0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

Bản đồ thành phần cơ giới

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 26 -27 )

Trờn cơ sở ản đồ đất, ản đồ n ng húa kết hợp với kết quả phõn tớch tớnh chất vật lý đất và cỏc nghiờn cứu trong phũng, đối chiếu với những nghiờn cứu trƣớc đõy đó xõy dựng ản đồ thành phần cơ giới cho tỉnh Hải Dƣơng. Là tỉnh thuộc vựng đồng ng, đất đai của Hải Dƣơng mang nhiều đặc điểm của đất vựng đồng ng s ng Hồng. Thành phần cơ giới của đất ở tỉnh Hải Dƣơng thể hiện ở Bảng 3.6 dựa theo 15 cấp thành phần cơ giới của FAO.

Bảng 3.6: Phõn cấp thành phần cơ giới

Mó số Phõn cấp thành phần cơ giới Diện tớch, ha Tỷ lệ, %

1 Sột 1.727,04 2,20 2 Sột pha limon 6.085,90 7,74 3 Thịt nặng pha sột 1.391,10 1,77 4 Thịt nặng pha sột và limon 35.127,83 44,69 5 Thịt nặng - - 6 Thịt pha limon - - 7 Sột pha cỏt - - 8 Limon 29.874,38 38,01 9 Limon pha sột và cỏt - - 10 Limon pha cỏt 4.399,96 5,60 11 Cỏt mịn pha limon - - 12 Cỏt pha limon - - 14 Cỏt thụ pha limon - - 14 Cỏt mịn - - 15 Cỏt - -

Tổng diện tớch điều tra 78.606,21 100,00

21 ở cỏc cấp sau:

- Đất cú thành phần cơ giới là sột: Phõn bố ở những nơi cú địa hỡnh thấp trũng và tập trung chủ yếu ở cỏc huyện Bỡnh Giang, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện, TP. Hải Dƣơng với tổng diện tớch là 1.727,04 ha chiếm 2,20% DTĐT.

- Đất cú thành phần sột pha limon cú diện tớch là 6.085,90 ha chiếm 7,74% DTĐT phõn ố ở những nơi cú địa hỡnh từ vàn cao đến thấp trũng và đƣợc phõn bố ở hầu hết cỏc huyện, thị xó trờn địa bàn toàn tỉnh.

- Đất thịt nặng pha sột cú diện tớch nhỏ nhất trong cỏc loại đất trờn địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh chỉ cú 1.391,10 ha chiếm 1,77% DTĐT.

- Đất cú thành phần cơ giới thịt nặng pha sột và limon: Phõn bố ở những nơi cú địa hỡnh b ng phẳng với diện tớch 35.127,83, chiếm 44,69% diện tớch đất điều tra..

- Đất cú thành phần cơ giới limon: Loại đất này chiếm tỷ lệ nhiều thứ 2 trong cỏc loại đất với 29.874,38 ha, phõn bố ở cỏc dạng địa hỡnh từ b ng phẳng đến hơi dốc..

- Đất cú thành phần cơ giới limon pha cỏt: Cú 4.399,96 ha, chiếm 5,60% diện tớch đất điều tra.

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 26 -27 )

×