0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

Đất phự sa nhiễm mặn

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 37 -53 )

Loại đất này thƣờng phõn bố ở những vựng ven biển, n m rải rỏc bờn cỏc cửa sụng hoặc những đoạn sụng xảy ra quỏ trỡnh xõm nhập mặn. Thƣờng đất thể hiện sự nhiễm mặn dƣới điều kiện bị xõm nhập mặn, thiếu nguồn nƣớc rửa mặn. Đất phự sa nhiễm mặn cú 4 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số thứ tự từ 1-4 trờn bản đồ với diện tớch là 1.315,64 ha chiếm 1,32% diện tớch điều tra toàn tỉnh. Đơn vị đất đai này phõn ố ở cỏc huyện Kinh Mụn (794,10 ha), Kim Thành (344,58 ha), Thanh Hà (176,96 ha).

Đõy là những ĐVĐĐ phõn ố ở những vựng cú địa hỡnh thấp trũng, ị nhiễm mặn, khả năng tiờu thoỏt nƣớc trung ỡnh đến kộm, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nặng pha sột, hàm lƣợng hữu cơ giàu, độ mặn ở mức trung bỡnh, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ cao.

Hạn chế của nhúm đất này là chỳng thƣờng phõn ố ở địa hỡnh thấp, khú tiờu thoỏt nƣớc vào mựa mƣa. Hiện trạng sử dụng đất của cỏc ĐVĐĐ này chủ yếu canh tỏc 2 vụ lỳa.

3.5.2. Đất phự sa glõy

Loại đất này cú 12 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số thứ tự từ 5-16 với diện tớch là 30.531,75 ha chiếm 38,84% diện tớch đất điều tra. Loại đất này thƣờng phõn bố ở những vựng địa hỡnh thấp trũng, n m rải rỏc ở hai bờn cỏc sụng lớn, tại những vựng đất cú địa hỡnh thấp trỳng, khú tiờu thoỏt nƣớc. Những ĐVĐĐ này phõn ố ở hầu hết cỏc huyện, thành phố, thị xó trong tỉnh nhƣ: Bỡnh Giang (3.254,63 ha), Gia Lộc (2.780,23 ha), Thanh Miện (4.940,45 ha), Ninh Giang (2.106,53 ha), Kim Thành (3.370,81 ha), Nam Sỏch (2.655,56 ha).

Những ĐVĐĐ cú thành phần cơ giới trung ỡnh đến nặng, độ phỡ trung ỡnh; độ sõu xuất hiện tầng glõy dao động trong khoảng 30-70 cm, đất cú phản ứng chua, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh đến cao, hàm lƣợng hữu cơ OM trung ỡnh. Một số diện tớch thuộc ĐVĐĐ cú hạn chế là phõn bố ở địa hỡnh thấp.

Hạn chế của những ĐVĐĐ này là phõn ố ở những vựng cú nền địa hỡnh tƣơng đối thấp trũng thỡ chủ yếu n m xen giữa cỏc vựng đồi, kh ng đƣợc bồi tụ thƣờng xuyờn. Chỳng đƣợc hỡnh thành trong điều kiện bị ngập nƣớc thƣờng xuyờn, chế độ tiờu thoỏt kộm, chủ yếu ở những vựng canh tỏc lỳa nƣớc lõu đời. Hiện tại, trờn cỏc ĐVĐĐ này chủ yếu canh tỏc 2 vụ lỳa. Một phần nhỏ diện tớch (đó lờn lớp) sử dụng trồng cõy trồng cạn.

3.5.3. Đất phự sa chua

Đơn vị đất phự sa chua cú 11 ĐVĐĐ, phõn ố trờn loại đất phự sa chua và đƣợc ký hiệu từ số 17-27 trờn bản đồ, với tổng diện tớch là 28.188,80 ha chiếm 35,86% tổng diện tớch đất điều tra toàn tỉnh. Những ĐVĐĐ phõn ố hầu hết cỏc huyện, thành phố,

33

thị xó trong tỉnh nhƣng tập trung nhiều ở cỏc huyện Thanh Hà (5.508,83 ha), Cẩm Giàng (3.707,95 ha), Gia Lộc (2.696,18 ha), Nam Sỏch (2.295,82 ha), Tứ Kỳ (2.472,71 ha).

Những ĐVĐĐ này thƣờng phõn bố ở địa hỡnh từ thấp trũng đến vàn cao, khả năng tiờu thoỏt nƣớc từ chậm đến tốt và cú thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến nặng, đất cú phản ứng rất chua đến ớt chua, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ rất cao, hàm lƣợng hữu cơ OM thấp, khụng bị nhiễm mặn, nhiễm phốn. Do đõy là loại đất mang bản chất phự sa màu mỡ, song do quỏ trỡnh khai thỏc, sử dụng lõu đời, cộng với việc khai thỏc khụng cú ự đắp dinh dƣỡng trở lại cho đất đó làm giảm độ phỡ nhiờu của đất. Hiện tại trờn loại đất này cú cỏc loại hỡnh sử dụng đất rất phong phỳ và đa dạng, nhƣng chủ yếu là 2 vụ lỳa, trồng màu, một số ĐVĐĐ đƣợc dựng trồng cõy ăn quả lõu năm và trồng cõy lõu năm khỏc.

3.5.4. Đất phự sa ớt chua

Đất phự sa ớt chua cú 5 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 28 đến số 32 trờn bản đồ với tổng diện tớch là 4.165,84 ha chiếm 5,30% DTĐT và đƣợc phõn bố ở hầu hết cỏc huyện, thành phố, thị xó trong tỉnh. ĐVĐĐ số 25 cú diện tớch là 15.826,99 ha, tiếp đến là cỏc ĐVĐĐ số 23 cú 3.746,80 ha, ĐVĐĐ số 25 cú 1.735,71 ha.

Đặc điểm của cỏc ĐVĐĐ này là phõn ố ở những nơi cú địa hỡnh từ vàn đến cao, khụng cú tầng glõy, khả năng tiờu thoỏt nƣớc từ trung ỡnh đến tốt, cú thành phần cơ giới trung bỡnh, hàm lƣợng hữu cơ OM thấp, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh đến cao, độ óo hũa azơ cao. Hiện tại, trờn cỏc đơn vị đất đai này, diện tớch trồng lỳa chỉ chiếm diện tớch nhỏ, đa số diện tớch đang đƣợc trồng cõy hàng năm khỏc và cõy ăn quả lõu năm.

3.5.5. Đất phự sa nhiễm phốn

Loại đất này cú 3 ĐVĐĐ đƣợc thể hiện ở đơn vị đất đai từ số 33 đến số 35 với diện tớch là 2.350,28 ha chiếm 2,99% diện tớch điều tra và đƣợc phõn ố tập trung ở 3 huyện Kinh M n (1.737,29 ha), Ninh Giang (463,66 ha), Thanh Hà (149,33 ha).

Cỏc ĐVĐĐ này thƣờng phõn ố ở địa hỡnh thấp đến vàn cao, những vựng cửa s ng, nới chứa nhiều xỏc thực vật nờn cú đặc tớnh chua và nhiều lƣu huỳnh, tiờu thoỏt nƣớc trung ỡnh đến tốt. Đất phự sa nhiễm phốn thƣờng cú thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung ỡnh, đất cú phản ứng chua, hàm lƣợng hữu cơ OM trung ỡnh, kh ng lẫn đỏ, kh ng ị glõy, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ cao, nhiễm phốn ớt. Hiện tại trờn cỏc đơn vị đất này thƣờng ố trớ trồng lỳa và một số diện tớch ố trớ trồng cõy ăn quả.

3.5.6. Đất phự sa cú tầng biến đổi

Cú 6 ĐVĐĐ phõn ố trờn loại đất này và đƣợc thể hiện ở trờn ản đồ từ số 36 đến số 41 với diện tớch là 5.481,58 ha chiếm 6,97% diện tớch điều tra và đƣợc phõn ố tập trung ở hầu hết cỏc huyện, thị xó, thành phố trong tỉnh trừ huyện Chớ Linh và Kim Thành.

ĐVĐĐ này thƣờng phõn ố ở địa hỡnh từ vàn đến cao, khả năng tiờu thoỏt nƣớc tốt. Đất cú thành phần cơ giới là thịt nặng pha sột ở ĐVĐĐ số 36 đến 38 và thành phần cơ giới là thịt nặng pha sột và limon ở ĐVĐĐ số 39 đến 41; hàm lƣợng hữu cơ cao, đất cú phản ứng chua, kh ng lẫn đỏ, kh ng ị glõy, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ

34

bóo hũa azơ ở mức trung ỡnh đến cao, kh ng nhiễm phốn. Hiện tại trờn cỏc đơn vị đất trồng đa dạng cỏc loại cõy từ cõy lỳa, cõy rau màu, cõy ăn quả.

3.5.7. Đất glõy nhiễm phốn

Bao gồm 2 ĐVĐĐ ở nhúm đất phự sa glõy nhiễm phốn cú ký hiệu từ 42 đến số 43 đến bản đồ. Đõy là ĐVĐĐ cú diện tớch nhỏ với diện tớch là 693,88 ha chiếm 0,88% diện tớch đất điều tra và đƣợc phõn bố ở 2 huyện Tứ Kỳ và Kinh Mụn.

Những ĐVĐĐ này thƣờng phõn bố ở vựng cửa s ng, thƣờng bị ngập ỳng trong thời gian dài, phõn bố ở nhiều dạng địa hỡnh từ thấp trũng đến vàn cao, khả năng tiờu thoỏt nƣớc tốt, thành phần cơ giới chủ yếu là limon, kh ng cú đỏ lẫn, glõy trung bỡnh, đất cú phản ứng rất chua, dung tớch hấp thu CEC ở mức trung ỡnh đến cao, độ bóo hũa azơ cao, hàm lƣợng hữu cơ OM trung ỡnh, mức độ nhiễm phốn trung bỡnh. Hiện trạng trờn những ĐVĐĐ thƣờng bố trớ trồng lỳa và một số ớt trồng cõy rau màu ngắn ngày.

3.5.8. Đất glõy điền hỡnh

Hải Dƣơng cú 3 đơn vị đất đai thuộc loại đất glõy điển hỡnh đƣợc ký hiệu từ số 44 đến số 46 trờn ản đồ với diện tớch 1.866,51 ha chiếm 2,37% diện tớch đất điều tra tập trung ở cỏc huyện Kinh M n, Cẩm Giàng, Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, TX. Chớ Linh.

Đặc điểm của những đơn vị đất đai này thƣờng phõn ố ở những nơi cú địa hỡnh thấp trũng khú tiờu thoỏt nƣớc, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nhẹ tới trung ỡnh, glõy n ng ngay tầng mặt từ 0-30 cm, đất cú phản ứng chua, dung tớch hấp thu CEC trung ỡnh, độ óo hũa azơ cao, hàm lƣợng hữu cơ OM nghốo, kh ng ị nhiễm mặn phốn. Hiện nay trờn những đơn vị đất đai này thƣờng ố trớ trồng lỳa nƣớc, một số ớt diện tớch trồng cõy rau màu ngắn ngày.

3.5.9. Đất xỏm cú tầng loang lổ

Đất xỏm cú tầng loang lổ cú 4 đơn vị đất đai đƣợc đỏnh số thứ tự từ 47 đến 50 trờn bản đồ, với diện tớch là 1.329,24 ha chiếm 1,69% diện tớch đất điều tra. Đơn vị đất đai số 46 cú diện tớch nhiều nhất 1.750,24 ha. Những đơn vị đất đai này phõn ố hầu hết cỏc huyện, thành phố, thị xó trờn địa bàn toàn tỉnh.

Những ĐVĐĐ này cú đặc điểm thƣờng phõn bố trờn địa hỡnh vàn đến hơi lƣợn súng, khả năng tiờu thoỏt nƣớc tốt, đất cú thành phần cơ giới thịt nặng, pH đất chua đến chua vừa, dung tớch hấp thu ở mức trung bỡnh, hàm lƣợng OM nghốo đến trung bỡnh. Hiện tại trờn những đơn vị đất đai đang canh tỏc chủ yếu là cõy hàng năm, cõy ăn quả và cõy lõu năm.

3.5.10. Đất xỏm sỏi sạn

Loại đất này bao gồm cú 2 đơn vị đất đai đƣợc ký hiệu từ số 51 đến số 52. Đõy là loại đất chiếm ớt diện tớch nhất với chỉ 289,77 ha chiếm 0,37% diện tớch đất điều tra. Đơn vị đất đai này phõn ố tập trung ở thị xó Chớ Linh.

Đặc điểm nổi trội của những đơn vị đất đai này là thƣờng phõn bố ở những nơi cú địa hỡnh cao đến lƣợn súng, khả năng tiờu thoỏt nƣớc tốt, thành phần cơ giới trung ỡnh, đất cú phản ứng chua, lẫn nhiều sỏi sạn, hàm lƣợng hữu cơ nghốo. Hiện tại trờn

35

cỏc đơn vị đất đai này diện tớch trồng lỳa chỉ chiếm số ớt, đa số trờn những đơn vị đất đai này ố trớ trồng cõy ăn quả, cõy lõu năm và cõy rừng.

3.5.11. Đất xỏm điển hỡnh

Cú 6 ĐVĐĐ đƣợc phõn bố trờn loại đất xỏm điển hỡnh và đƣợc ký kiệu từ số 53 đến số 58 với tổng diện tớch là 2.392,92 ha, chiếm 3,04% diện tớch điều tra. Những diện tớch này tập trung duy nhất ở thị xó Chớ Linh.

Những ĐVĐĐ này phõn ố trờn cỏc dạng địa hỡnh từ lƣợn súng đến cao, khả năng tiờu thoỏt nƣớc tốt. Đặc điểm của những đơn vị đất đai thành phần cơ giới trung bỡnh, tầng đất dày, tỷ lệ đỏ lẫn ớt, đất cú phản ứng chua đến rất chua, dung tớch hấp thu CEC từ thấp đến trung ỡnh, hàm lƣợng hữu cơ tổng số ở mức nghốo. Hiện tại trờn những đơn vị đất đai này, ngƣời dõn đang canh tỏc chủ yếu là cõy hàng năm, phần diện tớch đất trờn đồi thỡ bố trớ trồng cõy ăn quả và cõy lõu năm.

36

PHẦN 4. KẾT LUẬN

Từ kết quả xõy dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đỏnh giỏ đất nụng nghiệp trờn địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, thuộc đề tài " Nghiờn cứu xõy dựng bản đồ thổ nhưỡng, nụng húa phục vụ thõm canh, chuyển đổi cơ cấu cõy trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyờn đất nụng nghiệp tỉnh Hải Dương ", đó thu đƣợc những kết quả đỏng chỳ ý :

- Dựa trờn điều kiện tự nhiờn và tớnh chất đất đặc thự của đất tại Hải Dƣơng, đó lựa chọn đƣợc 7 chỉ tiờu phõn cấp: Loại đất, địa hỡnh, khả năng tiờu thoỏt nƣớc, thành phần cơ giới, mức độ glõy và mức độ đỏ lẫn, độ phỡ nhiờu tầng đất mặt (pHKCl, CEC, OM, BS, EC, SO42-, Cl-; TSMT); từ đú xỏc định đƣợc 14 yếu tố đỏnh giỏ theo yờu cầu sử dụng đất của cỏc loại/nhúm cõy trồng.

- Xõy dựng đƣợc 14 bản đồ đơn tớnh (theo 14 yếu tố đó đƣợc lựa chọn để đỏnh giỏ).

- Trờn toàn bộ diện tớch đất sản xuất nụng nghiệp của tỉnh Hải Dƣơng đó xỏc định đƣợc 58 ĐVĐĐ thuộc 3 nhúm đất chớnh với tổng diện tớch đất điều tra là 78.606,21 ha cụ thể nhƣ sau:

+ Nhúm đất phự sa (FL): gồm 41 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 1 đến 41, với tổng diện tớch 72.033,89 ha; chiếm 91,64% tổng diện tớch điều tra (DTĐT) toàn tỉnh, đƣợc chia thành 06 đơn vị đất chớnh lần lƣợt là: Đất phự sa nhiễm mặn (gồm 04 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 1 đến 4); Đất phự sa glõy (gồm 12 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 5 đến 16), Đất phự sa chua (gồm 11 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 16 đến 27); Đất phự sa ớt chua (gồm 05 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 28 đến 32); Đất phự sa nhiễm phốn (gồm 03 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 33 đến 35); và Đất phự sa cú tầng biến đổi (gồm 06 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 36 đến 41.

+ Đất Glõy (GL): gồm 05 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 42 đến 46, với diện tớch toàn tỉnh chỉ vào khoảng 2.560,39 ha; chiếm 3,26% DTĐT, đƣợc chia thành 02 đơn vị đất chớnh là Đất glõy nhiễm phốn (gồm 02 ĐVĐĐ số 42 và 43) và Đất glõy điển hỡnh

(gồm 03 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 44 đến 46).

+ Đất xỏm (AC): gồm 12 ĐVĐĐ đƣợc đỏnh số từ 47 đến 58, với diện tớch khoảng 4.011,93 ha; chiếm 5,10% DTĐT toàn tỉnh; đƣợc chia thành 03 đơn vị đất chớnh là Đất xỏm cú tầng loang lổ (gồm 04 ĐVĐĐ, đƣợc đỏnh số từ 47 đến 50), Đất

xỏm sỏi sạn (gồm 02 ĐVĐĐ số 51 và 52) và Đất xỏm điển hỡnh (gồm 06 ĐVĐĐ, đƣợc

đỏnh số từ 53 đến 58).

- Xõy dựng bản đồ đơn vị đất đai: chồng ghộp cỏc lớp thụng tin và xử lý hệ thống cơ sở dữ liệu của 14 bản đồ đơn tớnh b ng cụng nghệ GIS đó xõy dựng đƣợc bản đồ đơn vị đất đai vựng sản xuất nụng nghiệp tỉnh Hải Dƣơng tỷ lệ 1/50.000.

37

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lờ Thỏi Bạt (1995), Bỏo cỏo túm tắt đỏnh giỏ và đề xuất sử dụng đất trờn quan

điểm sinh thỏi và phỏt triển lõu bền vựng Tõy Bắc, Hội thảo quốc gia về đỏnh giỏ và

quy hoạch sử dụng đất, Thỏng 1/1995, Hà Nội.

2. Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn (2009), Cẩm nang sử dụng đất nụng

nghiệp. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội

3. Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn (1999), Tiờu chuẩn ngành 10TCN 343 - 98, Quy trỡnh đỏnh giỏ đất đai phục vụ nụng nghiệp, NXB Nụng nghiệp, Hà Nội. 4. Bộ Tài nguyờn và M i trƣờng (2015), Bản đồ địa hỡnh tỉnh Hải Dương tỷ lệ

1/50.000, NXB Bản đồ, Hà Nội.

5. Tụn Thất Chiểu, Lờ Thỏi Bạt, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Tõn (1999), Sổ tay

điều tra phõn loại đỏnh giỏ đất, NXB Nụng nghiệp, Hà Nội.

6. Hội Khoa học Đất Việt Nam (1999), Sổ tay điều tra, phõn loại đỏnh giỏ đất. NXB Nụng nghiệp. Hà Nội.

7. Mẫn Quang Huy (1999), Ứng dụng GIS thiết kế cơ sở dữ liệu bản đồ cho hệ thống

thụng tin đỏnh giỏ tài nguyờn đất cấp huyện, Luận văn Thạc sỹ Nụng nghiệp, trƣờng

Đại học Nụng nghiệp I - Hà Nội, Hà Nội.

8. Vũ Thị Hồng Hạnh (2009), Ứng dụng kỹ thuật GIS để xõy dựng bản đồ đơn vị đất

đai, làm cơ sở đỏnh giỏ chất lượng đất nụng nghiệp huyện Hải Dương - tỉnh Yờn Bỏi,

Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nụng nghiệp, Học Viện Nụng nghiệp Việt Nam.

9. Đào Chõu Thu, Nguyễn Khang (1998), Bài giảng đỏnh giỏ đất, Trƣờng Đại học Nụng nghiệp 1 - Hà Nội, Hà Nội.

10. Lờ Ngọc Thuật (2000), Bài giảng chuyờn ngành địa lý tài nguyờn và mụi trường. Trƣờng Đại học Khoa học Huế, TP. Huế.

11. Bựi Quang Toản (1986), Một số kết quả phõn hạng đỏnh giỏ đất, Viện Quy hoạch và Thiết kế nụng nghiệp, NXB Nụng nghiệp, Hà Nội.

12. Tổng cục Quản lý Ruộng đất (1992), Phõn hạng đất, cơ sở sử dụng đất đai hợp lý, Hà Nội.

13. Tổng cục Khớ tƣợng Thủy văn. Cỏc số liệu về tài nguyờn khớ hậu nụng nghiệp cỏc

Trạm thuộc tỉnh Hải Dương và cỏc tỉnh lõn cận. Hà Nội. 2015.

14. Tổng cục Thống kờ, Cục Thống kờ Hải Dƣơng. Bỏo cỏo sơ ộ tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội tỉnh Hải Dƣơng 9 thỏng và dự ƣớc năm 2017. Hải Dƣơng. 2017.

15. Tổng cục Thống kờ. Niờn giỏm thống kờ 2017. Nhà xuất bản Thống kờ. Hà nội. 2017.

16. Uỷ ban nhõn dõn tỉnh Hải Dƣơng. Bỏo cỏo “Quy hoạch tổng thể phỏt triển kinh tế - xó hội tỉnh Hải Dương. Thời kỳ 2015 - 2020". Hải Dƣơng. 2015.

38

Tiếng Anh

17. Achim Dobermann (1992), Geostatistical methods for analysis of soil

Một phần của tài liệu THUYET MINH BAN DO DON VI DAT DAI (Trang 37 -53 )

×