0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (48 trang)

Trong ỢTPT, bệnh thường ‹ SII]0If0]1S// S1) §ÌWÌ[SIV SJE2l

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 38 -41 )

đoạn, Mời) SjL2) đoạn như vậy được gọi là một khâu; @ [6 XI Y này thường kế tiếp nhau theo một trình tự

nhất định và có liên quan mật thiết với nhau. Trong

một số trường ỢP, những khâu sau tác động ngược

trở lại khâu trước làm cho tỉnh trạng bệnh BẺ nang

thêm, sự tác động như vậy gọi là vòng xoắn bệnh lý. TÀI dụ: trong Dệnh lợn đóng đấu mãn tính; vi khuẩn

lợn đóng dấu gây viêm nội tâm mạc, van TH DỊ loét

sui, do đó ảnh hưởng đến Ni cÚU hoàn chung Si) / I80]1<1E) S900 tử thiểu 0Xy lại gây rồi loạn chuyển hoa các chât

rÖi tác động ' trở lại 9Ie)J phi đại tim, gây suy tim; Khi

suy tim lại càng thiếu OXY, lặp lại thành một VÒng trön nhưng với Cung bậc lớn hơn, cứ như vậy gọi là vòng

5.4. Các giai đoạn phát triển của bệnh

Trong QTPT của bệnh, cơ thể có những biến đối khác với khi ở trạng thai binh thường. Các

đối khác với khi ở trạng thai binh thường. Các

Diên đói đó gọi la triệu chứng.

TC của bệnh thị muôn màu muốn vẻ, nó bao,

ðm những biến đổi về chức nang của các hệ

thống như hö hap, tuan hoán.... Diên đổi về chuyển hoa vạt chặt, biên đổi về than nhiết,

chuyển hoa vạt chặt, biên đổi về than nhiết,

đến những thay đổi về thanh phản của máu,

nước tiều va ca thay đổi về hình thai của một

sƠ CƠ Quan...

Sự biếu hiện của TC, cưỡng độ thể hiện của

chúng thương thay, đồi trong từng giai đoạn.

của bệnh, trong môi bệnh và trong cac ca the

“ Nhìn chung, QTPT của bệnh không những diễn

biến theo những quy luật nhất định mã còn có

tính giai đoạn, người ta thưởng chia ra 4 thời

kỳ cơ bản trong quá trình phát triển của bệnh.

sự phân chia này có ÿ nghĩa quan trọng trong

nghiên cứu và giúp cho quá trình chân trị bệnh

dề dàng hơn. Tuy nhiền, việc phân chia các thời kỳ cũng chỉ là tương đổi trong quả trinh

thời kỳ cũng chỉ là tương đổi trong quả trinh

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 38 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×