0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Tách rời, chia nhỏ, cắt hay mổ xẻ

Một phần của tài liệu CAC-PHUONG-PHAP-SUY-LUAN-VA-SANG-TAO.PDF (Trang 30 -31 )

- Đọc password (mật khẩu) và mã hoá password

Tách rời, chia nhỏ, cắt hay mổ xẻ

phân nhỏ đối tượng hay ý kiến ra từng phần băm chặt nhỏ, tháo rời nó

Thiết bị nào có thể chia nhỏ ra thành nhiều lượng nhỏ hơn? Làm thế nào để cho nó xuất hiện một cách không liên tục?

Cô lập:

Tách rời, cài đặt riêng rẽ, hớt tiả, tháo ra Chỉ lấy 1 bộ phận cuả chủ thể

Phần tử nào có thê tách rời hay tập trung lên?

Bóp méo:

Vặn xoắn chủ thể ra khỏi hình thể ban đầu, sự cân xứng, hay ý nghiã cuả nó Tạo nên các sự bóp méo tuởng tƯỢng hay thỰc tế

Biến dạng để sản sinh ra chất lượng thẩm mỹ, biểu tượng thống nhất Làm dài rộng mập ốm

Nấu chảy, bào mòn, chôn vùi, bẻ nứt, xé, hành hạ, đổ tràn thứ gì lên nó

Tương tự:

Vẽ các sự liên đới

Tìm kiếm sự tương tự giưã hai vật khác nhau

So sánh phần tử giưã các lĩnh vực hay các khuôn phép

Tôi có thể so sánh chủ thể cuả tôi với cái gì? Tạo ra các mối tương quan hữu lí và vô lí

- 30-

Lai tạo:

Lai tạo các đăc tính cuả chủ thể với những "con giống" không có trong thỰc tế Cái gì bạn sẽ nhận được nếu "giao-hợp" một ... với một ...?

Giao thoa các màu sắc, dạng thức, hay cấu trúc

Làm màu mở (bằng cách pha trộn hay lai tạo) các phần tử hữu cơ và vô cơ Làm phì nhiêu các ý kiến và cảm nhận

Chuyển hoá:

Biến dạng, thay hình, đôi cấu trúc hay cấu tạo

Mô tả chủ thể trong qúa trình thay đổi Đổi màu hay cấu hình

Làm ra sự tiến bộ về cấu trúc

Làm phép hoá thân (từ nhộng thành bướm)

Nhấn nhá:

đồng thuận hoá với chủ thể "Lấy râu ông này cắm cằm bà nọ"

Nhân cách hoá

liên hệ tới chủ thể một cách cảm hứng, tùy tiện, hay chủ quan

Trùng lắp:

Tái lặp một hình, dáng, cấu tạo, ảnh, hay ý

Làm lại, vang vọng âm thanh, phát biểu lại hay sao y chủ thể trong một cách thức nào đó

Kiểm tra, chi phối các yếu tố cuả sự xuất hiện, cuả nhịp gõ, cuả sự tiếp nối, và cuả sự tiến triển Đánh lạc hướng:

Nguy trang, ẩn giấu, đánh lưà, mã hoá

Trốn, hóa trang, "cấy" đối tượng vào trong một khuôn khổ trong hướng nhìn khác

giả trang, làm như cắc kè, và bướm

Tạo ra hình ảnh tiềm ân để liên lạc một cách tìm thức

Trêu Hài:

Giêu cợt, nhái theo, nhạo báng, khôi hài hay vẽ châm biếm

Chọc cười lên chủ thể, xỏ xiên

Chuyển nó sang thành một trò đuà, chuyện tếu, tấu hài, hay chơi chữ

Một phần của tài liệu CAC-PHUONG-PHAP-SUY-LUAN-VA-SANG-TAO.PDF (Trang 30 -31 )

×