0

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Một phần của tài liệu LUAT KINH TE.DOC (Trang 38-38 )

- Trước hêt, quan niệm muôn duy trì doanh nghiệp nhà nước trong tât cả các

ngành, với ý muôn bảo đảm sự chủ đạo của kinh tê nhà nước, giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa.

Cần thấy rằng, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là do toàn bộ hệ thống các

ngành, lĩnh vực thuộc kinh tế nhà nước quyết định, chứ không riêng doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, cũng không thể quan niệm vai trò chủ đạo của

kinh tế nhà nước tách rời hệ thống chính trị. Khi đã xây dựng được hệ thống chính trị vững mạnh thì mọi thành phân kinh tế đều là công cụ của Nhà nước.

Khi kinh tế nhà nước nắm những ngành và lĩnh vực quyết định của nền kinh

tế, mà kinh tế dân doanh có một tỷ trọng lớn, thì phải coi đây là điều đáng

mừng, vì chúng ta đã phát huy được mọi tiềm năng của kinh tế dân doanh,

động viên được sức mạnh của cả dân tộc vào mặt trận kinh tÉ.

- Việc cải cách doanh nghiệp nhà nước chậm chạp còn do Nhà nước vẫn duy trì những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp của mình, mà không doanh nghiệp nào dại dột từ chối những ân huệ đó; trong khi người có quyền ban phát lại có tâm lý muốn duy trì cơ chế này.

- Đáng chú ý là, trong thời gian thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước, lại đồng thời diễn ra việc thành lập mới một số những doanh nghiệp nhà nước một cách không hợp lý, không đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước vì những doanh nghiệp mới này không hội đủ các điều kiện quy định.

- Việc chuyên giao một số doanh nghiệp nhà nước do địa phương hiện đang quản lý về cho tổng công ty nhà nước, trong đó có những doanh nghiệp quy mô nhỏ, thua lỗ kéo dài, lẽ ra phải chuyển đối sở hữu, hoặc cho phá sản. Thực chất việc làm này là đây gánh nặng từ địa phương về tổng công ty, nhưng tông công ty lại có lợi vì quy mô lớn hơn sẽ được bồ sung thêm vốn, còn nếu kinh doanh không hiệu quả thì đã có ngân sách nhà nước gánh chịu.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước là một yêu cầu tất yếu. nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tê quôc tê hiện nay. Bởi thê, không có cách nào khác cân phải xóa bỏ bao câp, đưa doanh nghiệp nhà nước ra cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Muốn vậy. phải tô chức lại một cách cơ bản bộ máy giúp Chính phủ, các bộ.

chính quyền địa phương chỉ đạo công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước từ trên xuống dưới. Tập trung sức lành mạnh hóa tình hình tải chính doanh nghiệp nhà nước, xác định đúng giá trị doanh nghiệp, xử lý vấn đề lao động dôi dư và cơ chế quản lý doanh nghiệp trong và sau khi cỗ phần hóa.

+) Đối với doanh nghiệp tư nhân

Một phần của tài liệu LUAT KINH TE.DOC (Trang 38 -38 )