0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

THIẾT KẾ CÁC HÀM VÀ THỦ TỤC DÙNG CHUNG

Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 43 -44 )

<Trong giai đoạn thiết kế, việc định hướng thiết kế các hàm, thủ tục, cũng như tổ chức package, trigger database sẽ làm tăng tính thống nhất xử lý và tái sử dụng trong hệ thống. Cần hiểu rất rõ các quy trình xử lý tổng thể và các mối liên quan trong toàn bộ hệ thống để xác định các loại thủ tục, hàm cần thiết. Phần thiết kế sẽ quyết định các tên hàm, đặc tả các chi tiết xử lý bằng cách sử dụng ký pháp như sơ đồ luồng sự kiện, sơ đồ khối, các luồng dữ liệu liên quan, các tham số vào ra, lời gọi, các nơi gọi cần gọi.>

HỒ SƠ KHẢO SÁT ... 1

PHẦN I. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ... 1

I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC ... 1

II. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH ... 1

III. QUI TRÌNH QUẢN LÝ ... 2

a. Quy trình lập kế hoạch mua hàng ... 4

IV. PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ ... 5

V. MẪU BIỂU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA ... 5

PHẦN II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ... 6

I. QUI TRÌNH QUẢN LÝ ... 6

II. MẪU BIỂU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA ... 6

III. CÁC THAY ĐỔI CHÍNH ... 6

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ... 7

I. THỜI GIAN / KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ... 7

II. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ ... 7

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ ... 7

I. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN ... 7

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ... 7

III. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ... 8

MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH ... 9

I. CÁC SƠ ĐỒ QUI TRÌNH XỬ LÝ CHI TIẾT VÀ DIỄN GIẢI ... 10

II. CÁC SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU VÀ DIỄN GIẢI ... 11

PHẦN II. MÔ HÌNH CHỨC NĂNG ... 15

I. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG ... 15

II. PHÂN TÍCH CHI TIẾT THỰC THỂ ... 25

MẪU HỒ SƠ THIẾT KẾ ... 32

PHẦN I. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ ... 32

I. PHÂN CHIA HỆ THỐNG THÀNH CÁC PHÂN HỆ ... 32

II. XÁC ĐỊNH CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRÊN MÁY VÀ THỦ CÔNG ... 32

III. LƯỢC ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ... 32

IV. LỰA CHỌN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG ... 32

PHẦN II. THIẾT KẾ KIỂM SOÁT ... 32

I. KIỂM TRA DỮ LIỆU - ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC ... 32

II. THIẾT KẾ AN TOÀN ... 32

III. KIỂM TRA DỮ LIỆU - BẢO MẬT ... 33

PHẦN III. THIẾT KẾ DỮ LIỆU ... 33

I. MÔ HÌNH DỮ LIỆU TỔNG THỂ ... 41

II. THIẾT KẾ CHI TIẾT THỰC THỂ ... 41

PHẦN IV. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ... 41

I. THIẾT KẾ MENU - MÔ HÌNH CHỨC NĂNG TỔNG THỂ ... 41

II. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ... 41

Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 43 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×