0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 41 -43 )

1. Tên module (.prg) 2. Mục đích.

3. Các yêu cầu nghiệp vụ 4. Các bảng dữ liệu liên quan

5. Giao diện

Vẽ giao diện màn hình nhập dữ liệu cho Form.

Các Form nhập dạng brow theo chuẩn: Thứ tự từ trái sang theo thứ tự ưu tiên cần thiết của trường đó. Các trường cần nhập giá trị trước sẽ để trái. Các trường cần hiện minh hoạ để bên cạnh.

Các form nhập dạng 1 bản ghi hoặc master_ detail:

- Phần master sẽ phân bổ dọc thành một hoặc hai phần (nếu có nhiều trường). Các trường có giá trị trước được nhập trước, bên trên, các trường hiện để minh hoạ có thể đặt bên cạnh. Ví dụ:

Mã ĐTNT : 00000111111 Họ Tên : Nguyễn Văn A

Thứ tự các trường nhập phải theo một thứ tự: Từ trên trái xuống sau đó từ trên phải xuống. Hoặc Từ trái sang phải sau đó xuống trái, sang phải. Các trường có ý nghĩa bổ trợ cho nhau nên để gần nhau (Kể cả các trường chỉ hiện).

- Phần detail:

Thứ tự từ trái sang theo thứ tự ưu tiên cần giá trị của trường đó: Các trường cần nhập giá trị trước sẽ để trái. Các trường cần hiện minh hoạ để bên cạnh hoặc để trên master.

6. Các xử lý

Nhập, sửa dữ liệu

Mô tả cho từng trường trên giao diện với đầy đủ các nội dung sau: - Format (Nếu có)

- Giá trị default.

- Các kiểm tra: Not null , Format, độ rộng, giới hạn giá trị, các ràng buộc Forein key và điều kiện từ các trường, bảng khác.

- Lookup: Điều kiện và lookup từ trường, bảng nào. Các trường cần hiện cho màn hình Lookup lấy giá trị.

- Được tính toán như thế nào (nếu có) chỉ rõ cách tính, công thức tính lấy từ các trường nào, bảng nào, kiểm tra tính toán.

- Nếu là trường hiện cho minh hoạ (Lấy từ trường nào, bảng nào, theo điều kiện gì? )

Query dữ liệu

- Các giá trị trường và điều kiện để query dữ liệu từ các bảng ra Form. - VD: Trong Form nhập tờ khai khi nhập mã ĐTNT nếu đã có Tờ khai của

ĐTNT thì sẽ query ra tờ khai của ĐTNT đó. Nếu chưa có tờ khai thì chỉ query ra tên, địa chỉ… của ĐTNT đó.

Ghi dữ liệu

- Các kiểm tra và xử lý theo khoá chính của các bảng cần ghi dữ liệu: Nếu trùng khoá sẽ xoá và insert hay update dữ liệu tránh trùng bản ghi.

- Các thông tin từ trường nào trên giao diện sẽ được cập nhật vào bảng nào, column nào.

- Các trường không thể hiện trên giao diện cần được tính toán và ghi vào Database như thế nào.

Xoá dữ liệu

- Các xử lý xoá hoặc update các column, bản ghi liên quan.

- Cách tính số liệu trên các cột của REPORT (Tính từ cột nào, Bảng nào, Công thức... ), điều kiện lấy dữ liệu.

- Tham số truyền vào là gì? 7. Tra cứu.


Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 41 -43 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×