi hỏi Công ty phải có những cán bộ có trình độ và có kinh nghiệm để phân tích trớc khi đa vào sử dụng.

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.DOC (Trang 26 -27 )

×