0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

thêm mới một tỉnh (thành) ta cĩ mã lệnh sau

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 38 -42 )

DV hỗ trợ điều yêu cầu trong |ngày

thêm mới một tỉnh (thành) ta cĩ mã lệnh sau

Trong đĩ DE là đối tượng Data Environment mà ta đã nĩi ở trên cịn

SP_NhapTinh là các hàm (hay các Stored Procedure) đã được viết và lưu trong cơ sở đữ liệu, câu lệnh truy vấn tạo mới một tỉnh như sau:

Create proc Sp_NhapTinh

@ MaTinh nchar(3), -- MaTinh và TenTinh là các tham số dầu vào của (@ TenTinh char(30) -- Stored Procedure

AS

Insert Into tb[TINH

(

MaTTinh, Ten Tĩnh MaTTinh, Ten Tĩnh

)

Values

(

(@ Ma Tinh,@ Ten Tĩnh

)

GO

Tương tự với phương Stored Procedure sửa tên tỉnh

Với việc xố một tỉnh cĩ khác chút ít việc xố một tỉnh cĩ liên quan đến các ràng buộc tồn vẹn. Việc xố một tỉnh khơng chỉ xĩa đi tỉnh đĩ, việc này phải đi kém với việc xố tất cả các huyện cũng như các xa thuộc tỉnh ngồi ra ta cịn phải xố tất các các bệnh nhân và nhân viên (cùng giấy tờ kèm theo) thuộc tỉnh cần xố. Mã lệnh cĩ dạng như sau:

-—====r Thủ tục dùng để xố một tỉnh --- CREATE PROCEDURE Šp_XoaTinh

@ Matinh nchar(), “Tham số đầu vào của Stored Procedure (@ TenTinh char(30)

_—=== Xố khám bệnh úng với bệnh nhân thuộc tỉnh DELETRE From tbIiKhamBenh

Where tblKhamBenh.MaBenhNhan 1n ( Select MaBenhNhan

From TblIBenhNhan

Where tblBenhNhan.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

“ Xố khám bệnh úng với nhân viên thuộc tỉnh

DELETE From tblkhamBenh

( Select MaNhanVien From TblNhanVien

Where tblNhanVIien.maXa In (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

---- Xĩa dùng thuốc ứng với đơn thuốc của bệnh nhân

DELETE From tblDung Thuoc

'Where ftblDungThuoc.MaDonThuoc 1n

(Select MaDon Thuoc From tblDonThuoc

Where tblDonThuoc.MaBenhNhan In (Select MaBenhNhan

From tblBenhNhan

Where tblBenhNhan.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh))))

-- Xố đơn thuốc của bệnh nhân thuộc tỉnh

DELETE From tblDon Thuoc

Where tblDonThuoc.MaBenhNhan In (Select MabenhNhan

From tblBenhNhan

Where tblBenhNhan.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

_———- Xố tạm ứng của bệnh nhân thuộc tỉnh

DELETE From tbÏTamUng

Where tbÏTamUng.MaBenhNhan In

( Select MaBenhNhan From TblBenhNhan

Where tblBenhNhan.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

DELETE From tblBenhAn

Where tblBenhAn.MaBenhNhan 1n ( Select MaBenhNhan

From TblBenhNhan

Where tblBenhNhan.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

DELETE From tblBenhNhan Where tblBenhNhan.maXa 1n

(Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh))

--- Xố dùng thuốc mà nhân viên thuộc tỉnh lập


DELETE From tblDung Thuoc

'Where ftblDungThuoc.MaDonThuoc 1n

(Select MaDon Thuoc From tblDonThuoc

Where tblDonThuoc.MaNhanVien In (Select MaNhanVien

From tblNhanVien

Where tblNhanVIen.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh))))

_—==== Xố đơn thuốc mà nhân viên lập

DELETE From tblDon Thuoc

Where tblDonThuoc.MaNhanVien 1n (Select MaNhanVien

From tblNhanVien

Where tblNhanVIen.maXa 1n (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

_——= Xố bệnh án mà nhân viên lập

DELETE From tblBenhAn

Where tblBenhAn.MaNhanVien 1n ( Select MaNhanVien

From TblNhanVien

Where tblNhanVIien.maXa In (Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh)))

DELETE From tbINhan Vien Where tblNhanVIien.maXa 1n

(Select MaXa From tblXa

Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen

'Where tblHuyen.MaTinh=(@ MaTinh))

... Xố tất cả các xã thuộc tỉnh---

DELETE From tblXa Where tblXa.MaHuyen In

(Select MaHuyen From tblHuyen 'Where tblHuyen.MaTinh = @®Matinh)

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 38 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×