0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

So sánh biến đổi wavelet ADL với biến đổi wavelet thẳng

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP WAVELET ĐỊNH HƯỚNG (Trang 72 -74 )

3.7 Biến đổi wavelet ADL

3.7.2 So sánh biến đổi wavelet ADL với biến đổi wavelet thẳng

- Giá trị PSNR và khả năng mở rộng không gian: Biến đổi wavelet ADL giữ được tương đương đổi wavelet thẳng.

- Khả năng khôi phục đặc tính hướng của ảnh: Do khả năng tương thích với các đặc tính hướng của tín hiệu, biến đổi wavelet ADL hướng tới khôi phục các cạnh của ảnh tốt hơn biến đổi wavelet 2D thẳng ở cùng tốc độ bit.

71

(b)Biến đổi wavelet ADL

Hình 3-15 So sánh nh gi i mã tả ả ở ốc độ 0.3bpp dùng b lộ ọc 5/3

Ảnh giải mã bởi biến đổi wavelet thẳng có biến dạng ở phần khăn và quần, thậm chí thay đổi hướng so với ảnh gốc. Rõ ràng, có thể thấy ảnh bị nhoè. Ngược lại, ảnh giải mã bằng biến đổi wavelet ADL loại bỏ hầu hết các nhiễu trên, khôi phục khá hoàn thiện thông tin về hướng trong ảnh.

- Tỷ lệ biến dạng:

Mặc dù cây phân đoạn của ADL tối ưu cho tỷ lệ, hiệu suất tỷ lệ biến dạng của mã hoá ảnh dựa trên biến đổi ADL vẫn nhanh hơn trong kho ng tả ốc độ bit r ng. ộ

Hình 8 so sánh t l bi n d ng c a dòng mã hoá ADL không gian tỷ ệ ế ạ ủ ối ưu ở ố t c độ bit trung bình 0.6 bpp v i biớ ến đổi wavelet 2D th ng. Ch khi tẳ ỉ ốc độ bit c c th p ự ấ

72

Hình 3-16 PSNR cĐồthị ủa biến đổi wavelet th ng và wavelet ADL ẳ

- Độ phức tạp:

Rõ ràng, mã hoá nh d a trên biả ự ến đổi ADL ph c tứ ạp hơn do phải tính cây phân

đoạn  và tìm hướng dự đoán tối ưu cho mỗi node cuối. Tuy nhiên, độ phức tạp của bộ giải mã ADL có thể tương đương với bộ giải mã wavelet thẳng do hướng lifting tối ưu coi như thông tin phụ. Thiết kế bất đối xứng của ADL phù hợp với một vài ứng dụng internet và wireless hướng đến hiệu quả cao nhất của tỷ lệ biến dạnng mà

không làm tăng độ phức tạp của bộ giải mã.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP WAVELET ĐỊNH HƯỚNG (Trang 72 -74 )

×