0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1 Chứng từ sử dụng

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 51 -53 )

3.1. Chứng từ sử dụng

Để theo dõi hạch toán thuế TTĐB, các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB sử dụng các hoá đơn, chứng từ sau.

-Hoá đơn GTGT Mẫu số: 01/GTKT - 3LL -Tờ khai thuế nhập khẩu (nếu có)

-Biên lai nộp thuếTTĐB -Phiếu thu, phiếu chi

- Giấy báo Nợ, báo Có

3.2. Tài khoản sử dụng

Tài khoản 3332 “Thuế tiêu thụ đặc biệt”

Số thuế TTĐB đã nộp thừa đầu kỳ Số thuế TTĐB còn phải nộp đầu kỳ

- Số thuế TTĐB đã nộp vào NSNN - Số thuế TTĐB được miễn giảm, được hoàn

- Số thuế TTĐB phải nộp vào NSNN

Số thuế TTĐB còn phải nộp đầu kỳ

3.3. Nguyên tắc hạch toán

- Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp thuế TTĐB đối với hàng hoá này ở khâu sản xuất. Trường hợp nhập khẩu mặt hàng chịu thuế TTĐB thì phải nộp thuế TTĐB tại nơi kê khai nhập khẩu

- Các cơ sở sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp thuế TTĐB và thuế GTGT khi cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng.

-Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì khi kê khai thuế TTĐB phải nộp ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp.

73

3.5. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ thuế tiêu thụ đặc biệt

-Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT, ghi.

Nợ TK 111, 112, 131,... Tổng giá thanh toán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

- Khi phản ánh số thuế TTĐB phải nộp vào NSNN, ghi. Nợ TK 511,

Có TK 3332 - Thuế TTĐB -Khi nộp thuế TTĐB vào NSNN, ghi.

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB Có TK 111, 112,

- Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu kế toán phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế nhập khẩu và thuế TTĐB , ghi.

Nợ TK 152, 156, 211,... Có TK 111, 112, 331,...

Có TK 3332 - Thuế TTĐB phải nộp

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (Thuế nhập khẩu)

Nếu hàng hoá nhập khẩu thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, ghi.

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu Khi nộp thuế TTĐB, thuế nhập khẩu vào NSNN, ghi.

Nợ TK 3333 - Thuế nhập khẩu (Chi tiết thuế NK) Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB phải nộp

Có TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

- Nếu hàng tạm nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng xuất khẩu. Số thuế TTĐB được NSNN hoàn lại, ghi.

Nợ TK 111, 112 - Nếu được hoàn lại bằng tiền Nợ TK 3332 - Nếu trừ vào số thuế TTĐB phải nộp

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 711 - Thu nhập khác

-Trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khaibáo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo, trong quá trình nhập khẩu hàng bị hư hỏng, mất có lý do xác

74 đáng, đã nộp thuế TTĐB thì số thuế TTĐB nộp thừa đó được NSNN hoàn lại, ghi.

Nợ TK 111, 112 - Nếu được hoàn lại bằng tiền

Nợ TK 3332 - Nếu trừ vào số thuế TTĐB phải nộp kỳ sau Có TK 152, 156, 211,... Nếu hàng hoá chưa xuất bán Có TK 632 - Nếu hàng hoá đã bán

-Cơ sở sản xuất kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản có số thuế TTĐB nộp thừa. Số thuế TTĐB nộp thừa được NSNN hoàn lại bằng tiền, ghi.

Nợ TK 111, 112

Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Nếu cơ sở SXKD hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ bị lỗ thì được xét miễn giảm thuế TTĐB. Số thuế TTĐB được miễn giảm được trừ vào số thuế TTĐB phải nộp của kỳ sau, ghi.

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 711 - Thu nhập khác

-Trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng vì lý do nào đó buộc phải xuất trả lại nước ngoài thì số thuế TTĐB đã nộp đối với hàng xuất trả lại nước ngoài, ghi.

+ Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu trả lại người bán, ghi. Nợ TK 331 - Phải trả người bán

Có TK 152, 156, 211,...

+ Số thuế TTĐB được NSNN hoàn lại bằng tiền hoặc trừ vào số thuế TTĐB phải nộp kỳ sau, ghi.

Nợ TK 111,112

Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Có TK 152, 156, 211,...

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 51 -53 )

×