0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Hướng phỏt triển

Một phần của tài liệu TÍCH HỢP MỜ TRONG HỆ TRỢ GIÚP ĐA MỤC TIÊU.DOC (Trang 40 -42 )

- Hoàn thiện ứng dụng thử nghiệm với mụ hỡnh thực tế.

- Nghiờn cứu khả năng của cỏc tớch phõn mờ trong cỏc bài toỏn khỏc. - Nghiờn cứu cỏc phương phỏp khỏc ỏp dụng cho bài toỏn ra quyết định.

MỤC LỤC

I. Tập mờ.

1. Khỏi niệm tập mờ.

2. Cỏc phộp toỏn trờn tập mờ. 3. Cỏc tớnh chất của tập mờ. II. Cỏc hệ trợ giỳp quyết định.

1. Giới thiệu 2. DSS là gỡ?

3. Những lợi ớch của DSS 4. Cỏc thành phần của DSS

III. Tớch phõn mờ trong hệ trợ giỳp quyết định đa tiờu chuẩn 1. Ra quyết định đa tiờu chuẩn

1.1 Khuụn mẫu chung

1.2 Ra quyết định đa tiờu chuẩn 1.3 Độc lập ưu tiờn 1.4 Cỏc khuụn mẫu khỏc 2. Cỏc tớch phõn mờ và cỏc độ đo mờ 2.1 Cỏc độ đo mờ 2.2 Cỏc tớch phõn mờ 2.3 Cỏc tớnh chất của cỏc tớch phõn mờ 3. Cỏc toỏn tử kết hợp phổ biến

3.1 Cỏc yờu cầu trờn cỏc toỏn tử kết hợp 3.2 Cỏc toỏn tử kết hợp phổ biến

4. Tớch phõn mờ như một cụng cụ kết hợp mới 4.1 Cỏc tớnh chất đối với sự kết hợp 4.2 Đặc điểm của cỏc tớch phõn mờ

4.3.1 Thiết lập quan hệ với cỏc toỏn tử trung bỡnh và cỏc trung vị 4.3.2 Thiết lập quan hệ với cỏc tổng đối xứng

4.3.3 Thiết lập quan hệ với cỏc toỏn tử trọng số 4.4 Cỏc lớp tương đương của cỏc tớch phõn mờ

4.5 Tớnh chất cộng tớnh của cỏc độ đo mờ và sự độc lập ưu tiờn IV. Ứng dụng 1. Một vớ dụ 2. Xõy dựng ứng dụng V. Đỏnh giỏ 1. Lý thuyết 2. Ứng dụng VI. Hướng phỏt triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.

Fuzzy Sets and System ( trờn Internet)

1.

Fuzzy Sets and System ( trờn Internet)

2. Cỏc tài liệu liờn quan tới tớch phõn mờ, ra quyết định đa mục tiờu, cỏc toỏn tử kết hợp, cỏc độ đo mờ … (trờn Internet)

hợp, cỏc độ đo mờ … (trờn Internet)

Một phần của tài liệu TÍCH HỢP MỜ TRONG HỆ TRỢ GIÚP ĐA MỤC TIÊU.DOC (Trang 40 -42 )

×