0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -60 )

Qua kết quả phân tích hồi quy thì cả 6 yếu tố đều ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ du lịch của các Công ty Du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của mô hình nghiên cứu. Từ kết quả mô hình hồi quy dựa vào hệ số góc của mô hình hồi quy có thể đánh giá sự tác động của của mỗi yếu tố trong 6 yếu tố độc lập lên yếu tố phụ thuộc như sau:

- Nếu các điều kiện khác không đổi thì thì yếu tố Đáp ứng được tăng lên 1 đơn vị thì làm tăng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ du lịch của các Công ty Du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên 0,293 đơn vị.

- Nếu các điều kiện khác không đổi thì thì yếu tố Năng lực phục vụ được tăng lên 1 đơn vị thì làm tăng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ du lịch của các Công ty Du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên 0,363 đơn vị.

Dựa trên kết quả phân tích hồi quy cuối cùng này cho thấy các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đều ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ du lịch của các Công ty Du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố là khác nhau, dựa trên kết quả này làm cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của các Công ty Du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Một phần của tài liệu CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -60 )

×