0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

Bản đồ Clo tổng số (Cl-)

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 30 -30 )

Kết quả phõn tớch độ mặn trong đất sản xuất nụng nghiệp đƣợc điều tra của Hải Dƣơng thể hiện qua Bảng 3.15.

Bảng 3.15: Phõn cấp độ mặn (Cl-) Mó số Phõn cấp Diện tớch, ha Tỷ lệ, % 1 Khụng mặn (< 0,075%) 78.606,21 100,00 2 Mặn ớt (0,075 - 0,15%) - - 3 Mặn trung bỡnh (0,15 - 0,3%) - - 4 Mặn nhiều (> 0,3%) - -

Tổng diện tớch điều tra 78.606,21 100,00

Số liệu cho thấy toàn bộ diện tớch đất canh tỏc đƣợc điều tra của Hải Dƣơng khụng bị nhiễm mặn. Chế độ canh tỏc và cụng tỏc thủy lợi của Hải Dƣơng đang đƣợc tiến hành rất tốt cho nờn đó hạn chế đƣợc tỡnh trạng mặn húa và xõm nhập mặn đối với đất nụng nghiệp. 3.3.3.12. Bản đồ tổng số muối tan (TSMT) Bảng 3.16: Phõn cấp tổng số muối tan (TSMT) Mó số Phõn cấp Diện tớch, ha Tỷ lệ, % 1 Khụng mặn (< 0,25%) 77.290,57 98,33 3 Mặn trung bỡnh (0,25 - 0,75%) 1.315,64 1,67 4 Mặn nhiều (> 0,75%) - -

Tổng diện tớch điều tra 78.606,21 100,00

Kết quả tổng hợp số liệu phõn tớch tại Bảng 3.16 cho thấy: đất sản xuất nụng nghiệp ở Hải Dƣơng hầu nhƣ kh ng ị nhiễm mặn. Toàn tỉnh chỉ cú 1.315,64 ha diện

25

tớch đất đƣợc đỏnh giỏ ở mức mặn trung bỡnh cũn lại là đất khụng bị mặn. Diện tớch bị mặn phõn bố ở cỏc huyện Kinh Mụn (794,10 ha), Kim Thành (344,58 ha) và Thanh Hà (176,96 ha).

3.3.3.13. Bản đồ địa hỡnh

Đất canh tỏc của Hải Dƣơng cú địa hỡnh khỏ đa dạng, gồm 7 dạng địa hỡnh tƣơng đối chớnh là: địa hỡnh cao (10.002,21 ha, chiếm 12,72%), vàn cao (9.800,09 ha, chiếm 12,47%), vàn (cú 25.575,30 ha chiếm 32,54%), vàn thấp chiếm diện tớch nhiều nhất (cú 26.424,16 ha chiếm 33,62%), trũng (cú 4.695,88 ha, chiếm 5,97% DTĐT), lƣợn súng (cú 132,53 ha chiếm 0,17%) và địa hỡnh hơi dốc (cú 1.976,04 ha chiếm 2,51%). Đối với địa hỡnh cao và vàn cao nờn trồng cõy ăn quả và một số cõy cụng nghiệp dài ngày; với địa hỡnh vàn nờn trồng cõy ăn quả, cõy rau màu, cõy cụng nghiệp ngắn ngày. Cũn đối với địa hỡnh vàn thấp nờn trồng cõy lƣơng thực nhƣ lỳa nƣớc. Diện tớch cỏc cấp địa hỡnh trờn bản đồ đƣợc trỡnh bày ở Bảng 3.17.

Bảng 3.17: Phõn cấp địa hỡnh tƣơng đối

Mó số Phõn cấp Diện tớch, ha Tỷ lệ, % 1 Cao 10.002,21 12,72 2 Vàn cao 9.800,09 12,47 3 Vàn 25.575,30 32,54 4 Vàn thấp 26.424,16 33,62 5 Trũng 4.695,88 5,97 6 Lƣợn súng 132,53 0,17 7 Hơi dốc 1.976,04 2,51

Tổng diện tớch điều tra 78.606,21 100,00

3.3.3.14. Bản đồ khả năng tiờu thoỏt nước

Căn cứ vào kết quả điều tra thực địa, cỏc số liệu thu thập cựng với cỏc thụng tin bản đồ địa hỡnh tỷ lệ 1/50.000 của tỉnh, đó xõy dựng bản đồ chế độ tiờu thoỏt nƣớc tỷ lệ 1/50.000 với 3 cấp, thể hiện qua Bảng 3.17.

Bảng 3.18: Phõn cấp mức độ tiờu thoỏt nƣớc

Mó số Phõn cấp Diện tớch, ha Tỷ lệ, %

1 Tiờu thoỏt tốt 48.128,42 61,23

2 Tiờu trung bỡnh 25.781,91 32,80

3 Tiờu chậm 4.695,88 5,97

Tổng diện tớch điều tra 78.606,21 100,00

Qua bảng số liệu tổng hợp ta cú thể thấy, nhỡn chung hầu hết đất đai tại tỉnh Hải Dƣơng cú chế độ tiờu thoỏt nƣớc tƣơng đối tốt, chỉ cú một phần nhỏ diện tớch gặp khú khăn trong việc tiờu thoỏt nƣớc. Với khả năng tiờu thoỏt nƣớc nhƣ vậy, đất đai tại tỉnh Hải Dƣơng khỏ thuận lợi cho việc phỏt triển cõy ăn quả và cõy rau màu.

26

3.4. Xõy dựng bản đồ đơn vị đất đai

Bản đồ ĐVĐĐ là ản đồ tổ hợp của cỏc bản đồ đơn tớnh. M i đơn vị bản đồ ĐVĐĐ chứa đựng đầy đủ cỏc thụng tin thể hiện trong cỏc bản đồ đơn lẻ và phõn biệt với cỏc đơn vị khỏc bởi sự sai khỏc của ớt nhất một yếu tố.

Để xõy dựng bản đồ ĐVĐĐ, nhất là ở quy mụ nhỏ, mức độ chi tiết cao cần thể hiện trờn bản đồ tỷ lệ lớn, sử dụng kỹ thuật chồng xếp Vector đảm bảo độ chớnh xỏc cao hơn và thuận tiện hơn cho việc trỡnh bày và in ấn. Trong kỹ thuật này, thụng tin của lớp cỏc bản đồ đơn tớnh đƣợc lƣu giữ trờn cỏc cụng - tua khộp kớn và trờn m i cụng - tua, giỏ trị thuộc tớnh đƣợc coi nhƣ hoàn toàn đồng nhất.

Sau đú hoàn thiện và xử lý hệ thống cơ sở dữ liệu cho bản đồ tổ hợp. Kết quả chồng ghộp cỏc ản đồ đơn tớnh nhƣ đó trỡnh ày ở trờn xõy dựng đƣợc bản đồ đơn vị đất đai gồm 58 đơn vị thể hiện trờn bản đồ. M i đơn vị bản đồ đƣợc tổ hợp 14 yếu tố đơn tớnh cú liờn quan đến khả năng sản xuất nụng nghiệp. Đặc điểm và tớnh chất của từng ĐVĐĐ đƣợc mụ tả ở Bảng 3.18. Thống kờ cỏc ĐVĐĐ theo từng huyện, thị xó, TP đƣợc trỡnh bày ở Phụ lục.

28

Bảng 3.19: Đặc tớnh của cỏc đơn vị đất đai tỉnh Hải Dƣơng

ĐVĐĐ Đặc tớnh đất đai Diện tớch (ha) Tỷ lệ (%) So To Tx Dr Gl Gv pHKCl OM CEC BS EC SO42- Cl - TSMT 1 1 2 4 1 4 1 4 3 3 2 1 3 1 2 300,09 0,38 2 1 3 4 1 4 1 4 3 3 2 1 3 1 2 57,43 0,07 3 1 4 4 2 4 1 4 3 3 2 1 3 1 2 909,65 1,16 4 1 5 4 3 4 1 4 3 3 2 1 3 1 2 48,47 0,06 5 2 2 10 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 467,08 0,59 6 2 3 10 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 523,49 0,67 7 2 4 10 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1.678,02 2,13 8 2 5 10 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 277,39 0,35 9 3 2 2 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 670,98 0,85 10 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 783,86 1,00 11 3 4 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4.469,25 5,69 12 3 5 2 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 161,81 0,21 13 4 2 8 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1.608,47 2,05 14 4 3 8 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1.575,18 2,00 15 4 4 8 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 17.968,42 22,86 16 4 5 8 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 347,80 0,44 17 5 1 8 1 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1.740,41 2,21 18 5 2 8 1 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 793,82 1,01 19 5 3 8 1 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1.674,44 2,13

29 ĐVĐĐ Đặc tớnh đất đai Diện tớch (ha) Tỷ lệ (%) So To Tx Dr Gl Gv pHKCl OM CEC BS EC SO42- Cl - TSMT 20 6 1 1 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 280,51 0,36 21 6 2 1 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 247,94 0,32 22 6 3 1 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1.198,59 1,52 23 7 1 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3.746,80 4,77 24 7 2 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1.735,71 2,21 25 7 3 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 15.826,99 20,13 26 7 4 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 526,66 0,67 27 7 4 4 2 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 416,93 0,53 28 8 1 8 1 4 1 5 2 3 1 1 1 1 1 1.523,85 1,94 29 8 3 8 1 4 1 5 2 3 1 1 1 1 1 240,95 0,31 30 9 1 8 1 4 1 5 2 3 2 1 1 1 1 1.753,58 2,23 31 9 2 8 1 4 1 5 2 3 2 1 1 1 1 269,62 0,34 32 9 3 8 1 4 1 5 2 3 2 1 1 1 1 377,84 0,48 33 10 3 4 1 4 1 2 3 3 2 1 4 1 1 595,03 0,76 34 10 4 4 2 4 1 2 3 3 2 1 4 1 1 291,22 0,37 35 10 5 4 3 4 1 2 3 3 2 1 4 1 1 1.464,03 1,86 36 11 1 3 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 64,26 0,08 37 11 2 3 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1.003,35 1,28 38 11 3 3 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 323,49 0,41 39 12 1 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 271,00 0,34 40 12 2 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2.438,60 3,10

30 ĐVĐĐ Đặc tớnh đất đai Diện tớch (ha) Tỷ lệ (%) So To Tx Dr Gl Gv pHKCl OM CEC BS EC SO42- Cl - TSMT 41 12 3 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1.380,88 1,76 42 13 4 4 1 2 1 2 3 3 3 1 4 1 1 47,74 0,06 43 13 5 4 3 2 1 2 3 3 3 1 4 1 1 646,14 0,82 44 14 4 4 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 67,85 0,09 45 14 4 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 48,42 0,06 46 14 5 4 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1.750,24 2,23 47 15 2 10 1 4 1 4 2 2 2 1 1 1 1 155,91 0,20 48 16 1 4 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 47,68 0,06 49 16 2 4 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 108,52 0,14 50 16 3 4 1 4 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1.017,13 1,29 51 17 1 4 1 4 2 3 2 2 2 1 1 1 1 10,40 0,01 52 17 7 4 1 4 5 3 2 2 2 1 1 1 1 279,37 0,36 53 18 1 10 1 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 369,35 0,47 54 18 6 10 1 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 70,98 0,09 55 18 7 10 1 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 857,74 1,09 56 19 1 4 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 194,37 0,25 57 19 6 4 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 61,55 0,08 58 19 7 4 1 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 838,93 1,07

Diện tớch đất điều tra 78.606,21 47,12

Diện tớch đất khụng điều tra 87.899,28 52,88

31

Ghi chỳ:

So

Loại đất (1: Đất phự sa nhiễm mặn, điển hỡnh; 2: Đất phự sa glõy, cơ giới nhẹ; 3: Đất phự sa glõy, cơ giới nặng; 4: Đất phự sa glõy, cơ giới trung ỡnh; 5: Đất phự sa chua, cơ giới nhẹ; 6: đất phự sa chua, cơ giới nặng; 7: Đất phự sa chua, cơ giới trung ỡnh; 8: Đất phự sa ớt chua, cơ giới nhẹ; 9: Đất phự sa ớt chua, cơ giới trung ỡnh; 10: Đất phự sa nhiễm phốn, điển hỡnh; 11: Đất phự sa cú tầng iến đổi, chua; 12: Đất phự sa cú tầng iến đổi cơ giới trung ỡnh; 13: Đất glõy nhiễm phốn, điển hỡnh; 14: Đất glõy điển hỡnh, chua; 15: Đất xỏm cú tầng loang lổ, cơ giới nhẹ; 16: Đất xỏm cú tầng loang lổ, cơ giới nặng; 17: Đất xỏm sỏi sạn, rất chua; 18: Đất xỏm điển hỡnh, cơ giới nhẹ; 19: Đất xỏm điển hỡnh, cơ giới nặng)

To Đia hỡnh tƣơng đối (1: Cao; 2: Vàn cao; 3: Vàn; 4: Vàn thấp; 5: Trũng; 6: Lƣợn súng; 7: Hơi dốc)

Tx

Thành phần cơ giới (1:Sột; 2: Sột pha limon; 3: Thịt nặng pha sột; 4: Thịt nặng pha sột và limon; 5: Thịt nặng; 6: Thịt pha limon; 7: Sột pha cỏt; 8: Limon; 9: Limon pha sột và cỏt; 10: Limon pha cỏt; 11: Cỏt mịn pha limon; 12: Cỏt pha limon; 13: Cỏt thụ pha limon; 14: Cỏt mịn; 15: Cỏt)

Dr Khả năng tiờu (1: Tiờu thoỏt tốt; 2: Tiờu trung bỡnh; 3: Tiờu thoỏt chậm)

Gl Mức độ xuất hiện tầng glõy (1: Glõy nụng; 2: Glõy trung bỡnh; 3: Glõy sõu; 4: Khụng glõy)

Gv Mức độ đỏ lẫn (1: Khụng cú; 2: Ít; 3: Trung bỡnh; 4: Nhiều; 5: Rất nhiều; 6: Chủ yếu)

pHKCl Độ chua của đất (1: Rất chua; 2: Chua vừa; 3: Chua nhẹ; 4: Gần trung tớnh; 5: Trung tớnh)

OMts Hàm lƣợng chất hữu cơ (1: Nghốo; 2: Trung ỡnh; 3: Giàu)

CEC

đất Dung tớch hấp thu (1: Rất thấp; 2: Thấp; 3: Trung bỡnh; 4: Cao; 5: Rất cao) BS Độ óo hũa azơ (1: Rất cao; 2: Cao; 3: Trung bỡnh; 4: Thấp; 5:Rất thấp)

EC Độ dẫn điện (1: Khụng mặn; 2: Mặn ớt; 3: Mặn trung bỡnh; 4: Mặn nhiều)

SO42- Lƣu huỳnh tổng số (1: Khụng phốn; 2: Phốn ớt; 3: Phốn trung bỡnh; 4: Phốn nhiều)

Cl - Clo tổng số (1: Khụng mặn; 2: Mặn ớt; 3: Mặn trung bỡnh; 4: Mặn nhiều)

32

3.5. Mụ tả cỏc đơn vị đất đai theo cỏc loại đất

Thống kờ diện tớch cỏc đơn vị đất đai tỉnh Hải Dƣơng theo đơn vị hành chớnh đƣợc thể hiện ở Bảng 3.19 cho thấy cỏc đơn vị đất đai cú thể gồm một hay nhiều khoanh đất, phõn bố kh ng đồng đều trờn pham vi toàn tỉnh.

Phần này, chỳng tụi mụ tả một số đặc điểm chớnh của cỏc ĐVĐĐ trờn cỏc loại đất đó chọn lựa để xõy dựng bản đồ đơn vị đất đai.

3.5.1. Đất phự sa nhiễm mặn

Loại đất này thƣờng phõn bố ở những vựng ven biển, n m rải rỏc bờn cỏc cửa sụng hoặc những đoạn sụng xảy ra quỏ trỡnh xõm nhập mặn. Thƣờng đất thể hiện sự nhiễm mặn dƣới điều kiện bị xõm nhập mặn, thiếu nguồn nƣớc rửa mặn. Đất phự sa nhiễm mặn cú 4 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số thứ tự từ 1-4 trờn bản đồ với diện tớch là 1.315,64 ha chiếm 1,32% diện tớch điều tra toàn tỉnh. Đơn vị đất đai này phõn ố ở cỏc huyện Kinh Mụn (794,10 ha), Kim Thành (344,58 ha), Thanh Hà (176,96 ha).

Đõy là những ĐVĐĐ phõn ố ở những vựng cú địa hỡnh thấp trũng, ị nhiễm mặn, khả năng tiờu thoỏt nƣớc trung ỡnh đến kộm, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nặng pha sột, hàm lƣợng hữu cơ giàu, độ mặn ở mức trung bỡnh, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ cao.

Hạn chế của nhúm đất này là chỳng thƣờng phõn ố ở địa hỡnh thấp, khú tiờu thoỏt nƣớc vào mựa mƣa. Hiện trạng sử dụng đất của cỏc ĐVĐĐ này chủ yếu canh tỏc 2 vụ lỳa.

3.5.2. Đất phự sa glõy

Loại đất này cú 12 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số thứ tự từ 5-16 với diện tớch là 30.531,75 ha chiếm 38,84% diện tớch đất điều tra. Loại đất này thƣờng phõn bố ở những vựng địa hỡnh thấp trũng, n m rải rỏc ở hai bờn cỏc sụng lớn, tại những vựng đất cú địa hỡnh thấp trỳng, khú tiờu thoỏt nƣớc. Những ĐVĐĐ này phõn ố ở hầu hết cỏc huyện, thành phố, thị xó trong tỉnh nhƣ: Bỡnh Giang (3.254,63 ha), Gia Lộc (2.780,23 ha), Thanh Miện (4.940,45 ha), Ninh Giang (2.106,53 ha), Kim Thành (3.370,81 ha), Nam Sỏch (2.655,56 ha).

Những ĐVĐĐ cú thành phần cơ giới trung ỡnh đến nặng, độ phỡ trung ỡnh; độ sõu xuất hiện tầng glõy dao động trong khoảng 30-70 cm, đất cú phản ứng chua, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh đến cao, hàm lƣợng hữu cơ OM trung ỡnh. Một số diện tớch thuộc ĐVĐĐ cú hạn chế là phõn bố ở địa hỡnh thấp.

Hạn chế của những ĐVĐĐ này là phõn ố ở những vựng cú nền địa hỡnh tƣơng đối thấp trũng thỡ chủ yếu n m xen giữa cỏc vựng đồi, kh ng đƣợc bồi tụ thƣờng xuyờn. Chỳng đƣợc hỡnh thành trong điều kiện bị ngập nƣớc thƣờng xuyờn, chế độ tiờu thoỏt kộm, chủ yếu ở những vựng canh tỏc lỳa nƣớc lõu đời. Hiện tại, trờn cỏc ĐVĐĐ này chủ yếu canh tỏc 2 vụ lỳa. Một phần nhỏ diện tớch (đó lờn lớp) sử dụng trồng cõy trồng cạn.

3.5.3. Đất phự sa chua

Đơn vị đất phự sa chua cú 11 ĐVĐĐ, phõn ố trờn loại đất phự sa chua và đƣợc ký hiệu từ số 17-27 trờn bản đồ, với tổng diện tớch là 28.188,80 ha chiếm 35,86% tổng diện tớch đất điều tra toàn tỉnh. Những ĐVĐĐ phõn ố hầu hết cỏc huyện, thành phố,

33

thị xó trong tỉnh nhƣng tập trung nhiều ở cỏc huyện Thanh Hà (5.508,83 ha), Cẩm Giàng (3.707,95 ha), Gia Lộc (2.696,18 ha), Nam Sỏch (2.295,82 ha), Tứ Kỳ (2.472,71 ha).

Những ĐVĐĐ này thƣờng phõn bố ở địa hỡnh từ thấp trũng đến vàn cao, khả năng tiờu thoỏt nƣớc từ chậm đến tốt và cú thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến nặng, đất cú phản ứng rất chua đến ớt chua, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ rất cao, hàm lƣợng hữu cơ OM thấp, khụng bị nhiễm mặn, nhiễm phốn. Do đõy là loại đất mang bản chất phự sa màu mỡ, song do quỏ trỡnh khai thỏc, sử dụng lõu đời, cộng với việc khai thỏc khụng cú ự đắp dinh dƣỡng trở lại cho đất đó làm giảm độ phỡ nhiờu của đất. Hiện tại trờn loại đất này cú cỏc loại hỡnh sử dụng đất rất phong phỳ và đa dạng, nhƣng chủ yếu là 2 vụ lỳa, trồng màu, một số ĐVĐĐ đƣợc dựng trồng cõy ăn quả lõu năm và trồng cõy lõu năm khỏc.

3.5.4. Đất phự sa ớt chua

Đất phự sa ớt chua cú 5 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 28 đến số 32 trờn bản đồ với tổng diện tớch là 4.165,84 ha chiếm 5,30% DTĐT và đƣợc phõn bố ở hầu hết cỏc huyện, thành phố, thị xó trong tỉnh. ĐVĐĐ số 25 cú diện tớch là 15.826,99 ha, tiếp đến là cỏc ĐVĐĐ số 23 cú 3.746,80 ha, ĐVĐĐ số 25 cú 1.735,71 ha.

Đặc điểm của cỏc ĐVĐĐ này là phõn ố ở những nơi cú địa hỡnh từ vàn đến cao, khụng cú tầng glõy, khả năng tiờu thoỏt nƣớc từ trung ỡnh đến tốt, cú thành phần cơ giới trung bỡnh, hàm lƣợng hữu cơ OM thấp, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh đến cao, độ óo hũa azơ cao. Hiện tại, trờn cỏc đơn vị đất đai này, diện tớch trồng lỳa chỉ chiếm diện tớch nhỏ, đa số diện tớch đang đƣợc trồng cõy hàng năm khỏc và cõy ăn quả lõu năm.

3.5.5. Đất phự sa nhiễm phốn

Loại đất này cú 3 ĐVĐĐ đƣợc thể hiện ở đơn vị đất đai từ số 33 đến số 35 với diện tớch là 2.350,28 ha chiếm 2,99% diện tớch điều tra và đƣợc phõn ố tập trung ở 3 huyện Kinh M n (1.737,29 ha), Ninh Giang (463,66 ha), Thanh Hà (149,33 ha).

Cỏc ĐVĐĐ này thƣờng phõn ố ở địa hỡnh thấp đến vàn cao, những vựng cửa s ng, nới chứa nhiều xỏc thực vật nờn cú đặc tớnh chua và nhiều lƣu huỳnh, tiờu thoỏt nƣớc trung ỡnh đến tốt. Đất phự sa nhiễm phốn thƣờng cú thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung ỡnh, đất cú phản ứng chua, hàm lƣợng hữu cơ OM trung ỡnh, kh ng lẫn đỏ, kh ng ị glõy, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ cao, nhiễm phốn ớt. Hiện tại trờn cỏc đơn vị đất này thƣờng ố trớ trồng lỳa và một số diện tớch ố trớ trồng cõy ăn quả.

3.5.6. Đất phự sa cú tầng biến đổi

Cú 6 ĐVĐĐ phõn ố trờn loại đất này và đƣợc thể hiện ở trờn ản đồ từ số 36 đến số 41 với diện tớch là 5.481,58 ha chiếm 6,97% diện tớch điều tra và đƣợc phõn ố tập trung ở hầu hết cỏc huyện, thị xó, thành phố trong tỉnh trừ huyện Chớ Linh và Kim

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 30 -30 )

×