0

Ba Mûúi hai ăươ

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 38-38 )

Thûâ sâu, ngađy 16

Bíy giúđ ăaơ sang tiïịt heđ, trúđi nông quâ! Ngûúđi ăaơ thíịy nhoơc vađ kêm veơ tûúi tùưn cuêa muđa xuíơn Cưí vađ chín ăaơ thíịy moêi, ăíìu muưịn ngă, mùưt muưịn nhùưm . Anh Nïlli khưí vïì nông nûơc, mùơt muơi xanh xao thĩnh thoăng laơi guơc ăíìu xuưịng vúê nguê mươt giíịc dađi . Anh Garưnï khưn hún, bao giúđ cuơng cô yâ dûơng sâch trûúâc mùơt ăïí thíìy giâo khoêi nhịn thíịy ăưi mùưt ăoê ngíìu . Cođn anh Nưbix cûâ kïu ra ră rùìng lúâp ăưng ngûúđi quâ, khưng ăuê khưng khđ thúê . Coi ăô, cô thïí biïịt : muđa heđ ăïịn : Muđa heđ ăïịn, chuâng tưi ăaơ phăi cưị gùưng biïịt lađ bao nhiïu ăïí hoơc tíơp .

Nhịn qua cûêa sưí, tưi thíịy cíy cưịi xanh tưịt, bông rúơp rung rinh nhû muưịn khïu gúơi sûơ nư ăuđa mađ tưi buưìn . Ngađy nađo cuơng phăi ngưìi giam torng buưìng hoơc vúâi câi nông nung ngûúđi nhû thïị nađy thị thíơt lađ khô chõu quâ! Tuy nhiïn, mưỵi khi meơ tưi thíịy tưi loay hoay viïịt lâch vađ hoêi tưi: "con cô nhoơc khưng ?" thị tưi laơi lađm bươ nhanh nheơn thûa "Khưng" ăïí meơ tưi ặúơc ýn lođng .

Sâu giúđ sâng nay, meơ tưi goơi díơy ăïí hoơc bađi, thíịy tưi úí oăi, meơ tưi khuýn:

- Con haơy chõu khô ăi hoơc, con aơ! Chĩ cođn ngôt thâng nûơa, con seơ ặúơc nghĩ heđ . Meơ seơ cho con vïì qú chúi . Con cođn sung sûúâng hún bao nhiïu treê khưng cô nghĩ heđ . Con chùỉng xem trong luâc trúđi nông nhû thiïu nhû ăưịt, nhûơng ặâa treê nhađ qú phăi daơi thín giûơa cânh

ăưìng ? Nhûơng ặâa treê hoơc nghïì luưn luưn phúi mùơt bïn caơnh lođ níịu thuêy tinh ? Nhûơng câi nông íịy cođn khô chõu gíịp míịy líìn câi nông úê nhađ trûúđng ! Cưị lïn ! Con aơ !

Thïm vađo nhûơng tíịm gûúng nhíỵn naơi mađ meơ tưi vûđa nôi, chuâng tưi cođn cô câi gûúng hoaơt ăương nûơa víỵn ngay caơnh mịnh . Ăô lađ Ăïrưtxi . Anh khưng biïịt nhoơc lađ gị . Muđa haơ cuơng nhû muđa ăưng, bao giúđ anh cuơng toê ra nheơ nhađng, mau mùưn .

Trong lúâp cođn cô hai ngûúđi hoơc trođ nûơa víỵn tĩnh tâo vađ chùm chuâ lađ anh Xtarăi, múâi chïị ra ặúơc mưn thuưịc chûơa bïơnh nguê gíơt lađ tûơ vêo vađo ăuđi mịnh vađ Garưpphi, anh chađng lađm tiïìn cûâ luưn tay lađm nhûơng câi quaơt giíịy ăïí bân cho anh em . Nhûng ngûúđi can ăăm nhíịt cô leơ lađ anh Cưrïtti, anh Cưrïtti ăâng thûúng, ngađy nađo cuơng phăi díơy tûđ gađ gây ăïí vâc cuêi giuâp cha; vị thïị cûâ ăïịn gíìn mûúđi mươt giúđ lađ mùưt anh hđp laơi, ăíìu anh ruê xuưịng . . . Biïịt thïị anh hïịt sûâc cûơa cíơy hay tûơ ăíơp vađo gây cho tĩnh nguê : cô khi anht ûơ xin phêp ra ngoađi ăïí rûêa mùơt hay nhúđ ngûúđ ngưìi bïn caơnh cíịu hươ cho roê ăau . Sâng nay khưng gûúơng ặúơc nûơa, anh guơc xuưịng bađn lađm mươt giíịc thíơt say .

Thíìy giâo goơi: - Cưrïtti !

Anh khưng biïịt gị . Thíìy giíơn goơi líìn nûơa: - Cưrïtti!

Bưíng mươt ngûúđi baơn úê gíìn nhađ anh ặâng lïn mâch: - Thûa thíìy, anh íịy ăươi cuêi tûđ 5 giúđ sâng aơ .

Thíìy ăïí ýn anh nguê vađ giăng tiïịp bađi . Nûêa giúđ sau, thíìy seê xuưịng bađn, thưíi vađ trân anh, anh sûơc tĩnh, thíịy thíìy, súơ quâ! Nhûng thíìy vưỵ vađi anh băo:

Thíìy khưng mùưng con ăíu . Giíịt nguê cuêa con khưng phăi lađ giíịc nguê cuêa ặâa lûúđi. Sâng nay con ăaơ lađm nhiïìu, thíìy biïịt...

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 38 -38 )