0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

Ăi ngoađi phưị

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 36 -38 )

Hưm kia, khi con úê trûúđng cím vïì, con ăaơ xư phăi mươt ngûúđi ăađn bađ . Líìn sau, con phăi cô yâ tûâ hún vị úê phưị con cuơng cô bưín phíơn . Luâc úê nhađ, khi úê trûúđng, con ăaơ giûơ gịn cûê chĩ cuêa con ặúơc ặâng ăùưn, cúâ sao ra phưị lađ núi cưng chuâng qua laơi, con laơi xao nhaơng ? Con úi! Con nïn nhúâ nhûơng khi gùơp nhûơng ngûúđi gia nua, nhûơng keê ngheđo khôc, nhûơng ngûúđi ăađn bađ dùưt treê thú, nhûơng keê tađn tíơt, nhûơng ngûúđi khuín vâc nùơng nïì, nhûơng ngûúđi ăíìu tang tôc rưịi, con phăi nhûúđng bûúâc .

Ta phăi kđnh troơng tuưíi thoơ, cănh cú hađn, tịnh míỵu tûê, cănh tađn tíơt, sûơ lao khưí vađ sûơ tûê vong .

Mưỵi khi con thíịy xe ăïịn chín mađ ngûúđi ta khưng biïịt, nïịu lađ ngûúđi lúân thị con băo, nïịu lađ treê con thị con chaơy dùưt vađo .

Ăûâa treê kia ặâng khôc mươt mịnh, con chaơy laơi hoêi han, dưỵ dađnh hóơc thĩ băo . Cuơ giađ noơ ăâng rúi cíy gíơy, con laơi nhùơt giuâp . Gùơp treê con caơi nhau, con ặâng laơi can ngùn .Gùơp ngûúđi lúân ăânh nhau, con haơy trânh xa ăïí khoêi phăi nhịn tíịn kõch thûúng tím nô seơ lađm trú rùưn lođng con .

Gùơp ngûúđi bõ trôi giăi qua ặúđng, con khưng nïn nhíơp boơn vúâi nhûơng keê tođ mođ ăươc âc mađ nhịn ngûúđi ta, vị cô khi hoơ lađ ngûúđi oan uưíng, vư tươi .

Khi cô ăâm ma ặa qua, ặđng cûúđi, nôi vúâi baơn con nûơa, haơy ngă muơ chađo, vị biïịt ăíu ngađy mai, nhađ con cuơng seơ cô ngûúđi taơ thïị .

Trưng thíịy nhûơng treê em trûúđng Bađ Phûúâc xïịp hađng ăi qua, muđ lođa cô, cím ăiïịc cô, queđ qúơt cô, mưì cưi cô, vư thûđa nhíơn cô, con nïn giûơ lïỵ ăươ vađ tûúêng tûúơng rùìng ăô lađ nhûơng sưị phíơn xíịu heđn vađ nhûơng tíịm lođng tûđ thiïơn cuêa loađi ngûúđi ăang diïỵn ra trûúâc mùơt con .

Cô ai hoêi thùm ặúđng, con phăi tră lúđi cho cô phêp . Ăûđng chïị nhaơo ai, ặđng chaơy nhăy, ặđng nư ăuđa, ặđng hođ reo, ặđng xư ăííy, phăi giûơ luíơt ăi ặúđng . Con phăi biïịt rùìng chĩ liïịc mùưt trưng qua câch cûê chĩ cuêa nhín dín ăi ngoađi phưị mađ ngûúđi ta cô thïí xêt ăoân ặúơc trịnh ăươ giâo duơc cuêa că mươt dín tươc . ÚÊ xûâ nađo mađ con nhịn thíịy nhûơng ăiïìu thư bĩ úê ngoađi ặúđng, tíịt con seơ nhịn thíịy nhûơng ăiïìu thư bĩ úê trong nhađ .

Nïịu mươt mai con phăi ăi xa, con seơ thíịy hịnh ănh thađnh phưị con lađ núi chưn nhau cùưt rưịn, lađ chưịn qú hûúng cuêa tuưíi thú hiïín hiïơn luưn trong ôc con . ÚÊ thađnh phưị íịy, con ăaơ tíơp ăi nhûơng bûúâc thûâ nhíịt do tay meơ con dùưt; úê thađnh phưị íịy, con ăaơ hoơc bađi thûâ nhíịt do thíìy con daơy, vađ úê ăíịy con ăaơ lađm quen vúâi nhûơng ngûúđi baơn thûâ nhíịt trong ăúđi con . Víơy con haơy ýu tĩnh thađnh con cuđng lađ phưị xâ vađ dín sûơ, hïỵ ai nôi ăương ăïịn thađnh phưị con, con phăi hïịt lođng bïnh vûơc . Cha Con

Ba Mûúi hai ăươ

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 36 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×