0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Tốc độ khô (thử nghiệm trên da).

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT THÀNH PHẦN SỮA TRONG LOTION DƯỠNG DA.DOC (Trang 32 -33 )

- Không có vật bất thường.

- Không gây phản ứng phụ trên da như: rát, ứng đỏ, ngứa... - Màu sắc.

- Mùi. b) Đo độ pH

Năm 2002, một nhóm nghiên cứu của IUPAC đã thống nhất đề nghị đưa pH vào trong hệ thông đơn vị đo lường quốc tế (SD).

pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hidro (H") trong dung dịch và

vì vậy là độ axit hay bazơ của nó. Mặc dù pH không có đơn vị đo, nhưng nó

không phải là thang đo ngẫu nhiên, số đo sinh ra từ định nghĩa dựa trên độ hoạt động của các 1on hidro trong dung dịch.

Công thức để tính pH là:

pH = - logi[H ]

[H'] biểu thị độ hoạt động của các ion H' (hay chính xác hơn là [ H:O']. tức các Ion hidronium), được do theo mol trên lít (còn gọi là phân tử gam). Giá trỊ pH trung hòa không chính xác bằng 7; chỉ ngầm ý là nồng độ các ion H' là chính xác bằng 1.107 mol/I. Tuy nhiên, các giá trị là đủ gần để pH trung hòa là 7.00 tới ba chữ số đáng kế nhất, nó là đủ gần để người ta coi nó chính xác băng 7. Trong mẫu đo dung dịch không chứa nước hay ở các điều kiện không tiêu chuẩn, thì giá trị pH trung hòa thậm chí có thê không gần với 7.

pH có thê được đo:

- Băng cách bổ sung chất chỉ thị pH (các chất chỉ thị phố biến là giấy quỳ, phenolphthalein, metyl da cam và xanh bromothymol).

- Băng cách sử dụng máy đo pH cùng với các điện cực có chọn lựa pH. Tuy nhiên đo độ nhớt của dung dịch cao nên khó thực hiện bằng các chỉ thị màu, nên quá trình khảo sát chủ yếu sử dụng máy đo pH.

Tùy theo yêu cầu của mẫu đo pH ở nồng độ 1%, 5% hay nguyên mẫu mà pha loãng mẫu đúng theo yêu cầu.

Ý nghĩa của việc đo độ pH

- Đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn ở mức an toàn (pH=?).

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT THÀNH PHẦN SỮA TRONG LOTION DƯỠNG DA.DOC (Trang 32 -33 )

×