0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Form Thống kê bênh nhân tương tự Form tìm kiếm song ở đây chỉ thống kê số bệnh nhân theo bệnh, theo độ tuổi cung như Form tìm kiếm Form này cũng

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 46 -48 )

kê số bệnh nhân theo bệnh, theo độ tuổi... cung như Form tìm kiếm Form này cũng cĩ thể in báo biểu được

mm From Chỉnh

Tap Tin MhapnLieu Tim TT.

Hạ nền bénh nhẫn hlgảy sinh C?iØi tính | ThiŠng tín khác

"Tran EKieu C“hau D112/1977 Tu

Tiểu chí thŠng kẻ # Thing kẻ theo bệnh fˆ Thểng kẻ theo địa chỉ Tổng số l Nhập liệu

lrrrni

Ngồi ra trong chương trình cịn cĩ một số Form khác chúng tơi khơng tiện trình bày ở đây song ở trên là một số Form chính của chương, trình.

Chương VI: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

VI1. KẾT LUÂN

Đứng trước xu hướng phát triển nhanh và mạnh của nền cơng nghệ thơng tin thế giới cũng như cơng nghệ thơng tin nước nhà, việc tin học hố cơng việc quản lý hành chính là vơ cùng quan trọng và bức thiết hiện nay. Nĩ xẽ giúp cho các cơ quan hành chính giải quyết những cơng việc một cách nhanh chĩng gọn nhẹ và ít sai xĩt, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý số sách chứng từ. Ứng dụng cơ sở

dữ liệu đã giải quyết được vấn đề bức thiết nêu trên.

Trong đợt thực tập chuyên ngành này chúng tơi đã được giao đề tài quản lý

bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ. Tuy chương trình chưa được

hồn thiện các chức năng, song nĩ đã cho chúng tơi thấy được vấn đề quan trọng

trong việc thiết lập một cơ sở dữ liệu trong thực tế là như thế nào đặc biệt là trong

lĩnh vực quản lý, với chương trình quản lý này khi hồn thiện xẽ giúp cho nhân viên trong bệnh viện quản lý bệnh nhân cũng như quản lý nhân viên trong bệnh viện một cách nhanh chĩng và hiệu quả.

VI.2. HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Do thời gian thực hiện là tương đối hạn chế so với một đề tài khá rộng và

phong phú nên khơng thể tránh khỏi những thiếu sĩt nhất định. Bên cạnh đĩ chương trình cịn một số chức năng chưa hồn thiện và chính xác. Hơn nữa trong quá trình vữa viết chương trình và vừa tìm hiểu ngơn ngữ SQL, Server nên chưa thể phát huy được hết thế mạnh của ngơn ngữ cài đặt, như trong chương trình chưa sư dụng Triggers và hầu như các Stored Procedure và các View cịn khá đơn giản và

hiệu quả chưa cao. -

VI.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

Chưng trình quản lý bênh nhân hồn thiện xẽ gĩp phần quan trọng trong

việc quản lý chứng từ sổ sách về bệnh nhân tại bệnh viện. Song cần phải cĩ sự

quản lý song song giữa bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện.

Nếu chương trình được cài đặt trên mơi trường mạng hay cĩ một trang Web của bệnh viện trên mạng Internet để giúp cho người thân của bệnh nhân cĩ thể

theo dõi việc điều trị của người thân của mình tại bệnh viện mà khơng nhất thiết

phải đến bệnh viện. Điều quan trong nữa là đối với những bệnh nhân phải chuyển

bệnh viện (ví dụ bệnh nhân cấp cứu chuyển từ Nha Trang đi Thành Phố Hồ chí

Minh), trong một số trường hợp cấp bách như vậy khơng thể đem theo hồ sơ bệnh án ngay được thì bác sĩ nơi điều trị mới này cĩ thể truy cập trang Web của bệnh

viện mà bệnh nhân đến từ đĩ, để xem thơng tin về bệnh nhân và đưa ra phương án

điều trị hợ lý.

[1]: [2l: [3].

[4ÍI.

[S]. [6]. [7]. [8]. [9].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phạm Hữu Khang(Chủ biên)

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 tập 1,2,3

Nguyễn Văn Hồng và nhĩm tác giả Elicom

Tự học Microsoft SQL, Server 7.0 Tự học Microsoft SQL, Server 7.0

TS Trần Văn Tư - Phú Thành — Thiên Trường và nhĩm kỹ sư tin học ứn dụng

Microsoft SỌL, Server 7.0

TS Đỗ Trung Tuấn

Mơ Hình Cơ Sở Dữ Liệu

PTS Nguyễn Tiến (Dũng chủ biên) biên dịch Trần Thế San - Vũ Hữu Tường

Kỹ Năng Lập Trình Visual Basic 6 Cát Văn Thành —- Hạnh Nguyên

Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic căn bản

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0

Nguyễn Hữu Trọng

Bài giảng cơ sở đữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý Trần Thành Trai

Trần Thành Trai

Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin quản lý [10]. Nguyễn Đình Tê

[10]. Nguyễn Đình Tê

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 46 -48 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×