0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Các nhân tố khác

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 32 -32 )

Ngoài những nhân tố chủ quan thuộc Công ty đã kể trên, còn có những nhân tố khách quan ảnh hưởng tới khả năng thắng thầu, khả năng cạnh tranh của Công ty.

2.5.1. Môi trường pháp lý

Đây là yếu tố khách quan tác động đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động đấu thầu nói riêng. Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu bao gồm các quy định về đấu thầu, các nghị định và thông tư hướng dẫn hoạt động đấu thầu. Một môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tế sẽ có hiệu quả cao và là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đặc biệt là các nhà thầu phát triển. Ngược lại môi trường pháp lý không rõ ràng, chồng chéo, không phù hợp sẽ gây khó khăn cho các nhà thầu và làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nay. Ngày nay môi trường pháp lý cũng đã được ổn định, phù hợp với nền kinh tế thể hiện ở việc ra đời Luật đấu thầu và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2006, vì vậy đã thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động của các Công ty xây dựng nói riêng, trong đó có Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

2.5.2. Đối thủ cạnh tranh

Ngày nay trên thị trường xây dựng Việt Nam hàng năm có rất nhiều Công ty, doanh nghiệp xây dựng được thành lập, cùng với đó là sự lớn mạnh và phát triển của các công ty lâu năm và các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập vào thị trường xây dựng Việt Nam. Điều này, gây ra rất nhiều khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp xây dựng, trong đó có Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (Trang 32 -32 )

×