0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Câu 161 Sản xuất hàng hoá ra đời khi:

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 25 -26 )

a. Có sự phân công lao động xã hội b. Có sự giao lưu, buôn bán

e. Có chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau về TLSX

d. Cả a và c

Câu 162. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế:

a. Quy luật kinh tế là quy luật xã hội do con người đặt ra

b. Là quy luật khách quan phát sinh tác dụng qua hoạt động kinh tế của con người

c. Quy luật kinh tế có tính lịch sử

d. Cả b và c

Câu 163. Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi: a. Công dụng của hàng hoá

b. Quan hệ cung - cầu về hàng hoá

c. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá

d.Cảa,b,c

Câu 164. Giá cả của hàng hoá là:

a. Sự thoả thuận g1ữa người mua và người bán b. Sự biểu hiện băng tiền của giá trị

c. Số tiền người mua phải trả cho người bán

d. Giá tiền đã in trên sản phẩm hoặc người bán quy định

Câu 165. Nhân tố nào có ảnh hưởng đến số lượng giá trị của đơn vị hàng hoá? Chọn ý đúng nhất trong các ý sau:

a. Năng suất lao động c. Các điều kiện tự nhiên b. Cường độ lao động d. Cả a và c

a. Giá trị của nó chuyền dân vào sản phẩm qua khấu hao b. Giá trị của nó lớn lên trong quá trình sản xuất

¬ Giá trị của nó không thay đối về lượng và được chuyển nguyên vẹn sang sản phầm

d. Giá trị của nó không thay đổi và được chuyên ngay sang sản phẩm sau một chu kỳ sản xuât

Câu 167. Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động: a. Nó tồn tại trong con người

Một phần của tài liệu PHAN 2 KINH TE CHINH TRI(1).DOC (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×