0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Câu 187 Khi nào tiền tệ biến thành tư bản?

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 29 -31 )

a. Có lượng tiền tệ đủ lớn

b. Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh c. Sức lao động trở thành hàng hoá d. Dùng tiền để buôn bán mua rẻ, bán đắt. Câu 188. Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây:

a. Giá trị thăng dư cũng là giá trị

b. Giá trị thăng dư và giá trị giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng trong 1 hàng hoá

c. Giá trị thăng dư là lao động thặng dư kết tỉnh

d. Cả a bvàc

Câu 189. Chọn định nghĩa chính xác về tư bản:

a. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thăng dư

b. Tư bản là tiền và TLSX của nhà tư bản để tạo ra giá trị thặng dư

c. Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê d. Tư bản là tiền đẻ ra tiền

Câu 190. Giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào tạo ra giá trị của sản phẩm mới. Chọn các ý đúng dưới dây:

a. Tham gia tạo thành giá trị mới của sản phẩm

c. Chỉ tham gia vào tạo thành giá trị của sản phẩm mới d. Cả b vàc

Câu 191. Trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, giá trị TLSX đã tiêu dùng sẽ như thế nào? Trường hợp nào sat?

a. Được tái sản xuất

b. Không được tái sản xuất c. Được bù đắp

d. Được lao động cụ thể của người sản xuất hàng hoá bảo tồn và chuyển vảo giá trị của sản phâm mới

Câu 192. Tư bản bắt biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò thế nào trong quá trình sản xuât giá trị thặng dư? Chọn các ý không đúng dưới đây:

a. Tư bản bất biến (c) là điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư b. Tư bản khả biến là nguồn gốc của giá trị thặng dư

c. Cả c và v có vai frò ngang nhau trong quá trình tạo ra giá trị thăng dư d. Cả a và b

Câu 193. Cho biết ý nghĩa của việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá của C.Mác. Chọn các ý đúng dưới đây:

a. Chia tư bản thành tư bản bất biễn và khả biến

b. Giải thích quá trình chuyên giá trị cũ sang sản phâm và tạo ra giá trỊ mới của sản phâm

c. Hình thành công thức giá trị hàng hoá = c + v + m

d. Cả a,b, c

Câu 194. Các công thức tính tỷ suất giá trị thặng dư dưới đây, công thức nào đúng? m

am= xI1I00%

V

Thời gian lao động thặng dư

b.m'= x~0.(%)

Thời gian lao động cân thiết Lao động thặng dư

c.m= ~7†00 (%)

Lao động cần thiết

Câu 195. Muốn tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhà tư bản có thể sử dụng nhiều cách. Chọn các ý đúng dưới đây:

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×