0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Chương IV: THỰC HIỆN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 37 -37 )

DV hỗ trợ điều yêu cầu trong |ngày

Chương IV: THỰC HIỆN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

TRÌNH

TRÌNH

trong Visual Basic để kết nối với cơ sở dữ liệu, mơ hình nay cung cấp hầu hết các cơng cụ kết nối với cơ sở dữ liệu.

cơng cụ kết nối với cơ sở dữ liệu.

ADO TInterface: Các đối tượng ADO giao tiếp với database thơng qua

ODBC (Open Database Connectivity), chúng cĩ thể đượng sử dụng với bất kỳ loại

database nào nếu như ODBC driver hỗ trợ.

Cách kết nối với cơ sở dữ liệu: Như phần tổng quan ngơn ngữ ta đã nĩi để

ADO hoạt động được với cơ sở dữ liệu (hay để ứng dụng cĩ thể mĩc nối được với

cơ sở dữ liệu) ta phải viết mã lệnh cho ADODB kết nối với cơ sở đữ liệu. Cụ thể để ADODB kết nối với cơ sở dữ liệu BENHNHAN ta viết mã lệnh như sau:

để ADODB kết nối với cơ sở dữ liệu BENHNHAN ta viết mã lệnh như sau:

Public cn As ADODB.Connection Public Sub OpenConnectIion()

' "Tao ket noI den nguon co so du lieu

Set cn =New ADODB.Connection cn.Provider = "SQLOLEDB.I;"

cn.ConnecflonString = 7 In(egrated Security=SSPI;Persist Securlty Info=False;Initial Catalò=BENHNHAN"

cn.Open End Sub

Ở đây chúng ta khai báo biến tồn cục cấp modules CN cĩ kiểu đối tượng ADODB.Connection tức đối tượng này dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu và cĩ thể

ADODB.Connection tức đối tượng này dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu và cĩ thể

dùng ở mọi Form trong chương trình.

IV.2. CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỐI TƯỢNG ADODB

- - Open method: Đựơc sử dụng để mở một liên kết với database. Ngay sau khi tạo instance cho connection Object ta cĩ thể mở một kết nối với Data Soure để

truy xuất dữ liệu.

- Execu(e method: Cho phép thực thi một câu lệnh tác động lên data soure. Trong đĩ CommandText là chuỗi lệnh cần thức hiện, thơng qua tham số option các giá trị khác nhau quy định loại CommandText.

Giá trị | Danh hiệu hằng tương ứng Loại của CommandText 0 AdCmdUnknown Mặc định khi định nghĩa

l AdCmdText Là một câu lêngh, VD: câu lệnh SOL,

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ BỆNH NHÂN (2).DOC (Trang 37 -37 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×