0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

d.Cảa,b,c đều đúng

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 32 -34 )

Câu 206. Nhận xét về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng?

b. Giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng NSLĐÐ xã hội còn giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sở tăng NSLĐÐ cá biệt.

c. Giá trị thặng dư siêu ngạch có thể chuyền hoá thành giá trị thặng dư tương đối.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 207. Chọn các ý đúng về đặc điểm của giá trị thặng dư siêu ngạch trong sản xuất công nghiệp:

a. Không có định ở doanh nghiệp nảo.

b. Chỉ có ở doanh nghiệp có năng suất cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội

c. Là động lực trực tiếp, mạnh mẽ của các nhà tư bản d. Cả a, b và c

Câu 208. Giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch giống nhau ở những điêm nào?

a. Đều dựa trên tiền đề tăng NSLĐ. b. Rút ngắn thời gian lao động cần thiết c. Kéo dài thời gian lao động thặng dư.

d. Cả a, b và c.

Câu 209. Chọn các ý kiên đúng khi nhận xét giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch:

a. Giá trị thặng dư tương đối do toàn bộ giai cấp tư sản thu được

b. Giá trị thăng dư siêu ngạch chỉ một số nhà tư bản đi đầu trong ứng dụng tiến bộ

kỹ thuật, giảm giá trị cá biệt.

c. Giá trị thặng dư tương đối phản ánh trực tiếp quan hệ giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, còn giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiêp của các nhà tư bản.

d. Cả a,b, c

Câu 210. Vai trò của máy móc trong quá trình tạo ra giá trị thăng dư, chọn ý đúng: a. Máy móc là nguồn góc của giá trị thặng dư

b. Máy móc là tiền đề vật chất cho việc tạo ra giá trị thặng dư

c. Máy móc và sức lao động đều tạo ra giá trị thăng dư

d. Máy móc là yếu tô quyết định để tạo ra giá trị thặng dư Câu 211. Nên kinh tế tri thức được xem là:

a. Một phương thức sản xuất mới

b. Một hình thái kinh tế - xã hội mới

c. Một giai đoạn mới của CNT hiện đại

d. Một nắc thang phát triển của lực lượng sản xuất Câu 212. Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu?

a. Hai khâu : sản xuất - tiêu dùng

b. Ba khâu: sản xuất - phân phối - tiêu dùng

c. Bốn khâu: sản xuất - phân phối -trao đổi - tiêu dùng

d. Năm khâu: sản xuất - lưu thông - phân phối - trao đổi - tiêu dùng

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 32 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×