0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Giao thức UDP

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 29 -30 )

UDP (User Datagram Protocol) là một giao thức kiểu không kết nối, đợc sử dụng trong một số yêu cầu ứng dụng thay thế cho TCP. Tơng tự nh giao thức IP, UDP không thực hiện các giai đoạn thiết lập và huỷ bỏ liên kết, không có các cơ chế báo nhận (Acknowledgement) nh trong TCP. UDP cung cấp các dịch vụ giao

vận không đáng tin cậy. Dữ liệu có thể bị mất, bị lỗi hay bị truyền luẩn quẩn trên

mạng mà không hề có thông báo lỗi đến nơi gửi hoặc nơi nhận. Do thực hiện ít chức năng hơn TCP nên UDP chạy nhanh hơn, nó thờng đợc sử dụng trong các dịch vụ không đòi hỏi độ tin vậy cao. Đơn vị dữ liệu dùng trong giao thúc UDP là UDP Datagram. Khuôn dạng của một UDP Datagrram gồm hai phần : Phần

tiêu đề (Header) chứa các thông tin điều khiển và phần Data chứa dữ liệu

Khuôn dạng của UDP Datagram cụ thể nh hình 1.16.

UDP Source Port UDP Destination Port UDP Message Length UDP Checksum

Data ... ...

Hình 1.16: Khuôn dạng UDP Datagram Trong đó :

UDP Source Port (16 bits) : Cho biết địa chỉ cổng của trạm nguồn.

Nếu nó không đợc chỉ ra thì trờng này đợc thiết lập là 0.

UDP Destination Port (16 bits) : Cho biết địa chỉ cổng của trạm

đích.

UDP Message Length (16 bits): Cho biết kích thớc của một UDP

Datagram (kể cả phần Header). Kích thớc tối thiểu của một UDP Datagram là 8 Bytes (chỉ có phần Header, không có phần dữ liệu).

UDP Checksum (16 bits): Là mã kiểm soát lỗi theo phơng pháp

CRC .

Lớp UDP đợc đặt trên lớp IP, tức là UDP Datagram khi chuyển xuống tầng dới sẽ đợc đặt vào IP Datagram để truyền trên liên mạng. IP Datagram này đợc ghép vào một khung tin rồi đợc gửi tới liên mạng đến trạm đích. Tại trạm đích các PDU đợc gửi từ dới lên trên, qua mỗi tầng phần Header của PDU đợc gỡ bỏ và cuối cùng chỉ còn lại phần dữ liệu nh ban đầu đợc chuyển cho ngời sử dụng.

Ch

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 29 -30 )

×