0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

PHÂN TÍCH CHI TIẾT THỰC THỂ

Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 25 -32 )

a. Thực thể Loại thiết bị

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin chi tiết của từng loại thiết bị

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã loại thiết bị N CHAR 10

Tên loại thiết bị N CHAR 50

3. Khóa chính

Mã loại thiết bị

4. Khóa duy nhất

Mã loại thiết bị

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Báo cáo sử dụng, cho thuê thiết bị chi tiết

Có tham gia vào khóa chính

Phải Một hoặc nhiều Tỉ lệ hỏng hóc trung bình Có tham gia vào khóa chính

b. Thực thể Loại linh kiện

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin chi tiết của từng loại linh kiện

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã loại linh kiện N CHAR 10

Tên loại linh kiện N CHAR 50

3. Khóa chính

Mã loại linh kiện

4. Khóa duy nhất

Mã loại linh kiện

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Báo cáo kho chi tiết Có tham gia vào khóa chính Phải Một hoặc nhiều Tỉ lệ hỏng hóc trung

bình

Có tham gia vào khóa chính

Phải Một hoặc nhiều Đơn đặt hàng chi tiết Có tham gia vào khóa chính

c. Thực thể Tỉ lệ hỏng hóc trung bình

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về tỉ lệ hỏng hóc trung bình một năm của một loại linh kiện trong một loại thiết bị

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính chọnTùy Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã loại linh kiện N CHAR 10 Mã loại linh kiện

Mã loại thiết bị N CHAR 10 Mã loại thiết bị

Năm N NUMBER 5 Năm thống kê

Tỉ lệ hỏng hóc TB N DECIMAL 5 Tỉ lệ hỏng hóc

trung bình

3. Khóa chính

Mã loại linh kiện, Mã loại thiết bị, Năm

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ


Phải Thuộc Một và chỉ một Loại linh kiện Không tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Loại thiết bị Không tham gia vào khóa chính

d. Thực thể Báo cáo sử dụng, cho thuê thiết bị

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về các báo cáo về các loại thiết bị được sử dụng hoặc cho thuê

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính Tùy chọn Khuôn

dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo cáo N CHAR 8 Số của báo cáo

Ngày lập N DATE 8 Ngày lập báo cáo

3. Khóa chính

Số báo cáo

4. Khóa duy nhất

Số báo cáo

5 Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Báo cáo sử dụng, cho thuê thiết bị chi tiết

Có tham gia vào khóa chính

e. Thực thể Báo cáo sử dụng, cho thuê thiết bị chi tiết

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin chi tiết của từng loại thiết bị được sử dụng hoặc cho thuê

2. Các thuộc tính

Tên thuộc

tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo cáo N NUNBER 8 Số của báo cáo

Mã loại thiết

bị N CHAR 10 Mã loại thiết bị

Số lượng N NUMBER 5 Số lượng từng loại

thiết bị

3. Khóa chính

Số báo cáo, Mã loại thiết bị

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ

Phải Thuộc Một và chỉ một Báo cáo sử dụng, cho thuê thiết bị Không tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Loại thiết bị Không tham gia vào khóa chính

f. Thực thể Báo cáo kho

1.

Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về các báo cáo kho

2. Các thuộc tính

Tên thuộc

tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo cáo N CHAR 8 Số của báo cáo

Ngày lập N DATE 8 Ngày lập báo cáo

3. Khóa chính

Số báo cáo

4. Khóa duy nhất

Số báo cáo

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Báo cáo kho chi tiết Có tham gia vào khóa chính

g. Thực thể Báo cáo kho chi tiết

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin chi tiết của từng loại linh kiện được lưu trữ trong kho

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính

Tùy

chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo cáo N NUMBER 8 Số của báo cáo

Mã loại linh

kiện N CHAR 10 Loại linh kiện

Số lượng N NUMBER 5 Số lượng từng loại

linh kiện

3. Khóa chính

Số báo cáo, Mã loại linh kiện

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ

Phải Thuộc Một và chỉ một Báo cáo kho Không tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Loại linh kiện Không tham gia vào

khóa chính

h. Thực thể Đơn hàng

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về các đơn đặt hàng

2. Các thuộc tính

Tên thuộc

tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã đơn hàng N CHAR 10 Mã của đơn đặt hàng

Ngày lập N DATE 8 Ngày lập đơn đặt hàng

Ngày đặt N DATE 8 Ngày đặt đơn đặt

hàng Mã nhà cung cấp N CHAR 10 Mã nhà cung cấp

3. Khóa chính

Mã đơn hàng

4. Khóa duy nhất

Mã đơn hàng

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Đơn hàng chi tiết Có tham gia vào khóa chính

Phải Thuộc Một và chỉ một Nhà cung cấp Không tham gia vào khóa chính

i. Thực thể Đơn hàng chi tiết

1. Mục đích sử dụng


Lưu trữ các thông tin chi tiết của từng loại linh kiện trong đơn đặt hàng

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính

Tùy

chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã đơn đặt

hàng N CHAR 10

Mã của đơn đặt hàng Mã loại linh

kiện N CHAR 10 Mã loại linh kiện

Số lượng N NUMBER 5 Số lượng từng loại

linh kiện

Đơn giá N NUMBER 12 Giá tiền của loại linh kiện

Thời hạn giao

hàng N NUMBER 3 Thời hạn giao hàng

Ngày giao Y DATE 8 Ngày giao

3. Khóa chính

Mã đơn đặt hàng, Mã loại linh kiện

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ

Phải Thuộc Một và chỉ một Đơn đặt hàng Không tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Loại linh kiện Không tham gia vào khóa chính

k. Thực thể Bảng báo giá

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về các bảng báo giá và thời hạn cung cấp của các nhà cung cấp

2. Các thuộc tính

Tên thuộc

tính Tùy chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo giá N NUMBER 8 Số của các bảng báo giá

Ngày lập N DATE 8 Ngày lập bảng báo giá

Ngày nhận Y DATE 8 Ngày nhận bảng

báo giá Mã nhà cung cấp N CHAR 10 Mã nhà cung cấp

3. Khóa chính

Số báo giá

4. Khóa duy nhất

Số báo giá

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Bảng báo giá chi tiết Có tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Nhà cung cấp Không tham gia vào

khóa chính

l. Thực thể Bảng báo giá chi tiết

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin chào hàng của nhà cung cấp về giá và thời hạn cung cấp của từng loại linh kiện

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính

Tùy

chọn Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Số báo giá N NUMBER 8 Số của các bảng báo giá

Mã loại linh

kiện N CHAR 10 Mã loại linh kiện

Đơn giá N NUMBER 12 Giá của loại linh kiện

Thời hạn cung

cấp N NUMBER 3

Thời hạn cung cấp linh kiện

3. Khóa chính

Số báo giá, Mã loại linh kiện

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ

Phải Thuộc Một và chỉ một Bảng báo giá Không tham gia vào khóa chính Phải Thuộc Một và chỉ một Loại linh kiện Không tham gia vào

khóa chính

m. Thực thể Nhà cung cấp

1. Mục đích sử dụng

Lưu trữ các thông tin về nhà cung cấp

2. Các thuộc tính

Tên thuộc tính chọnTùy Khuôn dạng Độ dài Miền Chú thích

Mã nhà cung cấp N CHAR 10 Tên nhà cung cấp N CHAR 50 Địa chỉ nhà cung cấp N CHAR 70

Số điện thoại N CHAR 12

3. Khóa chính

Mã nhà cung cấp

4. Khóa duy nhất

5. Các mối quan hệ

Phải Một hoặc nhiều Bảng báo giá Không tham gia vào khóa chính Phải Một hoặc nhiều Đơn hàng Không tham gia vào

MẪU HỒ SƠ THIẾT KẾ

PHẦN I. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Một phần của tài liệu MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.DOC (Trang 25 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×