0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

Cuươc phât thûúêng cho thúơ thuýìn

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 29 -31 )

Y heơn, sâng nay chuâng tưi ăïìu ăïịn nhađ hât Vittưriư dûơ lïỵ phât phíìn thûúêng cho lúâp thúơ thuýìn .

Nhađ hât cuơng ăưng ăăo nhû hưm 14 thâng ba múâi rưìi, nhûng líìn nađy cưng chuâng phíìn nhiïìu thuươc vïì phâi lao cưng .

Trong sín raơp, hai daơy ghïị ăíìu lađ hoơc trođ hươi “húơp ca” ngưìi . Giúđ khai maơc, câc cíơu ăưìng thanh hât mươt bađi cung tùơng chiïịn sơ tríơn vong gioơng tưịt, vùn hay quâ, nïn luâc hât xong, moơi ngûúđi ăïìu ặâng díơy vưỵ tay vađ kïu “bis”, khiïịn cho câc cíơu laơi phăi hât mươt líìn nûơa .

Ăoaơn, nhûơng ngûúđi ặúơc thûúêng bùưt ăíìu diïỵn trûúâc mùơt ưng Thõ trûúêng, ưng Quíơn trûúêng vađ nhiïìu viïn chûâc khâc . Câc ưng phât cho hoơ sâch vúê, giíịy ban khen vađ bươi tinh .

Tưi nhịn thíịy “chuâ phô nïì” ngưìi mươt gôc phođng vúâi meơ vađ úê cuưịi raơp thíịy thoâng bông ưng hiïơu trûúêng vađ thíịy giâo lúâp tưi .

Thoaơt tiïn lađ hoơc trođ lúâp hươi hoơa lïn lơnh thûúêng . Chuâng tưi nhịn thíịy thúơ kim hoađn, thúơ chaơm ăưì kim thuươc, thúơ in thaơch băn, thúơ mươc, thúơ nïì . Kïị túâp lúâp thûúng maơi vađ lúâp ím nhaơc . Lúâp níìy cô că míịy cư thiïịu nûơ vađ míịy cíơu cưng nhín ùn mùơc diïm duâa nhû ngađy ăaơi hươi . Trûúâc veê trang troơng íịy, cưng chuâng vưỵ tay nhû phâo . Cuưịi cuđng lađ lúâp phưí thưng .

Lúâp nađy gưìm ăuê ngûúđi trong câc nghïơ vađ hoơ ùn mùơc nhiïìu lưịi khâc nhau: tôc baơc cô, ríu ăen cô, ngûúđi lúân cô, treê em cô . Nhûơng ngûúđi trai treê thị vui veê, mau leơ câc ưng cô tuưíi ra chiïìu bưịi rưịi ngûúơng nguđng . Trong sưị ăô, tưi thíịy că cha “chuâ phô nïì” ưng ặúơc phíìn thûúêng thûâ nhị . Cưng chuâng vưỵ tay hoan nghïnh tíịt că, treê cuơng nhû giađ .

Nhiïìu ngûúđi ặúơc thûúêng cô că vúơ con ăi theo . Khi thíịy cha lïn ăađn lơnh giăi, míịy em bê goơi vađ vưỵ tay reo .

Mươt cíơu bê naơo ưịng khôi cuơng ặúơc thûúêng . Mùơt cíơu hưm nay rûêa saơch nhûng quíìn âo víỵn nhuươm mađu than . Ưng Thõ trûúêng hoêi han cíơu ín cíìn vađ bùưt tay khen ngúơi . Kïị ăïịng lûúơt mươt ngûúđi níịu bïịp vađ mươt ngûúđi quêt ặúđng : hai ngûúđi nađy ăïìu ặúơc gùưn bươi tinh .

Mươt cíơu bê tíơp nghïì, mùơc âo cuêa cha luơng thuơng lïn ăađn lơnh sâch, bïn dûúâi cô míịy tiïịng cûúđi phât ra nhûng bõ tiïịng vưỵ tay truđm ât ăi . Sau cíơu ăïịn mươt cuơ giađ, ăíìu hôi, ríu baơc rưìi ăïịn míịy ngûúđi lđnh phâo thuê, lđnh ăoan, lđnh vïơ binh lađ hïịt .

Ăïí bïị maơc lïỵ níìy, câc cíơu trong ban “húơp ca” laơi ặâng lïn hât bađi quưịc ca ríịt lađ huđng trâng .

Ra vïì, tưi nghơ ăïịn cưng viïơc cuêa nhûơng ngûúđi lao ăương phăi lađm thïm nhûơng phíơn sûơ hađng ngađy ăaơ víịt vă, nghơ ăïịn nhûơng thúđi giúđ cíìn phăi nghơ ngúi mađ khưng ặúơc hûúêng nguýn veơn, nghơ ăïịn sûâc cưị gùưng cuêa nhûơng khưịi ôc khưng quen hoơc bađi, cuêa nhûơng bađn tay chai rùưn vị lao dõch, lođng tưi căm thíịy mươt mưịi nhû vûđa kđnh troơng vûđa thín ýu, nhûơng ngûúđi lao cưng chõu khô, nhûơng ngûúđi cha gia ằnh xûâng ăâng nôi trïn .

Cha tưi

Một phần của tài liệu TÂM HỒN CAO THƯỢNG (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×