0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Các hệ thống dùng dịch vụ điện thoạ

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 32 -34 )

ơng 2: mạng Internet 2.1.Tổ chức của Internet

2.2.1. Các hệ thống dùng dịch vụ điện thoạ

Các hệ thống này gồm có:

2.2.1.1. Leased Line (đ ờng dây thuê bao)

Cách kết nối này là cách kết nối phổ biến nhất hiện nay giữa hai điểm có khoảng cách lớn . Leased Line là các mạch số kết nối liên tục, đợc các công ty viễn thông cho thuê. Chúng đợc phân ra làm hai lớp chính là Tx ( theo chuẩn Mỹ , Canada ) và Ex (theo tiêu chuẩn của Châu Âu, Nam Mỹ, Việt Nam..). T0/E0 t- ơng đơng với một kênh thoại riêng lẻ chúng tạo nền tảng cho các dịch vụ truyền số liệu tốc độ cao hơn.

( a ) I n t e r n e t h o s t R o u t e r I n t e r n e t P h y s i c a l n e t H o s t ( b )

2.2.1.2.Frame Relay và X25

X25 là giao thức truyền thông tin có thể định hớng qua đờng dây thuê bao X25 sử dụng địa chỉ theo cách gần giống với mạng cục bộ. Nó cho phép truyền các khung dữ liệu số hoá qua khoảng cách lớn

Frame Relay là một thay thế cho X25 giúp giảm chi phí của đờng truyền bằng cách tạo một mạch truyền ảo cố định thay vì truyền từng gói. Công nghệ này xoá bỏ đợc việc đánh địa chỉ và truyền thông tin sửa lỗi của X25.

2.2.1.3. DSL (Digital Subscriber Line)

Là một biển thể của đờng điện thoại số chuẩn, hoạt động thông qua kết nối đờng điện thoại thông thờng. DSL đợc phát triển để cung cấp một dịch vụ thay thế cho truyền hình nhng nó hứa hẹn liên kết tốc độ cao và chi phí thấp

2.2.1.3. ISDN ( Integrated Services Digital Network)

Nó là một mạch nối kỹ thuật số quay số (dial up digital circuit) không giống nh Leased-Line đợc kết nối cố định vào hai thiết bị đầu cuối cố định. ISDN cho phép ngời dùng tạo ra và huỷ bỏ liên kết bất kỳ giữa hai ISDN adapter nào. Một điểm khác nữa với Leased-Line là ISDN có thể dùng cho kết nối tốc độ cao trong sử dụng Internet cá nhân, gia đình một cách dễ dành vì nó hoạt động trên cùng một đờng truyền vật lý nh đờng dây điện thoại. Do vậy có thể dễ dàng chuyển đổi từ đờng truyền Telephone analog thành đờng truyền ISDN bằng cách đổi thiết bị đầu cuối ở tổng đài trung tâm. Tốc độ cơ bản đợc cung cấp là 128 Kbps. Các đờng dây ISDN thờng đợc dùng để nối từ ngời dùng đến các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đờng truyền ISDN có u điểm là điện thoại và máy tính có thể dùng chung một đờng truyền. Ngời dùng có thể nhận điện thoại gọi tới, hoặc gọi điện thoại đi trong khi máy tính vẫn truy cập Internet.

2.2.1.4. ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Là công nghệ mới trong cài đặt đờng truyền trên đờng điện thoại chính nối giữa các thành phố và các công ty . ATM cho phép truyền các dịch vụ khác nhau (tốc độ khác nhau, yêu cầu thời gian trễ khác nhau) trên cùng một đờng truyền vật lý. ATM hứa hẹn một tốc độ cao cho kết nối Internet. Việc sử dụng ATM để kết nối Internet sẽ đợc trình bày trong phần cuối của đồ án này.

2.2.1.5.Đ ờng dây điện thoại Analog

Đây là cách phổ biến nhất hiện nay để kết nối Internet bằng cách dùng một modem nối giữa đờng dây điện thoại Analog và máy tính. Khi muốn truy cập Internet thì ngời dùng phải dùng modem quay số đến nhà cung cấp dịch vụ

(ISP) mà họ kết nối . Modem sẽ quay số đến Modem của nhà cung cấp dịch vụ và máy tính sẽ sử dụng đợc Internet . Truy nhập kiểu này cho tốc độ thấp (Tối đa hiện nay là 56 Kbps).

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 32 -34 )

×