0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Nguyên nhân từ phía ngân hàng

Một phần của tài liệu NH131 PPT (Trang 36 -67 )

II. Thực trạng NQH của ngân hàng Đầ uT Và Phát Triển Lào Cai

2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro hoạt tín dụng của ngân hàng đầ ut và phát triển Lào Cai

2.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng

Rủi ro tín dụng ở một ngân hàng đều có nguyên nhân đẫn đến rủi ro tín dụng, nhng nguyên nhân chủ yếu từ phía ngân hàng và nguyên nhân từ phía khách hàng là chủ yếu và thờng xảy ra nhất.

Rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng chủ yếu là do công tác thẩm định còn cha chặt chẽ thiếu chính xác, đánh giá t cách ngời vay, năng lực tài chính của ngời vay

nghiệm, vẫn cha coi trọng, xem xét kỹ các khoản vay nhỏ, công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của ngời vay còn cha chặt chẽ thờng xuyên do đó không phát hiện đợc nguy cơ doanh nghiệp bị làm ăn thua lỗ dẫn đến ngân hàng không kịp xử lí.

2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng.

Trong hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai thì nguyên nhân chủ yếu dẫn tới rủi ro tín dụng là nguyên nhân từ phía khách hàng. Theo phân tích của ngân hàng thì trong tổng số nợ khó đòi của ngân hàng ở năm 2003 là 2tỷ 149 triệu thì nguyên nhân do ngân hàng là 327 triệu còn nguyên nhân từ phía khách hàng là 1tỷ 822 triệu. Nh vậy nguyên nhân từ phía khách hàng là 84,8% chủ yếu là do: Trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh còn yếu kém, sự nắm bắt thông tin trên thị trờng chậm, năng lực tài chính còn thấp dẫn đến làm ăn thua lỗ không trả đ… ợc nợ ngân hàng. Nguyên nhân nữa là hành vi đạo đức của ngời vay tồi, cố tình lừa đảo, vay tiền không đúng mục đích với hoạt động kinh doanh đã trình vay ngân hàng…

2.3. Nguyên nhân khách quan.

Nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai chủ yếu là do cơ chế chính sách của nhà nớc và của tỉnh cha đồng bộ, có sự chồng chéo giữa các quyết định giữa các nghành, ban hành các quyết định mới làm thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự kết hpj giữa các nghành liên quan còn cha chặt chẽ đã làm ảnh h… - ởng lớn tới các doanh nghiệp dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ không trả nợ ngân hàng đúng hạn hay không trả đợc nợ. Ngoài ra một phần nhỏ thuộc về yếu tố tự nhiên làm thay đổi hay gián đoạn quá trình sản xuất lu thông hàng hoá của doanh nghiệp làm cho không thu đợc tiền theo dự định ban đầu dẫn đến không trả nợ đơc ngân hàng đúng hạn.

3. Các biện pháp Ngân Hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai đã thực hiện nhằm ngăn ngừa và xử lí rủi ro tín dụng. hiện nhằm ngăn ngừa và xử lí rủi ro tín dụng.

3.1. Các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn

- Ngân hàng đã tổ chức phân tích kết quả đầu t tín dụng đối với các dự án, doanh nghiệp trong thời gian qua, xác định cụ thể nguyên nhân khách

quan chủ quan tác động đến hiệu quả đầu t, chủ yếu đi sâu nguyên nhân chủ quan tử phía ngân hàng nhất là việc thực hiện cơ chế chính sách, qui trình nghiệp vụ, chỉnh sửa ngay những tồn tại có thể khắc phục và đề xuất kiến nghị cấp trên có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết. Kết hợp tốt phân tích xác định nguyên nhân hiệu quả đầu t với việc xử lí nâng cao chất lợnh tín dụng qua thanh tra chấn chỉnh hoạt động ngân hàng

- Ngân hàng đã chủ động tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng thẩm định dự án đầu t cũng nh quá trình xây dựng tổ chức thực hiện phơng án đầu t sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua quá trình đầu t các giai đoạn trớc và qua khảo sát kinh nghiệm ở các địa phơng khác có các loại mô hình tính chất đầu t tơng tự để tham gia có chất lợng hiệu quả vào các dự án đầu t ở Lào Cai.

- Ngân hàng cũng đã thờng xuyên đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tài chính và kiểm tra sử dụng vốn vay của các tổ chức các nhân vay vốn. Thực hiện nghiêm túc các thể lệ quy chế, quy trình nghiệp vụ trong quá trình đánh giá khách hàng, dự án, nhu cầu vay trả đích thức, kiểm soát trong quá trình sử dụng vốn vay đảm bảo mục đích đúng pháp luật, có hiệu quả.

- Ngân hàng đã chủ động kiểm soát rủi ro tín dụng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chuyển NQH theo quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN để phản ánh đúng thực trạng tín dụng. Thờng xuyên nắm bắt thông tin, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng chủ động phối hợp với khách hàng xử lý các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn ngay từ đầu.

3.2. Một số vấn đề cần tiếp tục phải thực hiện

Nhìn chung, hạn chế rủi ro tín dụng của nhân hàng Đầu T và Phát Triển Lào Cai thời gian qua đạt đợc kết quả khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục giải quyết sau.

- Cán bộ làm công tác tín dụng phải có phẩm chất đạo đức đợc nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức kinh tế thị trờng, khao học công nghệ ngân hàng, cán bộ tín dụng phải đợc trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành chuyên gia kinh tế sâu trong lĩnh vực đợc phân công theo dõi cho

phân tích đánh giá xem xét dự án, phơng án sản xuất kinh doanh và có quyết định đầu t hay không? Và xác định mức vốn vay, thời hạn đầu t chuẩn xác.

- Tổ chức tốt công tác thông tin tín dụng: trong cơ chế hiện nay, một doanh nghiệp có thể vay vốn ở nhiều tổ chức tín dụng. Do vậy, công tác thông tin tín dụng phải tăng cờng để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức tín dụng để hạn chế rủi ro tín dụng.

- Tuân thủ quy trình, quy chế cho vay, chấp hành nghiêm túc quy định về đảm bảo tiền vay, giới hạn tín dụng, mức uỷ quyền phán quyết trong cho vay và bảo lãnh đảm bảo nguyên tắc: chi cho vay khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện tín dụng theo quy định để hạn chế rủi ro chi ngân hàng. Kiên quyết không đầu t vốn đối với những khách hàng có tình hình tài chính không lành mạnh, năng lực yếu kém hoặc những dự án không xác định đợc hiệu quả, không có vốn tự có tham gia, không có đủ tài sản đảm bảo theo quy định.

- Về lãi suất cho vay: đối với các dự án trung và dài hạn áp dụng lãi suất thả nổi để hạn chế rủi ro về lãi suất, tính toán cân đối lãi suất cho vay ngắn hạn phù hợp trong từng thời điểm, đảm bảo mức chênh lệch lãi suất ròng bình quân đạt 2,5%.

- Phối hợp thờng xuyên chặt chẽ với các ngành quản lý, nâng cao kỷ luật trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, quyết toán tài chính. - Xác định rõ quyền quyết định của ngân hàng và xác định mức vốn đầu t

hợp lý: ngời bỏ vốn gia cho vay và có trách nhiệm thu hồi vốn, bảo toàn phát triển vốn. Vì vậy mọi quy định cho vay ngân hàng đều phải căn cứ vào chủ trơng chính sách, cơ chế, thực hiện đúng quy trình xét duyệt và l- ờng trớc đợc các rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa ngay từ khi quyết định cho vay. Do vậy phải cần xác định ngay từ đầu có thể cho vay hay không cho vay, định tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia cơ cấu đầu t cho phù hợp, vốn tín dụng chỉ là bổ xung. Về phía các chủ đầu t, các doanh nghiệp vay vốn cần có kế hôạch huy động nguồn vốn, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

- Duy trì thờng xuyên hoạt động của hội đồng tín dụng để phát huy trí tuệ tập thể, nhằm đa ra các quyết định đúng đắn trong việc giải quyết cho vay, xác định giới hạn tín dụng, đồng thời phải xácđịnh chế độ chính sách tách nhiệm rõ ràng, từ khâu thẩm định – tham mu – quyết định.

- Duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, thực hiện nghiêm túc các quy trình do ngân hàng trung ơng ban hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật. Xác định cơ cấu d nợ phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, hạn chế các khoản cho vay kỳ hạn dài, áp dụng cho vay lãi suất thả nổi.... Để hạn chế các rủi ro về lãi suất dẫn đến rủi ro tín dụng.

Chơng III : Một số giải pháp và kiến nghị

I. Định hớng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.

tới.

Hoạt động tín dụng chịu rất nhiều ảnh hởng của các yếu tố bên ngoài, có thể thúc đẩy hay trì hoãn sự phát triển của hoạt động tín dụng. Dự báo đợc các

yếu tố tác động môi trờng bên ngoài sẽ giúp cho ngân hàng hoạt động một cách chủ động hơn, tránh đợc những rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng, nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng ngân hàng.

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển cao trong năm 2004 so với các nớc trong khu vực, tình hình chính trị xã hội ổn định điều này khuyến khích các nhà đầu t tiếp tục đầu t vào tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các doanh nghiệp t nhân. Sự thực thi của luật doanh nghiệp vào 1/1/2000 cũng đã tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động của các doanh nghiệp.

- nhu cầu vốn của nền kinh tế tỉnh Lào Cai trong các năm tới sẽ tăng mạnh, ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng cho vay. Các ngành mũi nhọn của tỉnh nh đầu t vào du lịch, nhu cầu vốn cho các nhà đầu t xuất nhập khẩu, các nhà máy xi măng, nhu cầu mởi rộng đ- ờng xá giao thông... sẽ rất cần vốn của ngân hàng có vốn trung và dài hạn. - cơ chế chính sách nhà nớc tiếp tục đợc ban hành theo hớng thông thoáng

hơn, tạo điều kiện tối đa cho các ngân hàng thơng mại trong việc cấp tín dụng đến khách hàng. Mức giới hạn cho vay tối đa đối với một khách hàng tăng lên 315 tỉ VND là điều kiện rất tốt để các chi nhánh tăng d nợ đối với khách hàng lớn trên địa bàn.

- xu hớng tiếp tục đầu t vào các ngành mũi nhọn nh giao thông vận tải, các nhà máy lớn, các công ty xây dựng...và sẽ có sự đầu t mới vào lĩnh vực xuất nhập khẩu do Lào Cai vừa mở rộng cửa khẩu, tập trung vào lợi thế cửa khẩu của tỉnh giáp với Trung Quốc. Đây là tiềm năng có thể là lớn nhất của tỉnh về lâu về dài.

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính sẽ khó khăn về hoạt động tín dụng và hoạt động huy động vốn trớc những cơ hội mà tỉnh Lào Cai đem lại.

Nhìn chung là có rất nhiều cơ hội cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai đợc mở rộng, gần nh không có nhiều khó khăn lắm, nhng với sự phát triển mạnh nh tỉnh Lào Cai thì nhu cầu vốn đang tăng rất mạnh song nguồn huy động không thể đáp ứng hết đợc do đó hoạt động tín

dụng cần phải đợc nâng cao, tránh cho vay ồ ạt, phân tích kỹ lỡng trớc khi cho vay sẽ gây lên rủi ro tín dụng lớn cho ngân hàng.

2. Định hớng phát triển nhiệm vụ tín dụng trong thời gian tới

Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai đã phân tích kỹ lỡng những mặt yếu kém của hoạt động tín dụng những năm trớc và đề ra hớng cho năm tới.

- Nâng cao chất lợng tín dụng, đào tạo cán bộ tín dụng cả về trình độ lẫn đạo đức.Tập trung chú trọng vào công tác thẩm định, tuân thủ chặt chẽ thủ tục qui trình xét duyệt cho vay, lành mạnh hoá hệ thống tài chính - Đa dạng hoá hoạt động tín dụng trên nguyên tắc phát huy lợi thế trên lĩnh

vực hoạt động đầu t, chú trọng hơn tow việc đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hanj của các công ty lớn.

- Không ngừng tăng trởng vốn bằng nhiều giải pháp thích hợp đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăm của tỉnh.

- Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai chủ trơng mở rộng và đa dạng hoá các loại hình tín dụng nhằm đáp ứng vốn kịp thời, dày đủ nhu cầu vốn của tỉnh trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả, đổi mới hoạt động tín dụng theo hớng giảm thiểu các thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho ngời có nhu cầu vay vốn và có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, trả đợc nợ ngân hàng, dợc tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi và dễ dàng. Tích cực tìm kiềm khách hàng, cùng với doanh nghiệp ngiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn và quản lí dự án đầu t. Thực hiện có hiệu quả chơng trình tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song song với việc mở rộng tín dụng ngân hàng chú trọng nâng cao chất lợng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức an toàn, tìm cách thu hồi nợ khó đòi, không để nợ khoanh xuất hiện nhằm giải phóng tối đa nguồn vốn cho đầu t tín dụng.

II. Một số biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai

1. Kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại một số n-ớc trên thế giới ớc trên thế giới

ở Canada, để giúp các Ngân hàng, các nhà đầu t có đợc những thông tin tin cậy và cần thiết, ngời ta đã thành lập các công ty chuyên kinh doanh thông tin tín dụng. Một trong các công ty hàng đầu về thông tin tín dụng đó là “services finances Ben” công ty Ben thu nhập thông tin tín dụng để cung cấp cho các Ngân hàng thơng mại theo cách sau.

Trớc hết, cần tra cứu những thông tin đã có đợc cập nhập và lu trữ một cách khoa học. Bớc tiệp theo, thu nhập qua các việc nghiên cứu và tài liệu, tin tức của các cơ quan và các tổ chức dịch vụ của Nhà nớc nhu cơ quan thống kê, tài chính, thuế...đồng thời cũng phải quan tâm đến thông tin bên ngoài nh báo chí, các nhà cung cấp, khách hàng...

Công ty Ben cũng thu thập thông tin từ việc điều tra tại chỗ các nhân viên điều tra thông tin tín dụng phải là ngời chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, khi đã tiếp xúc phải sử dụng các phơng pháp để phỏng vấn ban điều hành doanh nghiệp. Điều quan trọng là sau cuộc tiếp xúc, nhân viên thông tin tín dụng phải có khả năng nhận xét.

Cuối cùng, Công ty Ben sẽ phân tích tổng hợp các thông tin đã có và tiến hành “phân tích rủi ro tín dụng” cung cấp cho các Ngân hàng.

1.2. Kinh nghiệm Ngân hàng Dresner(Đức)

Dresner là một trong các Ngân hàng thơng mại hàng đầu của Cộng hoà Liên bang Đức. Khi thực hiện cấp các khoản tín dụng cho các công ty, Ngân hàng đã sử dụng một hệ thống đánh giá cho điểm khách hàng đã đợc vi tính hoá. Việc cho điểm khách hàng đợc củng cố thêm bằng việc cho điểm theo ngành kinh tế: Khi có một hiện tợng kinh té bất lợi ở một ngành nào đó, thì hệ thống sẽ tự động hạ điểm của tất cả các khách hàng là các công ty đang hoạt động trong ngành kinh tế đó. Đối với các khách hàng là ngời nớc ngoài, để hỗ trợ cho hệ thống đánh giá điểm nói trên, Ngân hàng còn sử dụng việc cho điểm có tính đến đặc trng của mỗi nớc cụ thể. Việc đánh giá rủi ro theo nớc dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá cho điểm theo nó trong những năm qua đã đem lại hiệu quả rất cao.

Một phần của tài liệu NH131 PPT (Trang 36 -67 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×