0
Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

Nghề nghiệp của đối tượng nghiờn cứu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT VÀ TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ MANG THAI TỪ 6 TUẦN ĐẾN 16 TUẦN TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM (Trang 54 -55 )

Trong nghiờn cứu của chỳng tụi nghề nghiệp chủ yếu là nụng dõn chiếm 48,6% sau đú là buụn bỏn và thợ thủ cụng chiếm 18,9%, so với từng loại nghề nghiệp khỏc, sự khỏc biệt cú ý nghĩa thống kờ với p < 0,001. Điều này được giải thớch địa bàn nghiờn cứu của chỳng tụi là cỏc vựng nụng thụn tỉnh Hà Nam. Nền kinh tế của tỉnh Hà Nam là sản xuất nụng nghiệp nờn cỏc đối tượng nghiờn cứu của chỳng tụi chủ yếu là nụng dõn, những người dõn mà khụng sản xuất nụng nghiệp thỡ tham gia buụn bỏn và làm cỏc nghề thủ cụng.

Theo chỳng tụi, Hà Nam là tỉnh nụng nghiệp cho nờn tỷ lệ cỏc thai phụ làm nụng nghiệp, buụn bỏn và làm cỏc nghề thủ cụng chiếm đa số so với cỏc nghề khỏc. Nhận thức của người nụng dõn hiện nay về cỏc bệnh rối loạn tõm thần vẫn cũn thấp. Nhiều gia đỡnh quỏ khú khăn khụng quan tõm đến những thay đổi về sức khỏe tõm thần ở phụ nữ mang thai hoặc gia đỡnh ở những vựng dịch vụ chăm súc sức khỏe núi chung và chăm súc sức khỏe cho phụ nữ mang thai khú khăn... Với cỏc đối tượng khỏc như học sinh - sinh viờn, viờn chức thường cú nhận thức cao hơn, khi bệnh nhõn cú những biểu hiện khỏc thường là họ cho đi khỏm hoặc điều trị ngay, ớt hay nhiều họ đều cú tiếp xỳc trao đổi với bỏc sỹ đa khoa hoặc chuyờn khoa về cỏc biểu hiện khỏc thường của người thõn của họ, cú thể vỡ vậy mà bệnh đó khỏi và tỷ lệ tỏi diễn thấp.

Nhúm cỏn bộ và cụng nhõn là những người cú thu nhập thường xuyờn, ổn định, cú chế độ khỏm và quản lý thai định kỳ, là nhúm mà điều kiện về dinh dưỡng, vật chất tốt hơn, cú hiểu biết đầy đủ hơn về chăm súc thai sản và cũng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế, thực hiện tốt việc uống cỏc thuốc cú cỏc yếu tố vi lượng như sắt, can xi, axit folic trong quỏ trỡnh mang thai, do đú

tỷ lệ thiếu mỏu thấp hơn là phự hợp. Chỳng tụi cho rằng ở nhúm PNCT làm ruộng và nội trợ cú thu nhập khụng ổn định với điều kiện về vật chất, kinh tế cũn khú khăn, cụng việc nặng nhọc, kiến thức thai sản cũn thiếu... đồng thời việc khỏm và quản lý thai khụng thường xuyờn nờn 2 nhúm này cú tỷ lệ thiếu mỏu cao hơn [3].

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT VÀ TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ MANG THAI TỪ 6 TUẦN ĐẾN 16 TUẦN TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM (Trang 54 -55 )

×